مقدمه


ترجمه تفسیری(دوم قرنتیان)قرنتس
كسي كه مزة آزادي واقعي را كه عيسي مسيح به او بخشيده چشيده است ، طبعاً مايل است به ديگران نيز بشارت دهد تا آنها نيز بتوانند از اين آزادي برخوردار شوند. ولي اين بشارت آسان صورت نمي گيرد، چون كساني كه اين بشارت را مي شنوند اغلب برداشت غلط از آن مي كنند و براي بشارت دهنده مشكلاتي بوجود مي آورند. پولس در اين نامه از مشكلات و رنجهايي سخن مي گويد كه بخاطر معرفي عيسي مسيح به ديگران ، ديده است . مسيحيان شهر قرنتس با خواندن اين نامه تسلي و دلگرمي فراوان پيدا مي كنند.

راهنما


رسالة‌ دوم‌ قرنتيان‌


دفاعية‌ پولس‌ از رسالتش‌،
جلال‌ خدمت‌ او
زندگي‌ شهادت‌ منشانة‌ بلند مدت‌ او

تاريخ‌ و دليل‌ نوشتن‌ رساله‌
پولس‌، در حدود سال‌ 52 - 53 ميلادي‌، در انتهاي‌ دومين‌ سَفر بشارتي‌ خويش‌، مدت‌ يكسال‌ و نيم‌ را در قُرنتس‌ سپري‌ نمود و در آنجا به‌ انجام‌ امر شاگرد سازي‌ پرداخت‌ (اعمال‌ 18 : 10 و 11). او بعدها طي‌ سومين‌ سفر بشارتي‌ خود، سه‌ سال‌ در افسس‌ اقامت‌ گزيد (54 - 57 ميلادي‌) و در بهار سال‌ 57 ميلادي‌، در حالي‌ كه‌ هنوز در افسس‌ بود، رسالة‌ اول‌ قرنتيان‌ را به‌ رشتة‌ تحرير درآورد (اول‌ قرنتيان‌ 16 : 8). كمي‌ بعد شورش‌ عظيمي‌ در افسس‌ رخ‌ داد به‌ حدي‌ كه‌ نزديك‌ بود باعث‌ قتل‌ پولس‌ گردد (اعمال‌ 19).
بدين‌ ترتيب‌، پولس‌ افسس‌ را ترك‌ كرد و سر راه‌ سفر خود به‌ قرنتس‌، وارد مكادونيه‌ شد ( به‌ نقشة‌ شمارة‌ 59 مراجعه‌ شود). هنگاميكه‌ پولس‌ در مكادونيه‌ بود، در تابستان‌ و پاييز سال‌ 57 ميلادي‌، از كليساهاي‌ فيليپي‌ و تسالونيكي‌، با وجود تحمل‌ خطرات‌ و رنجهاي‌ فراوان‌، ملاقات‌ به‌ عمل‌ آورد و در حالي‌ كه‌ مدت‌ مديدي‌ در انتظار شنيدن‌ خبري‌ از كليساي‌ قرنتس‌ گذرانيده‌ بود، موفق‌ به‌ ديدار تيطس‌ شد. تيطس‌ در آن‌ زمان‌ از قرنتس‌ مراجعت‌ كرده‌ بود و پولس‌ از ملاقات‌ با تيطس‌ دريافت‌ كه‌ رسالة‌ اول‌ او براي‌ ايمانداران‌ قرنتس‌ بسيار مفيد واقع‌ شده‌ است‌ (دوم‌ قرنتيان‌ 7 : 6). اما به‌ نظر مي‌رسيد كه‌ هنوز بعضي‌ از رهبران‌ آن‌ كليسا، رسالتِ پولس‌ را انكار مي‌نمودند.
بدين‌ ترتيب‌ پولس‌ تصميم‌ گرفت‌ كه‌ دومين‌ رسالة‌ خود را به‌ قرنتيان‌ بنويسد و آن‌ را توسط‌ تيطس‌ ارسال‌ كند (8 : 6 و 17)، تا اينكه‌ بعدها در فرصت‌ مناسب‌ خود به‌ قرنتس‌ سفر كند.
هدفِ نگارشِ اين‌ رساله‌ در واقع‌ دفاعيه‌اي‌ است‌ كه‌ پولس‌ جهت‌ ثابت‌ كردن‌ رسالت‌ خود از سوي‌ مسيح‌، ارائه‌ مي‌دهد. او خاطر نشان‌ مي‌كند كه‌ از آنجا كه‌ او بنيانگزار كليساي‌ قرنتس‌ بوده‌، پس‌ اين‌ حق‌ را دارد كه‌ اين‌ نوشتجات‌ را به‌ آنها ارسال‌ كند.
كمي‌ بعد، پولس‌ به‌ قرنتس‌ مسافرت‌ نمود و همانطور كه‌ از قبل‌ برنامه‌ريزي‌ كرده‌ بود، زمستان‌ را در آنجا سپري‌ نمود (اول‌ قرنتيان‌ 16 : 5 و 6 ). او هنگاميكه‌ در قرنتس‌ بود، رسالة‌ بي‌نظير روميان‌ را به‌ رشتة‌ تحرير در آورد.
  • مطالعه 1539 مرتبه