13 گفتار پایانی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم قرنتیان


آخرین اخطار و دستورها


 1. این بار سوم است که من به ملاقات شما می آیم . طبق فرمایش کتاب مقدس : هر اتهامی باید بوسیله دو یا سه شاهد تائید شود.
 2. می خواهم به شما که درگذشته مرتکب گناه شده اید و به همۀ اشخاص دیگر اخطار نمایم ـ همان مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم اکنون که از شما دور هستم بار دیگر تکرار کنم : این بار که پیش شما بیایم هیچ یک از شما نمی تواند از تنبیه من فرار کند.
 3. در آن صورت شما دلیلی خواهید داشت که مسیح بوسیله من سخن می گوید. او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست بلکه قدرت او در میان شما دیده می شود.
 4. اگر چه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته شد ، اکنون با قدرت خدا زندگی می کند. ما نیز مثل او جسمأ ضعیف هستیم ، اما در روابط خود با شما با قدرت خدا با مسیح زیست خواهیم کرد.
 5. خود را بیآزمائید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ، ایمان حقیقی است یا نه . شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست ( مگر این که در امتحان رد شده باشید ! )
 6. امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان مردود نشده ایم !
 7. دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید ، نه برای این که خود را مقبول معرفی کنیم ، بلکه ما می خواهیم اعمال شما راست و درست باشد حتی اگر ما افراد مردود معرفی شویم .
 8. ما نمی توانیم علیه حقیقت اقدامی کنیم بلکه فقط برای پیشرفت آن می کوشیم.
 9. ما از این که خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم زیرا دعا می کنیم که شما کامل بشوید.
 10. علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است که وقتی به آنجا برسم محبور نباشم با شما با خشونت رفتار کنم زیرا هر قدرت و اختیاری که خداوند به من بخشیده است برای بنا کردن بود ، نه برای خراب کردن .
 11. در خاتمه ، ای برادران ، خدا حافظ . برای رشد و تکامل خود بکوشید . به آنچه می گویم توجه نمائید: با یک دیگرمدارا کنید و در صلح و صفا بسر برید و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود.
 12. با بوسۀ مقدسانه به یکدیگر سلام گوئید . تمام مقدسین به شما سلام می رسانند.
13. فیض عیسی مسیح خداوند ، محبت خدا و رفاقت روح القدس ، با همۀ شما باد آمین.
ترجمه قدیمی(دوم قرنتیان)


گفتار پاياني‌
اين‌ مرتبه‌ سوم‌ نزد شما مي‌آيم‌. به‌گواهي‌ دو سه‌ شاهد، هر سخن‌ ثابت‌خواهد شد. 2 پيش‌ گفتم‌ و پيش‌ مي‌گويم‌ كه‌ گويا دفعه‌ دوّم‌ حاضر بوده‌ام‌، هرچند الا´ن‌ غايب‌ هستم‌، آناني‌ را كه‌ قبل‌ از اين‌ گناه‌ كردند و همه‌ ديگران‌ را كه‌ اگر بازآيم‌، مسامحه‌ نخواهم‌ نمود. 3 چونكه‌ دليل‌ مسيح‌ را كه‌ در من‌ سخن‌ مي‌گويد مي‌جوييد كه‌ او نزد شما ضعيف‌ نيست‌ بلكه‌ در شما تواناست‌. 4 زيرا هرگاه‌ از ضعف‌ مصلوب‌ گشت‌، ليكن‌ از قوّت‌ خدا زيست‌ مي‌كند. چونكه‌ ما نيز در وي‌ ضعيف‌ هستيم‌، ليكن‌ با او از قوّت‌ خدا كه‌ به‌سوي‌ شما است‌، زيست‌ خواهيم‌ كرد. 5 خود را امتحان‌ كنيد كه‌ در ايمان‌ هستيد يا نه‌. خود را باز يافت‌ كنيد. آيا خود را نمي‌شناسيد كه‌ عيسي‌ مسيح‌ در شما است‌ اگر مردود نيستيد؟ 6 امّا اميدوارم‌ كه‌ خواهيد دانست‌ كه‌ ما مردود نيستيم‌. 7 و از خدا مسألت‌ مي‌كنم‌ كه‌ شما هيچ‌ بدي‌ نكنيد، نه‌ تا ظاهر شود كه‌ ما مقبول‌ هستيم‌،بلكه‌ تا شما نيكويي‌ كرده‌ باشيد، هرچند ما گويا مردود باشيم‌. 8 زيرا كه‌ هيچ‌ نمي‌توانيم‌ به‌ خلاف‌ راستي‌ عمل‌ نماييم‌ بلكه‌ براي‌ راستي‌. 9 و شادمانيم‌ وقتي‌ كه‌ ما ناتوانيم‌ و شما تواناييد. و نيز براي‌ اين‌ دعا مي‌كنيم‌ كه‌ شما كامل‌ شويد. 10 از اينجهت‌ اين‌ را در غياب‌ مي‌نويسم‌ تا هنگامي‌ كه‌ حاضر شوم‌، سختي‌ نكنم‌ بحسب‌ آن‌ قدرتي‌ كه‌ خداوند بجهت‌ بنا نه‌ براي‌ خرابي‌ به‌ من‌ داده‌ است‌.
11 خلاصه‌ اي‌ برادران‌ شاد باشيد؛ كامل‌ شويد؛ تسلّي‌ پذيريد؛ يك‌ راي‌ و با سلامتي‌ بوده‌ باشيد و خداي‌ محبّت‌ و سلامتي‌ با شما خواهد بود. 12 يكديگر را به‌ بوسه‌ مقدّسانه‌ تحيّت‌ نماييد. 13 جميع‌ مقدّسان‌ به‌ شما سلام‌ مي‌رسانند.
14 فيض‌ عيسي‌ خداوند و محبّت‌ خدا و شركت‌ روح‌القدس‌ با جميع‌ شما باد. آمين‌.ترجمه تفسیری


آخرين هشدار
اين سومين باري است كه به ديدار شما مي آيم . كتاب آسماني مي فرمايد كه اگر دو يا سه شاهد، كسي را در حين ارتكاب جرمي ببينند، آن شخص مجرم شناخته مي شود و بايد مجازات گردد. پس اين سومين ديدار من ، همچون سومين هشداري است كه به شما مي دهم . 2 آخرين باري كه در آنجا بودم ، به آناني كه مرتكب گناه مي شدند، اخطار كردم . اكنون به آنان و نيز به سايرين ، باز هشدار مي دهم كه اين بار از خطاي كسي چشم پوشي نخواهم كرد، و هيچكس از تنبيه نخواهد رست ؛ 3 و دلايل كافـي نيز ارائه خواهم داد تا ثابت كنم كه مسيح بوسيله من سخن مي گويد. مسيح در روابط و برخوردش با شما ضعيف نيست بلكه قدرتي است عظيم در وجود شما. 4 و اگر چه بدن ضعيف و انساني او بر روي صليب مرد، اما اكنون بوسيله قدرت عظيم خدا زنده است . ما نيز با اينكه در جسم خود ضعيف هستيـم ، اما ماننـد او زنـده و قوي مي باشيـم و در روابط خود با شما، تمام قدرت خدا را در اختيار داريم .
5 خود را امتحان كنيد! آيا مسيحي واقعي هستيد؟ آيا از امتحان ايمـان ، سربلنـد بيـرون خواهيد آمد؟ آيا حضور و قدرت مسيح را در وجودتان روزبروز بيشتر حس مي كنيد يا اينـكه فقط در ظاهر مسيحـي هستيد؟ 6 اميـدوارم بپذيريد كه من از اين امتحان ايمان ، سربلند بيرون آمده ام و براستي از آن مسيح هستم .
7 دعاي من اينست كه شما زندگي پاكي داشته باشيد، نه براي آنكه مردم ما را تحسين كنند كه مريداني چون شما داريم ، بلكه براي آنكه خودتان سرافراز گرديد. حال اگر مردم نيز ما را بحساب نياوردند، مهم نيست . 8 وظيفه ما اينست كه همواره پشتيبان راستي و درستي باشيم ، و نه مانع آن . 9 راضي هستيم ضعيف بمانيم اما شما قوي باشيد. بزرگترين آرزو و دعاي ما اينست كه شما در ايمانِ مسيحي خود به حد كمال برسيد.
10 اين مطالب را به اين اميد مي نويسم كه وقتي نزدتان آمدم ، نيازي نباشد كه شما را سرزنش و تنبيه نمايم . زيرا مي خواهم از اختياري كه خداوند به من داده است ، براي تقويت و رشد روحاني شما استفاده كنم ، نه براي تنبيه شما.

آخرين نكته
11 آخرين نكته اي كه مايلم بنويسم ، اينست :
شاد باشيد. در مسيح رشد كنيد. به آنچه گفته ام ، عمل نماييد. در صلح و صفا زندگي كنيد.
خدا كه سرچشمه محبت و آرامش است ، با شماباشد!
12 به مسيحيان آنجا سلام برسانيد و از جانب من با بوسه برادرانه ايشان را ببوسيد. 13 تمام مسيحيان اينجابه شما سلام مي رسانند. 14 فيض خداوند ما عيسي مسيح با همه شما باشد! محبت خدا و رفاقت روح القدس نصيب شما گردد.

راهنما

دوم‌ قرنتيان‌ 13 . قصد سفر پولس‌ به‌ قرنتس‌
پولس‌ اين‌ رساله‌ را در تابستان‌ 57 ميلادي‌ به‌ رشتة‌ تحرير درآورد و در پاييز به‌ قرنتس‌ سفر نمود. او زمستان‌ را در آنجا سپري‌ نمود و در بهار سال‌ بعد، عازم‌ اورشليم‌ شد.
 • مطالعه 1578 مرتبه
 • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %388 %1394 %08:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 12 ادامه دفاع پولس بوسیله مکاشفه اش »