مقدمه


راهنما(کتاب دوم پادشاهان)


دوم‌ پادشاهان‌


حكومت‌ تجزيه‌ شده‌
اليشع‌
130 سال‌ آخر حكومت‌ شمالي‌
250 سال‌ آخر حكومت‌ جنوبي‌
اسارت‌ اسرائيل‌ بدست‌ آشور
اسارت‌ يهودا بدست‌ بابل‌

دوم‌ پادشاهان‌ دنبالة‌ كتاب‌ اول‌ پادشاهان‌ است‌ كه‌ در حدود 80 سال‌ پس‌ از تجزية‌ حكومت‌ آغاز مي‌شود. اين‌ كتاب‌ بصورت‌ موازي‌ شرح‌ وقايع‌ را در دو حكومت‌ به‌ مدت‌ 130 سال‌ تا زمان‌ سقوط‌ حكومت‌ شمالي‌ بدست‌ مي‌دهد و سپس‌ تاريخ‌ حكومت‌ جنوبي‌ را به‌ مدت‌ 120 سال‌ تا سقوط‌ آن‌ شرح‌ مي‌دهد. در كتاب‌ دوم‌ پادشاهان‌ 12 پادشاه‌ پاياني‌ حكومت‌ شمالي‌ و 16 پادشاه‌ پاياني‌ حكومت‌ جنوبي‌ آمده‌اند كه‌ روي‌ هم‌ 250 سال‌ را شامل‌ مي‌شود؛ يعني‌ تقريباً از 850 تا 600 ق‌.م‌.
حكومت‌ شمالي‌ موسوم‌ به‌ اسرائيل‌ بدست‌ آشور كه‌ پايتخت‌ آن‌ نينوا بود سقوط‌ كرد (721 ق‌.م‌.) (به‌ باب‌ 17 مراجعه‌ كنيد). حكومت‌ جنوبي‌ موسوم‌ به‌ يهودا توسط‌ بابل‌ كه‌ پايتخت‌ آن‌ نيز به‌ همين‌ نام‌ بود سقوط‌ كرد (600 ق‌.م‌.) (به‌ باب‌ 25 مراجعه‌ كنيد).
ايليا و اليشع‌ انبيايي‌ بودند كه‌ خدا براي‌ نجات‌ حكومت‌ شمالي‌ فرستاد. مدت‌ خدمت‌ آنان‌ روي‌ هم‌ حدود 75 سال‌ و در اواسط‌ دورة‌ حكومت‌ شمالي‌ تقريباً از 875 تا 800 ق‌.م‌. بطول‌ انجاميد كه‌ همزمان‌ با حكومت‌ 6 پادشاه‌ اخآب‌، اخزيا، يورام‌، ييهو، يهوآحاز و يوآش‌ بود.
  • مطالعه 875 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 داوری خدا بر اخزیا