چاپ کردن صفحه

من از او آنرا خواستم و او اینرا به من داد!

من از او آنرا خواستم و او اینرا به من داد!

من از او آنرا خواستم و او اینرا به من داد!

از خدا قوّت خواستم و او به من سختی داد تا مرا قوی سازد.

 

از خدا حکمت خواستم و او به من مشکلاتی داد تا آنها را حل کنم.

از خدا موفقیت و کامیابی خواستم و او به من عقل و توان داد تا کار کنم.

از خدا دلیری خواستم و او به من خطر داد تا بر آن غلبه یابم.

از خدا محبّت خواستم و او به من انسانهای گرفتار را داد تا محبّت کنم.

از او لطف خواستم، او به من موقعیتها را داد.

هرچه که خواستم نگرفتم، امّا هر آنچه که نیاز داشتم بدست آوردم.

  • مطالعه 2467 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+