1 فرمان عبور

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب یوشع)فرمان‌ عبور
و واقع‌ شد بعد از وفات‌ موسي‌، بندة‌ خداوند ، كه‌ خداوند يوشع‌ بن‌ نون‌، خادم‌ موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 2 «موسي‌ بندة‌ من‌ وفات‌ يافته‌ است‌. پس‌ الا´ن‌ برخيز و از اين‌ اُرْدُن‌ عبور كن‌، تو و تمامي‌ اين‌ قوم‌، به‌ زميني‌ كه‌ من‌ به‌ ايشان‌، يعني‌ به‌ بني‌اسرائيل‌ مي‌دهم‌. 3 هر جايي‌ كه‌ كف‌ پاي‌ شما گذارده‌ شود به‌ شما داده‌ام‌، چنانكه‌ به‌ موسي‌ گفتم‌. 4 از صحرا و اين‌ لبنان‌ تا نهر بزرگ‌ يعني‌ نهر فرات‌، تمامي‌ زمين‌ حِتّيان‌ و تا درياي‌ بزرگ‌ به‌ طرف‌ مغرب‌ آفتاب‌، حدود شما خواهد بود. 5 هيچكس‌ را در تمامي‌ ايام‌ عمرت‌ ياراي‌ مقاومت‌ با تو نخواهد بود. چنانكه‌ با موسي‌ بودم‌ با تو خواهم‌ بود؛ تو را مهمل‌ نخواهم‌ گذاشت‌ و ترك‌ نخواهم‌ نمود. 6 قوي‌ و دلير باش‌، زيرا كه‌ تو اين‌ قوم‌ را متصرف‌ زميني‌ كه‌ براي‌ پدران‌ ايشان‌ قسم‌ خوردم‌ كه‌ به‌ ايشان‌ بدهم‌، خواهي‌ ساخت‌. 7 فقط‌ قوي‌ و بسيار دلير باش‌ تا برحسب‌ تمامي‌ شريعتي‌ كه‌ بندة‌ من‌، موسي‌ تو را امر كرده‌ است‌ متوجه‌ شده‌، عمل‌ نمايي‌. زنهار از آن‌ به‌ طرف‌ راست‌ يا چپ‌ تجاوز منما تا هر جايي‌ كه‌ روي‌، كامياب‌ شوي‌. 8 اين‌ كتاب‌ تورات‌ از دهان‌ تو دور نشود، بلكه‌ روز و شب‌ در آن‌ تفكر كن‌ تا برحسب‌ هر آنچه‌ در آن‌ مكتوب‌ است‌ متوجه‌ شده‌، عمل‌ نمايي‌ زيرا همچنين‌ راه‌ خودرا فيروز خواهي‌ ساخت‌، و همچنين‌ كامياب‌ خواهي‌ شد. 9 آيا تو را امر نكردم‌؟ پس‌ قوي‌ و دلير باش‌؛ مترس‌ و هراسان‌ مباش‌ زيرا در هر جا كه‌ بروي‌ يَهُوَه‌ خداي‌ تو، با توست‌.»
10 پس‌ يوشع‌ رؤساي‌ قوم‌ را امر فرموده‌، گفت‌: 11 «در ميان‌ لشكرگاه‌ بگذريد و قوم‌ را امر فرموده‌، بگوييد: براي‌ خود توشه‌ حاضر كنيد، زيرا كه‌ بعد از سه‌ روز، شما از اين‌ اُرْدُن‌ عبور كرده‌، داخل‌ خواهيد شد تا تصرف‌ كنيد در زميني‌ كه‌ يَهُوَه‌ خداي‌ شما، به‌ شما براي‌ ملكّيت‌ مي‌دهد.»
12 و يوشع‌ رؤبينيان‌ و جاديان‌ و نصف‌ سبط‌ مَنَسَّي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 13 «بياد آوريد آن‌ سخن‌ را كه‌ موسي‌، بندة‌ خداوند ، به‌ شما امر فرموده‌، گفت‌: يَهُوَه‌، خداي‌ شما به‌ شما آرامي‌ مي‌دهد و اين‌ زمين‌ را به‌ شما مي‌بخشد. 14 زنان‌ و اطفال‌ و مواشي‌ شما در زميني‌ كه‌ موسي‌ در آن‌ طرف‌ اُرْدُن‌ به‌ شما داد خواهند ماند، و اما شما مسلح‌ شده‌، يعني‌ جميع‌ مردان‌ جنگي‌ پيش‌ روي‌ برادران‌ خود عبور كنيد، و ايشان‌ را اعانت‌ نماييد. 15 تا خداوند برادران‌ شما را مثل‌ شما آرامي‌ داده‌ باشد، و ايشان‌ نيز در زميني‌ كه‌ يَهُوَه‌، خداي‌ شما به‌ ايشان‌ مي‌دهد تصرف‌ كرده‌ باشند؛ آنگاه‌ به‌ زمين‌ ملكّيت‌ خود خواهيد برگشت‌ و متصرف‌ خواهيد شد، در آن‌ كه‌ موسي‌، بندة‌ خداوند به‌آن‌ طرف‌ اُرْدُن‌ به‌ سوي‌ مشرق‌ آفتاب‌ به‌ شما داد.»
16 ايشان‌ در جواب‌ يوشع‌ گفتند: «هر آنچه‌ به‌ ما فرمودي‌ خواهيم‌ كرد، و هر جا ما را بفرستي‌، خواهيم‌ رفت‌. 17 چنانكه‌ موسي‌ را در هر چيز اطاعت‌ نموديم‌، تو را نيز اطاعت‌ خواهيم‌ نمود،
فقط‌ يَهُوَه‌، خداي‌ تو، با تو باشد چنانكه‌ با موسي‌ بود. 18 هر كسي‌ كه‌ از حكم‌ تو رو گرداند و كلام‌ تو را در هر چيزي‌ كه‌ او را امر فرمايي‌ اطاعت‌ نكند، كشته‌ خواهد شد؛ فقط‌ قوي‌ و دلير باش‌.»
ترجمه تفسیریدستور تصرف‌ كنعان‌
خداوند، پس‌ ازمرگ‌ خدمتگزار خود، موسي‌، به‌ دستيار او يوشع‌ (پسر نون‌) فرمود: 2 «خدمتگزار من‌ موسي‌، درگذشته‌ است‌، پس‌ تو برخيز و بني‌اسرائيل‌ را از رود اردن‌ بگذران‌ و به‌ سرزميني‌ كه‌ به‌ ايشان‌ مي‌دهم‌، برسان‌. 3 همانطور كه‌ به‌ موسي‌ گفتم‌، هر جا كه‌ قدم‌ بگذاريد، آنجا را به‌ تصرف‌ شما درخواهم‌ آورد. 4 حدود سرزمين‌ شما از صحراي‌ نِگِب‌ در جنوب‌ تا كوه‌هاي‌ لبنان‌ در شمال‌، و از درياي‌ مديترانه‌ در غرب‌ تا رود فرات‌ و سرزمين‌ حيتي‌ها در شرق‌، خواهد بود. 5 همانطور كه‌ با موسي‌ بودم‌ با تو نيز خواهم‌ بود تا در تمام‌ عمرت‌ كسي‌ نتواند دربرابر تو مقاومت‌ كند. تو را هرگز ترك‌ نمي‌كنم‌ و تنها نمي‌گذارم‌. 6 پس‌ قوي‌ و شجاع‌ باش‌، چون‌ تو اين‌ قـوم‌ را رهبـري‌ خواهي‌ كرد تا سرزميني‌ را كه‌ به‌ پدران‌ ايشـان‌ وعـده‌ داده‌ام‌ تصاحب‌ نماينـد. 7 فقط‌ قوي‌ و شجاع‌ باش‌ و از قوانيني‌ كه‌ خدمتگزارم‌ موسي‌ به‌ تو داده‌ است‌ اطاعـت‌ نمـا، زيـرا اگـر از آنها بدقـت‌ اطاعت‌ كنـي‌، هر جـا روي‌ موفق‌ خواهي‌ شد. 8 اين‌ كتاب‌ تورات‌ از تو دور نشود؛ شب‌ و روز آن‌ را بخوان‌ و در گفته‌هاي‌ آن‌ تفكر كن‌ تا متوجه‌ تمام‌ دستورات‌ آن‌ شده‌، بتواني‌ به‌ آنها عمل‌ كني‌. آنگاه‌ پيروز و كامياب‌ خواهي‌ شد. 9 آري‌، قوي‌ و شجاع‌ باش‌ و ترس‌ و واهمه‌ را از خود دور كن‌ و به‌ ياد داشته‌ باش‌ كه‌ هر جا بروي‌ من‌ كه‌ خداوند، خداي‌ تو هستم‌، با تو خواهم‌ بود.»
10و11 آنگاه‌ يوشع‌ به‌ بزرگان‌ اسرائيل‌ دستور داد تا به‌ ميان‌ قوم‌ بروند و به‌ آنها بگويند: «توشه‌ خود را آماده‌ كنيد، زيرا پس‌ از سه‌ روز از رود اردن‌ خواهيم‌ گذشت‌ تا سرزميني‌ را كه‌ خداوند به‌ ما داده‌ است‌تصرف‌ كنيم‌ و در آن‌ ساكن‌ شويم‌!»
12و13 سپس‌ يوشع‌ قولي‌ را كه‌ موسي‌، خدمتگزار خداوند، به‌ قبايل‌ رئوبين‌، جاد و نصف‌ قبيله‌ مَنَسي‌ داده‌ بود به‌ آنها يادآوري‌ كرد: «خداوند، خداي‌ شما اين‌ سرزمين‌ را كه‌ در شرق‌ رود اردن‌ است‌ به‌ شما داده‌ است‌ تا در آن‌ ساكن‌ شويد. 14 پس‌ زنان‌ و فرزندان‌ و حيوانات‌ خود را در اينجا بگذاريد و خود مسلح‌ شويد و پيشاپيش‌ بقيه‌ قبايل‌ به‌ آنطرف‌ رود اردن‌ برويد و ايشان‌ را ياري‌ دهيد 15 تا سرزميني‌ را كه‌ خداوند، خداي‌ شما به‌ ايشان‌ داده‌ است‌ تصاحب‌ كنند و در آن‌ ساكن‌ شوند. آنوقت‌ مي‌توانيد به‌ اين‌ ناحيه‌اي‌ كه‌ موسي‌، خدمتگزار خداوند، در سمت‌ شرقي‌ رود اردن‌ براي‌ شما تعيين‌ كرده‌ است‌ باز گرديد و در آن‌ ساكن‌ شويد.» 16 آنها در جواب‌ يوشع‌ گفتند: «آنچه‌ به‌ ما گفتي‌ انجام‌ خواهيم‌ داد و هر جا كه‌ ما را بفرستي‌، خواهيم‌ رفت‌؛ 17و18 چنانكه‌ فرمانبردار موسي‌ بوديم‌، تو را نيز اطاعت‌ خواهيم‌ نمود. خداوند، خداي‌ تو با تو باشد، چنانكه‌ با موسي‌ بود. اگر كسي‌ از فرمان‌ تو سرپيچي‌ كند و از تو اطاعت‌ ننمايد، كشته‌ خواهد شد. پس‌ قوي‌ و شجاع‌ باش‌!»راهنماباب‌ 1 . كتاب‌

يك‌ باب‌ مهم‌. اسرائيل‌ كتابي‌ داشت‌. آن‌ فقط‌ قسمتي‌ از كلام‌ خدايي‌ بود كه‌ امروزه‌ در دست‌ ما است‌. ولي‌ چقدر مهم‌ است‌! هشدار جدي‌ خدا به‌ يوشع‌، در آستانة‌ انجام‌ كاري‌ بسيار بزرگ‌، اين‌ بود كه‌ در حفظ‌ كلمات‌ كتاب‌ بسيار مواظب‌ باشد. يوشع‌ به‌ خدا گوش‌ فرا داد، و خدا او را با موقعيت‌هاي‌ چشمگير مفتخر ساخت‌. چه‌ درس‌ خوبي‌ براي‌ رهبران‌ كليسا!

 

  • مطالعه 1024 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %623 %1394 %13:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 2 راحاب و جاسوسان مقدمه »