مقدمه


ترجمه تفسیری
كتاب‌ «خروج‌» درباره‌ خروج‌ بني‌اسرائيل‌ از مصر است‌. موسي‌ توسط‌ خدا به‌ رهبري‌ بني‌اسرائيل‌ تعيين‌ مي‌شود تا آنان‌ را به‌ سرزمين‌ موعود، يعني‌ كنعان‌، هدايت‌ كند.
دوازده‌ فصل‌ اول‌ كتاب‌ از وضعيت‌ اسفناك‌ بني‌اسرائيل‌ كه‌ در مصر برده‌ بودند، سخن‌ مي‌گويد. خدا بر مصريان‌ بلايايي‌ مي‌فرستد تا فرعون‌، پادشاه‌ مصر را مجبور كند كه‌ به‌ بني‌اسرائيل‌ اجازه‌ خروج‌ دهد.
پس‌ از خروج‌ از مصر، به‌ دليل‌ نااطاعتي‌ از خداوند، بني‌اسرائيل‌ به‌ مدت‌ چهل‌ سال‌ در بيابانهاي‌ بين‌ مصر و كنعان‌ سرگردان‌ مي‌شوند. «ده‌ فرمان‌» را خداوند در اين‌ هنگام‌ توسط‌ موسي‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ مي‌دهد. علاوه‌ بر ده‌ فرمان‌، خداوند احكام‌ و دستورات‌ ديگري‌ نيز به‌ بني‌اسرائيل‌ عنايت‌ مي‌كند تا آنها بدانند چگونه‌ در طي‌ سفر بياباني‌ خود زندگي‌ كنند. بخش‌ مهم‌ اين‌ احكام‌ درباره‌ قرباني‌ حيوانات‌ بمنظور آمرزش‌ گناهكاران‌ بود. ولي‌ چنانكه‌ بعد خواهيم‌ خواند، اين‌ قربانيها براي‌ آمرزش‌ و آزادي‌ از گناه‌ كافي‌ نبود. در واقع‌ اين‌ روش‌ قرباني‌ پيش‌ درآمدي‌ بود براي‌ قرباني‌ واقعي‌ و مؤثري‌ كه‌ خداوند براي‌ همه‌ انسانها تدارك‌ ديده‌ بود. مرگ‌ عيسي‌ مسيح‌ روي‌ صليب‌، همان‌ قرباني‌ واقعي‌ است‌ كه‌ قادر است‌ همه‌ انسانها را از گناهانشان‌ رهايي‌ بخشد.
راهنما
خروج‌

400 سال‌ در مصر
خروج‌ از مصر
ده‌ فرمان‌
خيمه‌

موسي‌ كتاب‌ پيدايش‌ را بر اساس‌ اسنادي‌ كه‌ از قبل‌ موجود بود، نوشت‌. سرگذشت‌ خود موسي‌، از كتاب‌ خروج‌ آغاز مي‌شود. زندگي‌ و كارهاي‌ او موضوع‌ كتابهاي‌ خروج‌، لاويان‌، اعداد و تثنيه‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. خود او اين‌ كتابها را نگاشت‌. داستان‌ موسي‌ تقريباً يك‌ هفتم‌ كلّ كتاب‌مقدس‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و حجم‌ آن‌ تقريباً برابر 23 عهد جديد است‌.
  • مطالعه 908 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 بردگی قوم اسرائیل در مصر