چاپ کردن صفحه

معبد مِهرِ تو شد

معبد مِهرِ تو شد

" معبد مِهرِ تو شد ، كِشورِ ايرانِ من "

 

نام مسيحایِ من ، قدرت ايمان من

قدرت ايمان من ، نام مسيحای من

 

 

نام مسيحای من، معجزه زندگيست 

معجزه زندگيست نام مسيحای من

 

جلوه ايمان من ، چهره عيسای ماست 

چهره عيسای ماست ، جلوه ايمان من

 

روح خداوند من ، در دل و جان های ماست 

در دل و جان های ماست ، روح خداوند من

 

نام مسيحای من ، رامشِ دل های ماست 

رامش دل های ماست ، نام مسيحای من

 

مِهر مسيحای ‌من ،شعله پايندگيست 

شعله پايندگيست ، مِهر مسيحای من

 

" يوسفِ كَنعان من ، مِصر و مَلاحت تُراست 

مصر و ملاحت تُراست ، يوسف كنعان من " *

 

كشور ايران من ، معبد مهر توشد 

معبد مهر تو شد ، كشور ايران من

 

نام مسيحای من،  دور كُنَد ديو را 

دور كُنَد ديو را ، نام مسيحای من

 

*  اين بيت منسوب به حافظ است  

  • مطالعه 1501 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+