5 زنان و شوهران

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف افسسیان


زندگی در نور


1. چنان که شایستۀ فرزندان عزیز خداست ، بکوشید که مانند او باشید.
2. از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه ای خوشبو تقدیم خدا نمود.
3. و چنانکه شایستۀ مقدسین خدا است ، در میان شما چیزی در بارۀ زنا و بی عفتی های دیگر و طمع کاری برزبان نیاید.
4. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرفهای بی معنی یا زشت بکار ببرید ، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید.
5. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی عفت یا طمع کار( زیرا طمع کاری یک نوع بت پرستی است ) ، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت.
6. اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را بفریبد زیرا به علت ا ین چیزها است که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد.
7. پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید.
8. شما زمانی در تاریکی بودید اما اکنون با اتحاد خود با خداوند ، در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید ،
9. زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز بوجود می آید ،
10. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید.
11. در انجام کارهای بیهودۀ ظلمت شریک نباشید ، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور برملا سازید.
12. حتی ذکر کارهائی که آنها در پنهانی انجام می دهند مایۀ رسوائی است.
13. اما هر گاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد کاملا روشن می شود
14. و هر چه کاملا روشن شود مانند نور آشکار است.به آن سبب است که میگویند: « ای که در خوابی ، بیدار شو ، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. »
15. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی میکنید ، مثل اشخاص عاقل زندگی کنید ، نه مانند نادانان .
16. از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحوی استفاده کنید زیرا این ایام ، ایام بدی است.
17. پس نادان نباشید ، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست.
18. مست شراب نشوید ، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند بلکه از روح القدس پر شوید.
19. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرود های روحانی با یک دیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرائید و آهنگ بسازید.
20. بنام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.

روابط زنان و شوهران

21. به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یک دیگر باشید .
22. ای زنها ، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید،
23. زیرا همانطوری که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصأ نجات دهندۀ آن است ، شوهر نیز سر زوجۀ خود می باشد
24. و چنان که کلیسا مطیع مسیح است ، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند.
25. ای شوهران ، چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد شما نیز زنان خود را دوست بدارید.
26. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک ومقدس گرداند
27. و کلیسا را با تمام زیبائیش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید.
28. مردان باید همانطوریکه بدن خود را دوست دارند زنانشان را دوست بدارند ، زیرا مردی که زنش را دوست می دارد خود را دوست دارد .
29. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است ، بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کندـ یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند ـ ،
30. زیرا ما اعضای بدن او هستیم.
31. به این جهت کلام خدا می فرماید: « مرد ، پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود میپیوندد و آن دو ، یکی خواهند شد.»
32. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و بنظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند.
33. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.

ترجمه قدیمی(افسسیان)


پس‌ چون‌ فرزندان‌ عزيز به‌ خدا اقتدا كنيد.2 و در محبّت‌ رفتار نماييد، چنانكه‌ مسيح‌ هم‌ ما را محبّت‌ نمود و خويشتن‌ را براي‌ ما به‌ خدا هديه‌ و قرباني‌ براي‌ عطر خوشبوي‌ گذرانيد.
3 امّا زنا و هر ناپاكي‌ و طمع‌ در ميان‌ شما هرگز مذكور هم‌ نشود، چنانكه‌ مقدّسين‌ را مي‌شايد. 4 و نه‌ قباحت‌ و بيهوده‌گويي‌ و چرب‌زباني‌ كه‌ اينهاشايسته‌ نيست‌ بلكه‌ شكرگزاري‌. 5 زيرا اين‌ را يقين‌ مي‌دانيد كه‌ هيچ‌ زاني‌ يا ناپاك‌ يا طمّاع‌ كه‌ بت‌پرست‌ باشد، ميراثي‌ در ملكوت‌ مسيح‌ و خدا ندارد. 6 هيچ‌كس‌ شما را به‌ سخنان‌ باطل‌ فريب‌ ندهد، زيرا كه‌ به‌سبب‌ اينها غضب‌ خدا بر ابناي‌ معصيت‌ نازل‌ مي‌شود. 7 پس‌ با ايشان‌ شريك‌ مباشيد.
8 زيرا كه‌ پيشتر ظلمت‌ بوديد، ليكن‌ الحال‌ در خداوند، نور مي‌باشيد. پس‌ چون‌ فرزندان‌ نور رفتار كنيد. 9 زيرا كه‌ ميوه‌ نور در كمال‌، نيكويي‌ و عدالت‌ و راستي‌ است‌. 10 و تحقيق‌ نماييد كه‌ پسنديده‌ خداوند چيست‌. 11 و در اعمال‌ بي‌ثمر ظلمت‌ شريك‌ مباشيد بلكه‌ آنها را مذمّت‌ كنيد، 12 زيرا كارهايي‌ كه‌ ايشان‌ در خفا مي‌كنند، حتّي‌ ذكر آنها هم‌ قبيح‌ است‌. 13 ليكن‌ هرچيزي‌ كه‌ مذمّت‌ شود، از نور ظاهر مي‌گردد، زيرا كه‌ هرچه‌ ظاهر مي‌شود نور است‌. 14 بنابراين‌ مي‌گويد اي‌ تو كه‌ خوابيده‌اي‌، بيدار شده‌، از مردگان‌ برخيز تا مسيح‌ بر تو درخشد.
15 پس‌ باخبر باشيد كه‌ چگونه‌ به‌ دقّت‌ رفتار نماييد، نه‌ چون‌ جاهلان‌ بلكه‌ چون‌ حكيمان‌. 16 و وقت‌ را دريابيد زيرا اين‌ روزها شرير است‌. 17 از اين‌ جهت‌ بي‌فهم‌ مباشيد، بلكه‌ بفهميد كه‌ اراده‌ خداوند چيست‌. 18 و مست‌ شراب‌ مشويد كه‌ در آن‌ فجور است‌، بلكه‌ از روح‌ پر شويد. 19 و با يكديگر به‌ مزامير و تسبيحات‌ و سرودهاي‌ روحاني‌ گفتگو كنيد و در دلهاي‌ خود به‌ خداوند بسراييد و ترنّم‌ نماييد. 20 و پيوسته‌ بجهت‌ هرچيز خدا و پدر را به‌ نام‌ خداوند ما عيسي‌مسيح‌ شكر كنيد. 21 همديگر را در خدا ترسي‌ اطاعت‌ كنيد.
زنان‌ و شوهران‌
22 اي‌ زنان‌، شوهران‌ خود را اطاعت‌ كنيد چنانكه‌ خداوند را. 23 زيرا كه‌ شوهر سر زن‌ است‌ چنانكه‌ مسيح‌ نيز سر كليسا و او نجات‌دهنده‌ بدن‌ است‌. 24 ليكن‌ همچنانكه‌ كليسا مطيع‌ مسيح‌ است‌، همچنين‌ زنان‌ نيز شوهران‌ خود را در هر امري‌ باشند.
25 اي‌ شوهران‌ زنان‌ خود را محبّت‌ نماييد، چنانكه‌ مسيح‌ هم‌ كليسا را محبّت‌ نمود و خويشتن‌ را براي‌ آن‌ داد. 26 تا آن‌ را به‌ غسلِ آب‌ بوسيله‌ كلام‌ طاهر ساخته‌، تقديس‌ نمايد، 27 تا كليساي‌ مجيد را به‌ نزد خود حاضر سازد كه‌ لكّه‌ و چين‌ يا هيچ‌چيز مثل‌ آن‌ نداشته‌ باشد، بلكه‌ تا مقدّس‌ و بي‌عيب‌ باشد. 28 به‌ همين‌طور، بايد مردان‌ زنان‌ خويش‌ را مثل‌ بدن‌ خود محبّت‌ نمايند زيرا هركه‌ زوجه‌ خود را محبّت‌ نمايد، خويشتن‌ را محبّت‌ مي‌نمايد. 29 زيرا هيچ‌كس‌ هرگز جسم‌ خود را دشمن‌ نداشته‌ است‌ بلكه‌ آن‌ را تربيت‌ و نوازش‌ مي‌كند، چنانكه‌ خداوند نيز كليسا را. 30 زانرو كه‌ اعضاي‌ بدن‌ وي‌ مي‌باشيم‌، از جسم‌ و از استخوانهاي‌ او. 31 از اينجاست‌ كه‌ مرد پدر و مادر را رها كرده‌، با زوجه‌ خويش‌ خواهد پيوست‌ و آن‌ دو يكتن‌ خواهند بود. 32 اين‌ سرّ، عظيم‌ است‌، ليكن‌ من‌ درباره‌ مسيح‌ و كليسا سخن‌ مي‌گويم‌. 33 خلاصه‌ هريكي‌ از شما نيز زن‌ خود را مثل‌ نَفْس‌ خود محبّت‌ بنمايد و زن‌ شوهرخود را بايد احترام‌ نمود.ترجمه تفسیری

زندگي در نور و زندگي در تاريكي
همچنانكه يك كودك عزيز از رفتار پدرش تقليد مي كند، شما نيز در هر امري از خدا سرمشق بگيريد. 2 نسبت به ديگران ، پر از محبت باشيد. در اين زمينه مسيح الگوي شما باشد، كه آنقدر ما را دوست داشت كه خود را مانند بره قرباني ، به خدا تقديم كرد تا گناهانمان را پاك سازد. خدا نيز از اين قرباني خشنود شد، زيرا محبت مسيح نسبت به ما، در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود.
3 هشيار باشيد كه گناهاني نظير طمع ، بي عفتي و شهوت راني در ميان شما وجود نداشته باشد. چنين گناهان در بين قوم خدا جاي ندارد. 4 گفتار كثيف ، سخنان زشت و شوخي هاي خلاف ادب ، شايسته شما نيست . بجاي اينها، با يكديگر درباره نيكويي هاي خدا گفتگو كنيد و شكرگزار باشيد.
5 اين حقيقت چون روز روشن است كه ملكوت خدا و مسيح ، جاي اشخاص بي عفت ، ناپاك و طمعكار نيست ؛ بلي ، كسي كه به مال و ناموس ديگران طمع دارد، بت پرست است ، زيرا مال اين دنيا را بيشتر از خدا دوست دارد و مي پرستد. 6 ممكن است بعضي ها بكوشند براي اينگونه گناهان بهانه هايي بتراشند. اما شما گول اين اشخاص را نخوريد، زيرا كساني كه مرتكب چنين گناهاني مي شوند، زير خشم و غضب خدا هستند. 7 با اين قبيل افراد، نشست و برخاست هم نكنيد! 8 درست است كه زماني قلب شما نيز سياه و پر از ظلمت بود؛ اما حالا پر از نور خداوند است . پس رفتارتان بايد اين تغيير را نشان دهد؛ 9 اگر چنين نوري در وجود شماست ، بايد اعمالتان نيك ، درست و راست باشد.
10 بكوشيد تا دريابيد چه چيزهايي خداوند را خشنود مي سازد. 11 در كارهاي پوچ شرارت و تاريكي شركت نكنيد، بلكه بگذاريد نور شما بر آنهابتابد تا زشتي آنها بر همگان آشكار شود. 12 زيرا كارهاي زشتي كه خدانشناسان در تاريكي انجام مي دهند، حتي ذكرشان هم شرم آور است . 13 اما هنگامي كه نور شما بر گناهان ايشان مي تابد، زشتي آنها ديده مي شود و متوجه مي شوند كه چقدر در اشتباهند. در اثر همين ، ممكن است بعضي از ايشان بازگشت كنند و فرزندان نور گردند. 14 از اينرو است كه خدا در كتاب آسماني مي فرمايد: «اي تو كه خوابيده اي ، بيدار شو و از ميان مردگان برخيز، و نور مسيح بر تو خواهد درخشيد.»
15و16 پس مراقب اعمال و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهاي دشواري زندگي مي كنيم . به همين جهت ، جهالت و ناداني را از خود دور كرده ، عاقل و خردانديش باشيد، و از هر فرصتي سود بجوييد تا اعمال نيك بجا آوريد. 17 بدون تأمل دست به كاري نزنيد، بلكه سعي كنيد خواست و اراده خدا را دريابيد و مطابق آن زندگي كنيد. 18 از مستي بپرهيزيد زيرا مستي انسان را به راه هاي زشت مي كشاند. در عوض از روح خدا پر شويد.
19 با يكديگر درباره خداوند گفتگو كنيد و سرودهاي پرستشي و مزامير براي يكديگر بخوانيد. با هم سرودهاي روحاني بخوانيد و در دل خود براي خداوند آهنگ بسازيد و بسراييد، 20 و همواره براي همه چيز، خداي پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح شكر كنيد.

روابط زن و شوهر
21 به احترام مسيح ، مطيع يكديگر باشيد. 22 اي زنان ، همچنانكه از مسيح اطاعت مي كنيد، از شوهرتان نيز اطاعت نماييد. 23 زيرا شوهر سرپرست زن است ، همانطور كه مسيح سرپرست كليساست . به همين علت بود كه او جانش را فدا كرد و نجات دهنده كليسا گرديد. 24 پس شما اي زنان ، بايد در هر امري با كمال ميل از شوهر خود اطاعت كنيد، درست همانگونه كه كليسا مطيع مسيح است .
25 و اما شما اي شوهران ، همسران خود را همانطور دوست بداريد كه مسيح كليساي خود رادوست داشت . او حاضر شد جانش را فداي كليسا كند، 26 تا آن را مقدس و پاك سازد و با غسل تعميد و كلام خدا آن را شستشو دهد، 27 و به اين ترتيب بتواند كليسايي شكوهمند و پاك براي خود مهيا سازد كه هيچ لكه و چروك يا عيب و نقصي در آن ديده نشود. 28 شوهر نيز بايد به همين شكل با زنش رفتار كند و او را همچون قسمتي از وجود خود دوست بدارد. زن و شوهر در واقع يكي هستند. پس وقتي شوهري همسرش را محبت مي كند، در اصل به خويشتن لطف و محبت كرده است . 29و30 هيچكس به بدن خود لطمه نمي زند، بلكه با عشق و علاقه از آن مراقبت مي كند، همانگونه كه مسيح از بدن خود يعني كليسا مراقبت بعمل مي آورد، كليسايي كه همه ما اعضاي آن هستيم .
31 در مورد يكي بودن زن و شوهر، كتاب آسماني مي فرمايد: «مرد پس از ازدواج ، بايد از پدر و مادر خود جدا شود تا بتواند بطور كامل به همسر خويش بپيوندد، و آن دو از آن پس ، يكي خواهند بود.» 32 مي دانم كه درك اين موضوع دشوار است ، اما مثال خوبي است براي نشان دادن رابطه ما با مسيح .
33 بنابراين تكرار مي كنم : شوهر بايد همسر خود را مانند وجود خود دوست بدارد، و زن نيز بايد با اطاعت از شوهر خود، او را احترام نمايد.

راهنما

افسسيان‌ 5 و 6 . تعهدات‌ جديد
در اين‌ دو باب‌، پولس‌ به‌ ادامة‌ مطالب‌ مربوط‌ به‌ 4 : 17 مي‌پردازد كه‌ شامل‌ تعهداتي‌ است‌ كه‌ بايد در زندگي‌ تازة‌ خود بجا آورند.
زنا (5 : 3 - 14)، شامل‌ بي‌عفتي‌، فساد و روابط‌ نامشروع‌ است‌. اين‌ مورد يكي‌ از گناهانِ رايج‌ عصر پولس‌ بود. در اكثر بخشها جزء رسوم‌ بي‌ايمانان‌ محسوب‌ مي‌شد. پولس‌ بارها به‌ ضد اين‌ گناه‌ هشدار مي‌دهد (به‌ توضيحات‌ مربوط‌ به‌ اول‌ قرنتيان‌ 7 و اول‌ تسالونيكيان‌ 4 : 1 - 8 مراجعه‌ شود).
سرود (5 : 18 - 21). در اين‌ بخش‌ عبادتِ شاد مسيحي‌ در مقابل‌ ضيافتهاي‌ پر سر و صدا و پر از لهو و لعب‌ قرار داده‌ شده‌ است‌ (18 و 19). خواندن‌ سرود، طبيعي‌ترين‌، ساده‌ترين‌ و مطلوب‌ترين‌ بخش‌ عبادت‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ از لحاظ‌ روحاني‌ نقش‌ احيا كنندگي‌ خاصي‌ در جلسات‌ عبادتي‌ ايفا مي‌كند.
زنان‌ و شوهران‌ (5 : 22 - 23). شخص‌ مسيحي‌ بايد ايمان‌ خود را در همة‌ بخشها و روابط‌ موجود در زندگي‌ از جمله‌ روابط‌ شغلي‌، اجتماعي‌ و خانوادگي‌ خويش‌ نشان‌ دهد. در اين‌ بخش‌، رابطة‌ زن‌ و شوهر به‌ رابطة‌ ميان‌ كليسا و مسيح‌ تشبيه‌ شده‌ است‌ (25 و 32). پولس‌ آنان‌ را به‌ ايجاد محبت‌ و گذشت‌ دو جانبه‌ ترغيب‌ مي‌نمايد و نشان‌ مي‌دهد كه‌ شوهر، به‌ هيچ‌ وجه‌ حق‌ ندارد با زن‌ خويش‌ مثل‌ برده‌ رفتار نمايد. زن‌ و شوهر به‌ دليل‌ آنكه‌ هر يك‌ وظيفه‌ و نقش‌ متفاوتي‌ در اجتماع‌ انساني‌ ايفا مي‌كنند، به‌ يكديگر وابسته‌اند. هر يك‌ از آنان‌، هر چقدر به‌ ديگري‌ خدمت‌ كند، به‌ خودش‌ خدمت‌ نموده‌ (28). «هر كه‌ زوجة‌ خود را محبت‌ نمايد خويشتن‌ را محبت‌ مي‌نمايد.» بنابراين‌ شوهران‌ بايد به‌ اين‌ مطلب‌ توجه‌ خاصي‌ داشته‌ باشند.
  • مطالعه 1734 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %399 %1394 %08:%بهمن