" که امروز برای شما در شهر داوود، نجات دهنده ای که مسیح خداوند باشد متولد شد. " لوقا 2…