1 انجیلی دیگر نیست

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف غلاطیان1. از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه بوسیله کسی بدست آورد ، بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید رسول شده است.
2. تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای غلاطیه درود می فرستند.
3. خدا ، پدر ما و عیسی مسیح ، خداوند ما فیض و آرامش به شما عطا فرمایند.
4. همان عیسی که جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق ارادۀ پدر ما خدا ، ما را از این زمانۀ شریر برهاند.
5. خدا را تا به ابد جلال باد آمین .

یگانگی انجیل

6. من از این تعجب میکنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است روی گردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی میکنید !
7. ( در صورتیکه انجیل دیگری وجود ندارد !) ، اما عده ای هستند که می خواهند شما را مضطرب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند.
8. حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما اعلام کردیم بیاورد بر او لعنت باد !
9. چنانکه قبلا گفته بودم باز هم تکرار می کنم : « هر کسی که انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید بیاورد بر او لعنت باد.»
10. آیا این سخن می رساند که من رضایت آدمیان را می خواهم ؟ خیر ! من فقط رضایت خدا را می خواهم و آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است ؟ اگر تاکنون قصدم این بود خادم مسیح نمی بودم !

پولس چگونه رسول مسیح شد ؟

11. ای برادران ، می خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته دست انسان نیست.
12. من آنرا از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیآموخت بلکه عیسی مسیح بوسیله الهام آنرا به من آشکار ساخت.
13. سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با بی رحمی به کلیسای خدا آزار میرسانیدم و در نابود ساختن آن می کوشیدم.
14. و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان هم سن خود سبقت می گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعلیمات نیاکانمان متعصب بودم.
15. اما وقتی خدا ( که مرا قبل از تولد برگزیده و بوسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود ) صلاح دانست
16. که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم ، بعوض این که با کسی مشورت کنم
17. یا باورشلیم نزد آنانیکه قبل از من رسول بودند بروم ، فورأ به عربستان رفتم و بعد به دمشق بازگشتم.
18. بعد از سه سال به اورشلیم برگشتم تا با پطرس آشنا شوم ومدت پانزده روز نزد او ماندم.
19. هیچ رسول دیگری را جز یعقوب ، برادر خداوند ندیدم .
20. ( آنچه به شما می نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی گویم .)
21. بعدأ به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم
22. و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصأ نمی شناختند
23. فقط می شنیدند که : « آن کسی که به ما آزار میرسانید اکنون همان ایمانی را بشارت میدهد که زمانی می کوشید آن را از بین ببرد .»
24. و خدا را بخاطر من سپاس می گفتند.
ترجمه قدیمی(غلاطیان)


پولس‌، رسول‌ نه‌ از جانب‌ انسان‌ و نه‌ بوسيله انسان‌ بلكه‌ به‌ عيسي‌ مسيح‌ و خداي‌ پدر كه‌ او را از مردگان‌ برخيزانيد، 2 و همه‌ برادراني‌ كه‌ با من‌ مي‌باشند،
به‌ كليساهاي‌ غلاطيه‌،
3 فيض‌ و سلامتي‌ از جانب‌ خداي‌ پدر و خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ با شما باد؛ 4 كه‌ خود را براي‌ گناهان‌ ما داد تا ما را از اين‌ عالم‌ حاضر شرير بحسب‌ اراده‌ خدا و پدر ما خلاصي‌ بخشد، 5 كه‌ او را تا ابدالا´باد جلال‌ باد. آمين‌.
انجيلي‌ ديگر نيست‌
6 تعجّب‌ مي‌كنم‌ كه‌ بدين‌ زودي‌ از آن‌ كس‌ كه‌ شما را به‌ فيض‌ مسيح‌ خوانده‌ است‌، برمي‌گرديد به‌سوي‌ انجيلي‌ ديگر، 7 كه‌ (انجيل‌) ديگر نيست‌. لكن‌ بعضي‌ هستند كه‌ شما را مضطرب‌ مي‌سازند و مي‌خواهند انجيل‌ مسيح‌ را تبديل‌ نمايند. 8 بلكه‌ هرگاه‌ ما هم‌ يا فرشته‌اي‌ از آسمان‌، انجيلي‌ غير از آنكه‌ ما به‌ آن‌ بشارت‌ داديم‌ به‌ شما رساند، اَناتيما باد. 9 چنانكه‌ پيش‌ گفتيم‌، الا´ن‌ هم‌ باز مي‌گويم‌: اگر كسي‌ انجيلي‌ غير از آنكه‌ پذيرفتيد بياورد، اَناتيما باد. 10 آيا الحال‌ مردم‌ را در رأي‌ خود مي‌آورم‌ يا خدا را؟ يا رضامندي‌ مردم‌ رامي‌طلبم‌؟ اگر تابحال‌ رضامندي‌ مردم‌ را مي‌خواستم‌، غلام‌ مسيح‌ نمي‌بودم‌.
11 امّا اي‌ برادران‌ شما را اعلام‌ مي‌كنم‌ از انجيلي‌ كه‌ من‌ بدان‌ بشارت‌ دادم‌ كه‌ به‌ طريق‌ انسان‌ نيست‌. 12 زيرا كه‌ من‌ آن‌ را از انسان‌ نيافتم‌ و نياموختم‌، مگر به‌ كشف‌ عيسي‌ مسيح‌. 13 زيرا سرگذشت‌ سابق‌ مرا در دين‌ يهود شنيده‌ايد كه‌ بر كليساي‌ خدا بي‌نهايت‌ جفا مي‌نمودم‌ و آن‌ را ويران‌ مي‌ساختم‌، 14 و در دين‌ يهود از اكثر همسالان‌ قوم‌ خود سبقت‌ مي‌جستم‌ و در تقاليد اجداد خود بغايت‌ غيور مي‌بودم‌. 15 امّا چون‌ خدا كه‌ مرا از شكم‌ مادرم‌ برگزيد و به‌ فيض‌ خود مرا خواند، رضا بدين‌ داد 16 كه‌ پسر خود را در من‌ آشكار سازد تا در ميان‌ امّت‌ها بدو بشارت‌ دهم‌، در آنوقت‌ با جسم‌ و خون‌ مشورت‌ نكردم‌، 17 و به‌ اورشليم‌ هم‌ نزد آناني‌ كه‌ قبل‌ از من‌ رسول‌ بودند نرفتم‌، بلكه‌ به‌ عَرَب‌ شدم‌ و باز به‌ دمشق‌ مراجعت‌ كردم‌.
18 پس‌ بعد از سه‌ سال‌، براي‌ ملاقات‌ پطرس‌ به‌ اورشليم‌ رفتم‌ و پانزده‌ روز با وي‌ بسر بردم‌. 19 امّا از ساير رسولان‌ جز يعقوب‌ برادر خداوند را نديدم‌. 20 امّا درباره‌ آنچه‌ به‌ شما مي‌نويسم‌، اينك‌ در حضور خدا دروغ‌ نمي‌گويم‌. 21 بعد ازآن‌ به‌ نواحي‌ سوريه‌ و قيليقيه‌ آمدم‌. 22 و به‌ كليساهاي‌ يهوديه‌ كه‌ در مسيح‌ بودند صورتاً غير معروف‌ بودم‌، 23 جز اينكه‌ شنيده‌ بودند كه‌ «آنكه‌ پيشتر بر ما جفا مي‌نمود، الحال‌ بشارت‌ مي‌دهد به‌ همان‌ ايماني‌ كه‌ قبل‌ از اين‌ ويران‌ مي‌ساخت‌.» 24 و خدا را در من‌ تمجيد نمودند.
ترجمه هزاره نو

ترجمه تفسیری


از طرف مـن ، پولس رسول ، و تمام برادراني كه در اينجا با من مي باشند،
به كليساهاي ايالت غلاطيه .
از درگاه خداي پدر، و خداوندمان عيسي مسيح ، طالب رحمت و آرامش براي شما هستم .
اگر من خود را رسول مي خوانم ، منظورم آن نيست كه يك گروه مذهبي يا هيئتي مرا بعنوان رسول بكار گمارده اند. رسالت و مأموريت من از جانب عيسي مسيح و خداي پدر است ، خدايي كه او را پس از مرگ زنده كرد. 4 زيرا مسيح ، به خواست پدر ما خدا، جان خود را فدا كرد و مُرد تا گناهان ما بخشيده شود و از اين دنياي آلوده به گناه نجات يابيم . 5 خدا را تا به ابد جلال و عزت باد! آمين .

راه رستگاري ديگري وجود ندارد
6 تعجب مي كنم كه شما به اين زودي از خدا روگردان شده ايد، از خدايي كه از روي لطف و محبت خود، شما را دعوت كرده تا در حيات جاوداني كه بوسيله مسيح عطا مي كند، شريك باشيد. شما مي خواهيد از «راه ديگري » به اين نجات و حيات جاوداني دست يابيد. اما اين راهي كه شما در پيش گرفته ايد، هرگـز به حيات جاويد نخواهـد رسيد. 7 زيرا غير از راهي كه به شما اعلام كرديم ، راه ديگري وجود ندارد. آناني كه راه ديگري به شما معرفي مي كنند، مي خواهند شما را فريب داده ، حقيقت انجيل مسيح را دگرگون كنند.
8 اگر كسي بخواهد راه ديگري براي رستگاري به شما معرفي كند، بغير از آن راهي كه ما به شما اعلام كرديم ، خدا او را لعنت كند، حتي اگر اين شخص خود من باشم . اگر فرشته اي نيز از آسمان فرود آيد و شما را بسوي راه ديگري هدايت كند، لعنت خدا بر او باد! 9 باز تكرار مي كنم : اگر كسي مژده نجات ديگري ، غير از آنچه كه پذيرفته ايد، به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد!
10 هدف من اين نيست كه با تملق و چاپلوسي ، اعتماد شما را به خود جلب كنم . كوشش من خشنود ساختن خداست ؛ اگر تابحال در پي جلب خشنودي مردم مي بودم ، هرگز نمي توانستم خدمتگزار واقعي مسيح باشم .

پولس ، پيغام انجيل را از خدا آموخت
11 اي برادران ، خدا شاهد است كه اين راه نجات كه من بشارت مي دهم ، زاييده فكر و خيال انساني نيست . 12 زيرا خود عيسي مسيح مستقيماً آن را بر من آشكار و مكشوف ساخت . بلي ، من آن را از هيچكس دريافت نكردم و از هيچ انساني نياموختم .
13 بدون شك سرگذشت مرا هنگامي كه هنوز پيرو دين يهود بودم شنيده ايد، كه چگونه به تعقيب مسيحيان مي پرداختم و ايشان را با بي رحمي شكنجه و آزار مي دادم و هميشه در پي آن بودم كه ريشه آنان را از زمين بر كنم . 14 من از بيشتر همسالان يهودي خود مؤمن تر بودم و نسبت به اجراي رسوم و سنت هاي مذهبم تعصب زيادي داشتم .
15و16 اما ناگهان همه چيز تغيير كرد! زيرا خدايي كه مرا از شكم مادر برگزيده بود، از روي لطف و رحمتش ، فرزند خود را بر من آشكار ساخت و او را به من شناساند تا بتوانم نزد اقوام غيريهودي رفته ، راه نجات بوسيله عيسي مسيح را به ايشان بشارت دهم .
وقتي اين تغيير در من پديد آمد، با هيچكس در اين باره سخن نگفتم . 17 حتي به اورشليم هم نرفتم تا با كساني كه پيش از من به رسالت برگزيده شده بودند، مشورت كنم . بلكه به بيابانهاي عربستان رفتم ، و پس از مدتي ، به شهر «دمشق » بازگشتم . 18 بعد از سه سال ، سرانجام به اورشليم رفتم تا با پطرس ملاقات كنم . در آنجا مدت پانزده روز با او بسر بردم . 19 اما از ساير رسولان ، فقط يعقوب ، برادر خداوند ما عيسي مسيح را ديدم .
20 خدا شاهد است آنچه كه مي نويسم عين حقيقت است . 21 پس از اين ديدار، به ايالتهاي «سوريه » و «قيليقيه » رفتم . 22 اما مسيحيان يهوديه هنوز مرا نديده بودند؛ 23 فقط اين را از ديگران شنيده بودند كه : «دشمن سابق ما، اكنون همان ايماني را بشارت مي دهد كه قبلاً درصدد نابودي آن بود.» 24 و اين تغييري كه در من پديد آمده بود، سبب شد كه خدا را تمجيد و ستايش كنند.

راهنما

غلاطيان‌ 1 . تعاليم‌ پولس‌ از خدا بود
بنظر مي‌رسد كه‌ يهودگرايان‌ جهت‌ بي‌اعتبار كردن‌ پولس‌ نزد غلاطيان‌، اين‌ موضوع‌ را شايع‌ كرده‌ بودند كه‌ پولس‌، رسول‌ واقعي‌ مسيح‌ نيست‌ و تعاليم‌ خود را از دوازده‌ رسول‌ مسيح‌، اخذ نموده‌ است‌. پس‌ همين‌ مورد باعث‌ شد تا زمينه‌اي‌ ايجاد شود كه‌ پولس‌ به‌ دفاع‌ از خود بپردازد و خود را رسولي‌ مستقل‌ بداند. اما او انجيل‌ خود را مستقيماً از خدا گرفته‌ بود و پيغام‌ او جدا از پيغام‌ ديگران‌ بود.
عربستان‌ (17) در كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌، هيچ‌ اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ مطلب‌ نشده‌ است‌. سه‌ سال‌ (18) شامل‌ مدت‌ زماني‌ است‌ كه‌ او در دمشق‌ و عربستان‌ بود (اعمال‌ 9 : 23). از آنجا كه‌ يهوديان‌ در شمارش‌ سال‌، ابتدا و انتهاي‌ يك‌ دورة‌ ساليانه‌ را نيز بيان‌ مي‌كردند، احتمالاً منظور از سه‌ سال‌، يكسال‌ كامل‌ و انتهاي‌ سال‌ قبل‌ و ابتداي‌ سال‌ بعد بوده‌ است‌. عربستان‌، جزيره‌اي‌ است‌ كه‌ در شرق‌ فلسطين‌ واقع‌ شده‌ است‌ و تا بخش‌هاي‌ جنوب‌ شرقي‌ از دمشق‌ ادامه‌ دارد. پولس‌ بقدري‌ از آن‌ ملاقات‌ آسماني‌ متحير بود و در عين‌ حال‌ پشيمان‌ از زندگي‌ غلط‌ گذشته‌، كه‌ بهتر دانست‌ مدتي‌ را در انزوا بسر برده‌ و به‌ تفكر بپردازد و تجديد قوا نمايد. بسياري‌ از مكاشفات‌ او در عربستان‌ به‌ او داده‌ شد.
  • مطالعه 1695 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %396 %1394 %08:%بهمن