نیمه تاریک

نیمه تاریکجلوه گاه روح حق در جان ماست هر چه هست از پرتو ایمان ماست
جلوه گاه حق، دل پرسوز شد شام تیره از محبت روز شد

از مسیحا جان من روشن شده

وزگُل رویش جهان گُلشن شده
از مسیحا جان من شادی کند بر چمن چون سرو آزادی کند

سینه ها از سوز او پر درد شد

چشمه خورشید ایمان سرد شد
سردی مرگ و تباهی گناه یوسف جان را فروآرد به چاه

مِهر ایزد بار دیگر برفروخت

آتش ایمان، دل ما را بسوخت
یوسف از چاه آمد و برجاه شد بنده در بند، هم چون شاه شد

یوسف جانت چه کس در بند کرد؟

آن برادر کو چنین ترفند کرد
آن برادر پاره جان تو است نیمه تاریک ایمان تو است


  • مطالعه 1294 مرتبه