مرا ز نو ساز

مرا ز نو ساز

خدایا رهبری و دانش از توست

هم اسرار نهان را بینش از توست

 

 

مرا از عُقده ها آزاد گردان

دل افسرده ام را شاد گردان

 

 

اصول کار تو سازندگی شد

قبول مرگ بهر زندگی شد

 

 

دم عیسی شفای دردمندان

به وجدان مقصر گشته درمان

 

 

محبت های ما از خودپرستی است

ولیکن مهر تو بنیاد هستی است

 

 

به یاران شد مرا محدود یاری

تو دشمن را به یکسان دوست داری

 

 

جدائی و تشتت کار دنیا

توئی سرچشمه وحدت خدایا

 

 

نفاق و دشمنی را برکن از بُن

اساس جنگ را زیر و زبر کن

 

 

بزرگی نزد ما زور است و ثروت

ولیکن نزد تو رحم و مروت

 

 

عطا فرما که تا راه تو پوییم

به شادی پای یکدیگر بشوییم

 

 

خدایا رهبری و دانش از توست

هم اسرار نهان را بینش از توست

 

 

(زروح خود تو ما را آفرین باز

نما سازندگی ما را زنو ساز)2X

  • مطالعه 1591 مرتبه