6 فرزندان و والدین؛ غلامان و آقایان؛ اسلحه روحانی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف افسسیان


روابط فرزندان و والدین


1. ای فرزندان ، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند.
2. اولین حکمی که با وعده همراه بود این است « پدر و مادر خود را محترم بدار» و وعده آن این بود:
3. « تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود.»
4. و شما ای پدران فرزندان خود را خشمگین نسازید بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید.

روابط غلامان و اربابان

5. ای غلامان |، طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گوئی از مسیح اطاعت می کنید.
6. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید ، بلکه به عنوان غلامان مسیح ، ارادۀ خدا را از جان و دل بجا آورید
7. و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید. مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را ،
8. زیرا می دانید که خداوند به هر کس خواه غلام ، خواه آزاد ، موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد.
9. ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همین طور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او تبعیضی بین آدمیان قائل نمی شود.

آمادگی برای جنگ با شیطان

10. دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید.
11. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمائید ،
12. زیرا جنگ ما با انسان نیست ، بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم .
13. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید.
14. پس پایاری کنید و کمر بند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید
15. و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید.
16. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیلۀ آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید.
17. و کلاه خود نجات را بر سرگذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید .
18. همۀ این ها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته باشید و برای همۀ مقدسین دعا کنید.
19. برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن می گویم قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم سر انجیل را با شهامت فاش سازم
20. زیرا به خاطر همان انجیل است که من سفیر هستم ، هر چند سفیری در زنجیر ! دعا کنید که من آن را آن چنانکه باید و شاید با شهامت بیان کنم.

خاتمه

21. « تخیکوس» برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند ، همه چیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که احوال من چطور است و چه میکنم.
22. او را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از احوال ما باخبر شوید و دلهای شما را شاد گرداند.
23. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ، به همۀ برادران آرامش و محبت توام با ایمان عطا فرماید .
24. فیض خدا با همۀ آنانی باد که خداوند ما عیسی مسیح را با محبتی بی پایان دوست دارند.آمین.

ترجمه قدیمی(افسسیان)


فرزندان‌ و والدين‌
اي‌ فرزندان‌، والدين‌ خود را در خداونداطاعت‌ نماييد، زيرا كه‌ اين‌ انصاف‌ است‌. 2 «پدر و مادر خود را احترام‌ نما» كه‌ اين‌ حكم‌ اوّل‌ با وعده‌ است‌. 3 «تا تو را عافيت‌ باشد و عمر دراز بر زمين‌ كني‌.» 4 و اي‌ پدران‌، فرزندان‌ خود را به‌ خشم‌ مياوريد بلكه‌ ايشان‌ را به‌ تأديب‌ و نصيحت‌ خداوند تربيت‌ نماييد.
غلامان‌ و آقايان‌
5 اي‌ غلامان‌، آقايان‌ بشري‌ خود را چون‌ مسيح‌ با ترس‌ و لرز، با ساده‌دلي‌ اطاعت‌ كنيد. 6 نه‌ به‌ خدمتِ حضور مثل‌ طالبانِ رضامنديِ انسان‌، بلكه‌ چون‌ غلامان‌ مسيح‌ كه‌ اراده‌ خدا را از دل‌ به‌ عمل‌ مي‌آورند، 7 و به‌ نيّت‌ خالص‌ خداوند را بندگي‌ مي‌كنند نه‌ انسان‌ را، 8 و مي‌دانند هركس‌ كه‌ عمل‌ نيكو كند، مكافات‌ آن‌ را از خداوند خواهد يافت‌، خواه‌ غلام‌ و خواه‌ آزاد. 9 و اي‌ آقايان‌، با ايشان‌ به‌ همين‌ نَسَق‌ رفتار نماييد و از تهديد كردن‌ احتراز كنيد، چونكه‌ مي‌دانيد كه‌ خودِ شما را هم‌ آقايي‌ هست‌ در آسمان‌ و او را نظر به‌ ظاهر نيست‌.
اسلحه‌ روحاني‌
10 خلاصه‌ اي‌ برادران‌ من‌، در خداوند و در تواناييِ قوّتِ او زورآور شويد. 11 اسلحه‌ تمام‌ خدا را بپوشيد تا بتوانيد با مكرهاي‌ ابليس‌ مقاومت‌ كنيد. 12 زيرا كه‌ ما را كُشتي‌ گرفتن‌ باخون‌ و جسم‌ نيست‌ بلكه‌ با رياستها و قدرتها و جهان‌داران‌ اين‌ ظلمت‌ و با فوجهاي‌ روحاني‌ شرارت‌ در جايهاي‌ آسماني‌. 13 لهذا اسلحه‌ تامِّ خدا را برداريد تا بتوانيد در روز شرير مقاومت‌ كنيد و همه‌ كار را به‌جا آورده‌، بايستيد. 14 پس‌ كمر خود را به‌ راستي‌ بسته‌ و جوشن‌ عدالت‌ را دربر كرده‌، بايستيد. 15 و نعلينِ استعدادِ انجيلِ سلامتي‌ را در پا كنيد. 16 و بر روي‌ اين‌ همه‌ سپر ايمان‌ را بكشيد كه‌ به‌ آن‌ بتوانيد تمامي‌ تيرهاي‌ آتشين‌ شرير را خاموش‌ كنيد. 17 و خُودِ نجات‌ و شمشير روح‌ را كه‌ كلام‌ خداست‌ برداريد. 18 و با دعا والتماس‌ تمام‌ در هر وقت‌ در روح‌ دعا كنيد و براي‌ همين‌ به‌ اصرار و التماسِ تمام‌ بجهت‌ همه‌ مقدّسين‌ بيدار باشيد.
19 و براي‌ من‌ نيز تا كلام‌ به‌ من‌ عطا شود تا با گشادگي‌ زبان‌ سرّ انجيل‌ را به‌ دليري‌ اعلام‌ نمايم‌، 20 كه‌ براي‌ آن‌ در زنجيرها ايلچيگري‌ مي‌كنم‌ تا در آن‌ به‌ دليري‌ سخن‌ گويم‌، بطوري‌ كه‌ مي‌بايد گفت‌.
21 امّا تا شما هم‌ از احوال‌ من‌ و از آنچه‌ مي‌كنم‌ مطّلع‌ شويد، تيخيكُس‌ كه‌ برادر عزيز و خادم‌ امين‌ در خداوند است‌، شما را از هرچيز خواهد آگاهانيد، 22 كه‌ او را بجهت‌ همين‌ به‌ نزد شما فرستادم‌ تا از احوال‌ ما آگاه‌ باشيد و او دلهاي‌ شما را تسلّي‌ بخشد. 23 برادران‌ را سلام‌ و محبّتِ با ايمان‌ از جانب‌ خداي‌ پدر و عيسي‌ مسيح‌ خداوند باد. 24 با همه‌ كساني‌ كه‌ به‌ مسيح‌ عيسي‌ خداوند محبّت‌ در بي‌فسادي‌ دارند، فيض‌ باد. آمين‌.ترجمه تفسیری

فرزندان و والدين ، غلامان و اربابان
اي فرزندان ، پدر و مادر خود را اطاعت كنيد كه اين كار درستي است ، زيرا خداوند اختيار زندگي شما را به دست ايشان سپرده است . 2 نخستين حكم از «ده فرمان » كه با وعده همراه مي باشد، اينست كه «پدر و مادر خود را احترام نما!» 3 و وعده اي كه خدا داده ، اينست كه اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه داريد، عمري طولاني و با سعادت خواهيد داشت .
4 در اينجا سخني نيز با شما پدر و مادرها دارم : فرزندانتان را بيش از حد سرزنش نكنيد، مبادا دلگير و عصبي شوند. ايشان را آنطور كه خداوند مي پسندد، با محبت تربيت كنيد، و از كلام خدا ايشان را پند ونصيحت دهيد.
5 اي غلامان ، از اربابتان در اين دنيا با ترس و احترام اطاعت نماييد و ايشان را از صميم قلب خدمت كنيد، با اين تصور كه مسيح را خدمت مي كنيد. 6 طوري نباشد كه وظايف كاري خود را فقط در حضور ايشان خوب انجام دهيد، و وقتي نيستند شانه خالي كنيد. بلكه همچون خادمين مسيح كه خواست خدا را با جان و دل انجام مي دهند، هميشه وظيفه خود را انجام دهيد. 7 با عشق و علاقه كار كنيد، درست مانند آنكه براي خداوند كار مي كنيد، نه براي انسان . 8 فراموش نكنيد كه چه غلام باشيد چه آزاد، براي هر عمل نيكو كه انجام مي دهيد، از خداوند پاداش خواهيد گرفت .
9 و شما اربابان ، با غلامان و زيردستان خود درست رفتار كنيد، همانطور كه به ايشان نيز گفتم كه با شما درست رفتار نمايند. آنان را تهديد نكنيد. فراموش نكنيد كه شما هم غلام هستيد، غلام عيسي مسيح . شما هر دو يك ارباب داريد و او از كسي طرفداري نمي كند.

اسلحه جنگ روحاني
10 در خاتمه از شما مي خواهم كه از قدرت عظيم خداوند در درون خود، نيرو بگيريد و زورآور شويد! 11 خود را با تمام سلاح هاي خدا مجهز كنيد تا بتوانيد در برابر وسوسه ها و نيرنگهاي شيطان ايستادگي نماييد. 12 بدانيد كه جنگ ما با انسانها نيست ، انسانهايي كه گوشت و خون دارند؛ بلكه ما با موجودات نامرئي مي جنگيم كه بر دنياي نامرئي حكومت مي كنند، يعني بر موجودات شيطاني و فرمانروايان شرور تاريكي . بلي ، جنگ ما با اينهاست ، با لشكرهايي از ارواح شرور كه در دنياي ارواح زندگي مي كنند.
13 بنابراين ، از يك يك سلاح هاي خدا به هنگام حمله دشمنتان ، شيطان ، استفاده كنيد، تا بتوانيد حمله هاي او را دفع نماييد و در آخر، بر پايهاي خود محكم بايستيد.
14 اما براي اين منظور، «كمربند محكم راستي » رابه كمر ببنديد و «زره عدالت خدا» را در بر نماييد. 15 «كفش انجيل آرامش بخش » را به پا كنيد تا به همه جا رفته ، پيغام انجيل را به همه اعلام نماييد. 16 «سپر ايمان » را نيز برداريد تا در مقابل تيرهاي آتشين شيطان محفوظ بمانيد. 17 «كلاهخود نجات » را بر سر بگذاريد و «شمشير روح » را كه همان كلام خداست ، بدست گيريد.
18 هميشه دعا كنيد! در دعا از خدا آن چيزهايي را بخواهيد كه مطابق خواست روح القدس است . مسايل و نيازهاي خود را به او بگوييد، و براي همه ايمانداران با اشتياق زياد و جديت دعا كنيد. 19 براي من نيز دعا كنيد تا وقتي با دليري با ديگران درباره خداوند سخن گويم و شرح مي دهم كه چگونه غيريهوديان نيز مي توانند نجات پيدا كنند، خداكلمات مناسب را به من بدهد. 20 در واقع ، بسبب اعلام همين پيغام است كه در زندان بسر مي برم . اما دعا كنيد كه حتي در زندان نيز با شجاعت و آنطور كه بايد، درباره مسيح سخن بگويم .
21 «تيخيكوس » برادر عزيز ما و خدمتگزار وفادار خداوند، از احوال من و از آنچه مي كنم ، شما را آگاه خواهد ساخت . 22 او را فقط به همين منظور نزد شما مي فرستم ، تا از چگونگي حال ما با خبر شويد و با شنيدن سخنان او دلگرم و تشويق گرديد.
23 دعا مي كنم كه خداي پدر و خداوند ما عيسي مسيح ، به شما برادران عزيز آرامش و محبت و ايمان عطا كند. 24 فيض مسيح نصيب تمام كساني باشد كه با خلوص نيت ، خداوند ما عيسي مسيح را دوست مي دارند.

راهنما

والدين‌ و فرزندان‌ (6 : 1 - 4). اين‌ يكي‌ از مواد ده‌ فرمان‌ بود كه‌ به‌ كساني‌ كه‌ ما را به‌ اين‌ دنيا آورده‌اند، احترام‌ بگذاريم‌ و در اين‌ صورت‌ عمر دراز خواهيم‌ داشت‌. اين‌ يكي‌ از وعده‌هاي‌ خدا است‌ و يكي‌ از واقعيتهاي‌ طبيعت‌ محسوب‌ مي‌شود. در اين‌ بخش‌ به‌ پدران‌ هشدار داده‌ مي‌شود كه‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌ خود سختگير نباشند. اين‌ مطلب‌ در كولسيان‌ 21:3 نيز ذكر گرديده‌ است‌. اختيارات‌ والدين‌ در آن‌ روزها بسيار شديد بود و با درشت‌ خويي‌ بر فرزندان‌ اعمال‌ مي‌شد. اما امروز مي‌بينيم‌ كه‌ عموماً برخلاف‌ دوران‌ قبل‌، والدين‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌ اهمال‌ مي‌ورزند. در اين‌ بخش‌ فقط‌ از پدران‌ اسم‌ برده‌ شده‌، چون‌ مادران‌ بطور طبيعي‌ ملايم‌تر هستند. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ تربيت‌ كودكان‌ در آن‌ روزها آسان‌تر از امروز بوده‌، چرا كه‌ فرزندان‌ آن‌ زمان‌ تحت‌ نفوذ دائمي‌ محيط‌ خطرناك‌ بيرون‌ از خانواده‌ نبودند.
غلامان‌ و اربابان‌ (6 : 5 - 9). نيمي‌ از جمعيت‌ روم‌ و در واقع‌ بخش‌ وسيعي‌ از جمعيت‌ تمام‌ امپراطوري‌ را برده‌ها تشكيل‌ مي‌دادند. حتي‌ بسياري‌ از مسيحيان‌ نيز برده‌ بودند. پولس‌ در اين‌ بخش‌ خاطر نشان‌ مي‌سازد كه‌ خدمت‌ وفادارانة‌ بردگان‌ نسبت‌ به‌ اربابانشان‌ يكي‌ از واجبات‌ ايمان‌ مسيحي‌ است‌. اين‌ يكي‌ از تعاليم‌ برجستة‌ الهي‌ است‌ كه‌ هر ايماندار در اجراي‌ وظايف‌ موجود در زندگي‌ زميني‌، هر چقدر هم‌ كه‌ پست‌ باشد، بايد طالب‌ رضامندي‌ مسيح‌ باشد، چرا كه‌ چشمان‌ او دائماً ما را مي‌نگرند و از ما انتظار دارند كه‌ اعمال‌ شايستة‌ ايمان‌ را در ما ببينند. به‌ همين‌ ترتيب‌ اربابان‌ نيز بايد در رفتار با زيردستان‌ خويش‌ اين‌ موارد را در نظر بگيرند.
اسلحة‌ مسيحي‌ (6 : 10 - 20). اين‌ بخش‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ جنگ‌ مسيحي‌، فقط‌ درگيري‌ با وسوسه‌هاي‌ جسماني‌ نيست‌. او به‌ موجوديت‌ قدرتهاي‌ نامرئي‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ بدون‌ كمك‌ مسيح‌، ما در مقابل‌ آنان‌ ضعيف‌ و درمانده‌ هستيم‌. راستي‌، عدالت‌، سلامتي‌، ايمان‌، نجات‌، كلام‌ خدا و دعا اسلحه‌هايي‌ هستند كه‌ تيرهاي‌ دشمن‌ نامرئي‌ را دفع‌ مي‌كنند.
  • مطالعه 1767 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %400 %1394 %08:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 5 زنان و شوهران »