1 امید زنده؛ مقدس باشید

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول پطرس


1. از طرف پطرس ، رسول عیسی مسیح به قوم برگزیدهً خدا که در سرتاسر استان های پنطس و غلاطیه و کپدکیه و آسیا و بطانیه پراکنده شده اند.
2. خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و آرامش برای شما روزافزون باد.

امید زنده

3. سپاس بر خدا ، پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تاره و امید زنده به ما بخشیده است
4. تا روزی تمام برکات موعود را به دست آوریم. این برکات در عالم بالا ، در جائی که خراب و ضایع نمی شود و از آب و رنگ نمی افتد برای شما نگهداشته می شوند.
5. و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد ، خدا با قدرت خود شما را بوسیله ایمانتان حفظ خواهد نمود.
6. این امر باید شما را خوشحال کند ، اگر چه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید.
7. چنان که طلای فانی در آتش آزمایش می شود ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد ، ( اگر چه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است ) تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود.
8. با وجود این که تا بحال مسیح را ندیده اید او را دوست دارید و با این که اکنون هم او را نمی بینید به او ایمان دارید و با شادی عظیم و پر شکوه که غیر قابل توصیف است شادمان هستید
9. و نتیجهً نهائی ایمان شما این خواهد بود که جانهای خود را نجات می دهید.
10. در خصوص این نجات ، پیامبران نه فقط پیش گوئی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید ، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق در باره آن نموده اند
11. و وقتی روح مسیح که در آنها بود در بارهً زحماتی که مسیح می بایست متحمل شود و جلالی که به دنبال آنها خواهد آمد پیشگوئی کرد ، آنها سعی می کردند بدانند که زمان وقوع آن کی خواهد بود و چگونه خواهد بود ،
12. اما آنها فقط به این حقیقت پی بردند که مأموریت آنان به خاطر خودشان نبود ، بلکه برای شما بوده است کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است این حقایق را به شما گفته اند ــ حقایقی که حتی فرشتگان آرزوی درک آنها را دارند.

دعوت به یک زندگی پاک

13. پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که در وقت ظهورعیسی مسیح نصیب شما خواهد شد با امید بسر برید.
14. مثل فرزندانی که مطیع خدا هستند نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشته شما مربوط است زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهند ،
15. بلکه چنانکه خدائی که شما را خوانده است پاک است شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید
16. زیرا کتاب مقدس می فرماید : « شما باید پاک باشید ، زیرا من پاک هستم »
17. شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می کنید که بدون هیچ گونه تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمالشان داوری خواهد کرد. بنابراین شما بقیهً عمر خود را بر روی زمین با خداترسی بگذرانید.
18. فراموش نکنید که شما از قید روش های بیهودهً زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود ،
19. بلکه با خون گرانبائی مانند خون بره ای بی نقص و عیب یعنی با خون مسیح آزاد شدید.
20. خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است.
21. شما به وسیله مسیح به خدا ایمان دارید ــ خدائی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما به خدا متکی باشد.
22. اکنون چون از حقیقت اطاعت می کنید جان های خود را پاک و منزه ساخته اید ، می توانید یکدیگر را صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید.
23. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود ، بلکه به وسیله تخم غیر فانی یعنی کلام خدای زنده و جاویدان تولد تازه یافتید ،
24. زیرا « تمام آدمیان مثل علف هستند ، و تمام جلال آنان مانند گل علف است. علف خشک می شود و گلش می ریزد،
25. اما کلام خدا تا ابد باقی است » و این کلام همان پیامی است که به شما داده شده است.


ترجمه قدیمی(اول پطرس)


پطرُس‌، رسول‌ عيسي‌ مسيح‌،به‌ غريباني‌ كه‌ پراكنده‌اند در پُنطُسْ و غَلاطيه‌ و قَپَّدوقيه‌ و آسيا و بطانيه‌؛ 2 برگزيدگان‌ برحسب‌ علم‌ سابق‌ خداي‌ پدر، به‌ تقديس‌ روح‌ براي‌ اطاعت‌ و پاشيدن‌ خون‌ عيسي‌ مسيح‌.
فيض‌ و سلامتي‌ بر شما افزون‌ باد.
اميد زنده‌
3 متبارك‌ باد خدا و پدر خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ كه‌ بحسب‌ رحمت‌ عظيم‌ خود ما را بوساطت‌ برخاستنِ عيسي‌ مسيح‌ از مردگان‌ از نو توليد نمود براي‌ اميد زنده‌، 4 بجهت‌ ميراث‌ بي‌فساد و بي‌آلايش‌ و ناپژمرده‌ كه‌ نگاه‌ داشته‌ شده‌ است‌ در آسمان‌ براي‌ شما؛ 5 كه‌ به‌ قوّت‌ خدا محروس‌ هستيد به‌ ايمان‌ براي‌ نجاتي‌ كه‌ مهيّا شده‌ است‌ تا در ايّام‌ آخر ظاهر شود. 6 و در آن‌ وجد مي‌نماييد، هرچند در حال‌، اندكي‌ از راه‌ ضرورت‌ در تجربه‌هاي‌ گوناگون‌ محزون‌ شده‌ايد، 7 تا آزمايشِ ايمانِ شما كه‌ از طلاي‌ فاني‌ با آزموده‌ شدن‌ در آتش‌، گرانبهاتر است‌، براي‌ تسبيح‌ و جلال‌ و اكرام‌ يافت‌ شود در حين‌ ظهور عيسي‌ مسيح‌. 8 كه‌ او را اگرچه‌ نديده‌ايد محبّت‌ مي‌نماييد و الا´ن‌ اگرچه‌ او را نمي‌بينيد، لكن‌ بر او ايمان‌ آورده‌، وجد مي‌نماييد با خرّمي‌اي‌ كه‌ نمي‌توان‌ بيان‌ كرد و پر از جلال‌ است‌. 9 و انجام‌ ايمان‌ خود يعني‌ نجاتِ جانِ خويش‌ را مي‌يابيد.10 كه‌ درباره‌ اين‌ نجات‌، انبيايي‌ كه‌ از فيضي‌ كه‌ براي‌ شما مقرّر بود، اِخبار نمودند، تفتيش‌ و تفحّص‌ مي‌كردند 11 و دريافت‌ مي‌نمودند كه‌ كدام‌ و چگونه‌ زمان‌ است‌ كه‌ روح‌ مسيح‌ كه‌ در ايشان‌ بود از آن‌ خبر مي‌داد، چون‌ از زحماتي‌ كه‌ براي‌ مسيح‌ مقرّر بود و جلالهايي‌ كه‌ بعد از آنها خواهد بود، شهادت‌ مي‌داد؛ 12 و بديشان‌ مكشوف‌ شد كه‌ نه‌ به‌ خود بلكه‌ به‌ ما خدمت‌ مي‌كردند، در آن‌ اموري‌ كه‌ شما اكنون‌ از آنها خبر يافته‌ايد از كساني‌ كه‌ به‌ روح‌القدس‌ كه‌ از آسمان‌ فرستاده‌ شده‌ است‌، بشارت‌ داده‌اند و فرشتگان‌ نيز مشتاق‌ هستند كه‌ در آنها نظر كنند.
مقدس‌ باشيد
13 له'ذا كمر دلهاي‌ خود را ببنديد و هشيار شده‌، اميد كامل‌ آن‌ فيضي‌ را كه‌ در مكاشفه‌ عيسي‌ مسيح‌ به‌ شما عطا خواهد شد، بداريد. 14 و چون‌ ابناي‌ اطاعت‌ هستيد، مشابه‌ مشويد بدان‌ شهواتي‌ كه‌ در ايّام‌ جهالت‌ مي‌داشتيد. 15 بلكه‌ مثل‌ آن‌ قدّوس‌ كه‌ شما را خوانده‌ است‌، خودِ شما نيز در هر سيرت‌، مقدّس‌ باشيد. 16 زيرا مكتوب‌ است‌: «مقدّس‌ باشيد زيرا كه‌ من‌ قدّوسم‌.»
17 و چون‌ او را پدر مي‌خوانيد كه‌ بدون‌ ظاهربيني‌ برحسب‌ اعمال‌ هركس‌ داوري‌ مي‌نمايد، پس‌ هنگام‌ غربت‌ خود را با ترس‌ صرف‌ نماييد. 18 زيرا مي‌دانيد كه‌ خريده‌ شده‌ايد ازسيرتِ باطلي‌ كه‌ از پدران‌ خود يافته‌ايد نه‌ به‌ چيزهاي‌ فاني‌ مثل‌ نقره‌ و طلا، 19 بلكه‌ به‌ خون‌ گرانبها چون‌ خون‌ برّه‌ بي‌عيب‌ و بي‌داغ‌ يعني‌ خون‌ مسيح‌، 20 كه‌ پيش‌ از بنياد عالم‌ معيّن‌ شد، ل'كن‌ در زمان‌ آخر براي‌ شما ظاهر گرديد، 21 كه‌ بوساطت‌ او شما بر آن‌ خدايي‌ كه‌ او را از مردگان‌ برخيزانيد و او را جلال‌ داد، ايمان‌ آورده‌ايد تا ايمان‌ و اميد شما بر خدا باشد.
22 چون‌ نَفْسهاي‌ خود را به‌ اطاعت‌ راستي‌ طاهر ساخته‌ايد تا محبّت‌ برادرانه‌ بي‌ريا داشته‌ باشيد، پس‌ يكديگر را از دل‌ بشدّت‌ محبّت‌ بنماييد. 23 از آنرو كه‌ تولّد تازه‌ يافتيد نه‌ از تخم‌ فاني‌ بلكه‌ از غيرفاني‌ يعني‌ به‌ كلام‌ خدا كه‌ زنده‌ و تا ابدالا´باد باقي‌ است‌. 24 زيرا كه‌ «هر بشري‌ مانند گياه‌ است‌ و تمام‌ جلال‌ او چون‌ گُل‌ گياه‌. گياه‌ پژمرده‌ شد و گُلش‌ ريخت‌. 25 لكن‌ كلمه‌ خدا تا ابدالا´باد باقي‌ است‌.» و اين‌ است‌ آن‌ كلامي‌ كه‌ به‌ شما بشارت‌ داده‌ شده‌ است‌.

ترجمه تفسیری

از طرف‌ پطرس‌، رسول‌ و فرستاده‌ عيسي‌ مسيح‌، به‌ مسيحياني‌ كه‌ خارج‌ از اورشليم‌ در سراسر ايالات‌ پونتوس‌، غلاطيه‌، كپدوكيه‌، آسيا و بيطينيا پراكنده‌اند و در اين‌ جهان‌ غريب‌ هستند.
2 از درگاه‌ الهي‌، طالب‌ رحمت‌ و آرامش‌ براي‌ شما مي‌باشم‌.
اي‌ عزيزان‌، خداي‌ پدر از مدتها پيش‌ شما را برگزيد، زيرا او از پيش‌ مي‌دانست‌ كه‌ شما به‌ او ايمان‌ خواهيد آورد. روح‌ خدا نيز شما را با خون‌ عيسي‌ مسيح‌ پاك‌ ساخته‌ تا بتوانيد طبق‌ خواست‌ مسيح‌ زندگي‌ كنيد.

آزمايش‌ ايمان‌
3 سپاس‌ بر خدا باد، بر خدا كه‌ پدر خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ است‌. او به‌ سبب‌ لطف‌ بي‌پايان‌ و عظيم‌ خود، ما را از سر نو مولود ساخت‌ و عضو خانواده‌ خود گرداند. از اينرو، ما اكنون‌ به‌ اميد حيات‌ جاويد زنده‌ايم‌، زيرا مسيح‌ نيز پس‌ از مرگ‌، حيات‌ يافت‌. 4 خدا نيز براي‌ شما ميراثي‌ بدور از فساد و آلودگي‌ و تبـاهي‌ در آسمان‌ نگاه‌ داشته‌ است‌، يعني‌ حيات‌ جاويد را. 5 و از آنجا كه‌ به‌ خدا توكل‌ و اعتماد كرده‌ايد، او نيز با قدرت‌ عظيم‌ خود، شما را به‌ سلامت‌ به‌ آسمان‌ خواهد رسانيد تا اين‌ ارث‌ را دريافت‌ كنيد. بلي‌، در روز قيامت‌، شما وارث‌ حيات‌ جاودان‌ خواهيد شد.
6 پس‌ حال‌ كه‌ چنين‌ ارثي‌ در پيش‌ داريد، واقعاً شاد باشيد، حتي‌ اگر لازم‌ باشد در اين‌ دنيا براي‌ مدتي‌ سختيها و زحماتي‌ را متحمل‌ گرديد. 7 اين‌ سختيها به‌ منظور آزمايش‌ ايمان‌ شما پيش‌ مي‌آيد، همانطور كه‌ آتش‌ نيز طلا را مي‌آزمايد و پاك‌ مي‌سازد. ايمان‌ شما پس‌ از آنكه‌ وارد كوره‌ آزمايش‌ گرديد و سالم‌ بيرون‌ آمد، سبب‌ خواهد شد كه‌ در روز بازگشت‌ عيسي‌ مسيح‌، مورد تحسين‌ و تمجيد و تكريم‌ قرار گيريد.
8 با اينكه‌ شما تابحال‌ مسيح‌ را نديده‌ايد، اما او را دوست‌ داريد. اكنون‌ نيز گرچه‌ او را نمي‌بينيد، اما به‌ او ايمان‌ داريد؛ و اين‌ ايمان‌ چنان‌ شادي‌ عظيمي‌ در قلب‌ شما بوجود آورده‌ كه‌ قابل‌ وصف‌ نيست‌. 9 همين‌ ايمان‌ نيز سرانجام‌ باعث‌ نجات‌ جانتان‌ خواهد شد.
10 اين‌ نجات‌ رازي‌ بود كه‌ حتي‌ انبياء نيز از آن‌ آگاهي‌ كامل‌ نداشتند. هر چند درباره‌ آن‌ در كتب‌ خود مي‌نوشتند، اما مسايل‌ زيادي‌ وجود داشت‌ كه‌ براي‌ ايشان‌ مبهم‌ بود. 11 آنان‌ قادر نبودند درك‌ كنند كه‌ روح‌ مسيح‌ در وجودشان‌ از چه‌ سخن‌ مي‌گويد. زيرا روح‌، به‌ ايشان‌ الهام‌ مي‌كرد كه‌ حوادثي‌ را بنويسند كه‌ براي‌ مسيح‌ رخ‌ خواهد داد، و به‌ رنجهايي‌ كه‌ او خواهد كشيد و جلالي‌ كه‌ پس‌ از آن‌ خواهد يافت‌، اشاره‌ كنند. اما ايشان‌ نمي‌دانستند كه‌ اين‌ رويدادها، براي‌ چه‌ كسي‌ و در چه‌ زمان‌ رخ‌ خواهد داد. 12 تا اينكه‌ خدا به‌ ايشان‌ الهام‌ كرد كه‌ اين‌ وقايع‌، در طول‌ حيات‌ ايشان‌ روي‌ نخواهد داد، بلكه‌ ساليان‌ دراز پس‌ از مرگشان‌ واقع‌ خواهد شد.
و سرانجام‌ دوراني‌ كه‌ اكنون‌ ما در آن‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ فرا رسيد و اين‌ پيغام‌ نجات‌بخش‌، يعني‌ پيغام‌ انجيل‌، بطور آشكار و واضح‌ به‌ همه‌ اعلام‌ شد. آنان‌ كه‌ اين‌ پيغام‌ را به‌ شما رساندند، با قدرت‌ روح‌القدس‌ آن‌ را بيان‌ كردند، همان‌ روح‌القدس‌ آسماني‌ كه‌ باانبياء سخن‌ مي‌گفت‌. اين‌ پيغام‌ چنان‌ عظيم‌ و عالي‌ است‌ كه‌ حتي‌ فرشتگان‌ آسمان‌ نيز مشتاقند درباره‌ آن‌ بيشتر آگاهي‌ يابند.

پاكي‌ و تقدس‌ مؤمنين‌
13 بنابراين‌، آماده‌ و هشيار باشيد. مانند كسي‌ كه‌ آماده‌ هر اتفاقي‌ است‌، منتظر بازگشت‌ عيسي‌ مسيح‌ باشيد، زيرا در آن‌ روز، لطف‌ و فيض‌ عظيمي‌ نصيبتان‌ خواهد شد. 14 از خدا اطاعت‌ نماييد، چون‌ فرزندان‌ او مي‌باشيد. پس‌ بار ديگر بسوي‌ گناهاني‌ كه‌ در گذشته‌ اسير آنها بوديد، نرويد، زيرا آن‌ زمان‌ نمي‌دانستيد چه‌ مي‌كنيد. 15 به‌ همين‌ جهت‌، در تمام‌ رفتار و كردار خود، پاك‌ و مقدس‌ باشيد، زيرا خداوند نيز پاك‌ و مقدس‌ است‌، همان‌ خداوندي‌ كه‌ شما را خوانده‌ تا فرزند او باشيد. 16 او خود فرموده‌ است‌: «پاك‌ باشيد، زيرا من‌ پاك‌ هستم‌.»
17 در ضمن‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ پدر آسماني‌تان‌ خدا، كه‌ دست‌ دعا بسوي‌ او دراز مي‌كنيد، در روز جزا از كسي‌ طرفداري‌ نخواهد كرد، بلكه‌ اعمال‌ هركس‌ را عادلانه‌ داوري‌ خواهد نمود. بنابراين‌، تا زماني‌ كه‌ در اين‌ دنيا هستيد، با خداترسي‌ زندگي‌ كنيد. 18 خدا براي‌ نجات‌ شما بهايي‌ پرداخت‌، تا شما را از قيد روش‌ پوچ‌ و باطل‌ زندگي‌ كه‌ از اجداد خود به‌ ارث‌ برده‌ بوديد، آزاد سازد؛ بهايي‌ كه‌ خدا براي‌ آزادي‌ از اين‌ اسارت‌ پرداخت‌، طلا و نقره‌ نبود، 19 بلكه‌ خون‌ گرانبهاي‌ مسيح‌ بود كه‌ همچون‌ بره‌اي‌ بي‌گناه‌ و بي‌عيب‌ قرباني‌ شد. 20 براي‌ اين‌ منظور، خدا او را پيش‌ از آفرينش‌ جهان‌ تعيين‌ كرد، اما در اين‌ زمانهاي‌ آخر او را به‌ جهان‌ فرستاد تا شما را رستگار سازد. 21 توسط‌ اوست‌ كه‌ شما به‌ خدا ايمان‌ آورده‌ايد، به‌ خدايي‌ كه‌ مسيح‌ را پس‌ از مرگ‌ زنده‌ ساخت‌ و او را سرافراز گردانيد؛ و اكنون‌، ايمان‌ و اميد شما برخداست‌.
22 حال‌، مي‌توانيد يكديگر را واقعاً دوست‌ بداريد، زيرا از زماني‌ كه‌ به‌ مسيح‌ ايمان‌ آورديد و نجات‌ يافتيد، وجود شما از خودخواهي‌ و تنفر پاك‌ شده‌ است‌. بنابراين‌، يكديگر را از صميم‌ قلب‌ دوست‌بداريد، 23 زيرا از زندگي‌ تازه‌اي‌ برخوردار شده‌ايد. اين‌ زندگي‌ تازه‌ را از والدين‌ خود نيافته‌ايد؛ چه‌، در اين‌ صورت‌، پس‌ از چند صباحي‌ تباه‌ مي‌شد؛ اين‌ زندگي‌ تازه‌ تا ابد پابرجا خواهد ماند، زيرا از مسيح‌ حاصل‌ شده‌، يعني‌ از پيام‌ هميشه‌ زنده‌ خدا براي‌ انسانها. 24 بلي‌، زندگي‌ عادي‌ ما از بين‌ خواهد رفت‌، همانگونه‌ كه‌ علفْ زرد و خشك‌ مي‌شود و از ميان‌ مي‌رود. تمام‌ عزّت‌ و افتخارات‌ ما، همچون‌ گُلي‌ است‌ كه‌ پژمرده‌ مي‌شود و بر زمين‌ مي‌افتد. 25 اما كلام‌ خدا تا ابد پابرجا مي‌ماند. اين‌ كلام‌، همان‌ پيام‌ نجات‌بخش‌ انجيل‌ است‌ كه‌ به‌ شما نيز بشارت‌ داده‌ شده‌ است‌.

راهنما

اول‌ پطرس‌ 1 . ميراث‌ پر جلال‌ مسيحيان‌
اين‌ فصل‌، يكي‌ از پر جلال‌ترين‌ متن‌هاي‌ كتاب‌ مقدس‌ بشمار مي‌رود. بنظر مي‌رسد كه‌ هر يك‌ از كلمات‌ داراي‌ معني‌ گرانبهايي‌ باشد. «غريبان‌» (1:1)، احتمالاً به‌ معني‌ مسيحيان‌ يهودي‌ نژاد پراكنده‌ در نقاط‌ مختلف‌ مي‌باشند. اما از آية‌ 2 : 10 چنين‌ برمي‌آيد كه‌ مخاطبين‌ او مسيحيان‌ غير يهودي‌ مي‌باشند. پطرس‌ آنها را تحت‌ عنوان‌ مسافرين‌، زائرين‌ و يا تابعين‌ آسمان‌ خطاب‌ مي‌كند كه‌ چند صباحي‌ در اين‌ دنيا، در دوري‌ از وطن‌ خويش‌، زندگي‌ مي‌كنند ولي‌ به‌ سوي‌ وطن‌ اصلي‌ خود در راه‌ هستند.
رنج‌ و جلال‌ (1 : 7). هر چقدر كه‌ بار سختي‌ و جفا در اين‌ دنيا بيشتر باشد، ميزان‌ جلال‌ آينده‌ نيز بيشتر خواهد بود. در اين‌ دنيا ما با آزمايش‌ها گريبانگير هستيم‌، اما در آمدن‌ خداوند، جلال‌ را تجربه‌ خواهيم‌ نمود (1 : 7). در اين‌ بخش‌ كلمات‌ رحمت‌ و جلال‌ بارها در كنار هم‌ آمده‌اند. زحمات‌ مسيح‌ و جلال‌ متعاقب‌ آن‌ (1 : 11). كسانيكه‌ در رنجهاي‌ مسيح‌ شريك‌ مي‌شوند، با خوشي‌ زايدالوصفي‌ براي‌ مكاشفة‌ جلال‌ او شادي‌ خواهند نمود (4 : 13). پطرس‌ نيز، به‌ عنوان‌ شاهدي‌ از رنجهاي‌ مسيح‌، در جلال‌ او شريك‌ خواهد بود (5 : 1). پس‌ از زحمت‌ قليل‌، جلال‌ ابدي‌ در انتظار خواهد بود (5 : 10). اين‌ مورد بسيار تسلي‌ بخش‌ براي‌ پولس‌ بود. اين‌ زحمت‌ سبك‌ ما كه‌ براي‌ لحظه‌اي‌ است‌، بار جاوداني‌ جلال‌ را براي‌ ما زياده‌ و زياده‌ پيدا مي‌كند (دوم‌ قرنتيان‌ 4 : 17).
«گرانبها» كلمة‌ مورد علاقة‌ پطرس‌ است‌. آزمايشهاي‌ ايمان‌ از طلا گرانبهاترند (7:1). خريده‌ شده‌ به‌ خون‌ گرانبهاي‌ مسيح‌ (19:1). خداوند گرانبها (4:2و7). ايمان‌ گرانبها (دوم‌پطرس‌ 1:1). وعده‌هاي‌ عظيم‌ و گرانبها (دوم‌پطرس‌ 4:1).
عيسي‌ را كه‌ نديده‌ايد، محبت‌ مي‌نماييد (1 : 8). در او با شادي‌ زايدالوصف‌ و پر جلال‌، وجد مي‌نماييد (1 : 8). بوسيلة‌ قدرت‌ او براي‌ نجات‌ ابدي‌ محروس‌ هستيد (1 : 5). مسيح‌، خود مركز جلال‌ آسماني‌ است‌ (1 : 3 - 9). اميد خود را بطور كامل‌ بر او و رجعت‌ او متمركز كنيد (1 : 13).
  • مطالعه 1795 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %630 %1394 %14:%بهمن