2 سنگهای زنده و قوم برگزیده؛ اطاعت از حکام و آقایان

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول پطرس


سنگ زنده و ملت مقدس خدا

1. بنابراین شما باید همه نوع بغض و کینه و فریب و ریاکاری و حسادت و بدگوئی را از خود دور سازید.
2. مانند نوزادان ، مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید ،
3. زیرا شما در تجربه خود مهر و محبت خدا را دیده اید.
4. پس به سوی او ، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند ، اما در نظر خدا برگزیده و گرانبها است بیائید.
5. و شما نیز مانند سنگ های زنده ای هستید که خانه ای روحانی از شما بنا می شود و در آن خانه شما به عنوان کاهنان مقدس ، قربانی های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است به وسیلهً عیسی مسیح بگذرانید
6. زیرا کتاب مقدس می فرماید : « در صیهون سنگ زاویه ممتاز و گرانبهائی قرار می دهم و هر که به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد. »
7. برای شما ایمانداران ، این سنگ ارزش بسیار دارد ، اما برای بی ایمانان آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت مهمترین سنگ عمارت در آمد.
8. و همچنین « سنگی است که آنها را می لغزاند و صخره ای است که روی آن خواهند افتاد. » آری ، آنها بر روی کلام خدا می افتند ، زیرا به آن ایمان نمی آورند. پس سر نوشت آنها همین بود !
9. و اما شما ، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی خدائی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمائید.
10. در گذشته شما قوم و ملتی برای خود نداشتید ، اما اکنون قوم خود خدا هستید. زمانی شما از رحمت الهی کاملا بی خبر بودید ، اما اکنون رحمت او از آن شماست !

غلامان خدا

11. ای عزیزان ، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید تقاضا می کنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید ،
12. بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگر چه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری می کنند با دیدن اعمال نیک شما خدا را در روز بازپسین تمجید نمایند.
13. به خاطر خداوند ، مطیع همهً قدرتهای انسانی باشید ، خواه پادشاه که مافوق همه است ،
14. خواه فرمانداران که از طرف او مأمور شده اند که بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نمایند.
15. ارادهً خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید.
16. مثل افرادی که کاملا آزاد هستند زندگی کنید ، اما نگذارید این آزادی شما بهانه ای برای رفتار ناشایست باشد ، زیرا شما هنوز بندگان خدا هستید.
17. همه را محترم بشمارید ، برادران خود را دوست بدارید ، از خدا بترسید و شاه را محترم بدانید.

پیروی از مسیح

18. ای نوکران ، مطیع اربابان خود بوده و آنها را احترام کنید ، نه تنها نسبت به آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند ، بلکه همچنین به کسانی که سخت گیر و خشن هستند.
19. زیرا کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر می داند به ناحق عذاب ببیند و تحمل کند خدا را خشنود ساخته است.
20. اما اگر مرتکب کار خلافی شدید و تنبیه آن را تحمل کردید ، چه افتخاری برای شما است ؟! اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید در آن صورت است که خد ا را خوشنود ساخته اید.
21. مگر خدا شما را برای همین برنگزیده است ؟ خود مسیح با رنجهائی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید.
22. شما می دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد.
23. وقتی باو دشنام می دادند با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می کشید ، تهدید نمی کرد ، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت وانصاف داوری می کند.
24. مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم ، زیرا به سبب زخم های اوست که شما شفا یافته اید.
25. شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را گم کرده اند ، اما اکنون پیش شبان و نگهبان جان های خود برگشته اید.

 ترجمه قدیمی(اول پطرس)


لهذا هر نوع‌ كينه‌ و هر مكر و ريا و حسد و هرقسم‌ بدگويي‌ را ترك‌ كرده‌، 2 چون‌ اطفالِ نوزاده‌، مشتاق‌ شير روحاني‌ و بي‌غشّ باشيد تا از آن‌ براي‌ نجات‌ نمّو كنيد، 3 اگر في‌الواقع‌ چشيده‌ايد كه‌ خداوند مهربان‌ است‌.
سنگهاي‌ زنده‌ و قوم‌ برگزيده‌
4 و به‌ او تقرّب‌ جسته‌، يعني‌ به‌ آن‌ سنگ‌ زنده‌ ردّ شده‌ از مردم‌، لكن‌ نزد خدا برگزيده‌ و مكرّم‌. 5 شما نيز مثل‌ سنگهاي‌ زنده‌ بنا كرده‌ مي‌شويد به‌ عمارت‌ روحاني‌ و كهانت‌ مقدّس‌ تا قرباني‌هاي‌روحاني‌ و مقبول‌ خدا را بواسطه‌ عيسي‌ مسيح‌ بگذرانيد. 6 بنابراين‌، در كتاب‌ مكتوب‌ است‌ كه‌ «اينك‌ مي‌نهم‌ در صهيون‌ سنگي‌ سر زاويه‌ برگزيده‌ و مكرّم‌ و هر كه‌ به‌ وي‌ ايمان‌ آوَرَدْ خجل‌ نخواهد شد.»
7 پس‌ شما را كه‌ ايمان‌ داريد اكرام‌ است‌، لكن‌ آناني‌ را كه‌ ايمان‌ ندارند، «آن‌ سنگي‌ كه‌ معماران‌ ردّ كردند، همان‌ سر زاويه‌ گرديد»، 8 و «سنگ‌ لغزش‌ دهنده‌ و صخره‌ مصادم‌»، زيرا كه‌ اطاعت‌ كلام‌ نكرده‌، لغزش‌ مي‌خورند كه‌ براي‌ همين‌ معيّن‌ شده‌اند.
9 لكن‌ شما قبيله‌ برگزيده‌ و كهانت‌ ملوكانه‌ و امّت‌ مقدّس‌ و قومي‌ كه‌ مِلك‌ خاصِّ خدا باشد هستيد تا فضايل‌ او را كه‌ شما را از ظلمت‌، به‌ نور عجيب‌ خود خوانده‌ است‌، اعلام‌ نماييد. 10 كه‌ سابقاً قومي‌ نبوديد و الا´ن‌ قوم‌ خدا هستيد. آن‌ وقت‌ از رحمت‌ محروم‌، امّا الحال‌ رحمت‌ كرده‌ شده‌ايد.
11 اي‌ محبوبان‌، استدعا دارم‌ كه‌ چون‌ غريبان‌ و بيگانگان‌ از شهوات‌ جسمي‌ كه‌ با نفس‌ در نزاع‌ هستند، اجتناب‌ نماييد؛ 12 و سيرت‌ خود را در ميان‌ امّت‌ها نيكو داريد تا در همان‌ امري‌ كه‌ شما را مثل‌ بدكاران‌ بد مي‌گويند، از كارهاي‌ نيكوي‌ شما كه‌ ببينند، در روز تفقّد، خدا را تمجيد نمايند.
اطاعت‌ از حكام‌ و آقايان‌
13 لهذا هر منصب‌ بَشَري‌ را بخاطر خداوند اطاعت‌ كنيد، خواه‌ پادشاه‌ را كه‌ فوق‌ همه‌ است‌،14 و خواه‌ حكّام‌ را كه‌ رسولان‌ وي‌ هستند، بجهت‌ انتقام‌ كشيدن‌ از بدكاران‌ و تحسين‌ نيكوكاران‌. 15 زيرا كه‌ همين‌ است‌ اراده‌ خدا كه‌ به‌ نيكوكاريِ خود، جهالت‌ مردمان‌ بي‌فهم‌ را ساكت‌ نماييد، 16 مثل‌ آزادگان‌، امّا نه‌ مثل‌ آناني‌ كه‌ آزاديِ خود را پوشش‌ شرارت‌ مي‌سازند بلكه‌ چون‌ بندگان‌ خدا. 17 همه‌ مردمان‌ را احترام‌ كنيد. برادران‌ را محبّت‌ نماييد. از خدا بترسيد. پادشاه‌ را احترام‌ نماييد.
18 اي‌ نوكران‌، مطيع‌ آقايان‌ خود باشيد با كمال‌ ترس‌؛ و نه‌ فقط‌ صالحان‌ و مهربانان‌ را بلكه‌ كج‌خُلقان‌ را نيز. 19 زيرا اين‌ ثواب‌ است‌ كه‌ كسي‌ بجهت‌ ضميري‌ كه‌ چشم‌ بر خدا دارد، در وقتي‌ كه‌ ناحقّ زحمت‌ مي‌كشد، دردها را متحمّل‌ شود. 20 زيرا چه‌ فخر دارد هنگامي‌ كه‌ گناهكار بوده‌، تازيانه‌ خوريد و متحمّل‌ آن‌ شويد. لكن‌ اگر نيكوكار بوده‌، زحمت‌ كشيد و صبر كنيد، اين‌ نزد خدا ثواب‌ است‌. 21 زيرا كه‌ براي‌ همين‌ خوانده‌ شده‌ايد، چونكه‌ مسيح‌ نيز براي‌ ما عذاب‌ كشيد و شما را نمونه‌اي‌ گذاشت‌ تا در اثر قدمهاي‌ وي‌ رفتار نماييد، 22 «كه‌ هيچ‌ گناه‌ نكرد و مكر در زبانش‌ يافت‌ نشد.» 23 چون‌ او را دشنام‌ مي‌دادند، دشنام‌ پس‌ نمي‌داد و چون‌ عذاب‌ مي‌كشيد تهديد نمي‌نمود، بلكه‌ خويشتن‌ را به‌ داور عادل‌ تسليم‌ كرد. 24 كه‌ خودْ گناهان‌ ما را در بدن‌ خويش‌ بردار متحمّل‌ شد تا از گناه‌ مرده‌ شده‌، به‌ عدالت‌ زيست‌ نماييم‌ كه‌ به‌ ضربهاي‌ او شفا يافته‌ايد. 25 از آنرو كه‌ مانند گوسفندانِ گمشده‌ بوديد، لكن‌ الحال‌ به‌ سوي‌ شبان‌ و اسقفِ جانهاي‌ خود برگشته‌ايد.

ترجمه تفسیری

سنگهاي‌ زنده‌ در دست‌ خدا
بنابراين‌، وجود خود را از كينه‌ و دشمني‌، فريب و دورويي‌، حسادت‌ و بدگويي‌، پاك‌ سازيد. 2و3 شما كه‌ مهر و محبت‌ خداوند را در زندگي‌ خود چشيده‌ايد، مانند يك‌ كودك‌ نوزاد، مشتاق‌ شير روحاني‌ خالص‌ باشيد، تا با خوردن‌ آن‌، در نجاتي‌ كه‌ بدست‌ آورده‌ايد، رشد نماييد.
4 مي‌دانيد كه‌ مسيح‌، آن‌ سنگ‌ زنده‌اي‌ است‌ كه‌ خدا مقرر فرموده‌ تا عمارت‌ روحاني‌ خود را بر آن‌ بنا كند. گرچه‌ انسانها دست‌ رد به‌ سينه‌ او زدند. اما او نزد خدا عزيز و مكرم‌ است‌. پس‌ بسوي‌ او بياييد، 5 تا شما نيز مانند سنگهاي‌ زنده‌ در دست‌ خدا، در بناي‌ آن‌ عمارت‌ و عبادتگاه‌ روحاني‌ بكار رويد. مهم‌تر اينكه‌ شما در اين‌ عبادتگاه‌، كاهن‌ مقدس‌ نيز مي‌باشيد. پس‌ قرباني‌هاي‌ مقبول‌ و مورد پسند خدا را توسط‌ عيسي‌ مسيح‌ تقديم‌ كنيد. 6 در كتاب‌ آسماني‌ آمده‌ است‌ كه‌ خدا مسيح‌ را خواهد فرستاد تا در خانه‌ او، سنگ‌ زاويه‌ گرانبها باشد، و هر كه‌ به‌ او ايمان‌ بياورد، نوميد و پشيمان‌ نشود.
7 اين‌ «سنگ‌» براي‌ شما كه‌ ايمان‌ داريد، بسيار گرانبهاست‌، اما براي‌ بي‌ايمانان‌ همان‌ سنگي‌ است‌ كه‌ در باره‌اش‌ گفته‌ شده‌: «سنگي‌ كه‌ معماران‌ دور افكندند، سنگ‌ اصلي‌ ساختمان‌ گرديد.» 8 همچنين‌، در كتاب‌ آسماني‌ آمده‌ است‌: «او سنگي‌ است‌ كه‌ پاي‌ بعضي‌ به‌ آن‌ مي‌خورد و مي‌افتند، و تخته‌ سنگي‌است‌ كه‌ بعضي‌ از آن‌ سقوط‌ مي‌كنند.» حقشان‌ است‌ كه‌ بيفتند و سقوط‌ كنند، زيرا از كلام‌ خدا اطاعت‌ نمي‌نمايند.
9 اما شما مانند آنان‌ نيستيد. شما برگزيدگان‌ خدا، و كاهنان‌ پادشاهمان‌ عيسي‌، و قوم‌ مقدس‌ و خاص‌ خدا مي‌باشيد، تا به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ ديگران‌ نشان‌ دهيد كه‌ خدا چگونه‌ شما را از تاريكي‌ به‌ نور عجيب‌ خود دعوت‌ نموده‌ است‌. 10 زماني‌ شما هيچ‌ هويت‌ نداشتيد، اما اكنون‌ فرزندان‌ خدا مي‌باشيد؛ زماني‌ از رحمت‌ و مهرباني‌ خدا بي‌بهره‌ بوديد، اما حال‌، مورد لطف‌ و رحمت‌ او قرار گرفته‌ايد.

رفتار مسيحي‌ در اجتماع‌
11 برادران‌ عزيز، شما در اين‌ دنيا رهگذري‌ بيش‌ نيستيد، و خانه‌ اصلي‌ شما در آسمان‌ است‌. از اينرو، خواهش‌ مي‌كنم‌ خود را از لذت‌هاي‌ گناه‌آلود اين‌ دنيا دور نگاه‌ داريد. شما براي‌ اين‌ قبيل‌ اميال‌ و هوسها ساخته‌ نشده‌ايد؛ به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ آنها با روح‌ و جان‌ شما در جنگ‌ و جدالند. 12 مراقب‌ رفتار خود نزد اطرافيان‌ بي‌ايمانتان‌ باشيد؛ چه‌، در اينصورت‌، حتي‌ اگر ايشان‌ شما را متهم‌ به‌ بدكاري‌ نمايند، اما در زمان‌ بازگشت‌ مسيح‌، خدا را به‌ سبب‌ كارهاي‌ نيكتان‌، تمجيد خواهند كرد.
13و14 بخاطر خداوند، از مقامات‌ كشور اطاعت‌ نماييد، خواه‌ از رهبر مملكت‌، و خواه‌ از مأمورين‌ دولت‌ كه‌ از سوي‌ رهبر منصوب‌ شده‌اند تا خلافكاران‌ را مجازات‌ كنند و درستكاران‌ را پاداش‌ دهند.
15 خواست‌ خدا اينست‌ كه‌ شما درستكار باشيد تا به‌ اين‌ ترتيب‌ دهان‌ اشخاص‌ ناداني‌ را كه‌ از شما ايراد مي‌گيرند ببنديد. 16 درست‌ است‌ كه‌ شما از قيد و بند احكام‌ مذهبي‌ آزاد شده‌ايد، اما اين‌ به‌ آن‌ معني‌ نيست‌ كه‌ مي‌توانيد به‌ هر كار نادرستي‌ دست‌ بزنيد، بلكه‌ آزادي‌ خود را بايد براي‌ اجراي‌ خواست‌ خدا بكار ببريد.
17 به‌ همه‌ احترام‌ كنيد؛ ايمانداران‌ را دوست‌ بداريد؛ از خدا بترسيد؛ به‌ رهبران‌ مملكت‌ احترام‌بگذاريد. 18 شما خدمتكاران‌، بايد مطيع‌ اربابان‌ خود باشيد و به‌ ايشان‌ احترام‌ كامل‌ بگذاريد، نه‌ فقط‌ به‌ اربابان‌ مهربان‌ و با ملاحظه‌، بلكه‌ به‌ آناني‌ نيز كه‌ سختگير و تندخو هستند. 19 اگر بخاطر انجام‌ اراده‌ خدا، به‌ ناحق‌ متحمل‌ رنج‌ و زحمت‌ شويد، خدا شما را اجر خواهد داد. 20 اگر به‌ سبب‌ اعمال‌ بد و نادرست‌ مجازات‌ شويد، چه‌ افتخاري‌ دارد؟ اما اگر بسبب‌ درستكاري‌ و نيكوكاري‌، رنج‌ و زحمت‌ ببينيد و بدون‌ شكايت‌ آن‌ را تحمل‌ نماييد، آنگاه‌ خدا را خشنود ساخته‌ايد.

سرمشق‌ از مسيح‌
21 اين‌ رنج‌ و زحمت‌، جزئي‌ از خدمتي‌ است‌ كه‌ خدا به‌ شما محول‌ كرده‌ است‌. سرمشق‌ شما مسيح‌ است‌ كه‌ در راه‌ شما زحمت‌ كشيد. پس‌ راه‌ او را ادامه‌ دهيد. 22 هرگز از او گناهي‌ سر نزد، و دروغي‌ از دهان‌ او بيرون‌ نيامد. 23 وقتي‌ به‌ او ناسزا مي‌گفتند، پاسخي‌ نمي‌داد؛ و زماني‌ كه‌ او را عذاب‌ مي‌دادند، تهديد به‌ انتقام‌ نمي‌كرد، بلكه‌ زندگي‌ خود را به‌ خدايي‌ واگذار كرد كه‌ داور عادل‌ و باانصاف‌ مي‌باشد. 24 او بر روي‌ صليب‌، بار گناهان‌ ما را بر دوش‌ گرفت‌ تا ما بتوانيم‌ از چنگ‌ گناه‌ رهايي‌ يافته‌، زندگي‌ پاكي‌ داشته‌ باشيم‌. زخمهاي‌ او نيز دواي‌ دردهاي‌ ما گرديد. 25 شما مانند گوسفنداني‌ بوديد كه‌ راهشان‌ را گم‌ كرده‌اند. اما اكنون‌ نزد شبانتان‌ بازگشته‌ايد، شباني‌ كه‌ نگهبان‌ جان‌ شماست‌ و شما را از خطرات‌ حفظ‌ مي‌كند.

راهنما

اول‌ پطرس‌ 2 و 3 . اقامت‌ زميني‌ مسيحيان‌
مسيحيان‌ توسط‌ كلام‌ الهي‌ متولد مي‌شوند و ميراثي‌ ابدي‌ را به‌ ارث‌ مي‌برند (1 : 23). آنها در سفري‌ كه‌ در اين‌ دنيا به‌ سوي‌ آسمان‌ دارند، جهت‌ تغذيه‌، هدايت‌ و تقويت‌ دائمي‌ روح‌ خود بايد از كلام‌ خدا بهره‌مند شوند (2:2). بنابراين‌ آنها در طول‌ راه‌ اين‌ سفر، درك‌ مي‌كنند كه‌ خداوند گرانبها و پر ارزش‌ آنان‌ در كنارشان‌ ايستاده‌ و آنها را با شخصيت‌ پرفيض‌، مهربان‌، با محبت‌ و ياري‌بخش‌ خويش‌ هدايت‌ مي‌نمايد (2:2و3).
غريبان‌ و بيگانگان‌ (11:2)، برگزيده‌، مقدس‌ (9:2)، افراد نيكوكار (12:2و13:3) كه‌ با اعمال‌ زندگي‌ خويش‌، خدا را جلال‌ مي‌دهند (16:3). اينها همگي‌ تصويري‌ است‌ از سخنان‌ عيسي‌ در متي‌ 14:5-16 كه‌ در آن‌ خاطر نشان‌ كرد كه‌ شاگردانش‌ با اعمال‌ نيكوي‌ خود بايد نور جهان‌ باشند.
اين‌ بخش‌، ايمانداران‌ را ترغيب‌ مي‌كند كه‌ تا آنجا كه‌ امكان‌ داشته‌ باشد، شهروندان‌ خوب‌ دولتي‌ باشند كه‌ تحت‌ حكومت‌ آن‌ زيست‌ مي‌كنند، و سعي‌ كنند مطيع‌ قوانين‌ كشوري‌ باشند تا بدين‌ ترتيب‌ نام‌ مذهبشان‌ ننگين‌ نشود و اين‌ حتي‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ زير حكومتي‌ چون‌ فرمانروايي‌ نرون‌ باشند (13:2-17).
غلامان‌ مسيحي‌ (18:2-25). در كليساي‌ قرن‌ اول‌، تعداد زيادي‌ برده‌ و غلام‌ وجود داشت‌. در اين‌ بخش‌ آنها تشويق‌ مي‌شوند كه‌ حتي‌ در صورت‌ دارا بودن‌ اربابي‌ ظالم‌، عكس‌العمل‌ نيكو، پر از شكيبايي‌ داشته‌ باشند و سعي‌ كنند زحمات‌ را به‌ صورتي‌ صحيح‌ تحمل‌ كنند.
همسران‌ مسيحي‌ (1:3-6). «او را آقا مي‌خواند» (6). مسلماً اين‌ آيه‌ نبايد اين‌ چنين‌ تفسير شود كه‌ زن‌ بايد بردة‌ شوهر خود باشد بلكه‌ در واقع‌ بايد با روحيه‌اي‌ شيرين‌ و عدم‌ خودخواهي‌ با او رفتار كند و بدين‌ ترتيب‌ تحسين‌ و محبت‌ او را جلب‌ كند؛ و در صورتي‌ كه‌ شوهر او بي‌ايمان‌ باشد، بوسيلة‌ تدبير محبت‌ آميز خويش‌ او را به‌ سوي‌ مسيح‌ هدايت‌ نمايد. منظور از آيات‌ 3 و 4 اين‌ نيست‌ كه‌ علاقة‌ طبيعي‌ زنان‌ براي‌ داشتن‌ ظاهري‌ زيبا محكوم‌ شود، بلكه‌ صرفاً هشداري‌ است‌ در مورد زياده‌روي‌ در آرايش‌. همچنين‌ نشان‌ مي‌دهند كه‌ هيچ‌ نوع‌ زيور ظاهري‌ نمي‌تواند جاي‌ شخصيت‌ پر فيض‌ مسيحي‌ را بگيرد (جهت‌ اطلاعات‌ بيشتر در اين‌ باره‌ به‌ افسسيان‌ 22:5-23 مراجعه‌ شود).
شوهران‌ مسيحي‌ (3-7) بايد با ملايمت‌ با همسرانشان‌ كه‌ جنس‌ ظريف‌ترند، رفتار كنند. نظر خدا اين‌ است‌ كه‌ محبت‌ زناشويي‌، دو طرفه‌ باشد و هر طرف‌ ملاحظة‌ طرف‌ مقابل‌ را بنمايد. «تا دعاهاي‌ شما بازداشته‌ نشود» (7). هيچ‌ چيز مثل‌ اصطكاكهاي‌ زناشويي‌ نمي‌تواند باعث‌ فروكش‌ كردن‌ شعلة‌ دعا شود.
«موعظه‌ نمود به‌ ارواحي‌ كه‌ در زندان‌ بودند» (18:3-22). اين‌ بخش‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ عيسي‌ در حد فاصل‌ بين‌ مرگ‌ و رستاخيز خود، به‌ ارواح‌ زنداني‌ و نامطيع‌ مربوط‌ به‌ زمان‌ نوح‌ موعظه‌ نمود. از طرف‌ ديگر ممكن‌ است‌ بدان‌ معني‌ باشد كه‌ روح‌ مسيح‌ توسط‌ نوح‌ به‌ مردم‌ زمان‌ نوح‌ موعظه‌ مي‌كرد.
  • مطالعه 2413 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %635 %1394 %14:%بهمن