چاپ کردن صفحه

بهای شاگردی عیسی مسیح

بهای شاگردی عیسی مسیح

زندگی شاگردان عیسی مسیح و نتایج آن برای ما بسیار خوشایند است، اما لازم است،به خاطر داشته باشیم، که شاگردی و تسلیم کامل به عیسی مسیح به عنوان خداوند نتایجی هم در بر داشت. شاگرد واقعی عیسی مسیح بودن برای شاگردان او به چه قیمتی تمام شد؟

در مورد اغلب اونها در کتاب مقدس چیز خاصی پیدا نمی کنیم، اما از تاریخ مکتوب کلیسا چیزهای زیادی میشود فهمید. امرزو من وشما نیز به عنوان شاگردان عیسی مسیح در گوشه و کنار دنیا متحمل مشکلات و فشارهای گوناگون هستیم. شاید مقایسه وضعیت فعلی ما با موقعیت شاگردان باعث تشویق و تقویت ما شود. 
1. یوحنا زمانی که بسیار پیر شده بود، در تبعید و در جزیره پطموس چشم از جهان فرو بست.
2. یهودای اسخریوطی، پس از اینکه به خداوندش خیانت ورزید، خود را حلق آویز کرد.
3. پطرس در زمانی جفای نرون بر کلیسا، به صورت بر عکس مصلوب شد.
4. آندریاس در پاترا( مستعمره ای یونانی) به صلیب کشیده شد.
5. یعقوب بن حلفی را از یکی از گنبدهای معبد به زیر افکندند و سپس او را آنقدر با چوب زدند که جان سپرد.
6. برتولما را در آلباناپولیس، ارمنستان، زنده زنده پوست کندند تا جان سپرد.
7. یعقوب پسر بزرگ زبدی، در اورشلیم سرش را از تنش جدا نمودند.
8. تومای شکاک، در کوروماندل هند، توسط نیزه ای که از میان بدنش عبور کرد به شهادت رسید.
9. فیلپس را در شهر هیراپولیس به یک ستون بستند تا جان سپرد.
10. لبی، معروف به تدی را آنقدر با تیر زدند تا جان سپرد.
11. شمعون غیور در ایران مصلوب شد.
12. متی را اول سنگسار کردند و سپس سر از تنش جدا نمودند.

عجب بهای عظیمی! از خودتان سوال کرده اید چرا؟ چرا آنها مرگ را، آن هم به این صورت انتخاب کردند؟ چرا پدر، مادر، همسر و فرزندان خود را باید ترک میکردند؟ چرا باید خانه خود را رها می نمودند؟ چرا این همه خفت و خواری را تحمل کرده، گرسنگی کشیده و جفا دیدند؟ چرا شهر به شهر رفته و آنجا را برای مسیح فتح میکردند؟ به شما میگیوم چرا! پولس رسول میگوید که آنها یوغ مسیح را بر خود گرفته بودند. در واقع آنها اسیران محبت مسیح بودند. شما چه؟ آیا خود را برده و اسیر مسیح میدانید ؟

  • مطالعه 1519 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+