12 پادشاهان مغلوب

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب یوشع)


پادشاهان‌ مغلوب‌
‌ و اينانند ملوك‌ آن‌ زمين‌ كه‌ بني‌اسرائيل كشتند، و زمين‌ ايشان‌ را به‌ آن‌ طرف‌ اُرْدُن‌ به‌ سوي‌ مطلع‌ آفتاب‌ از وادي‌ اَرْنُون‌ تا كوه‌ حَرْمون‌، و تمامي‌ عربه‌ شرقي‌ را متصرف‌ شدند. 2 سَيْحُون‌ ملك‌ اَموريان‌ كه‌ در حَشْبُون‌ ساكن‌ بود، و از عَرُوعِير كه‌ به‌ كناره‌ وادي‌ اَرْنُون‌ است‌، و از وسط‌ وادي‌ و نصف‌ جِلْعاد تا وادي‌ يَبُوق‌ كه‌ سرحد بني‌عَمّون‌ است‌، حكمراني‌ مي‌كرد. 3 و از عربه‌ تا درياي‌ كِنَّرُوت‌ به‌ طرف‌ مشرق‌ و تا درياي‌ عربه‌، يعني‌ بحرالملح‌ به‌ طرف‌ مشرق‌ به‌ راه‌ بيت‌يَشيموت‌ و به‌ طرف‌ جنوب‌ زير دامن‌ فِسجه‌. 4 و سر حد عوج‌، ملك‌ باشان‌، كه‌ از بقية‌ رفائيان‌ بود و در عَشْتارُوت‌ و اَدْرَعي‌ سكونت‌ داشت‌. 5 و در كوه‌ حَرْمون‌ و سَلْخَه‌ و تمامي‌ باشان‌ تا سر حد جَشُوريان‌ و مَعَكيان‌ و بر نصف‌ جِلْعاد تا سرحد سَيْحُون‌، ملك‌ حَشْبُون‌ حكمراني‌ مي‌كرد. 6 اينها را موسي‌ بندة‌ خداوند و بني‌اسرائيل‌ زدند، و موسي‌ بندة‌ خداوند آن‌ را به‌ رؤبينيان‌ و جاديان‌ و نصف‌ سبط‌ مَنَسَّي‌ به‌ ملكّيت‌ داد.
7 و اينانند ملوك‌ آن‌ زمين‌ كه‌ يوشع‌ و بني‌اسرائيل‌ ايشان‌ را در آن‌ طرف‌ اُرْدُن‌ به‌ سمت‌ مغرب‌ كشت‌، از بعل‌ جاد در وادي‌ لبنان‌، تا كوه‌ حالَق‌ كه‌ به‌ سَعير بالا مي‌رود، و يوشع‌ آن‌ را به‌ اسباط‌ اسرائيل‌ برحسب‌ فرقه‌هاي‌ ايشان‌ به‌ ملكّيت‌ داد. 8 در كوهستان‌ و هامون‌ و عربه‌ و دشتها و صحرا و در جنوب‌ از حِتّيان‌ و اَموريان‌ و كنعانيان‌ و فَرِزّيان‌ و حِوّيان‌ و يَبوسيان‌. 9 يكي‌ ملك‌ اريحا و يكي‌ ملك‌ عاي‌ كه‌ در پهلوي‌ بيت‌ئيل‌ است‌. 10 و يكي‌ ملك‌ اورشليم‌ و يكي‌ ملك‌ حَبْرُون‌. 11 و يكي‌ ملك‌ يَرْموت‌ و يكي‌ ملك‌ لاخيش‌. 12 و يكي‌ ملك‌ عَجْلون‌ و يكي‌ ملك‌ جازَر. 13 و يكي‌ ملك‌ دَبيرْ و يكي‌ ملك‌ جادَر. 14 و يكي‌ ملك‌ حُرْما و يكي‌ ملك‌ عَراد. 15 و يكي‌ ملك‌ لِبْنَه‌ و يكي‌ ملك‌ عَدُلاّم‌. 16 و يكي‌ ملك‌ مَقِّيدَه‌ و يكي‌ ملك‌ بيت‌ئيل‌. 17 و يكي‌ ملك‌ تَفّوح‌ و يكي‌ ملك‌ حافَر. 18 و يكي‌ ملك‌ عَفيق‌ و يكي‌ ملك‌ لَشّارُون‌. 19 و يكي‌ ملك‌ مادُون‌ و يكي‌ ملك‌ حاصُور. 20 و يكي‌ ملك‌ شِمْرُون‌ مرؤن‌ و يكي‌ ملك‌ اَكْشاف‌. 21 و يكي‌ ملك‌ تَعَناك‌ و يكي‌ ملك‌ مَجِدُّو. 22 و يكي‌ ملك‌ قادِش‌ و يكي‌ ملك‌ يَقْنُعام‌در كَرْمَل‌. 23 و يكي‌ ملك‌ دُور در نافَتْ دُور و يكي‌ ملك‌ امتها در جِلْجال‌. 24 پس‌ يكي‌ ملك‌ تِرْصه‌ و جميع‌ ملوكْ سي‌ و يك‌ نفر بودند.

ترجمه تفسیریپادشاهاني‌ كه‌ از موسي‌ شكست‌ خورده‌ بودند
اين‌ است‌ نامهاي‌ پادشاهاني‌ كه‌ در سمت‌ شرقي‌ رود اردن‌ بودند و شهرهاي‌ آنها بوسيله‌ بني‌اسرائيل‌ تصرف‌ شد: (شهرهاي‌ آنها از دره‌ ارنون‌ تا كوه‌ حرمون‌، كه‌ شامل‌ تمام‌ نواحي‌ شرقي‌ دره‌ اردن‌ مي‌شد، امتداد داشت‌.)
2 سيحون‌، پادشاه‌ اموريان‌ كه‌ در حشبون‌ زندگي‌ مي‌كرد و قلمرو او از عروعير در كنار دره‌ ارنون‌ و از وسط‌ دره‌ ارنون‌ تا دره‌ يبوق‌ كه‌ مرز عمونيهاست‌ امتداد مي‌يافت‌. اين‌ سرزمين‌ شامل‌ نصف‌ جلعاد كنوني‌ بود. 3 او همچنين‌ بر دره‌ اردن‌ كه‌ از درياچه‌ جليل‌ تا بيت‌يشيموت‌ (واقع‌ در شرق‌ درياي‌ مرده‌) و تا دامنه‌ كوه‌ پيسگاه‌ امتداد داشت‌، حكومت‌ مي‌كرد.
4 عوج‌ پادشاه‌ باشان‌، كه‌ از بازماندگان‌ قوم‌ رفائي‌ بود و در عشتاروت‌ و ادرعي‌ زندگي‌ مي‌كرد. 5 او بر سرزميني‌ حكومت‌ مي‌نمود كه‌ از كوه‌ حرمون‌ در شمال‌ تا سلخه‌ و تمام‌ باشان‌ در مشرق‌، و از سمت‌مغرب‌ تا مرزهاي‌ سرزمين‌ جشوري‌ها و معكي‌ها و از سمت‌ جنوب‌ تا منطقه‌اي‌ كه‌ نيمه‌ شمالي‌ جلعاد را دربر مي‌گرفت‌ و به‌ سرحد سرزمين‌ حشبون‌ مي‌رسيد، امتداد داشت‌. 6 ساكنان‌ اين‌ سرزمين‌، همان‌ كساني‌ بودند كه‌ موسي‌ و بني‌اسرائيل‌، آنها را از بين‌ بردند و موسي‌ زمينهايشان‌ را به‌ قبيله‌ رئوبين‌ و جاد و نصف‌ قبيله‌ منسي‌ داد.
پادشاهاني‌ كه‌ از يوشع‌ شكست‌ خوردند
7 پادشاهاني‌ نيز كه‌ در سمت‌ غربي‌ رود اردن‌ حكومت‌ مي‌كردند بوسيله‌ يوشع‌ و اسرائيلي‌ها كشته‌ شدند. زمينهاي‌ آنها را كه‌ از بعل‌ جاد در وادي‌ لبنان‌ تا كوه‌ حالق‌ نزديك‌ كوه‌ سعير بود، يوشع‌ بين‌ قبايل‌ بني‌اسرائيل‌ تقسيم‌ كرد. 8 اين‌ ناحيه‌ شامل‌ كوهستانها، دشتها، دره‌ اردن‌، كوهپايه‌ها، صحراي‌ يهوديه‌ و صحراي‌ نگب‌ بود. ساكنان‌ آنجا اقوام‌ حيتي‌، اموري‌، كنعاني‌، فرزي‌، حوي‌ و يبوسي‌ بودند. 9-24 بني‌اسرائيل‌، پادشاهان‌ شهرهاي‌ اين‌ مناطق‌ را كه‌ تعدادشان‌ به‌ سي‌ و يك‌ نفر مي‌رسيد شكست‌ دادند. اين‌ شهرها عبارت‌ بودند از: اريحا، عاي‌ (نزديك‌ بيت‌ئيل‌)، اورشليم‌، حبرون‌، يرموت‌، لاخيش‌، عجلون‌، جازر، دبير، جادر، حرمه‌، عراد، لبنه‌، عدولام‌، مقيده‌، بيت‌ئيل‌، تفوح‌، حافر، عفيق‌، لشارون‌، مادون‌، حاصور، شمرون‌ مرئون‌، اخشاف‌، تعناك‌، مجدو، قادش‌، يقنعام‌ (در كرمل‌)، در (در بلنديهاي‌ در)، قوئيم‌ (در جلجال‌)، و ترصه‌.

راهنما

باب‌ 12 . فهرست‌ پادشاهان‌ مغلوب‌ شده‌
از 31 پادشاه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌. بطوركلي‌، همة‌ سرزمين‌ كنعان‌ فتح‌ شد (10:40؛ 11:23؛ 21:43). در هر صورت‌، گروههاي‌ كوچكي‌ از كنعانيان‌ باقي‌ ماندند (13:2-7؛ 15:63؛ 23:4؛ داوران‌ 1:2،21،27،29،30،31،33،35). پس‌ از مرگ‌ يوشع‌، اين‌ كنعانيان‌ براي‌ اسرائيل‌ موجب‌ دردسر شدند. سرزمين‌ فلسطين‌، صيدون‌ و لبنان‌ هنوز فتح‌ نشده‌ بود.
  • مطالعه 967 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %626 %1394 %14:%بهمن