چاپ کردن صفحه

شه محبت

شه محبت

ای شه محبت، ای شبان من

ای همیشه برقرار از برای من

 

بی نیازم از نیاز ،بر تو تکیه کرده ام

از برای من شدی در درون سینه ام

 

خواندی مرا درکران سرسبزت

یافتی مرابا کلام پرمهرت

 

کردی فنا مرگ مرا

شادم کنون در خانه ات

 

چون در کنارم با منی

آرامش و جان منی

 

رو به صلیبت میکنم،راه نمایان می شود

خوبی توست چون برقرار،ای تو شبان ناز من

تو را پرستش میکنم،در خانه ات،با جان و

دل،تا به ابد

 

  • مطالعه 1373 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+