16 قسمت بنی یوسف

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب یوشع)


قسمت‌ بني‌يوسف‌
‌ و قرعه‌ براي‌ بني‌يوسف‌ به‌ سمت مشرق‌، از اُرْدُن‌ اريحا به‌ طرف‌ آبهاي‌ اريحا تا صحرايي‌ كه‌ از اريحا به‌ سوي‌ كوه‌ بيت‌ئيل‌ بر مي‌آيد، بيرون‌ آمد. 2 و از بيت‌ئيل‌ تا لوز برآمده‌، به‌ سرحد اَرْكيان‌ تا عَطاروت‌ گذشت‌. 3 و به‌ سمت‌ مغرب‌ به‌ سرحد يفليطيان‌ تا كنار بيت‌حورون‌ پايين‌ و تا جازَرِ پايين‌ آمد، و انتهايش‌ تا دريا بود.
4 پس‌ پسران‌ يوسف‌، مَنَسَّي‌ و افرايم‌، ملك‌ خود را گرفتند.
5 و حدود بني‌افرايم‌ به‌ حسب‌ قبايل‌ ايشان‌ چنين‌ بود كه‌ حد شرقي‌ ملك‌ ايشان‌ عطاروت‌ اَدّار تا بيت‌حورونِ بالا بود. 6 و حد غربي‌ ايشان‌ به‌ طرف‌ شمال‌ نزد مَكْمِيت‌ برآمد و حد ايشان‌ به‌ سمت‌ مشرق‌ به‌تأنه‌ شيلوه‌ برگشته‌، به‌ طرف‌ مشرقِ يانُوحَه‌ از آن‌ گذشت‌. 7 و از يانوحه‌ به‌ عطاروت‌ و نَعْرَه‌ پايين‌ آمده‌، به‌ اريحا رسيد و به‌ اُرْدُن‌ منتهي‌ شد. 8 و سرحد غربي‌ آن‌ از تَفّوُح‌ تا واديِ قانَه‌ رفت‌ و آخر آن‌ به‌ دريا بود. اين‌ است‌مِلك‌ سبط‌ بني‌افرايم‌ به‌ حسب‌ قبايل‌ ايشان‌. 9 علاوه‌ بر شهرهايي‌ كه‌ از ميان‌ ملك‌ بن‌مَنَسَّي‌ براي‌ بني‌افرايم‌ جدا شده‌ بود، جميع‌ شهرها با دهات‌ آنها بود. 10 و كنعانيان‌ را كه‌ در جازَر ساكن‌ بودند، بيرون‌ نكردند. پس‌ كنعانيان‌ تا امروز در ميان‌ افرايم‌ ساكنند، و براي‌ جزيه‌، بندگان‌ شدند.
ترجمه تفسیری

زمينهاي‌ قبايل‌ افرايم‌ و منسي‌
مرز جنوبي‌ زميني‌ كه‌ به‌ حكم‌ قرعه‌ به‌ بني‌يوسف‌ (افرايم‌ و منسي‌) تعلق‌ گرفت‌، از آن‌ قسمت‌ رود اردن‌ كه‌ نزديك‌ اريحاست‌، يعني‌ از شرق‌ چشمه‌هاي‌ اريحا شروع‌ مي‌شد و از صحرا گذشته‌، به‌ ناحيه‌ كوهستاني‌ بيت‌ئيل‌ مي‌رسيد. سپس‌ از بيت‌ئيل‌ بطرف‌ لوز و عطاروت‌ در سرحد سرزمين‌ اركيها امتداد مي‌يافت‌ و بعد بسمت‌ مغرب‌ به‌ سرحد سرزمين‌ يفليطيها تا كنار بيت‌حورون‌ پايين‌ و تا جازر كشيده‌ شده‌، انتهايش‌ به‌ درياي‌ مديترانه‌ مي‌رسيد.
افرايم‌
5و6 اين‌ است‌ زميني‌ كه‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ افرايم‌ داده‌ شد: مرز شرقي‌ اين‌ زمين‌ از عطاروت‌ ادار شروع‌ مي‌شد و از آنجا تا بيت‌حورون‌ بالا امتداد مي‌يافت‌ و به‌ درياي‌ مديترانه‌ مي‌رسيد. مرز شمالي‌، از درياي‌ مديترانه‌ شروع‌ شده‌، بسمت‌ مشرق‌ كشيده‌ مي‌شد و از مكميته‌ مي‌گذشت‌ و به‌ تعنت‌ شيلوه‌ و يانوحه‌ مي‌رسيد. 7 از يانوحه‌ بسمت‌ جنوب‌ كشيده‌ شده‌، بطرف‌ عطاروت‌ و نعره‌ پايين‌ آمده‌، به‌ اريحا مي‌رسيد و به‌ رود اردن‌ منتهي‌ مي‌شد. 8 سپس‌ از آنجا بطرف‌ غرب‌ كشيده‌ شده‌، از تفوح‌ به‌ دره‌ قانه‌ مي‌رسيد و به‌ درياي‌ مديترانه‌ ختم‌ مي‌شد. اين‌ است‌ زميني‌ كه‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ افرايم‌ به‌ ملكيت‌ داده‌ شد. 9 علاوه‌ بر اين‌، بعضي‌ از شهرهايي‌ كه‌ در سرحد خاك‌ نصف‌ قبيله‌ منسي‌ بود با روستاهاي‌ اطراف‌ به‌ قبيله‌ افرايم‌ داده‌ شد. 10 ولي‌ آنها كنعانيهايي‌ را كه‌ در جازر ساكن‌ بودند بيرون‌ نكردند و كنعانيها تا امروز در ميان‌ قبيله‌ افرايم‌ بصورت‌ برده‌ زندگي‌ مي‌كنند.

راهنما

باب‌هاي‌ 13 - 22 . تقسيم‌ سرزمين‌ كنعان‌
نقشة‌ 31 محل‌ تقريبي‌ سكونت‌ ملل‌ كنعاني‌ و استقرار دوازده‌ سبط‌ اسرائيل‌ را نشان‌ مي‌دهد. شش‌ شهر ملجاء (باب‌ 20 ، و تثنيه‌ 19)؛ و 48 شهر براي‌ لاويان‌، شامل‌ 13 شهر براي‌ كاهنان‌ (21 : 19 و 14) تعيين‌ شد. مذبح‌ در كنارة‌ رود اردن‌ (باب‌ 22)، بعنوان‌ نشانة‌ وحدت‌ ملي‌ ملتي‌ كه‌ رودخانه‌اي‌ بزرگ‌ آنرا به‌ دو قسمت‌ مي‌كرد، در نظر گرفته‌ شد.
  • مطالعه 931 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %627 %1394 %14:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 17 قسمت بنی منسی 15 قسمت بنی یهودا »