چاپ کردن صفحه

خودت میدانی!!!

خودت میدانی!!!

طوطی اخیراًً داستانی دربارۀ یک خانم خواندم که در حین رفتن به سمت محل کارش چشمش به یک طوطی می افتد که در داخل فروشگاه حیوانات اهلی، درپشت ویترین قرار داشت . او برای لحظاتی در مقابل ویترین فروشگاه می ایستد تا زیبائی پرنده را تحسین کند. در همین حین پرنده به او می گوید: هی، خانم، تو واقعاًًَََََََ زشت هستی! 

خوب مسلم است که شخصیت داستان ما با شنیدن این عبارت بسیار عصبانی شد وبه سرعت باد از مقابل فروشگاه گذشت و به سمت محل کارش به راه افتاد.

 

در راه برگشت به خانه، بار دیگر همان پرنده را در پشت ویترین فروشگاه مشاهده کرد و پرنده در حالی که به او خیره شده بود گفت : هی، خانم، تو واقعاً زشت هستی! او بطرز باور نکردنی عصبانی شد و از آنجا گذشت.

 

روز بعد، در حالی که او به سوی محل کارش می رفت، مجدداً چشمش به همان پرنده افتاد و باز همان قضیه تکرار شد و پرنده دوباره همان جمله را تکرار کرد. " هی، خانم، تو واقعاً زشت هستی". این بار او آنقدر عصبانی و خشمگین شد که با شدت تمام قدم به داخل فروشگاه گذاشت و مسئول فروشگاه را تهدید نمود که اگر جلوی طوطی را نگیرد از او شکایت می کند و طوطی را نیز با دستهای خودش می کشد. فروشنده بی نهاید از او عذر خواهی کرد و قول داد که طوطی دیگر هرگز آن جمله را تکرار نخواهد کرد.

 

آن روز گذشت و عصر هنگام، زمانی که شخصیت داستان ما به سوی خانه برمی گشت، بار دیگر مجبور بود که از جلوی فروشگاه حیوانات اهلی بگذرد و همین زمان بود که ناگهان شنید که یک صدای آشنا او را صدا می کند.

 

" هی، خانم، ......." او برگشت و گفت: بله؟!

 

طوطی جواب داد: خودت میدونی ...........!!!

 

 

 

یوحنای رسول در اولین رسالۀ خود تأکیدی شدید بر نکاتی دارد که « ما می دانیم» بعنوان مثال :

 

* از این جا می دانیم او را می شناسیم که از احکامش اطاعت می کنیم. (اول یوحنا باب 2 آیه 3)

 

* و می دانید که که او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و دروی هیچ گناه نیست. (اول یوحنا باب 3 آیه 5)

 

* و هر که احکام او رانگاه دارد، در او ساکن است و او در وی و از این می دانیم که در ما ساکن است، یعنی از آن روح که به ما داده است. (اول یوحنا باب 3 آیه 23)

 

* و اگر می دانیم که هرچه سؤال کنیم ما را می شنود پس می دانیم که آنچه از او درخواست کنیم، می یابیم. (اول یوحنا باب 5 آیه 15)

 

* ما می دانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است. (اول یوحنا باب 5 آیه 19)

 

* اما آگاه هستیم و می دانیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حق را بشناسیم و در حق یعنی پسر او عیسی مسیح هستیم و اوست خدای حق و حیات جاودانی. (اول یوحنا باب 5 آیه 20)

 

 

 

در کتاب فیلیپیان باب 3 آیۀ 1، پولس می گوید: خلاصه ای برادران من، در خداوند خوش باشید، همان مطلب را به شما نوشتن بر من سنگین نیست و ایمنی شما است.

 

هرگز از درمیان گذاشتن خبر خوش انجیل و کار مسیح بر روی صلیب، با دیگر افراد دست برندارید. ممکن است بگوئید که یک بار این کار را کرده ام و آنها می دانند که من در مورد چه موضوعی می خواهم با ایشان صحبت کنم. شاید بهتر باشد که از این دید به قضیه نگاه کنید که هرچه خداوند می فرماید شما از آن آگاهی دارید ولی آیا در زندگی خود این فرامین را بعمل آورده اید؟

  • مطالعه 1494 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+