چاپ کردن صفحه

خسته خاطر نشوید - بخش دوم

پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد، مبادا در جانهای خود ضعف کرده، خسته شوید.

  • مطالعه 800 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %01 %642 %1394 %14:%دی

Twitter

Facebook

Google+