2 نجات محض فیض؛ اتحاد در مسیح

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف افسسیاناز موت به حیات
1. در گذشته، شما غیر یهودیان بعلت خطایا و گناهان خود مرده بودید
2. و در راه های کج این جهان قدم می نهادید و از حکمران قدرتهای هوا ، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می کند پیروی می کردید.
3. در آن زمان ما هم چون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم .درست مانند سایر آدمیان ما نیز طبیعتأ سزاوار خشم وغضب خدا بودیم.
4. اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که
5. گر چه بعلت خطاهای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردانید ( از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید.)
6. و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید.
7. تا ثروت عظیم و بی قیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما ، در مسیح عیسی در زمان های آینده نمایان سازد،
8. زیرا بسبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست .
9. این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست ، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی بخود ببالد ،
10. زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکوئی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم ، بجا آوریم.

اتحاد در مسیح

11. بنابراین بخاطر داشته باشید که شما در گذشته جسمأ جزو کافران بودید و بوسیله اهل ختنه ( یعنی یک عمل جسمانی که بدست انسان صورت می گیرد) « نامختون » نامیده می شدید.
12. در آن زمان از مسیح دور بودید و از مزایای قوم اسرائیل محروم و از پیمان هائی که بر وعده های خدا متکی بود بی بهره بودید. شما در این جهان بدون امید و بدون خدا بسر می بردید،
13. اما اکنون شما که دور بودید بوسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید ،
14. زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود بوجود آورده و این دو را با هم متحد ساخته است . او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست ،
15. زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته در خود یک انسانیت تازه ای بوجود آورد و صلح و صفا را میسر سازد.
16. مسیح با مرگ خود روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید، تا دشمنی دو جانبۀ یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد.
17. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد.
18. اکنون هر دو بوسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح ، یعنی روح القدس به حضور خدای پدر بیائیم.
19. پس شما غیر یهودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضاء خانوادۀ خدا هستید.
20. شما بر شالوده ای که بدست رسولان و پیامبران نهاده شد بنا شده اید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است.
21. در اتحاد با اوست که تمام عمارت بهم متصل میگردد و رفته رفته در خداوند بصورت یک معبد مقدس در می آید.
22. شما نیز در اتحاد با او و همراه دیگران بصورت مکانی بنا خواهید شد که خدا بوسیله روح خود در آن زندگی میکند.

ترجمه قدیمی(افسسیان)


نجات‌ محض‌ فيض‌
و شما را كه‌ در خطايا و گناهان‌ مرده‌ بوديد،زنده‌ گردانيد، 2 كه‌ در آنها قبل‌، رفتار مي‌كرديد برحسب‌ دوره‌ اين‌ جهان‌، بر وفق‌ رئيس‌ قدرت‌ هوا يعني‌ آن‌ روحي‌ كه‌ الحال‌ در فرزندان‌ معصيت‌ عمل‌ مي‌كند. 3 كه‌ در ميان‌ ايشان‌، همه‌ ما نيز در شهوات‌ جسماني‌ خود قبل‌ از اين‌ زندگي‌ مي‌كرديم‌ و هوسهاي‌ جسماني‌ و افكار خود را به‌ عمل‌ مي‌آورديم‌ و طبعاً فرزندان‌ غضب‌ بوديم‌، چنانكه‌ ديگران‌. 4 ليكن‌ خدا كه‌ در رحمانيّت‌، دولتمند است‌، از حيثيّتِ محبّتِ عظيمِ خود كه‌ با ما نمود، 5 ما را نيز كه‌ در خطايا مرده‌ بوديم‌ با مسيح‌ زنده‌ گردانيد، زيرا كه‌ محض‌ فيض‌ نجات‌ يافته‌ايد. 6 و با او برخيزانيد و در جايهاي‌ آسماني‌ در مسيح‌ عيسي‌ نشانيد. 7 تا در عالم‌هاي‌ آينده‌ دولت‌ بي‌نهايت‌ فيض‌ خود را به‌ لطفي‌ كه‌ بر ما در مسيح‌ عيسي‌ دارد ظاهر سازد. 8 زيرا كه‌ محض‌ فيض‌ نجات‌ يافته‌ايد، بوسيله‌ ايمان‌ و اين‌ از شما نيست‌ بلكه‌ بخشش‌ خداست‌، 9 و نه‌ از اعمال‌ تا هيچ‌كس‌ فخر نكند. 10 زيرا كه‌ صنعت‌ او هستيم‌، آفريده‌ شده‌ در مسيح‌ عيسي‌ براي‌ كارهاي‌ نيكو كه‌ خدا قبل‌ مهيّا نمود تا در آنها سلوك‌ نماييم‌.
اتحاد در مسيح‌
11 لهذا به‌ ياد آوريد كه‌ شما در زمان‌ سلف‌ (اي‌ امّت‌هاي‌ در جسم‌ كه‌ آناني‌ كه‌ به‌ اهل‌ ختنه‌ ناميده‌ مي‌شوند، امّا ختنه‌ ايشان‌ در جسم‌ و ساخته‌ شده‌ به‌ دست‌ است‌، شما را نامختون‌ مي‌خوانند)، 12 كه‌ شما در آن‌ زمان‌ از مسيح‌ جدا و از وطنيّتِ خاندانِ اسرائيل‌، اجنبي‌ و از عهدهاي‌ وعده‌ بيگانه‌ و بي‌اميد و بي‌خدا در دنيا بوديد. 13 ليكن‌ الحال‌ در مسيح‌ عيسي‌ شما كه‌ در آن‌ وقت‌ دور بوديد، به‌ خون‌ مسيح‌ نزديك‌ شده‌ايد. 14 زيرا كه‌ او سلامتي‌ ما است‌ كه‌ هر دو را يك‌ گردانيد و ديوار جدايي‌ را كه‌ در ميان‌ بود منهدم‌ ساخت‌، 15 و عداوت‌ يعني‌ شريعت‌ احكام‌ را كه‌ در فرايض‌ بود، به‌ جسم‌ خود نابود ساخت‌ تا كه‌ مصالحه‌ كرده‌، از هر دو يك‌ انسان‌ جديد در خود بيافريند. 16 و تا هر دو را در يك‌ جسد با خدا مصالحه‌ دهد، بوساطت‌ صليب‌ خود كه‌ بر آن‌ عداوت‌ را كُشت‌، 17 و آمده‌ بشارت‌ مصالحه‌ را رسانيد به‌ شما كه‌ دور بوديد و مصالحه‌ را به‌ آناني‌ كه‌ نزديك‌ بودند. 18 زيرا كه‌ بوسيله‌ او هردو نزد پدر در يك‌ روح‌ دخول‌ داريم‌.
19 پس‌، از اين‌ به‌ بعد غريب‌ و اجنبي‌ نيستيد بلكه‌ هموطن‌ مقدّسين‌ هستيد و از اهل‌ خانه‌ خدا. 20 و بر بنياد رسولان‌ و انبيا بنا شده‌ايد كه‌ خودِ عيسي‌ مسيح‌ سنگ‌ زاويه‌ است‌. 21 كه‌ در وي‌ تمامي‌ عمارت‌ با هم‌ مرتّب‌ شده‌، به‌ هيكل‌ مقدّس‌ در خداوند نمّو مي‌كند. 22 و در وي‌ شما نيز با هم‌ بنا كرده‌ مي‌شويد تا در روح‌ مسكن‌ خدا شويد.ترجمه تفسیری

عمر دوباره در مسيح
روزگاري شما نيز بعلت خطايا و گناهانتان ، زير لعنت خدا قرار داشتيد و محكوم به مرگ ابدي بوديد. 2 شما هم مانند ديگران غرق در گناه بوديد و شيطان را اطاعت مي كرديد، شيطاني كه رئيس نيروهاي پليد است و هم اكنون در قلب مخالفين خدا عمل مي كند. 3 ما نيز همگي مانند آنها بوديم . طرز زندگي ما، نشان دهنده ذات ناپاك ما بود. ما اسير هوسها و افكار كثيف خود بوديم و دست به هر كار زشتي مي زديم . ما با همين طبيعت سركش به دنيا آمديم و درست مانند ديگران ، زير خشم و غضب خدا بوديم .
4 اما خدا كه لطف و رحمتش بيش از حد تصور ماست ، ما را آنقدر دوست داشت 5 كه به ما عمر دوباره داد؛ زيرا ما بسبب گناهانمان ، روحاً مرده بوديم و مي بايست تا به ابد دور از خدا بسر ببريم . اما وقتي خدا مسيح را پس از مرگ زنده كرد، به ما نيز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فيض خدا نجات پيدا كرده ايم . 6 بلي ، او به دليل كاري كه مسيح براي ما كرد، ما را از اين مرگ روحاني زنده ساخت و همراه مسيح ، عزت و جلال بخشيد. از اينرو، اكنون جاي ما با مسيح در آسمان است . 7 اينك خدا مي تواند با اشاره به لطفي كه توسط عيسي مسيح در حق ما كرده است ، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمايان سازد.
8 بنابراين ، در اثر بخشش رايگان و مهرباني خدا وتوسط ايمانتان به مسيح است كه نجات يافته ايد؛ و اين كار شما نيست ، بلكه هديه خداست . 9 نجات نتيجه اعمال خوب ما نيست ، از اينرو هيچكس نمي تواند به خود ببالد. 10 اين خداست كه ما را از نو آفريده و اين زندگي جديد را از فيض وجود عيسي مسيح به ما داده است ؛ و از زمانهاي دور دست ، نقشه خدا اين بوده كه ما اين زندگي جديد را صرف خدمت به ديگران نماييم .

اتحاد در مسيح
11 پس هيچگاه از ياد نبريد كه روزگاري شما بت پرست بوديد و يهوديان شما را «خدا نشناس » و «نجس » مي خواندند، در حاليكه دل خودشان نيز ناپاك بود، با وجود اينكه تشريفات ظاهري و مراسم مذهبي و ختنه را بجا مي آوردند. 12 در آن زمان ، شما كاملاً جدا از مسيح زندگي مي كرديد و جزو قوم خدا نبوديد و هيچيك از وعده هاي اميدبخش خدا شامل حال شما نمي شد. شما گمراه و بي خدا و بي اميد بوديد.
13 اما اكنون از آن عيسي مسيح هستيد. گرچه زماني از خدا دور بوديد، اما در اثر كاري كه مسيح با خون خود براي شما كرد، اكنون به خدا نزديك شده ايد.
14 مسيح پيوند صلح و دوستي ماست . او، ما يهوديان را با شما غيريهوديان آشتي داد و ديوار تبعيض را كه ما را از هم جدا مي كرد، از ميان برداشت و ما را عضو يك خانواده ساخت . 15 شريعت يهود، از يهود طرفداري مي كرد و غيريهود را ناديده مي گرفت ، و اين امر در ميان ما باعث رنجش و كينه بود. اما مسيح با جانبازي خود، اين دشمني را از ميان برداشت ، زيرا او جان خود را فدا كرد تا به محدوديتهاي ايجاد شده توسط شريعت يهود، خاتمه دهد. آنگاه ، هم ما يهوديان و هم شما غيريهوديان را كه قبلاً با يكديگر دشمن بوديم ، جزئي از وجود خود ساخت و ما را به يكديگر پيوند داد، تا يكي گرديم و سرانجام صلح برقرار شود. 16 اكنون كه اعضاي يك بدنيم ، ديگر بين ما كينه و دشمني وجود ندارد، زيرامسيح ما و شما را با خدا صلح داده است . دشمني ديرينه ما سرانجام در پاي صليب او از ميان رفت . 17 مسيح اين پيغام دلنشين صلح و آرامش را، هم به شما غيريهوديان رساند كه از خدا دور بوديد، و هم به ما يهوديان كه به او نزديك بوديم . 18 حال ، همه ما، چه يهودي و چه غيريهودي ، به ياري روح خدا و در اثر آن فداكاري كه مسيح براي ما انجام داده ، مي توانيم به حضور پدر آسماني مان خدا راه يابيم .
19 اكنون ديگر شما نسبت به خدا غريب و بيگانه نيستيد، بلكه همراه با مقدسين ، اهل وطن الهي مي باشيد و با ساير ايمانداران عضو خانواده خدا هستيد.
20 شما به ساختماني تعلق داريد كه زير بناي آن را رسولان و انبياء تشكيل مي دهند و عيسي مسيح هم سنگ زاويه آن است . 21 ما كه ايمان آورده ايم ، با مسيح به يكديگر متصل شده ايم تا بتدريج رشد كنيم و بصورت يك خانه زيباي عبادت درآييم . 22 شما نيز بوسيله روح خدا به مسيح و به يكديگر متصل شده ايد تا قسمتي از اين خانه را كه مسكن خداست ، تشكيل دهيد.

راهنما

افسسيان‌ 2 و 3 . كليساي‌ جهاني‌
نجات‌ يافته‌ بوسيلة‌ فيض‌ (1 - 10). بدن‌ مسيح‌ از انسانهاي‌ گناهكار و مردودي‌ تشكيل‌ يافته‌ و اين‌ واقعيت‌ بر محبت‌ ابدي‌ خدا صحه‌ مي‌گذارد. هنگاميكه‌ كار خدا در ما كامل‌ مي‌شود، تبديل‌ به‌ موجوداتي‌ مي‌گرديم‌ كه‌ مبارك‌ به‌ بركات‌ روحاني‌ در جلال‌ آسماني‌ مي‌شويم‌ و آن‌ جلالي‌ است‌ كه‌ ماوراي‌ تصور ما است‌. اين‌ عمل‌ خدا است‌ و نه‌ عمل‌ ما. در طول‌ قرون‌ متمادي‌، نوايِ شادي‌بخشِ هللويا از قلبهاي‌ شكرگزار نجات‌ يافتگان‌ به‌ صورتي‌ خستگي‌ ناپذير در آسمان‌ طنين‌ انداز است‌.
روزي‌ يك‌ ملت‌ قوم‌ خدا بود، ولي‌ حالا همة‌ ملتها مي‌توانند قوم‌ او باشند (2 : 11 - 22). «ختنه‌» به‌ عنوان‌ اصطلاحي‌ كه‌ نمايانگر يهوديان‌ است‌، بكار برده‌ شده‌ است‌ و بدين‌ ترتيب‌ از ساير ملتها كه‌ عنوان‌ «نامختونان‌» را دارند، متمايز شده‌ است‌ (11). براي‌ مدت‌ زماني‌ يهوديان‌ تشكيل‌ دهندگان‌ قوم‌ خدا بودند و بوسيلة‌ ختنه‌ كه‌ علامتي‌ جسمي‌ بود از ساير ملتها جدا مي‌شدند و نشان‌ مي‌دادند كه‌ عضو امّت‌ الهي‌ هستند. اما امروز، دعوت‌ خدا براي‌ قومها و ملل‌ متفاوت‌ جهان‌ نيز اعتبار دارد تا از هر قبيله‌ و ملتي‌ انسانها به‌ سوي‌ او آيند و به‌ خانوادة‌ الهي‌ ملحق‌ گردند.
  • مطالعه 1740 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %399 %1394 %08:%بهمن