با توجه به سرعت غیر قابل کنترل حرکت بشر در این عصر که همانا عصر اطلاعات و آگاهی‌هاست ، هر…
هر فردی دارای ملاك خاصی است كه براساس آن فكر كرده و عمل می كند. برای مسیحیان این ملاك، كتاب…