6 رفتار با یکدیگر؛ نه ختنه بلکه خلقت تازه

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف غلاطیان


حمل کردن بارهای یکدیگر


1. ای برادران ، اگر کسی در حین ارتکارب خطا دیده شود شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید ، اما مواظب خود باشید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید.
2. بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد.
3. اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالیکه چیزی نیست خود را فریب می دهد .
4. هر کس باید رفتار خود را بیآزماید و اگر رفتارش پسندیده بود می تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند،
5. زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد.
6. محصلین کلام خدا معلم را در تمام نعمات خویش شریک سازند.
7. فریب نخورید ، هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد ، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.
8. مثلا اگر کسی بذر در کشتزار هوی و هوس خویش بکارد از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کشتزار روح خدا بکارد از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد.
9. از انجام نیکو کاری خسته نشویم زیرا اگر دست از کار نکشیم در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد.
10. پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم ـ مخصوصأ به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند.

خاتمه

11. ببینید ، من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم .
12. مقصود آنانیکه شما را به ختنه مجبور می کنند این است که تظاهر کنند و مخصوصأ آنها نمی خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند.
13. حتی آنانیکه ختنه دارند شریعت را بجا نمی آورند ! آنها می خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند.
14. و اما من ، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که بوسیله آن ، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا .
15. داشتن و یا نداشتن ختنه مهم نیست ، بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد.
16. به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا آرامش و رحمت باد.
17. دیگر هیچ کس مزاحم من نشود ، زیرا داغهائی بربدن خود دارم که نشان می دهند من غلام مسیح هستم.
18. ای برادران ، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد آمین.

ترجمه قدیمی(غلاطیان)


رفتار با يكديگر
امّا اي‌ برادران‌، اگر كسي‌ به‌ خطايي‌ گرفتارشود، شما كه‌ روحاني‌ هستيد چنين‌ شخص‌ را به‌ روح‌ تواضع‌ اصلاح‌ كنيد. و خود را ملاحظه‌ كن‌ كه‌ مبادا تو نيز در تجربه‌ افتي‌. 2 بارهاي‌ سنگين‌ يكديگر را متحمّل‌ شويد و بدين‌ نوع‌ شريعت‌ مسيح‌ را به‌جا آريد. 3 زيرا اگر كسي‌ خود را شخصي‌ گمان‌ برد و حال‌ آنكه‌ چيزي‌ نباشد، خود را مي‌فريبد. 4 امّا هركس‌ عمل‌ خود را امتحان‌ بكند، آنگاه‌ فخر در خود به‌ تنهايي‌ خواهد داشت‌ نه‌ در ديگري‌، 5 زيرا هركس‌ حامل‌ بار خود خواهد شد. 6 امّا هركه‌ در كلام‌ تعليم‌ يافته‌ باشد، معلّم‌ خود را در همه‌ چيزهاي‌ خوب‌ مشارك‌ بسازد. 7 خود را فريب‌ مدهيد، خدا را استهزاء نمي‌توان‌ كرد. زيرا كه‌ آنچه‌ آدمي‌ بكارد، همان‌ را درو خواهد كرد. 8 زيرا هر كه‌ براي‌ جسم‌ خود كارد، از جسم‌ فساد را درو كند و هركه‌ براي‌ روح‌ كارد از روح‌ حيات‌ جاوداني‌ خواهد درويد. 9 ليكن‌ از نيكوكاري‌ خسته‌ نشويم‌ زيرا كه‌ در موسم‌ آن‌ درو خواهيم‌ كرد اگر ملول‌ نشويم‌. 10 خلاصه‌ بقدري‌ كه‌ فرصت‌ داريم‌، با جميع‌ مردم‌ احسـان‌ بنماييم‌، علي‌الخصوص‌ با اهل‌ بيت‌ ايمان‌.
نه‌ ختنه‌ بلكه‌ خلقت‌ تازه‌
11 ملاحظه‌ كنيد چه‌ حروف‌ جَلي‌ بدست‌ خود به‌ شما نوشتم‌. 12 آناني‌ كه‌ مي‌خواهندصورتي‌ نيكو در جسم‌ نمايان‌ سازند، ايشان‌ شما را مجبور مي‌سازند كه‌ مختون‌ شويد، محض‌ اينكه‌ براي‌ صليب‌ مسيح‌ جفا نبينند. 13 زيرا ايشان‌ نيز كه‌ مختون‌ مي‌شوند، خودْ شريعت‌ را نگاه‌ نمي‌دارند بلكه‌ مي‌خواهند شما مختون‌ شويد تا در جسم‌ شما فخر كنند. 14 ليكن‌ حاشا از من‌ كه‌ فخر كنم‌ جز از صليب‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ كه‌ بوسيله‌ او دنيا براي‌ من‌ مصلوب‌ شد و من‌براي‌ دنيا. 15 زيرا كه‌ در مسيح‌ عيسي‌ نه‌ ختنه‌ چيزي‌ است‌ و نه‌ نامختوني‌ بلكه‌ خلقت‌ تازه‌. 16 و آناني‌ كه‌ بدين‌ قانون‌ رفتار مي‌كنند، سلامتي‌ و رحمت‌ بر ايشان‌ باد و بر اسرائيل‌ خدا. 17 بعد از اين‌ هيچ‌كس‌ مرا زحمت‌ نرساند زيرا كه‌ من‌ در بدن‌ خود داغهاي‌ خداوند عيسي‌ را دارم‌. 18 فيض‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ با روح‌ شما باد اي‌ برادران‌. آمين‌.
ترجمه هزاره نو

ترجمه تفسیری

محبت ، قانون مسيح است
برادران عزيز، اگر از يك ايماندار خطايي سر بزند، شما كه روحاني تر هستيد با كمال فروتني او را به راه راست باز گردانيد؛ اين را به ياد داشته باشيد كه در آينده ممكن است شما نيز دچار وسوسه و خطا شويد. 2 در مشكلات و مسايل يكديگر شريك باشيـد و به اين وسيله «شريعت مسيـح » را اجـرا كنيد. 3 اگر كسي خود را چنان بزرگ مي پندارد كه نمي خواهد به اين امر گردن نهد، خود را فريب مي دهد. چنين شخصي را نمي توان ايماندار واقعي دانست .
4 هركس وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد؛ آنگاه از كار خود رضايت حاصل خواهد كرد و ديگرنيازي نخواهد داشت كه خود را با ديگران مقايسه كند؛ 5 زيرا هر يك از ما، مسئول اعمال و كردار خود مي باشد.
6 آناني كه از كلام خدا تعليم مي بينند، موظفند به معلم خود پاداش خوبي بدهند.

هر چه بكاريم ، همان را درو مي كنيم
7 اشتباه نكنيد، هيچكس نمي تواند خدا را بفريبد؛ هيچكس از مكافات الهي در امان نخواهد بود؛ زيرا هركس هر چه بكارد، همان را درو خواهد نمود. 8 اگر كسي تخم هوي و هوس خود را بكارد، فساد و نابودي روح خود را درو خواهد كرد؛ اما اگر بذر اعمال نيك روحاني را بكارد، از روح خدا حيات جاوداني را درو خواهد كرد. 9 پس اي برادران ، از انجام كار نيك خسته نشويم ، زيرا بزودي پاداش خود را درو خواهيم كرد، بشرطي كه دست از كار نكشيم . 10 بنابراين ، تا جايي كه مي توانيم ، در حق مردم ، بخصوص مسيحيان مؤمن ، نيكي بنماييم .

گفتار پاياني
11 در خاتمه ، مي خواهم چند كلمه اي هم با دست خودم بنويسم . ببينيد با چه حروف درشتي اين مطالب را مي نويسم ! 12 كساني كه مي كوشند شما را وادار كنند كه ختنه شويد، فقط يك انگيزه دارند: اينكه به شهرت و احترامشان لطمه اي وارد نشود و از زحمت و آزاري كه در اثر اعتقاد به «نجات از طريق صليب مسيح » متوجه آنان مي شود، در امان باشند. 13 اينگونه معلمين خودشان ختنه شده اند، اما حاضر نيستند ساير احكام شريعت را رعايت كنند؛ و فقط مي خواهند كه شما نيز ختنه شويد تا بدين وسيله افتخار كنند كه شما را مريد خود ساخته اند.
14 اما خدا نكند كه من به اينگونه مسايل افتخار كنم . تنها افتخار من ، همانا صليب خداوند ما عيسي مسيح است . بلي ، بسبب همين صليب ، تمام دلبستگي هايي كه در اين دنيا داشتم ، مصلوب شد و از بين رفت و من نيز نسبت به گرايشهاي دنيا مصلوب شدم و مردم . 15 حال ، مهم نيست كه ختنه شده ايم يا نه . تنها چيزي كه مهم است ، اينست كه آيا واقعاً دگرگون شده ايم و انسان جديدي گرديده ايم ؟
16 آرامش و رحمت الهي نصيب تمام كساني باشد كه به اين شيوه رفتار مي كنند، كه اينان قوم واقعي خدا هستند.
17 ديگر از اين پس درباره اين موضوعات با من بحث نكنيد! تحمل زخمهايي كه دشمنان عيساي خداوند در بدن من ايجاد كرده اند، كافي است . همين زخمها نشان مي دهد كه من خدمتگزار او هستم .
18 برادران عزيزم ، فيض خداوند ما عيسي مسيح با روح همة شما باد. آمين .

راهنما

غلاطيان‌ 5 و 6 . آزادي‌ در مسيح‌
در اين‌ بخش‌، پولس‌ به‌ اين‌ مطلب‌ تأكيد مي‌كند كه‌ بسياري‌ از انسانها آزادانه‌، مسأله‌ نجات‌ را به‌ خطر مي‌اندازند. به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ مبناي‌ نجات‌ را اعمال‌ نيك‌ مي‌دانند و نه‌ رحمت‌ پر فيض‌ مسيح‌. مسيح‌، ما را نجات‌ داد و نه‌ خودمان‌. اين‌ خود نشانگر تفاوت‌ بين‌ آزادي‌ و بندگي‌ است‌. اما آزادي‌ در مسيح‌ به‌ معني‌ مجوز براي‌ ادامه‌ دادن‌ به‌ گناه‌ نيست‌. پولس‌ تأكيد خاصي‌ بر اين‌ مطلب‌ دارد. كساني‌ كه‌ مطيع‌ شهوتهاي‌ جسم‌ خود هستند، نمي‌توانند نجات‌ يابند (5 : 19 - 21). يكي‌ از «قوانين‌ روحاني‌ دنياي‌ طبيعي‌» اين‌ است‌: انسان‌ «هر آنچه‌ را كه‌ بكارد درو خواهد نمود.» (6 : 7)، و اين‌ امر اجتناب‌ناپذير است‌ چنانچه‌ گندم‌ بكاري‌، گندم‌ درو خواهي‌ نمود و اگر كركاس‌ بكاري‌، كركاس‌ را درو خواهي‌ نمود. «حروف‌ جَلّي‌ (درشت‌)» 6 : 11 نشان‌ دهندة‌ موثق‌ بودن‌ دست‌ خط‌ اوست‌ (به‌ توضيحات‌ مربوط‌ به‌ «خاري‌ در جسم‌» دوم‌ قرنتيان‌ 12 مراجعه‌ شود). «داغهاي‌ خداوند عيسي‌» (17:6). دشمنان‌ پولس‌ مدعي‌ بودند كه‌ پولس‌ از رسولان‌ اصلي‌ عيسي‌ نيست‌. اما بدن‌ زحمت‌ ديدة‌ او دليل‌ بر رسالت‌ او بود (به‌ دوم‌ قرنتيان‌ 4 : 6 و 11 مراجعه‌ شود).
  • مطالعه 1659 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %398 %1394 %08:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 5 آزادی در مسیح؛ زندگی با روح القدس »