1 برکات روحانی در مسیح؛ شکرگزاری و دعا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف افسسیان1. از طرف پولس که به ارادۀ خدا رسول مسیح عیسی است به مقدسین در شهر افسس که در اتحاد خود با مسیح عیسی وفادارند.
2. خدا، پدر ما و عیسی مسیح خداوند ، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند.

برکات روحانی

3. خدا و پدر خداوند ماعیسی مسیح را سپاس گوئیم ، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همۀ برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است
4. و ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب باشیم. بسبب محبت خود
5. و برحسب صلاحدید ارادۀ خویش برای ما مقدر فرمود که بوسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم ،
6. تا خدا را برای فیض پرشکوه او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است سپاس گوئیم.
7. از راه اتحاد با مسیح و بوسیلۀ خون او است که ما رهائی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر بی حد و حصر است فیضی که خدا
8. به فراوانی به ما بخشیده است.
9. خدا آن چه را که منظور نظرش بود بجای آورد و نقشۀ نهان خود را که قبلا در شخص مسیح تحقق یافته بود، با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است
10. که در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیۀ کائنات یعنی همۀ چیزهائی که در آسمان و زمین هستند تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.
11. خدائی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام می دهد ما را انتخاب کرد تا از آن او بشویم ، زیرا ما را از ازل بر طبق ارادۀ خویش برگزیده بود.
12. پس ما که اولین افرادی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم ، باید بزرگی خدا را بستائیم.
13. شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدۀ نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید ، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس ، که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است .
14. روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان میدهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید پس جلال و شکوه خدا را بستائیم.

دعای پولس

15. به این سبب اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما نسبت به همۀ مقدسین با خبر شده ام ،
16. از سپاسگذاری بدرگاه خدا به خاطر شما باز نمی ایستم و شما را در دعاهایم به یاد می آورم.
17. من دعا می کنم ، آن خدائی که عیسی مسیح خداوند ، او را به ما شناسانید ـ آن پدر پرجلال ـ روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید.
18. و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است
19. و به عظمت بی قیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید.
20. این همان قدر عظیمی است که خدا بکار برد وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گرداند و د ر دست راست خود ، در جاهای آسمانی قرار داد
21. و او را مافوق هر سلطه و اقتدار و قدرت و پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز قرار داد.
22. خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است ،
23. کلیسائی که بدن اوست و تمام وجود او را دربر می گیرد و در عین حال تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد.

ترجمه قدیمی(افسسیان)


پولُس‌ به‌ اراده‌ خدا رسول‌ عيسي‌ مسيح‌، به‌ مقدّسيني‌ كه‌ در اَفَسُسْ مي‌باشند و ايمانداران‌ در مسيح‌ عيسي‌.
2 فيض‌ و سلامتي‌ از جانب‌ پدر ما خدا و عيسي‌ مسيح‌ خداوند بر شما باد.
بركات‌ روحاني‌ در مسيح‌
3 متبارك‌ باد خدا و پدر خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ كه‌ ما را مبارك‌ ساخت‌ به‌ هر بركت‌ روحاني‌ در جايهاي‌ آسماني‌ در مسيح‌. 4 چنانكه‌ ما را پيش‌ از بنياد عالم‌ در او برگزيد تا در حضور او در محبّت‌ مقدّس‌ و بي‌عيب‌ باشيم‌. 5 كه‌ ما را از قبل‌ تعيين‌ نمود تا او را پسر خوانده‌ شويم‌ بوساطت‌ عيسي‌ مسيح‌ برحسب‌ خشنودي‌ اراده‌ خود، 6 براي‌ ستايش‌ جلال‌ فيض‌ خود كه‌ ما را به‌ آن‌ مستفيض‌ گردانيد در آن‌ حبيب‌. 7 كه‌ در وي‌ به‌سبب‌ خون‌ او فديه‌ يعني‌ آمرزش‌ گناهان‌ را به‌ اندازه‌ دولت‌ فيض‌ او يافته‌ايم‌. 8 كه‌ آن‌ را به‌ ما به‌ فراواني‌ عطا فرمود در هر حكمت‌ و فطانت‌. 9 چونكه‌ سرّ اراده‌ خود را به‌ ما شناسانيد، برحسب‌ خشنودي‌ خود كه‌ در خود عزم‌ نموده‌ بود، 10 براي‌ انتظام‌ كمال‌ زمانها تا همه‌ چيز را خواه‌ آنچه‌ در آسمان‌ و خواه‌ آنچه‌ بر زمين‌ است‌، در مسيح‌ جمع‌ كند، يعني‌ در او. 11 كه‌ ما نيز دروي‌ ميراث‌ او شده‌ايم‌، چنانكه‌ پيش‌ معيّن‌ گشتيم‌ برحسب‌ قصد او كه‌ همه‌ چيزها را موافق‌ رأي‌ اراده‌ خود مي‌كند. 12 تا از ما كه‌ اوّل‌ اميدوار به‌ مسيح‌ مي‌بوديم‌، جلال‌ او ستوده‌ شود. 13 و در وي‌ شما نيز چون‌ كلام‌ راستي‌، يعني‌ بشارت‌ نجات‌ خود را شنيديد، در وي‌ چون‌ ايمان‌ آورديد، از روح‌ قُدوسِ وعده‌ مختوم‌ شديد. 14 كه‌ بيعانه‌ ميراث‌ ما است‌ براي‌ فداي‌ آن‌ مِلْكِ خاصّ او تا جلال‌ او ستوده‌ شود.
شكرگزاري‌ و دعا
15 بنابراين‌، من‌ نيز چون‌ خبر ايمان‌ شما را در عيسي‌ خداوند ومحبّت‌ شما را با همه‌ مقدّسين‌ شنيدم‌، 16 باز نمي‌ايستم‌ از شكر نمودن‌ براي‌ شما و از ياد آوردن‌ شما در دعاهاي‌ خود، 17 تا خداي‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ كه‌ پدر ذوالجلال‌ است‌، روح‌ حكمت‌ و كشف‌ را در معرفت‌ خود به‌ شما عطا فرمايد. 18 تا چشمان‌ دل‌ شما روشن‌ گشته‌، بدانيد كه‌ اميد دعوت‌ او چيست‌ و كدام‌ است‌ دولت‌ جلال‌ ميراث‌ او در مقدّسين‌، 19 و چه‌ مقدار است‌ عظمت‌ بي‌نهايت‌ قوّت‌ او نسبت‌ به‌ ما مؤمنين‌ برحسب‌ عمل‌ توانايي‌ قوّت‌ او 20 كه‌ در مسيح‌ عمل‌ كرد چون‌ او را از مردگان‌ برخيزانيد و به‌ دست‌ راست‌ خود در جايهاي‌ آسماني‌ نشانيد،21 بالاتر از هر رياست‌ و قدرت‌ و قوّت‌ و سلطنت‌ و هر نامي‌ كه‌ خوانده‌ مي‌شود، نه‌ در اين‌ عالم‌ فقط‌ بلكه‌ در عالم‌ آينده‌ نيز.
22 و همه‌ چيز را زير پايهاي‌ او نهاد و او را سر همه‌چيز به‌ كليسا داد، 23 كه‌ بدن‌ اوست‌ يعني‌ پُريِ او كه‌ همه‌ را در همه‌ پر مي‌سازد.ترجمه تفسیری

از طـرف مـن ، پولس ، كه به خواست خدا رسول عيسي مسيح مي باشم ،
به شما مسيحيان عزيز شهر افسس كه هميشه به خداوند ما عيسي مسيح وفاداريد.
2 از درگاه پدرمان خدا، و خداوندمان عيسي مسيح ، طالب رحمت و آرامش براي شما هستم .

بركات روحاني در عيسي مسيح
3 چقدر بايد خدا را شكر كنيم ، خدايي كه پدر خداوند ما عيسي مسيح است ، و همه بركات آسماني را به ما ارزاني داشته ، به اين دليل كه ما از آن مسيح هستيم .
4 خدا از زمانهاي بسيار دور، حتي پيش از آنكه جهان را بيافريند، ما را برگزيد تا در اثر آن فداكاري كه مسيح در راه ما كرد، از آن او گرديم . خدا از همان زمان ، اراده نمود تا ما را در نظر خود پاك سازد بطوري كه حتي يك لكه نيز در ما يافت نشود، تا وقتي در حضور او حاضر مي شويم ، سراپا مديون محبت او باشيم . 5 نقشه غيرقابل تغيير خدا همواره اين بوده است كه ما را در خانواده الهي خود به فرزندي بپذيرد؛ و براي اين منظور، عيسي مسيح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا كند. علت اين تصميم فقط اين بود كه خدا اراده كرده بود اين لطف را در حق ما بكند!
6 پس خدا را ستايش مي كنيم كه تا اين حد ما را دوست داشته و تا اين اندازه در حق ما لطف كرده است ، آن هم فقط بخاطر اينكه متعلق به فرزند عزيز او مسيح هستيم . 7 لطف و فيض خدا نسبت به ما بقدري زياد بود كه حتي حاضر شد به قيمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد، 8 و سيل بركات و الطاف خود را بسوي ما جاري سازد. آه ، كه حكمت او چه عظيم است و درك او از نياز ما چه عالي است !
9 خدا نقشه نهان خود را بر ما آشكار ساخت ، نقشه اي كه در اثر لطف خود، از زمانهاي دور طرح كرده بود؛ او نقشه خود را آشكار ساخت تا ما نيز بدانيم كه او به چه منظور مسيح را به جهـان فرستاد. 10 قصد خدا اين بود كه وقتي زمان معين فرا برسد، همه ما را در هر جا كه باشيم ، چه در آسمان و چه بر زمين ، با هم در مسيح گرد آورد تا همواره با خدا بسر بريم . 11 علاوه بر اين ، بخاطر آن فداكاري كه مسيح در راه ما كرده است ، ما براي خدا همچون هديه اي شده ايم كه مورد پسند اوست ، زيرا نقشه عالي خدا از همان ابتدا اين بود كه ما را برگزيند تا از آن او گرديم ، و چنانكه ملاحظه مي كنيم ، او اين نقشه را تحقق بخشيده است . 12 مقصود خدا از اين عمل اين بود كه ما بعنوان نخستين كساني كه به مسيح ايمان آورديم ، او را براي لطفي كه در حق ما نموده است ، تمجيد و ستايش كنيم .
13 بسبب فداكاري مسيح ، همه شما نيز كه پيغام نجات بخش انجيل را شنيديد و به مسيح ايمان آورديد، بوسيله روح القدس مُهر شديد تا مشخص شود كه متعلق به مسيح هستيد. خدا از زمانهاي گذشته ، وعده داده بود كه روح القدس را به همه ما مسيحيان عطا كند؛ 14 و حضور روح القدس در ما، ضمانت مي كند كه خدا هرچه وعده داده است ، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نمايانگر اينست كه خدا ما را باز خريد كرده و ضمانت نموده است كه ما را به حضور خود ببرد. اين نيز دليل ديگري است براي آنكه خداي شكوهمند خود را سپاس گوييم !

دعا و شكرگزاري براي مسيحيان افسس
15 به همين دليل ، از زماني كه از ايمان استوار شما به عيساي خداوند و از محبتي كه نسبت به همه برادران خود داريد، آگاه شدم ، 16و17 دائماً براي وجود شما خدا را سپاس مي گويم . همچنين ، براي شما دعا مي كنم و از خدا كه پدر پرجلال خداوندمان عيسي مسيح است ، درخواست مي كنم كه به شما حكمت عطا نمايد تا بطور روشن و كامل درك كنيد كه عيسي كيست و چه فداكاريهايي در حق شما انجام داده است . 18 دعا مي كنم كه چشمان باطـن شما روشن شود تا بتوانيد گوشه اي از بركاتي را كه خدا براي آينده ما در نظر گرفته است ببينيد، و به اين حقيقت پي ببريد كه ارثي كه خدا براي مؤمنين تدارك ديده ، چقدر پرشكوه و غني است . 19و20 همچنين ، دعا مي كنم تا درك كنيد كه قدرت خدا براي كمك به مؤمنين چقدر عظيـم است . اين همان قدرتي است كه مسيح را پس ازمرگ ، زنده كردو او را در برترين مقام آسماني ، در دست راست خدا قرار داد، 21 مقامي كه برتر از منزلت هر پادشاه و رئيس و سلطان و رهبر اين دنياست . بلي ، مقام او بسيار شكوهمندتر از هر مقام ديگري ، چه در اين دنيا و چه در دنياي آينده مي باشد. 22 خدا همه چيز را زير پايهاي مسيح قرار داد، و او را مقرر كرد تا رئيس و سرپرست كليسا باشد، 23 كليسايي كه در حكم بدن اوست و او آن را از حيات و وجود خود لبريز مي سازد. او سرچشمه و عطا كننده همه چيز در همه جاست .

راهنما

افسسيان‌ 1 . بركات‌ روحاني‌
عبارت‌ «در افسس‌» (1) در بعضي‌ از نسخه‌هاي‌ قديمي‌ موجود نيست‌. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ احتمالاً اين‌ رساله‌، نامه‌اي‌ بوده‌ كه‌ مي‌بايستي‌ به‌ همه‌ كليساهاي‌ آسيا فرستاده‌ مي‌شد. بدين‌ ترتيب‌ تيخيكس‌ نسخه‌هاي‌ مختلفي‌ از آن‌ تهيه‌ نموده‌ و جاي‌ خالي‌ در آنها ايجاد كرده‌ بود تا نام‌ اختصاصي‌ هر كليسا را در آن‌ بنويسد. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ اين‌ رساله‌ بر عكس‌ رسالات‌ ديگر پولس‌، فاقد سلام‌ و احوالپرسي‌هاي‌ شخصي‌ است‌.
پولس‌ مدت‌ 3 سال‌ در افسس‌ اقامت‌ گزيده‌ بود و در آنجا دوستان‌ با ايمان‌ و سرسپردة‌ بسيار داشت‌. اما از آنجا كه‌ اين‌ رساله‌ قرار بود در دسترس‌ كليساهاي‌ ديگر نيز قرار گيرد، او لحن‌ رسمي‌تري‌ را در نوشتار اين‌ نامه‌ بكار مي‌گيرد. رسالة‌ لائودكيه‌ (كولسيان‌ 16:4) احتمالاً يكي‌ از نسخه‌هاي‌ ديگر اين‌ رساله‌ است‌.
نقشة‌ ازلي‌ خدا (3 - 14). در اين‌ بخش‌، به‌ صورتي‌ باشكوه‌ خلاصه‌اي‌ از نقشة‌ الهي‌ ارائه‌ داده‌ شده‌ است‌: نجات‌، فرزند خواندگي‌، آمرزش‌ و مهر مالكيت‌ الهي‌ بر قوم‌ خدا، برگزيدگي‌ از ازل‌، انجام‌ طرح‌ الهي‌ در زمان‌ حاضر.
«جايهاي‌ آسماني‌» (3)، عبارت‌ كليدي‌ اين‌ كتاب‌ محسوب‌ مي‌شود (10 و 20، 6:2، 10:3، 12:6). در واقع‌ منظور از اين‌ عبارت‌، بخش‌ نامرئي‌ ماوراي‌ جهان‌ ماديات‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مكان‌ نهايي‌ ايمانداران‌ معرفي‌ شده‌ است‌ كه‌ در حال‌ حاضر نيز در مقياس‌ محدود با آن‌ ارتباط‌ دارند.
دعاي‌ پولس‌ براي‌ آنان‌ (16 - 23). معمولاً پولس‌ با اين‌ سبك‌ نامه‌هاي‌ خود را آغاز مي‌كرد. سه‌ تا از دعاهاي‌ ديگر پولس‌ كه‌ در 3 : 14 - 19 ، فيليپيان‌ 1 : 9 - 11 و كولسيان‌ 1 : 9 - 12 ذكر شده‌اند، به‌ اضافة‌ دعاي‌ فوق‌ از زيبايي‌ خاصي‌ برخوردارند.
  • مطالعه 2539 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %398 %1394 %08:%بهمن