3 پولس واعظ امت ها؛ دعا برای افسسیان

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف افسسیان


رسالت پولس برای غیر یهودیان


1. به این این سبب است که من پولس ـ زندانی مسیح عیسی بخاطر شما غیر یهودیان ـ بدرگاه خدا برایتان دعا میکنم .
2. حتمأ خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما بکار برم
3. از راه الهام بود که این نقشۀ اسرار آمیز خدا بر من آشکار گردید ( من قبلأ بطور مختصر در بارۀ آن نوشته ام
4. و اگر آنچه را که نوشته ام بخوانید ، خواهید فهمید که من تا چه اندازه به راز مسیح پی برده ام.)
5. این راز بطوریکه اکنون بوسیله روح القدس برای رسولان و پیامبران مقدس خدا آشکار شده است در قرن های گذشته برای بشر روشن نبود
6. و آن حقیقت پوشیده این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده ای که خدا در مسیح عیسی به ما داده است شریک و سهیم هستند.
7. من طبق عطیه فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمت گزار انجیل شدم.
8. آری ، من اگر چه در بین مقدسین از همه کمترم ، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بی قیاس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم
9. و به همه نشان دهم که چگونه نقشۀ خدا به مورد اجراء گذارده می شود. خدا که آفرینندۀ همه چیز است این راز خود را طی زمان های گذشته پوشیده نگهداشت
10. تا این که در حال حاضر خدا جنبه های گوناگون حکمت خود را بوسیله کلیسا به قدرتها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند.
11. این نقشه بر طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما ، مسیح عیسی عملی ساخته است .
12. بوسیله اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان ، ما می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیائیم.
13. پس من از شما تقاضا میکنم از رنجهائیکه بخاطر شما می کشم مأیوس نباشید ، زیرا این ها باید مایۀ افتخار شما باشد.

محبت مسیح

14. بنابراین ، من در برابر پدری زانو میزنم که
15. هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است
16. و دعا میکنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشاید تا بوسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید
17. و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلب هایتان ساکن شود و دعا می کنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایۀ محبت بنا شوید
18. تا با همۀ مقدسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببرید
19. و آن محبت را دریابید ( اگرچه مافوق فهم بشر است ) تا از پری کامل خدا کاملا پر شوید.
20. جلال بر خدائی باد که قادر است بوسیلۀ آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند ،
21. بر او نسلأ بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد ، آمین .

ترجمه قدیمی(افسسیان)


پولس‌، واعظ‌ امّت‌ها
از اين‌ سبب‌، من‌ كه‌ پولس‌ هستم‌ و اسير مسيح‌ عيسي‌ براي‌ شما اي‌ امّت‌ها-
2 اگر شنيده‌ باشيد تدبير فيض‌ خدا را كه‌ بجهت‌ شما به‌ من‌ عطا شده‌ است‌، 3 كه‌ اين‌ سّر از راه‌ كشف‌ بر من‌ اعلام‌ شد، چنانكه‌ مختصراً پيش‌ نوشتم‌، 4 و از مطالعه‌ آن‌ مي‌توانيد ادراك‌ مرا در سرّ مسيح‌ بفهميد. 5 كه‌ آن‌ در قرنهاي‌ گذشته‌ به‌ بني‌آدم‌ آشكار نشده‌ بود، بطوري‌ كه‌ الحال‌ بر رسولان‌ مقدّس‌ و انبياي‌ او به‌ روح‌ مكشوف‌ گشته‌ است‌، 6 كه‌ امّت‌ها در ميراث‌ و در بدن‌ و در بهره‌ وعده‌ او در مسيح‌ بوساطت‌ انجيل‌ شريك‌ هستند. 7 كه‌ خادم‌ آن‌ شدم‌ بحسب‌ عطاي‌ فيض‌ خدا كه‌ برحسب‌ عمل‌ قوّت‌ او به‌ من‌ داده‌ شده‌ است‌. 8 يعني‌ به‌ من‌ كه‌ كمتر از كمترين‌ همه‌ مقدّسينم‌، اين‌ فيض‌ عطا شد كه‌ در ميان‌ امّت‌ها به‌ دولت‌ بي‌قياس‌ مسيح‌ بشارت‌ دهم‌، 9 و همه‌ را روشن‌ سازم‌ كه‌ چيست‌ انتظام‌ آن‌ سِرّي‌ كه‌ از بناي‌ عالم‌ها مستور بود، در خدايي‌ كه‌ همه‌چيز را بوسيله‌ عيسي‌ مسيح‌ آفريد. 10 تا آنكه‌ الحال‌ بر ارباب‌ رياستها و قدرتها در جايهاي‌ آسماني‌، حكمتِ گوناگون‌ خدا بوسيله‌ كليسا معلوم‌ شود، 11 برحسب‌ تقدير ازلي‌ كه‌ در خداوند ما مسيح‌ عيسي‌ نمود، 12 كه‌ در وي‌ جسارت‌ و دخولِ بااعتماد داريم‌ به‌سبب‌ ايمان‌ وي‌. 13 لهذا استدعا دارم‌ كه‌ از زحمات‌ من‌ به‌ جهت‌ شما خسته‌ خاطر مشويد كه‌ آنها فخر شما است‌.
دعا براي‌ افسسيان‌
14 از اين‌ سبب‌، زانو مي‌زنم‌ نزد آن‌ پدر، 15 كه‌از او هر خانواده‌اي‌ در آسمان‌ و بر زمين‌ مُسَمّي‌' مي‌شود؛ 16 كه‌ بحسب‌ دولت‌ جلال‌ خود به‌ شما عطا كند كه‌ در انسانيّتِ باطنيِ خود از روح‌ او به‌ قوّت‌ زورآور شويد، 17 تا مسيح‌ به‌ وساطت‌ ايمان‌ در دلهاي‌ شما ساكن‌ شود؛ 18 و در محبّت‌ ريشه‌ كرده‌ و بنياد نهاده‌، استطاعت‌ يابيد كه‌ با تمامي‌ مقدّسين‌ ادراك‌ كنيد كه‌ عرض‌ و طول‌ و عمق‌ و بلندي‌ چيست‌؛ 19 و عارف‌ شويد به‌ محبّت‌ مسيح‌ كه‌ فوق‌ از معرفت‌ است‌ تا پر شويد تا تمامي‌ پري‌ خدا.
20 الحال‌ او را كه‌ قادر است‌ كه‌ بكند بي‌نهايت‌ زيادتر از هرآنچه‌ بخواهيم‌ يا فكر كنيم‌، بحسب‌ آن‌ قوّتي‌ كه‌ در ما عمل‌ مي‌كند، 21 مر او را در كليسا و در مسيح‌ عيسي‌ تا جميع‌ قرنها تا ابدالا´باد جلال‌ باد. آمين‌.ترجمه تفسیری

پولس ، رسول غيريهوديان
من پولـس ، خدمتگزار مسيـح ، بخاطـر شما غيريهوديان در زندان بسر مي برم ، زيرا اعلام مي كردم كه شما نيز بخشي از خانه خدا مي باشيد. 2و3 همانطور كه قبلاً در يكي از نامه هايم بطور مختصر اشاره كرده ام ، بي شك مي دانيد كه خدا اين خدمت خاص را به من محول كرده تا فيض و لطف او را به شما غيريهوديان اعلام نمايم . خدا خودش اين راز را بر من آشكار ساخته و به من فرموده كه لطف و مهرباني اش شامل حال شما غيريهوديان نيز مي گـردد. 4 اين را مي نويسم تا توضيح دهم كه اين راز چگونه بر من آشكار شد. 5 در زمانهاي گذشته خدا اين راز را با قوم خود در ميان نگذاشته بود، اما اكنون آن را بوسيله روح خود بر رسولان مقدس و انبياء خود مكشوف ساخته است .
6 آن راز اينست كه غيريهوديان نيز مانند يهوديان در ارث عظيمي كه متعلق به فرزندان خداست ، شريكند؛ و هر دو دعوت شده اند تا جزو بدن مسيح يعني كليسا باشند. هر دو با ايمان آوردن به مسيح و به پيغام انجيل ، وعده هاي خدا مبني بر بركات عالي را دريافت مي نمايند. 7 خدا ايـن فيض را به من داده است تا همه را از اين نقشه آگاه سـازم و براي انجام اين رسالت ، قدرت و توانايي لازم را نيز عطا كرده است . 8 بلي ، من كه هيچ لياقتي نداشتم و از همه مسيحيان كوچكتر هستم ، انتخاب شدم تا به غيريهوديان اين پيغام را برسانم كه در مسيح ، گنج عظيمي از الطاف الهي نصيبشان خواهد شد، 9 و براي همه روشن سازم كه خدا نجات دهنده غيريهوديان نيز مي باشد.
اما خدا كه آفريننده همه چيز است ، اين نقشه را در قرون و اعصار گذشته برهيچكس آشكار نساخته بود. 10 به چه علت ؟ به اين علت كه وقتي همه فرزندان خدا، چه يهود و چه غيريهود، با يكديگر در كليسا متحد گردند، تمام فرمانروايان و قدرتهاي حاكم در آسمان ، به كمال و عمق حكمت او پي ببرند؛ 11 و اين درست همان نقشه اي است كه خدا از ابتدا در نظر داشت تا بوسيله عيسي مسيح عملي سازد.
12 اكنون مي توانيم بدون ترس و واهمه به حضور خدا بياييم و اطمينان داشته باشيم كه چون مسيح همراه ماست و نيز بسبب ايمان به او، خدا ما را با آغوش باز مي پذيرد.
13 پس ، خواهش مي كنم از رفتاري كه در اينجا با من مي كنند، مأيوس و دلسرد نشويد. بخاطر شماست كه من اين رنج و زحمات را متحمل مي شوم و اين بايد مايه افتخار و دلگرمي شما باشد.
14و15 بنابراين ، وقتي به حكمت و عظمت نقشه خدا فكر مي كنم ، به زانو درمي آيم و به درگاه خدايي كه پدر اين خانواده الهي است دعا مي كنم ، خانواده اي كه بعضي از اعضاي آن در آسمان و بعضي ديگر هنوز بر روي زمين هستند. 16 من از او مي خواهم تا بسبب كرامت بي حد خود، باطن شما را با روح خود، نيرومند و توانا سازد. 17 دعا مي كنم كه مسيح از راه ايمانتان ، كاملاً در دل شما جاي گيرد. ازخدا مي خواهم آنقدر در محبت مسيح ريشه بدوانيد، 18و19 تا همراه با ساير فرزندان خدا، عرض و طول و عمق و بلندي محبـت مسيح را درك نماييد، و طعم آن را در زندگي تان بچشيد. گرچه محبت مسيح آنقدر وسيع است كه فكر انسان قادر به درك كامل و واقعي آن نمي باشد، اما آرزو دارم كه شما به آن پي ببريد و تا آنجا پيش رويد كه از وجود خدا لبريز شويد.
20 حال ، خدا را جلال باد كه قادر است بوسيله آن قدرت عظيمي كه در ما كار مي كند، براي ما كارهايي بسيار فراتر از خواست و اميد و فكر ما انجام دهد. 21 او را در كليسا و در مسيح عيسي تا جميع قرنها، تا ابدالاباد جلال باد. آمين .

راهنما

«سِرّ» مسيح‌ (3 : 3 - 9) طي‌ قرون‌ متمادي‌ در خدا مخفي‌ مانده‌ بود (9). در اين‌ بخش‌ اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ ملتهاي‌ مختلف‌ نيز وارثان‌ وعده‌هاي‌ الهي‌ داده‌ شده‌ به‌ يهوديان‌ هستند، همان‌ وعده‌هايي‌ كه‌ يهوديان‌ تصور مي‌كنند كه‌ در انحصار شخصي‌ آنان‌ است‌. نقشة‌ الهي‌ از ازل‌ آماده‌ شده‌ بود اگر چه‌ مخفي‌ مانده‌ بود (1 : 5). اما اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ امروز بوسيلة‌ ظهور مسيح‌، اين‌ نقشه‌ بطور كامل‌ مكشوف‌ گشته‌ است‌ و اين‌ نشانگر آن‌ است‌ كه‌ دنياي‌ الهيِ آينده‌ فقط‌ متشكل‌ از يهوديان‌ نيست‌ بلكه‌ همة‌ بني‌ نوع‌ بشر به‌ آن‌ راه‌ دارند.
جلال‌ كليسا (3 : 8 - 11). خدا توسط‌ كليسا عناصر خصمانة‌ نژاد انساني‌ را تبديل‌ به‌ يك‌ بدن‌ واحد مي‌كند و حكمت‌ خود را در قالب‌ ترتيبات‌ فوق‌ انساني‌ از موجودات‌ آسماني‌ به‌ نمايش‌ مي‌گذارد تا همه‌ چيز را در مسيح‌ يك‌ سازد.
  • مطالعه 1703 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %399 %1394 %08:%بهمن