3 عبور از اردن

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب یوشع)عبور از اردن‌
بامدادان‌ يوشع‌ بزودي‌ برخاسته‌، او و تمامي‌ بني‌اسرائيل‌ از شِطّيم‌ روانه‌ شده‌، به‌ اُرْدُن‌ آمدند، و قبل‌ از عبور كردن‌ در آنجا منزل‌ گرفتند. 2 و بعد از سه‌ روز رؤساي‌ ايشان‌ از ميان‌ لشكرگاه‌ گذشتند. 3 و قوم‌ را امر كرده‌، گفتند: «چون‌ تابوت‌ عهد يَهُوَه‌، خداي‌ خود را ببينيد كه‌لاويان‌ كهنه‌ آن‌ را مي‌برند، آنگاه‌ شما از جاي‌ خود روانه‌ شده‌، در عقب‌ آن‌ برويد. 4 و در ميان‌ شما و آن‌، به‌ مقدار دوهزار ذراع‌ مسافت‌ باشد، و نزديك‌ آن‌ مَياييد تا راهي‌ كه‌ بايد رفت‌ بدانيد، زيرا كه‌ از اين‌ راه‌ قبل‌ از اين‌ عبور نكرده‌ايد.» 5 و يوشع‌ به‌ قوم‌ گفت‌: «خود را تقديس‌ نماييد زيرا فردا خداوند در ميان‌ شما كارهاي‌ عجيب‌ خواهد كرد.» 6 و يوشع‌ كاهنان‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: «تابوت‌ عهد را برداشته‌، پيش‌ روي‌ قوم‌ برويد.» پس‌ تابوت‌ عهد را برداشته‌، پيش‌ روي‌ قوم‌ روانه‌ شدند.
7 و خداوند يوشع‌ را گفت‌: «امروز به‌ بزرگ‌ ساختن‌ تو در نظر تمام‌ اسرائيل‌ شروع‌ مي‌كنم‌ تا بدانند كه‌ چنانكه‌ با موسي‌ بودم‌ با تو نيز خواهم‌ بود. 8 پس‌ تو كاهنان‌ را كه‌ تابوت‌ عهد را برمي‌دارند امر فرموده‌، بگو: چون‌ شما به‌ كنار آب‌ اُرْدُن‌ برسيد در اُرْدُن‌ بايستيد.» 9 و يوشع‌ بني‌اسرائيل‌ را گفت‌: «اينجا نزديك‌ آمده‌، سخنان‌ يَهُوَه‌ خداي‌ خود را بشنويد.» 10 و يوشع‌ گفت‌: «به‌ اين‌ خواهيد دانست‌ كه‌ خداي‌ زنده‌ در ميان‌ شماست‌، و او كنعانيان‌ و حِتّيان‌ و حِوّيان‌ و فَرِزّيان‌ و جَرْجاشيان‌ و اَموريان‌ و يَبوسيان‌ را از پيش‌ روي‌ شما البته‌ بيرون‌ خواهد كرد. 11 اينك‌ تابوت‌ عهد خداوند تمامي‌ زمين‌، پيش‌ روي‌ شما به‌ اُرْدُن‌ عبور مي‌كند. 12 پس‌ الا´ن‌ دوازده‌ نفر از اسباط‌ اسرائيل‌، يعني‌ از هر سبط‌ يك‌ نفر را انتخاب‌ كنيد. 13 و واقع‌ خواهد شد چون‌ كف‌ پايهاي‌ كاهناني‌ كه‌ تابوت‌ يَهُوَه‌، خداوند تمامي‌ زمين‌ را برمي‌دارند در آبهاي‌ اُرْدُن‌ قرار گيرد كه‌ آبهاي‌ اُرْدُن‌، يعني‌ آبهايي‌ كه‌ از بالا مي‌آيد شكافته‌ شده‌ مثل‌ توده‌ بر روي‌ هم‌ خواهد ايستاد.»
14 و چون‌ قوم‌ از خيمه‌هاي‌ خود روانه‌ شدندتا از اُرْدُن‌ عبور كنند و كاهنان‌ تابوت‌ عهد را پيش‌ روي‌ قوم‌ مي‌بردند. 15 و بردارندگان‌ تابوت‌ به‌ اُرْدُن‌ رسيدند، و پايهاي‌ كاهناني‌ كه‌ تابوت‌ را برداشته‌ بودند، به‌ كنار آب‌ فرو رفت‌ (و اُرْدُن‌، تمام‌ موسم‌ حصاد، بر همة‌ كناره‌هايش‌ سيلاب‌ مي‌شود). 16 واقع‌ شد كه‌ آبهايي‌ كه‌ از بالا مي‌آمد، بايستاد و به‌ مسافتي‌ بسيار دور تا شهر آدم‌ كه‌ به‌ جانب‌ صَرْتان‌ است‌، بلند شد، و آبي‌ كه‌ به‌ سوي‌ درياي‌ عربه‌، يعني‌ بحرالملح‌ مي‌رفت‌ تماماً قطع‌ شد، و قوم‌ در مقابل‌ اريحا عبور كردند. 17 و كاهناني‌ كه‌ تابوت‌ عهد خداوند را برمي‌داشتند، در ميان‌ اُرْدُن‌ بر خشكي‌ قايم‌ ايستادند، و جميع‌ اسرائيل‌ به‌ خشكي‌ عبور كردند تا تمامي‌ قوم‌ از اُرْدُن‌، بالكليه‌ گذشتند.
ترجمه تفسیریعبور
عبور بني‌اسرائيل‌ از رود اردن‌

سحرگاه‌ روز بعد، قوم‌ اسرائيل‌ همراه‌ يوشع‌ حركت‌ كردند و از شطيم‌ كوچ‌ نموده‌، تا كنار رود اردن‌ پيش‌ رفتند و قبل‌ از آنكه‌ از رود اردن‌ عبور كنند، چند روزي‌ در آنجا اردو زدند.
2و3و4 بعد از سه‌ روز، رهبران‌ قوم‌ به‌ ميان‌ اردو رفتند و اين‌ دستور را صادر نمودند: «وقتي‌ ديديد كه‌ كاهنان‌، صندوق‌ عهد خداوند خدايتان‌ را بر دوش‌ گرفته‌اند و مي‌برند، شما هم‌ بدنبال‌ آنها حركت‌ كنيد. كاهنان‌، شما را هدايت‌ خواهند نمود، زيرا تابحال‌ از اين‌ راه‌ عبور نكرده‌ايد. اما بايد در حدود يك‌ كيلومتر از ايشان‌ كه‌ صندوق‌ عهد را حمل‌ مي‌كنند فاصله‌ بگيريد. مواظب‌ باشيد نزديكتر نرويد!»
5 يوشع‌ هم‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ گفت‌: «امروز خود را تقديس‌ كنيد، چون‌ فردا خداوند براي‌ ما معجزة‌بزرگي‌ انجام‌ خواهد داد.»
6 صبح‌ روز بعد، يوشع‌ به‌ كاهنان‌ دستور داد كه‌ صندوق‌ عهد را بردارند و پيشاپيش‌ قوم‌ اسرائيل‌ حركت‌ كنند. آنها نيز چنين‌ كردند.
7 خداوند به‌ يوشع‌ فرمود: «از امروز تو را در نظر قوم‌ اسرائيل‌ بسيار سرافراز خواهم‌ نمود تا بدانند كه‌ من‌ با تو هستم‌ چنانكه‌ با موسي‌ بودم‌. 8 به‌ كاهناني‌ كه‌ صندوق‌ عهد را حمل‌ مي‌كنند بگو وقتي‌ به‌ رود اردن‌ رسيدند در كنار آن‌ توقف‌ كنند.»
9 يوشع‌ قوم‌ را جمع‌ كرد و به‌ ايشان‌ گفت‌: «بياييد آنچه‌ را كه‌ خداوند فرموده‌ است‌ بشنويد. 10 امروز خواهيد دانست‌ كه‌ خداي‌ زنده‌ درميان‌ شماست‌ و او قبايل‌ كنعاني‌، حيتي‌، حِوي‌، فَرِزي‌، جرجاشي‌، اموري‌ و يبوسي‌ را از سرزميني‌ كه‌ بزودي‌ آن‌ را تسخير خواهيد كرد، بيرون‌ خواهد راند. 11 صندوق‌ عهد خداوند تمام‌ دنيا، شما را به‌ آنسوي‌ رود اردن‌ راهنمايي‌ خواهد كرد! 12و13 وقتي‌ كف‌ پاهاي‌ كاهناني‌ كه‌ صندوق‌ عهد را حمل‌ مي‌كنند به‌ آب‌ رود اردن‌ برسد، جريان‌ آب‌ قطع‌ مي‌شود و آب‌ در يكجا بر روي‌ هم‌ انباشته‌ مي‌گردد. حال‌، دوازده‌ نفر، يعني‌ از هر قبيله‌ يك‌ نفر را براي‌ انجام‌ وظيفه‌ مخصوصي‌ كه‌ در نظر دارم‌ انتخاب‌ كنيد. »
14 قوم‌ اسرائيل‌ اردوگاه‌ را ترك‌ كرده‌، بسوي‌ رود اردن‌ روانه‌ شدند در حاليكه‌ كاهنان‌، صندوق‌ عهد را برداشته‌، پيشاپيش‌ آنها حركت‌ مي‌كردند. 15 آب‌ رود اردن‌ در اين‌ هنگام‌ كه‌ فصل‌ درو بود، بالا آمده‌ بود. ولي‌ بمحض‌ اينكه‌ پاهاي‌ كاهناني‌ كه‌ صندوق‌ عهد را حمل‌ مي‌كردند به‌ آب‌ رودخانه‌ رسيد، 16 ناگهان‌ جريان‌ آب‌ در بالاي‌ رودخانه‌ در شهر «آدم‌» كه‌ نزديك‌ «صرتان‌» است‌ متوقف‌ شده‌، روي‌ هم‌ انباشته‌ گرديد و آبي‌ كه‌ پايين‌تر از آن‌ نقطه‌ بود به‌ درياي‌ نمك‌ ريخت‌، بطوري‌ كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ توانستند از آنجا كه‌ روبروي‌ اريحا بود عبور كنند. 17 كاهناني‌ كه‌ صندوق‌ عهد خداوند را حمل‌ مي‌كردند در وسط‌ راه‌خشك‌، ميان‌ رودخانه‌ ايستادند تا اينكه‌ همه‌ قوم‌ به‌ آنطرف‌ رودخانه‌ رسيدند!راهنماباب‌ 3 . عبور قوم‌ از رود اردن‌
هنگامي‌ كه‌ صندوق‌ عهد خداوند به‌ كنارة‌ رودخانه‌ قرار گرفت‌، آب‌ رودخانه‌ در شهر آدم‌ بصورت‌ توده‌اي‌ بلند شد. شهر آدم‌ در 25 كيلومتري‌ شمال‌ رودخانه‌ قرار داشت‌. از آنجا به‌ پايين‌ آب‌ خشك‌ شد و كف‌ پر از سنگريزة‌ رودخانه‌ آنقدر خشك‌ شد كه‌ بتوان‌ بر آن‌ راه‌ رفت‌. رود اردن‌ در شهر آدم‌، از ميان‌ كناره‌هاي‌ گِلي‌ با ارتفاع‌ 12 متر مي‌گذرد. در سال‌ 1927، زلزله‌اي‌ موجب‌ شد كه‌ اين‌ كناره‌ها فرو ريزند، بطوريكه‌ بمدت‌ 21 ساعت‌ آب‌ از آنجا رد نشد. شايد خدا از چنين‌ روشهايي‌ استفاده‌ كرده‌ تا آبها براي‌ يوشع‌ «بايستند». در هر صورت‌، اين‌ معجزه‌اي‌ عظيم‌ بود و كنعانيان‌ را ترسانيد (5 : 1).

1400 سال‌ بعد عيسي‌، در رود اردن‌ و در همان‌ نقطه‌اي‌ كه‌ يوشع‌ از آب‌ گذشت‌، تعميد يافت‌.

 

  • مطالعه 947 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %623 %1394 %13:%بهمن