18 وظایف کاهنان و لاویان؛ هدایای آنها

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اعداد)
وظايف‌ كاهنان‌ و لاويان‌
و خداوند به‌ هارون‌ گفت‌: «تو و پسرانت‌و خاندان‌ آبايت‌ با تو، گناه‌ مَقدَس‌ را متحمل‌ شويد، و تو و پسرانت‌ با تو، گناه‌ كهانت‌ خود را متحمل‌ شويد. 2 و هم‌ برادران‌ خود يعني‌ سبط‌ لاوي‌ راكه‌ سبط‌ آباي‌ توباشند باخود نزديك‌ بياور تا با تو متفق‌ شده‌، تو را خدمت‌ نمايند، و اما تو با پسرانت‌ پيش‌ خيمة‌ شهادت‌ باشيد. 3 و ايشان‌ وديعت‌ تو را و وديعت‌ تمامي‌ مسكن‌ را نگاه‌ دارند؛ ليكن‌ به‌ اسباب‌ قدس‌ و به‌ مذبح‌ نزديك‌ نيايند مبادا بميرند، ايشان‌ و شما نيز. 4 و ايشان‌ با تو متفق‌ شده‌، وديعت‌ خيمة‌ اجتماع‌ را با تمامي‌خدمت‌ خيمه‌ بجا آورند و غريبي‌ به‌ شما نزديك‌ نيايد. 5 و وديعت‌ قدس‌ و وديعت‌ مذبح‌ را نگاه‌ داريد تا غضب‌ بر بني‌اسرائيل‌ ديگر مستولي‌ نشود. 6 و اما من‌ اينك‌ برادران‌ شما لاويان‌ را از ميان‌ بني‌اسرائيل‌ گرفتم‌، و براي‌ شما پيشكش‌ مي‌باشند كه‌ به‌ خداوند داده‌ شده‌اند، تا خدمت‌ خيمة‌ اجتماع‌ را بجا آورند. 7 و اما تو با پسرانت‌، كهانت‌ خود را بجهت‌ هر كار مذبح‌ و براي‌ آنچه‌ اندرون‌ حجاب‌ است‌ نگاه‌ داريد، و خدمت‌ بكنيد. كهانت‌ را به‌ شما دادم‌ تا خدمت‌ از راه‌ بخشش‌ باشد، و غريبي‌ كه‌ نزديك‌ آيد، كشته‌ شود.»
8 و خداوند به‌ هارون‌ گفت‌: «اينك‌ من‌ وديعت‌ هداياي‌ افراشتني‌ خود را با همة‌ چيزهاي‌ مقدس‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ تو بخشيدم‌. آنها را به‌ تو و پسرانت‌ به‌ سبب‌ مسح‌ شدن‌ به‌ فريضة‌ ابدي‌ دادم‌. 9 از قدس‌ اقداس‌ كه‌ از آتش‌ نگاه‌ داشته‌ شود، اين‌ از آن‌ تو خواهد بود، هر هدية‌ ايشان‌ يعني‌ هر هدية‌ آردي‌ و هر قرباني‌ گناه‌ و هر قرباني‌ جرم‌ ايشان‌ كه‌ نزد من‌ بگذرانند، اينها براي‌ تو و پسرانت‌ قدس‌ اقداس‌ باشد. 10 مثل‌ قدس‌ اقداس‌ آنها را بخور. هر ذكور از آن‌ بخورد، براي‌ تو مقدس‌ باشد. 11 و اين‌ هم‌ از آن‌ تو باشد، هدية‌ افراشتني‌ از عطاياي‌ ايشان‌ با هر هدية‌ جنبانيدني‌ بني‌اسرائيل‌ را به‌ تو و به‌ پسرانت‌ و دخترانت‌ به‌ فريضة‌ ابدي‌ دادم‌، هركه‌ در خانة‌ تو طاهر باشد، از آن‌ بخورد. 12 تمامي‌ بهترين‌ روغن‌ و تمامي‌ بهترين‌ حاصل‌ مو و غله‌ يعني‌ نوبرهاي‌ آنها را كه‌ به‌ خداوند مي‌دهند، به‌ تو بخشيدم‌. 13 نوبرهاي‌ هرچه‌ در زمين‌ ايشان‌ است‌ كه‌ نزد خداوند مي‌آورند از آن‌ تو باشد، هركه‌ در خانة‌ تو طاهر باشد، از آن‌ بخورد. 14 وهرچه‌ در اسرائيل‌ وقف‌ بشود، از آن‌ تو باشد. 15 و هرچه‌ رحم‌ را گشايد از هر ذي‌جسدي‌ كه‌ براي‌ خداوند مي‌گذرانند چه‌ از انسان‌ و چه‌ از بهايم‌ از آن‌ تو باشد؛ اما نخست‌زادة‌ انسان‌ را البته‌ فديه‌ دهي‌، و نخست‌زادة‌ بهايم‌ ناپاك‌ را فديه‌اي‌ بده‌.
16 «و اما دربارة‌ فدية‌ آنها، آنها را از يك‌ ماهه‌ به‌ حساب‌ خود به‌ پنج‌ مثقال‌ نقره‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌ كه‌ بيست‌ جيره‌ باشد فديه‌ بده‌. 17 ولي‌ نخست‌زادة‌ گاو يا نخست‌زادة‌ گوسفند يا نخست‌زادة‌ بز را فديه‌ ندهي‌؛ آنها مقدسند؛ خون‌ آنها را بر مذبح‌ بپاش‌ و پيه‌ آنها را بجهت‌ هدية‌ آتشين‌ و عطر خوشبو براي‌ خداوند بسوزان‌. 18 و گوشت‌ آنها مثل‌ سينة‌ جنبانيدني‌، از آن‌ تو باشد و ران‌ راست‌، از آن‌ تو باشد. 19 جميع‌ هداياي‌ افراشتني‌ را از چيزهاي‌ مقدس‌ كه‌ بني‌اسرائيل‌ براي‌ خداوند مي‌گذرانند به‌ تو و پسرانت‌ و دخترانت‌ با تو به‌ فريضة‌ ابدي‌ دادم‌. اين‌ به‌ حضور خداوند براي‌ تو و ذريت‌ تو با تو عهد نمك‌ تا به‌ ابد خواهد بود.»
20 و خداوند به‌ هارون‌ گفت‌: «تو در زمين‌ ايشان‌ هيچ‌ ملك‌ نخواهي‌ يافت‌، و در ميان‌ ايشان‌ براي‌ تو نصيبي‌ نخواهد بود، نصيب‌ تو و ملك‌ تو در ميان‌ بني‌اسرائيل‌ من‌ هستم‌.
21 «و به‌ بني‌لاوي‌ اينك‌ تمامي‌ عشر اسرائيل‌ را براي‌ ملكيت‌ دادم‌، به‌ عوض‌ خدمتي‌ كه‌ مي‌كنند، يعني‌ خدمت‌ خيمة‌ اجتماع‌. 22 و بعد از اين‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ خيمة‌ اجتماع‌ نزديك‌ نيايند، مبادا گناه‌ را متحمل‌ شده‌، بميرند. 23 اما لاويان‌ خدمت‌ خيمة‌ اجتماع‌ را بكنند و متحمل‌ گناه‌ ايشان‌ بشوند، اين‌ در قرنهاي‌ شما فريضه‌اي‌ ابدي‌خواهد بود، و ايشان‌ در ميان‌ بني‌اسرائيل‌ ملك‌ نخواهنديافت‌. 24 زيراكه‌ عشر بني‌اسرائيل‌ را كه‌ آن‌ را نزد خداوند براي‌ هدية‌ افراشتني‌ بگذرانند به‌ لاويان‌ بجهت‌ ملك‌ بخشيدم‌. بنابراين‌ به‌ ايشان‌ گفتم‌ كه‌ در ميان‌ بني‌اسرائيل‌ ملك‌ نخواهند يافت‌.»
25 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 26 «كه‌ لاويان‌ را نيز خطاب‌ كرده‌، به‌ ايشان‌ بگو: چون‌ عشري‌ را كه‌ از بني‌اسرائيل‌ به‌ شما براي‌ ملكيت‌ دادم‌ از ايشان‌ بگيريد، آنگاه‌ هدية‌ افراشتني‌ خداوند را از آن‌، يعني‌ عشري‌ از عشر بگذرانيد. 27 و هدية‌ افراشتني‌ شما براي‌ شما، مثل‌ غلة‌ خرمن‌ و پري‌ چرخشت‌ حساب‌ مي‌شود. 28 بدينطور شما نيز از همة‌ عشرهايي‌ كه‌ از بني‌اسرائيل‌ مي‌گيريد، هدية‌ افراشتني‌ براي‌ خداوند بگذرانيد، و از آنها هدية‌ افراشتني‌ خداوند را به‌ هارون‌ كاهن‌ بدهيد. 29 از جميع‌ هداياي‌ خود، هر هدية‌ خداوند را از تمامي‌ پيه‌ آنها و از قسمت‌ مقدس‌ آنها بگذرانيد. 30 و ايشان‌ را بگو هنگامي‌ كه‌ پيه‌ آنها را از آنها گذرانيده‌ باشيد، آنگاه‌ براي‌ لاويان‌ مثل‌ محصول‌ خرمن‌ و حاصل‌ چرخشت‌ حساب‌ خواهد شد. 31 و شما و خاندان‌ شما آن‌ را در هرجا بخوريد زيراكه‌ اين‌ مزد شما است‌، به‌ عوض‌ خدمتي‌ كه‌ در خيمة‌ اجتماع‌ مي‌كنيد. 32 و چون‌ پيه‌ آنها را از آنها گذرانيده‌ باشيد، پس‌ به‌ سبب‌ آنها متحمل‌ گناه‌ نخواهيد بود، و چيزهاي‌ مقدس‌ بني‌اسرائيل‌ را ناپاك‌ نكنيد، مبادا بميرند.»
ترجمه تفسیری
وظايف‌ كاهنان‌ و لاويان‌
آنگاه‌ خداوند به‌ هارون‌ فرمود: «تو و پسرانت‌ و خانواده‌ات‌ در برابر هر نوع‌ بي‌حرمتي‌ به‌ اين‌ مكان‌ مقدس‌ مسئول‌ هستيد. براي‌ هر نوع‌ عمل‌ ناشايستي‌ كه‌ در خدمت‌ كاهني‌ ديده‌ شود، شما بايد جوابگو باشيد. 2و3 بستگان‌ تو، يعني‌ قبيله‌ لاوي‌، دستياران‌ تو خواهند بود و تو را دركارهاي‌ مربوط‌ به‌ خيمه‌ عبادت‌ كمك‌ خواهند كرد، ولي‌ انجام‌ وظايف‌ مقدس‌ در داخل‌ خيمه‌ عبادت‌ فقط‌ به‌ عهده‌ تو و پسرانت‌ مي‌باشد. لاويها بايد مواظب‌ باشنـد به‌ قربانگاه‌ و هيچ‌ يك‌ از اشياء مقدس‌ دست‌ نزنند و گرنه‌ هم‌ تو را و هم‌ ايشـان‌ را هلاك‌ خواهم‌ كرد. 4 كسي‌ كه‌ از قبيله‌ لاوي‌ نباشد نبايد در اين‌ خدمت‌ مقدس‌ تو را ياري‌ دهد. 5 به‌ خاطر داشته‌ باش‌ كه‌ انجام‌ وظايف‌ مقدس‌ عبادتگاه‌ و قربانگاه‌ فقط‌ به‌عهده‌ كاهنان‌ است‌. اگر از اين‌ دستورات‌ پيروي‌ كنيد خشم‌ خداوند ديگر بر شما نازل‌ نخواهد شد. 6 من‌ لاوي‌ها را كه‌ بستگان‌ تو هستند از ميان‌ بني‌اسرائيل‌ انتخاب‌ كرده‌ام‌. ايشان‌ را كه‌ وقف‌ من‌ شده‌اند همچون‌ هديه‌ به‌ شما مي‌دهم‌ تا در خيمه‌ عبادت‌، وظايف‌ خود را انجام‌ دهند. 7 ولي‌ تو و پسرانت‌ كه‌ كاهن‌ هستيد، بايد شخصاً تمام‌ خدمات‌ مقدس‌ قربانگاه‌ و قدس‌الاقداس‌ را انجام‌ دهيد، چون‌ خدمت‌ كاهني‌ عطاي‌ خاصي‌ است‌ كه‌ آن‌ را تنها به‌ شما داده‌ام‌. هر فرد ديگري‌ كه‌ بخواهد اين‌ كار را انجام‌ دهد كشته‌ خواهد شد.»

هداياي‌ كاهنان‌ و لاويان‌
8 خداوند اين‌ دستورات‌ را به‌ هارون‌ داد: «شما كاهنان‌، مسئول‌ دريافت‌ هدايايي‌ هستيد كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ براي‌ من‌ مي‌آورند. تمام‌ هداياي‌ مخصوصي‌ كه‌ به‌ من‌ تقديم‌ مي‌شود از آن‌ تو و پسرانت‌ خواهد بود و اين‌ يك‌ قانون‌ دايمي‌ است‌. 9 از بين‌ هداياي‌ بسيار مقدسي‌ كه‌ بر قربانگاه‌ سوخته‌ نمي‌شود، اين‌ هدايا مال‌ شماست‌: هداياي‌ آردي‌، قرباني‌هاي‌ گناه‌ و قرباني‌هاي‌ جبران‌. 10 افراد مذكر بايد درجاي‌ بسيار مقدسي‌ آنها را بخورند. 11 تمام‌ هداياي‌ مخصوص‌ ديگري‌ كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ با تكان‌ دادن‌ آنها در برابر قربانگاه‌ به‌ من‌ تقديم‌ مي‌كنند، از آن‌ شما و پسران‌ و دختران‌ شماست‌. همه‌ اهل‌ خانه‌تان‌ مي‌توانند از اين‌ هدايا بخورند، مگر اينكه‌ كسي‌ در آنوقت‌ شرعاً نجس‌ باشد.
12 «نوبر محصولاتي‌ كه‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ من‌ تقديم‌ مي‌كنند، از آن‌ شماست‌، يعني‌ بهترين‌ قسمت‌ روغن‌ زيتون‌، شراب‌، غله‌، 13 و هر نوع‌ محصول‌ ديگر. اهالي‌ خانه‌تان‌ مي‌توانند از اينها بخورند، مگر اينكه‌ در آنوقت‌ شرعاً نجس‌ باشند. 14و15و16 پس‌ هر چه‌ كه‌ وقف‌ خداوند شود، از آن‌ شماست‌، و اين‌ شامل‌ پسران‌ ارشد قوم‌ اسرائيل‌ و نخست‌زاده‌هاي‌ حيوانات‌ ايشان‌ نيز مي‌شود. ولي‌ هرگز نبايد نخست‌زاده‌ حيواناتي‌ را كه‌ من‌ خوردن‌ گوشت‌ آنها را حرام‌ كرده‌ام‌ و نيز پسران‌ ارشد را قبول‌ كنيد. هر كسي‌ كه‌صاحب‌ اولين‌ پسر شود بايد براي‌ آن‌، پنج‌ مثقال‌ نقره‌ به‌ شما بپردازد. او بايد اين‌ مبلغ‌ را وقتي‌ پسرش‌ يك‌ ماهه‌ شد، بياورد.
17 «ولي‌ نخست‌زاده‌ گاو و گوسفند و بز را نمي‌توان‌ بازخريد نمود. آنها بايد براي‌ خداوند قرباني‌ شوند. خون‌ آنها را بايد بر قربانگاه‌ پاشيد و پيه‌شان‌ را سوزانيد. اين‌ هديه‌ كه‌ بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ مي‌شود، موردپسند خداوند است‌. 18 گوشت‌ اين‌ حيوانات‌ مانند گوشت‌ سينه‌ و ران‌ راست‌ هديه‌ مخصوص‌، مال‌ شماست‌. 19 آري‌، من‌ تمامي‌ اين‌ هداياي‌ مخصوصي‌ را كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ براي‌ من‌ مي‌آورند تا ابـد به‌ شما بخشيده‌ام‌. اينـها بـراي‌ خوراك‌ شما و خانـواده‌هايتـان‌ مي‌باشد و ايـن‌ عهدي‌ است‌ دايـمي‌ بين‌ خـداوند و شما و نسـل‌هاي‌ آينده‌ شما.
20 «شما كاهنان‌ نبايد هيچ‌ ملك‌ و دارايي‌ در سرزمين‌ اسرائيل‌ داشته‌ باشيد، چون‌ ملك‌ و ثروت‌ شما، من‌ هستم‌.
21 «ده‌ يك‌هايي‌ را كه‌ بني‌اسرائيل‌ تقديم‌ مي‌كنند، من‌ به‌ قبيله‌ لاوي‌، در مقابل‌ خدمت‌ آنها در خيمه‌ عبادت‌، داده‌ام‌.
22 «از اين‌ پس‌، غير از كاهنان‌ و لاويان‌ هيچ‌ اسرائيلي‌ ديگري‌ حق‌ ندارد وارد خيمه‌ عبادت‌ بشود، مبادا مجرم‌ شناخته‌ شود و بميرد. 23 فقط‌ لاويها بايد كارهاي‌ خيمه‌ عبادت‌ را انجام‌ دهند و اگر از اين‌ لحاظ‌ كوتاهي‌ كنند، مقصر خواهند بود. در ميان‌ شما اين‌ يك‌ قانون‌ دايمي‌ خواهد بود. لاويها در اسرائيل‌ نبايد صاحب‌ ملك‌ باشند؛ 24 چون‌ ده‌يك‌هاي‌ قوم‌ اسرائيل‌ كه‌ بصورت‌ هديه‌ مخصوص‌ به‌ من‌ تقديم‌ مي‌شود، از آن‌ لاوي‌ها خواهد بود. اين‌ ميراث‌ ايشان‌ است‌ و ايشان‌ ملكي‌ در سرزمين‌ اسرائيل‌ نخواهند داشت‌.»
25و26 همچنين‌ خداوند به‌ موسي‌ فرمود به‌ لاوي‌ها بگويد: «يك‌ دهم‌ عشريه‌هايي‌ را كه‌ از بني‌اسرائيل‌ دريافت‌ مي‌كنيد بصورت‌ هديه‌ مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ كنيد. 27 خداوند، اين‌ هديه‌ مخصوص‌ را بعنوان‌ هديه‌ نوبر محصولات‌ غله‌ و شراب‌ شما، منظور خواهد نمود. 28و29 اين‌ يك‌ دهم‌ عشريه‌ها كه‌ بعنوان‌
سهم‌ خداوند تقديم‌ مي‌شود بايد از بهترين‌ قسمت‌ عشريه‌ها باشد. آن‌ را به‌ هارون‌ كاهن‌ بدهيد. 30 وقتي‌ بهترين‌ قسمت‌ را تقديم‌ كرديد، بقيه‌ هدايا را مي‌توانيد براي‌ خود برداريد، همانگونه‌ كه‌ مردم‌ پس‌ از تقديم‌ هدايا، بقيه‌ محصول‌ را براي‌ خود نگه‌ مي‌دارند. 31 شما و خانواده‌هايتان‌، مي‌توانيد آن‌ را در هر جايي‌ كه‌ مي‌خواهيد بخوريد، زيرا اين‌ مزد خدمتي‌ است‌ كه‌ در خيمه‌ عبادت‌ انجام‌ مي‌دهيد. 32 شما لاوي‌ها بسبب‌ خوردن‌ اين‌ هدايا مقصر نخواهيد بود مگر اينكه‌ از دادن‌ يك‌ دهم‌ از بهترين‌ قسمت‌ آن‌ به‌ كاهنان‌، ابا نماييد. اگر اين‌ قسمت‌ را به‌ كاهنان‌ ندهيد، نسبت‌ به‌ هداياي‌ مقدس‌ قوم‌ اسرائيل‌ بي‌حرمتي‌ كرده‌ايد و سزاي‌ شما مرگ‌ است‌.»

 


راهنماباب‌هاي‌ 15-19 . قوانين‌ مختلف‌ . قورح‌
قورح‌ كه‌ به‌ موسي‌ حسادت‌ مي‌ورزيد، سعي‌ كرد مقام‌ رهبري‌ را از موسي‌ بربايد، موسي‌ مستقيماً به‌ خدا متوسل‌ شد. و خدا بلافاصله‌ مسئله‌ را حل‌ كرد، زمين‌ باز شد و ياغيان‌ در آن‌ فرو رفتند.
مشكلات‌ موسي‌
مسلماً موسي‌ مشكلات‌ زيادي‌ داشت‌. بمحض‌ خروج‌ از مصر، دردسر شروع‌ شد. عماليق‌ فوراً و نيز يك‌ سال‌ بعد در قادش‌ به‌ آنها حمله‌ كردند. ادومي‌ها، عموني‌ها، اموري‌ها و مدياني‌ها همه‌ دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دادند تا راه‌ اسرائيل‌ را به‌ كنعان‌ ببندند. و قومِ خودِ او كه‌ با معجزاتِ شگفت‌انگيز از مصر رهايي‌ يافته‌ و حفظ‌ شده‌ بودند، دائماً غر مي‌زدند و شكايت‌ مي‌كردند و آشوب‌ بپا مي‌كردند. آنها شكايت‌ كردن‌ را در مصر شروع‌ كردند، و بعد در درياي‌ سرخ‌، مارّه‌، بيابان‌ سينا، رفيديم‌، تبعيره‌، حضيروت‌ و مريبا به‌ آن‌ ادامه‌ دادند. و اكنون‌ در قادش‌ در برابر سرزمين‌ موعود صريحاً از پيشروي‌ امتناع‌ مي‌ورزند. اين‌ كار آنها، قلبِ موسي‌ را شكست‌.
علاوه‌ بر همة‌ اين‌ها، حتي‌ رهبران‌ معتمدِ قوم‌ هم‌ براي‌ او مشكلاتِ بي‌پاياني‌ بوجود مي‌آوردند. هارون‌ در سينا گوسالة‌ طلايي‌ را ساخت‌؛ مريم‌ و هارون‌ كوشيدند قدرت‌ را از چنگِ او بيرون‌ آورند(باب‌ 12). از 12 جاسوس‌، 10 نفرشان‌ قوم‌ را از ورود به‌ كنعان‌ دلسرد كردند. آنها مي‌خواستند موسي‌ را سنگسار كنند (14 : 10 ؛ خروج‌ 17 : 4).

و آخر از همه‌ اينكه‌ موسي‌ اجازه‌ نداشت‌ وارد سرزمين‌ كنعان‌ شود، در حالي‌ كه‌ اين‌ روياي‌ همة‌ زندگي‌ او بود. جز بوسيلة‌ فيض‌ معجزه‌آسايِ خدا، نمي‌توان‌ فهميد كه‌ چگونه‌ موسي‌ توانسته‌ اين‌ همه‌ را تحمل‌ كند. اما هنگامي‌ كه‌ در كنارة‌ رود اردُن‌، خدا او را به‌ سرزمين‌ سماوي‌ برد، آن‌ موقع‌ فهميد.

 

  • مطالعه 1026 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %598 %1394 %13:%بهمن