4 یگانگی روح؛ زندگی مسیحی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف افسسیان


اتحاد در بدن مسیح


1. بنابراین ، من که به خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می کنم ، زندگی شما شایستۀ مقامی باشد که به آن خوانده شده اید.
2. همیشه فروتن ، ملایم و بردبار باشید.و با محبت یکدیگر را تحمل کنید.
3. برای حفظ آن وحدتی که روح القدس بوجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود نهایت کوشش خود را بکنید.
4. همان طور که یک بدن و یک روح القدس است ، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است.
5. و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید
6. و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است.
7. اما به همۀ ما فردأ فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیۀ خاصی داده شده است .
8. به این جهت کلام خدا می فرماید :« وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به اسارت برد و عطایائی به آدمیان بخشید.»
9. آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پائین رفته بود؟
10. پس آن کسی که پائین آمد همان است که بالا رفت . او بالاتر از تمام آسمان ها رفته است تا کلیۀ کائنات را با حضور خود پر سازد.
11. او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی : بعضی را برای رسالت ، بعضی را برای نبوت ، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید.
12. تا مقدسین را در کاری که برای او انجام میدهند مجهز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند.
13. تا ماهمه به آن وحدتی که در ایمان و شناسائی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می شود به انسانیت کامل برسیم.
14. در آن صورت دیگر مثل بچه نخواهیم بود که با امواج ، رانده می شوند و از باد های متغیر تعالیم بشری متلاطم می گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های مردمی را می خوردند که می خواهند آنها را از حقیقت دور سازند ،
15. بلکه در همان حالیکه حقیقت را با روح محبت بیان می کنیم ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم.
16. به اراده او همۀ اعضاء مختلف بدن بوسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط وپیوند می شوند ، پس وقتی هر یک از اعضای بدن بطور جداگانه مرتب کار کند ، تمام بدن رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید.

زندگی جدید در مسیح

17. پس بنام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهودۀ خود بسر می برند زندگی کنید.
18. افکار آنها تیره شده است ، جهالتی که در میان آنها است و سخت دلی آنان ، ایشان را از حیاتی که خدا می بخشد محروم کرده است .
19. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوی و هوس کرده اند و برای ارضاء امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند.
20. این ها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید.
21. البته اگر واقعأ از مسیح با خبر شده اید و در اتحاد با او حقیقت را آن چنانکه در عیسی یافت میشود آموخته اید،
22. شما باید از آن زندگی ای که در گذشته داشتید دست بکشید و آن آدمی که در پیش بودید از خود دور سازید ، زیرا او فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است.
23. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود
24. و شخصیت تازه ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید.
25. پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگوئید ، بلکه همیشه به دیگران راست بگوئید ،زیرا همۀ ما اعضای یک دیگریم .
26. اگر عصبانی شدید نگذارید خشمتان ، شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند.
27. به ابلیس فرصت ندهید.
28. دزد از دزدی دست بر دارد و به عوض آن با دست های خود ، با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد.
29. یک کلمۀ زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع ، خوب و سودمند باشد تا در نتیجۀ آن به شنوندگان فیضی برسد
30. روح القدس خدا را نرنجانید زیرا او مهر مالکیت خدا برشماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید.
31. از این پس دیگر هیچ نوع بغض و غیظ و خشم و داد و فریاد و دشنام ونفرت را در میان خود راه ندهید.
32. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید.

ترجمه قدیمی(افسسیان)


يگانگي‌ روح‌
لهذا من‌ كه‌ در خداوند اسير مي‌باشم‌، از شما استدعا دارم‌ كه‌ به‌ شايستگي‌ آن‌ دعوتي‌ كه‌ به‌ آن‌ خوانده‌ شده‌ايد، رفتار كنيد، 2 با كمال‌ فروتني‌ و تواضع‌ و حلم‌، و متحمّل‌ يكديگر در محبّت‌ باشيد؛ 3 و سعي‌ كنيد كه‌ يگانگي‌ روح‌ را در رشته‌ سلامتي‌ نگاه‌ داريد. 4 يك‌ جسد هست‌ و يك‌ روح‌، چنانكه‌ نيز دعوت‌ شده‌ايد در يك‌ اميدِ دعوت‌ خويش‌. 5 يك‌ خداوند، يك‌ ايمان‌، يك‌ تعميد؛ 6 يك‌ خدا و پدر همه‌ كه‌ فوق‌ همه‌ و در ميان‌ همه‌ و در همه‌ شما است‌. 7 ليكن‌ هريكي‌ از ما را فيض‌ بخشيده‌ شد بحسب‌ اندازه‌ بخشش‌ مسيح‌. 8 بنابراين‌ مي‌گويد: «چون‌ او به‌ اعلي‌'عليّيّن‌ صعود نمود، اسيري‌ را به‌ اسيري‌ برد وبخششها به‌ مردم‌ داد.» 9 امّا اين‌ صعود نمود چيست‌؟ جز اينكه‌ اوّل‌ نزول‌ هم‌ كرد به‌ اَسْفَل‌ زمين‌. 10 آنكه‌ نزول‌ نمود، همان‌ است‌ كه‌ صعود نيز كرد بالاتر از جميع‌ افلاك‌ تا همه‌ چيزها را پُر كند. 11 و او بخشيد بعضي‌ رسولان‌ و بعضي‌ انبيا و بعضي‌ مبشّرين‌ و بعضي‌ شبانان‌ و معلّمان‌ را، 12 براي‌ تكميل‌ مقدّسين‌، براي‌ كار خدمت‌، براي‌ بناي‌ جسد مسيح‌، 13 تا همه‌ به‌ يگانگي‌ ايمان‌ و معرفتِ تّامِ پسر خدا و به‌ انسانِ كامل‌، به‌ اندازه‌ قامت‌ پُري‌ مسيح‌ برسيم‌. 14 تا بعد از اين‌ اطفال‌ مُتِمَوِّج‌ و رانده‌ شده‌ از باد هر تعليم‌ نباشيم‌، از دغابازي‌ مردمان‌ در حيله‌انديشي‌ براي‌ مكرهاي‌ گمراهي‌؛ 15 بلكه‌ در محبّت‌ پيروي‌ راستي‌ نموده‌، در هرچيز ترقّي‌ نماييم‌ در او كه‌ سر است‌، يعني‌ مسيح‌؛ 16 كه‌ از او تمام‌ بدن‌ مركّب‌ و مرتبّ گشته‌، به‌ مدد هر مفصلي‌ و برحسب‌ عمل‌ به‌ اندازه‌ هر عضوي‌ بدن‌ را نموّ مي‌دهد براي‌ بناي‌ خويشتن‌ در محبّت‌.
زندگي‌ مسيحي‌
17 پس‌ اين‌ را مي‌گويم‌ و در خداوند شهادت‌ مي‌دهم‌ كه‌ شما ديگر رفتار منماييد، چنانكه‌ امّت‌ها در بطالتِ ذهنِ خود رفتار مي‌نمايند. 18 كه‌ در عقل‌ خود تاريك‌ هستند و از حيات‌ خدا محروم‌، به‌سبب‌ جهالتي‌ كه‌ بجهت‌ سخت‌دلي‌ ايشان‌ در ايشان‌ است‌. 19 كه‌ بي‌فكر شده‌، خود را به‌ فجور تسليم‌ كرده‌اند تا هرقسم‌ ناپاكي‌ را به‌ حرص‌ به‌ عمل‌ آورند.
20 ليكن‌ شما مسيح‌ را به‌ اينطور نياموخته‌ايد.21 هرگاه‌ او را شنيده‌ايد و در او تعليم‌ يافته‌ايد، به‌ نهجي‌ كه‌ راستي‌ در عيسي‌ است‌. 22 تا آنكه‌ شما از جهت‌ رفتار گذشته‌ خود، انسانيّت‌ كهنه‌ را كه‌ از شهوات‌ فريبنده‌ فاسد مي‌گردد، از خود بيرون‌ كنيد. 23 و به‌ روح‌ ذهن‌ خود تازه‌ شويد. 24 و انسانيّت‌ تازه‌ را كه‌ به‌ صورت‌ خدا در عدالت‌ و قدّوسيّت‌ حقيقي‌ آفريده‌ شده‌ است‌ بپوشيد.
25 لهذا دروغ‌ را ترك‌ كرده‌، هركس‌ با همسايه‌ خود راست‌ بگويد، زيرا كه‌ ما اعضاي‌ يكديگريم‌. 26 خشم‌ گيريد و گناه‌ مورزيد؛ خورشيد بر غيظ‌ شما غروب‌ نكند. 27 ابليس‌ را مجال‌ ندهيد. 28 دزد ديگر دزدي‌ نكند بلكه‌ به‌ دستهاي‌ خود كار نيكو كرده‌، زحمت‌ بكشد تا بتواند نيازمندي‌ را چيزي‌ دهد. 29 هيچ‌ سخن‌ بد از دهان‌ شما بيرون‌ نيايد، بلكه‌ آنچه‌ بحسب‌ حاجت‌ و براي‌ بنا نيكو باشد تا شنوندگان‌ را فيض‌ رساند. 30 و روح‌ قدّوس‌ خدا را كه‌ به‌ او تا روز رستگاري‌ مختوم‌ شده‌ايد، محزون‌ مسازيد. 31 و هرقسم‌ تلخي‌ و غيظ‌ و خشم‌ و فرياد و بدگويي‌ و خباثت‌ را از خود دور كنيد، 32 و با يگديگر مهربان‌ باشيد و رحيم‌ و همديگر را عفو نماييد چنانكه‌ خدا در مسيح‌ شما را هم‌ آمرزيده‌ است‌.ترجمه تفسیری

اتحاد ايمانداران
من كه بسبب خدمت خداوند اينجا در زندان بسر مي برم ، از شما التماس مي كنم طوري زندگي و رفتار كنيد كه شايسته مقامتان باشد، مقامي كه خدا به شما عطا كرده است . 2 فروتن و مهربان باشيد. نسبت به يكديگر بردبار باشيد و بسبب محبتي كه به هم داريد، از خطاها و اشتباهات يكديگر چشم پوشي نماييد. 3 سعي كنيد همواره متفقاً از روح خدا هدايت شويد، تا بتوانيد هميشه با هم در صلح و صفا باشيد.
4 ما همه ، اعضاي يك بدنيم و در همگي ما يك «روح » ساكن است ، يعني روح القدس ؛ و همه ما براي رسيدن به يك اميد دعوت شده ايم ، يعني به آن جلالي كه خدا براي ما تدارك ديده است . 5 براي ما فقط يك خداوند، يك ايمان و يك تعميد وجود دارد. 6 همه ما يك خدا داريم كه پدر همه ما و بالاتر از همه ما و در همه ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگي مي كند.
7 با اينحال ، مسيح طبق صلاحديد خود، از دولت كَرَم خويش به هر يك از ما فيض خاصي بخشيده است . 8 در كتاب «زبور داود» نيز درباره مسيح پيشگويي شده كه وقتي او پس از مرگ زنده شد و شيطان را مغلوب ساخت و ظفرمندانه به آسمان بازگشت ، به مردم هدايا بخشيد. 9 دقت كنيد كه مي فرمايد «به آسمان بازگشت »، يعني مي بايست ابتدا از آسمان نزول كرده ، به اعماق زمين رفته باشد. 10 همان كسي كه پايين آمده ، همانست كه به بالا بازگشت ، بالاتر از آسمانها، تا همه چيز را در همه جا از حضور خود پر سازد.
11 به اين ترتيب ، او عطايا و استعدادهاي خاصي به ما بخشيد: به بعضي از ما، عطاي خاص يك رسول را داده است ؛ به عده اي اين عطا را داده است كه از خدا پيغام دريافت كنند و آن را به ديگران اعلان نمايند، به برخي استعداد فوق العاده داده است كه مردم را بسوي خدا هدايت كنند و به برخي ديگر اين توانايي را داده است كه مانند يك شبان ، از قوم خدا مراقبت كنند و ايشان را رهبري نمايند و تعليم دهند.
12 مسيح اين عطايا را با اين هدف به ما مي بخشد كه ايمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت كنند و باعث پيشرفت كليسا يعني بدن او گردند و كليسا به رشد و كمال لازم برسد؛ 13 تا سرانجام همه ما در ايمان و شناخت خود از فرزند خدا متحد شده ، رشد كنيم و به پري مسيح برسيم .
14 در آنصورت ، ديـگر مانند اطفال نخواهيم بود كه در اثر سخنان ديگران و دروغهايي كه براي گمراهي ما مي گويند، هر لحظه نسبت به ايمانمان تغيير عقيده بدهيم ، 15و16 بلكه با عشق و علاقه ، همواره در پي راستي خواهيم رفت . راست خـواهيم گفت ، راست عمل خواهيم كرد و راست خواهيم زيست تـا به اين ترتيب ، بتدريـج در هـر امري مانند مسيـح شويم كه سر كليسا مي باشد. تحت هدايت مسيح است كه تمام اعضـاي بـدن او، يعنـي كليسـا، در جـاي خـود قرار مي گيرنـد. هـر اندام با روش خاص خود، به اندامهاي ديگر كمك مي كنـد، بطـوري كه تمام بدن در تندرستي كامل و پر از محبت ، رشـد مي نمايد.

زندگي تازه در مسيح
17و18 بنابراين ، از جانب خداوند به شما مي گويم كه ديگر مانند كساني كه هنوز نجات نيافته اند، زندگي نكنيد، چون ايشان كور و گمراه هستند و دل سنگشان پر از ظلمت است . ايشان از حيات خدا دورند، زيرا فكر و دل خود را به روي خدا بسته اند؛ در نتيجه نمي توانند راه هاي خدا را تشخيص دهند. 19 براي ايشان اهميتي ندارد كه چه كاري خوبست و چه كاري بد؛ در فساد غرق شده اند و براي ارضاي هوسها و شهوات خود، دست به هر عمل زشتي مي زنند، و از هيچ كاري روي گردان نيستند.
20 اما مسيح چنين روشي براي زندگي به شما نياموخته است . 21 اگر واقعاً صداي او را شنيده ايد و حقايقي را كه در باره خود فرموده است ، درك كرده ايد، 22 پس اكنون بايد طبيعت كهنه و گناه آلود خود را كه بر اثر شهوات فريبنده فاسد و فاسدتر مي شود، از خود بيرون نماييد، 23 فكر و ذهن شما بايد روزبروز تغيير كند و بسوي كمال پيش رود. 24 بلي ، شما بايد شخص جديد و متفاوتي شويد، شخصي مقدس و درستكار؛ و اين طبيعت نو را كه به صورت خداست ، بپوشيد.
25 ديگر به هم دروغ نگوييد، بلكه گفتارتان هميشه راست باشد، زيرا ما اعضاي يكديگريم و اگر به يكديگر دروغ بگوييم ، در واقع ، به خودمان لطمه مي زنيم . 26 اگر عصباني شديد، اجازه ندهيد گناهي از شما سر بزند. پيش از آنكه خورشيد غروب كند، خشم را از خود دور كنيد، 27 زيرا اگر خشمگين بمانيد، به شيطان فرصت مي دهيد كه شما را به گناه وا دارد.
28 اگر كسي از شما قبلاً دزد بوده ، بايد فوراً از اين كار دست بكشد و با همان دستها، آبرومندانه كار كند تابتواند به محتاجان كمك نمايد. 29 هيچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نياوريد، بلكه گفتارتان نيكو و مفيد باشد تا به شنوندگان خير و بركت برساند.
30 طوري زندگي نكنيد كه باعث رنجش روح القدس گردد. به ياد داشته باشيد كه او بر شما مهر زده است تا شما را براي روز رستگاري آماده كند، روزي كه در آن بطور كامل از گناه آزادي خواهيد يافت .
31 هر نوع تلخي ، خشم ، غضب ، درشت خويي ،ناسزاگويي و نفرت را از خود دور كنيد، 32 و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشيد و يكديگر را ببخشيد، همانطور كه خدا نيز شما را بخاطر مسيح بخشيده است .

راهنما

افسسيان‌ 4 . اتحاد كليسا
يك‌ بدن‌ (1 - 6). يك‌ نهاد پيچيده‌ و زنده‌اي‌ است‌ با عملكردهاي‌ گوناگون‌. اعضاي‌ آن‌، هريك‌ در جاي‌ خود قرار دارد و با هماهنگي‌ خاصي‌ عمل‌ مي‌نمايد. اساس‌ اين‌ نهاد را محبت‌ تشكيل‌ مي‌دهد (16). مسيح‌، شخصاً سر اين‌ بدن‌ است‌ و قدرتِ هدايت‌كنندگي‌ در دست‌ اوست‌.
كليسا از اعضايي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ داراي‌ استعدادها و شخصيت‌هاي‌ مختلف‌ مي‌باشند. اما شرط‌ لازم‌ و اساسي‌ جهت‌ ايجاد عملكردِ درست‌ اعضاء روحية‌ فروتني‌ و تحملِ بارهاي‌ سنگين‌ يكديگر مي‌باشد (2).
هدف‌ كليسا، رسيدن‌ اعضا به‌ كمال‌ مسيح‌ و شبيه‌ او شدن‌ است‌ (12 - 15)، موضوع‌ رشد كردن‌ در اين‌ بخش‌، هم‌ در ارتباط‌ با افراد بكار رفته‌ و هم‌ اشاره‌ به‌ رشد كلي‌ كليسا مي‌نمايد. دوران‌ كودكي‌ كليسا درگذرند و دورة‌ بلوغ‌ آن‌ بايد فرا برسد (با اول‌ قرنتيان‌ 12 و 13 مقايسه‌ شود).
در حال‌ حاضر سن‌ كليسا 2000 سال‌ است‌، اما هنوز دوران‌ كودكي‌ خود را مي‌گذراند. چرا كه‌ هنوز جلوة‌ حقيقي‌ خود را كه‌ در اتحاد آن‌ نمايانگر است‌، نشان‌ نداده‌ است‌. پولس‌ با عناصر تفرقه‌انگيز در كليساهاي‌ محلي‌ و اختلافات‌ بين‌ مسيحيان‌ يهودي‌نژاد و غيريهودي‌ مبارزه‌اي‌ بي‌وقفه‌ داشت‌. سپس‌ يك‌ سري‌ مباحثات‌ تلخ‌ در قرن‌ دوم‌ شروع‌ شد و تا قرن‌ چهارم‌ ادامه‌ يافت‌. بدنبال‌ آن‌ دولتهاي‌ مسيحي‌ روي‌ كار آمدند و باعث‌ تضعيف‌ مسيحيت‌ اصيل‌ روحاني‌ شدند. سلطنت‌ پاپهاي‌ دنيوي‌ وضع‌ را بيش‌ از پيش‌ بدتر ساخت‌.
حدود 400 سال‌ پيش‌، نهضت‌ پروتستان‌، اين‌ زنجيرها را براي‌ رسيدن‌ به‌ آزادي‌ از هم‌ گسيخت‌. بطور طبيعي‌ هنگاميكه‌ انسانها شروع‌ به‌ تفكر دربارة‌ وضعيت‌ آن‌ زمان‌ نمودند، پس‌ از سپري‌ نمودن‌ شب‌ طولاني‌ سلطنت‌ پاپها، از ديدگاه‌ ديگري‌ به‌ مسائل‌ نگاه‌ كردند. اما شواهد نشانگر اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ اين‌ نهضت‌ نيز در طول‌ اعصار به‌ جهت‌هاي‌ مختلف‌ مُنقسم‌ شد. بنابراين‌ مي‌بينيم‌ كه‌ هنوز هم‌ ما مسيحيت‌ منقسم‌ شده‌اي‌ داريم‌. شايد تا ابد در اين‌ دنيا، شاهدِ اتحاد ظاهري‌ در كليساي‌ مرئي‌ باشيم‌ چرا كه‌ خودخواهي‌ و غرور انساني‌ در مقابلِ اتحاد كليسايي‌ قد علم‌ نموده‌ است‌. اما بايد دانست‌ كه‌ در كليساي‌ نامرئي‌ هميشه‌ اتحاد بوده‌ و هنوز هم‌ هست‌. چرا كه‌ كليساي‌ نامرئي‌ كه‌ متشكل‌ از ايمانداران‌ واقعي‌ است‌، روزي‌ از بركات‌ پاسخ‌ دعاي‌ مسيح‌ برخوردار خواهد بود (يوحنا 17) و بدين‌ صورت‌ جلوه‌اي‌ حقيقي‌ از بدنِ كاملاً بالغ‌ مسيح‌ را متجلي‌ خواهند ساخت‌.
تعهدات‌ جديد (25 - 32). از آنجا كه‌ كليسا سازماني‌ است‌ كه‌ روابط‌ برادرانه‌ در آن‌ حاكم‌ است‌، بر اعضاء واجب‌ است‌ كه‌ ملاحظة‌ يكديگر را بنمايند. «خشم‌» (26). پولس‌ احتمالاً لازم‌ مي‌دانست‌ كه‌ آنها را از خشم‌ برحذر دارد. «دزدي‌» (28). شواهد نشان‌ مي‌دهد كه‌ برخي‌ از آنان‌ داراي‌ شخصيتهاي‌ ناجور بودند. او به‌ آنها خاطر نشان‌ مي‌كند كه‌ بايد به‌ حقوق‌ يكديگر احترام‌ گذاشت‌ (به‌ توضيحات‌ دوم‌ تسالونيكيان‌ 3 : 6 - 15 مراجعه‌ شود.)
  • مطالعه 1745 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %399 %1394 %08:%بهمن