8 حكم پادشاه را نگاه دار؛ شرير و عادل

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(كتاب جامعه)
كيست‌ كه‌ مثل‌ مرد حكيم‌ باشد وكيست‌ كه تفسير امر را بفهمد؟ حكمت‌ روي‌ انسان‌ را روشن‌ مي‌سازد و سختي‌ چهره‌ او تبديل‌ مي‌شود.
حكم‌ پادشاه‌ را نگاه‌ دار
2 من‌ تو را مي‌گويم‌ حكم‌ پادشاه‌ را نگاه‌ دار و اين‌ را به‌ سبب‌ سوگند خدا. 3 شتاب‌ مكن‌ تا از حضور وي‌ بروي‌ و در امر بد جزم‌ منما زيرا كه‌ او هر چه‌ مي‌خواهد به‌ عمل‌ مي‌آورد. 4 جايي‌ كه‌ سخن‌ پادشاه‌ است‌ قوّت‌ هست‌ و كيست‌ كه‌ به‌ او بگويد چه‌ مي‌كني‌؟ 5 هر كه‌ حكم‌ را نگاه‌ دارد هيچ‌ امر بد را نخواهد ديد. و دل‌ مرد حكيم‌ وقت‌ و قانون‌ را مي‌داند. 6 زيرا كه‌ براي‌ هر مطلب‌ وقتي‌ و قانوني‌ است‌ چونكه‌ شرارت‌ انسان‌ بر وي‌ سنگين‌ است‌. 7 زيرا آنچه‌ را كه‌ واقع‌ خواهد شد او نمي‌داند؛ و كيست‌ كه‌ او را خبر دهد كه‌ چگونه‌ خواهد شد؟ 8 كسي‌ نيست‌ كه‌ بر روح‌ تسلّط‌ داشته‌ باشد تا روح‌ خود را نگاه‌ دارد و كسي‌ بر روز موت‌ تسلّط‌ ندارد؛ و در وقت‌ جنگ‌ مرخّصي‌ نيست‌ و شرارت‌ صاحبش‌ را نجات‌ نمي‌دهد.
شرير و عادل
‌9 اين‌ همه‌ را ديدم‌ و دل‌ خود را بر هر عملي‌ كه‌ زير آفتاب‌ كرده‌ شود مشغول‌ ساختم‌، وقتي‌ كه‌ انسان‌ بر انسان‌ به‌ جهت‌ ضررش‌ حكمراني‌ مي‌كند. 10 و همچنين‌ ديدم‌ كه‌ شريران‌ دفن‌ شدند، و آمدند و از مكان‌ مقدّس‌ رفتند و در شهري‌ كه‌ در آن‌ چنين‌ عمل‌ نمودند، فراموش‌ شدند. اين‌ نيز بطالت‌ است‌. 11 چونكه‌ فتوي‌ بر عمل‌ بد بزودي‌ مجرا نمي‌شود، از اين‌ جهت‌ دل‌ بني‌آدم‌ در اندرون‌ ايشان‌ براي‌ بدكرداري‌ جازم‌مي‌شود. 12 اگر چه‌ گناهكار صد مرتبه‌ شرارت‌ ورزد و عمر دراز كند، مع'هذا مي‌دانم‌ براي‌ آناني‌ كه‌ از خدا بترسند و به‌ حضور وي‌ خائف‌ باشند، سعادتمندي‌ خواهد بود. 13 اما براي‌ شرير سعادتمندي‌ نخواهد بود و مثل‌ سايه‌، عمر دراز نخواهد كرد چونكه‌ از خدا نمي‌ترسد. 14 بطالتي‌ هست‌ كه‌ بر روي‌ زمين‌ كرده‌ مي‌شود، يعني‌ عادلان‌ هستند كه‌ بر ايشان‌ مثل‌ عمل‌ شريران‌ واقع‌ مي‌شود و شريران‌اند كه‌ بر ايشان‌ مثل‌ عمل‌ عادلان‌ واقع‌ مي‌شود. پس‌ گفتم‌ كه‌ اين‌ نيز بطالت‌ است‌. 15 آنگاه‌ شادماني‌ را مدح‌ كردم‌ زيرا كه‌ براي‌ انسان‌ زير آسمان‌ چيزي‌ بهتر از اين‌ نيست‌ كه‌ بخورد و بنوشد و شادي‌ نمايد و اين‌ در تمامي‌ ايّام‌ عمرش‌ كه‌ خدا در زير آفتاب‌ به‌ وي‌ دهد، در محنتش‌ با او باقي‌ ماند.
16 چونكه‌ دل‌ خود را بر آن‌ نهادم‌ تا حكمت‌ را بفهمم‌ و تا شغلي‌ را كه‌ بر روي‌ زمين‌ كرده‌ شود ببينم‌ (چونكه‌ هستند كه‌ شب‌ و روز خواب‌ را به‌ چشمان‌ خود نمي‌بينند)، 17 آنگاه‌ تمامي‌ صنعت‌ خدا را ديدم‌ كه‌ انسان‌، كاري‌ را كه‌ زير آفتاب‌ كرده‌ مي‌شود، نمي‌تواند درك‌ نمايد و هر چند انسان‌ براي‌ تجسّس‌ آن‌ زياده‌تر تفحّص‌ نمايد، آن‌ را كمتر درك‌ مي‌نمايد؛ و اگر چه‌ مرد حكيم‌ نيز گمان‌ برد كه‌ آن‌ را مي‌داند، اما آن‌ را درك‌ نخواهد نمود.
ترجمه تفسيري
چه‌ خوب‌ است‌ كه‌ انسان‌ دانا باشد و مفهوم‌ هر چيزي‌ را بداند. حكمت‌ چهره‌ انسان‌ را روشن‌ و بشاش‌ مي‌كند.

اطاعت‌ از پادشاه‌
2 از پادشاه‌ اطاعت‌ كن‌، زيرا در حضور خدا سوگند وفاداري‌ يـاد نموده‌اي‌. 3 از زير بار مسئوليتي‌ كه‌ پادشاه‌ بعهده‌ تو گذاشته‌ شانه‌ خالي‌ نكن‌ و از فرمانش‌ سرپيچي‌ ننما، زيـرا او هر چه‌ بخواهد مي‌تواند بكند. 4 در فرمـان‌ پادشاه‌ اقتـدار هست‌ و كسي‌ نمي‌تواند به‌ او بگويد: «چه‌ مي‌كني‌؟» 5 كساني‌ كه‌ مطيع‌ فرمان‌ او باشند در امان‌ خواهند بود. شخص‌ دانا مي‌داند كي‌ و چگونه‌ فرمان‌ او را انجام‌ دهد. 6 بلي‌، براي‌ انجام‌ دادن‌ هر كاري‌، وقت‌ و راه‌ مناسبي‌ وجود دارد، هر چند انسان‌ با مشكلات‌ زياد روبروست‌. 7 انسان‌ از آينده‌ خبر ندارد و كسي‌ هم‌ نمي‌تواند به‌ او بگويد كه‌ چه‌ پيش‌ خواهد آمد. 8 او قادر نيست‌ از مرگ‌ فرار كند و يا مانع‌ فرا رسيدن‌ روز مرگش‌ بشود. مرگ‌ جنگي‌ است‌ كه‌ از آن‌ رهايي‌ نيست‌ و هيچكس‌ نمي‌تواند با حيله‌ و نيرنگ‌، خـود را از آن‌ نجات‌ دهد.

درستكاران‌ و بدكاران‌
9 من‌ درباره‌ آنچه‌ كه‌ در زير اين‌ آسمان‌ اتفاق‌ مي‌افتد، انديشيدم‌ و ديدم‌ كه‌ چطور انساني‌ بر انسان‌ ديگر ظلم‌ مي‌كند. 10 ديدم‌ ظالمان‌ مردند و دفن‌ شدند و مردم‌ از سر قبر آنها برگشته‌ در همان‌ شهري‌ كه‌ آنها مرتكب‌ ظلم‌ شده‌ بودند، ازآنها تعريف‌ و تمجيد كردند! اين‌ نيز بيهودگي‌ است‌.
11 وقتي‌ خداوند گناهكاران‌ را فوري‌ مجازات‌ نمي‌كند، مردم‌ فكر مي‌كنند مي‌توانند گناه‌ كنند و در امان‌ بمانند. 12 اگر چه‌ ممكن‌ است‌ يك‌ گناهكار با وجود گناهان‌ زيادش‌ زنده‌ بماند، ولي‌ بدون‌ شك‌ سعادت‌ واقعي‌ از آن‌ كساني‌ است‌ كه‌ از خدا مي‌ترسند و حرمت‌ او را در دل‌ دارند. 13 گناهكاران‌ روي‌ خوشبختي‌ را نخواهند ديد و عمرشان‌ مانند سايه‌، زودگذر خواهد بود، زيرا از خدا نمي‌ترسند.
14 بيهودگي‌ ديگري‌ نيز در دنيا وجود دارد: گاهي‌ مجازات‌ بدكاران‌ به‌ درستكاران‌ مي‌رسد و پاداش‌ درستكاران‌ به‌ بدكاران‌. مي‌گويم‌ اين‌ نيز بيهودگي‌ است‌.
15 پس‌ من‌ لذتهاي‌ زندگي‌ را ستودم‌، زيرا در زير اين‌ آسمان‌ چيزي‌ بهتر از اين‌ نيست‌ كه‌ انسان‌ بخورد و بنوشد و خوش‌ باشد. به‌ اين‌ ترتيب‌ او مي‌تواند در تمام‌ زحماتش‌، از اين‌ زندگي‌ كه‌ خداوند در زير آسمان‌ به‌ او داده‌ است‌، لذت‌ ببرد.
16 در تلاش‌ شبانه‌ روزي‌ خود براي‌ كسب‌ حكمت‌ و دانستن‌ اموري‌ كه‌ در دنيا اتفاق‌ مي‌افتد، 17 به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدم‌ كه‌ انسان‌ قادر نيست‌ آنچه‌ را كه‌ خداوند در زير اين‌ آسمان‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد، درك‌ كند. هر چه‌ بيشتر تلاش‌ كند كمتر درك‌ خواهد كرد. حتي‌ حكيمان‌ نيز بيهوده‌ ادعا مي‌كنند كه‌ قادر به‌ درك‌ آن‌ هستند.

راهنما
باب‌هاي‌5 الي‌10 . امثال‌متفرقه‌
بيان‌مصيبت‌و اضمحلال‌از ديدگاههاي‌مختلف‌در اين‌ بخش‌، با موضوع‌اصلي‌كتاب‌در ارتباط‌مي‌باشد. سبك‌ادبي‌مورد علاقة‌سليمان‌، استفاده‌از مثل‌بود. در آيات‌7 : 27 و 28 اشاره‌اي‌ضمني‌به‌حرمسراي‌سليمان‌شده‌است‌. او صاحب‌يكهزار زن‌بود (اول‌پادشاهان‌11 : 1 - 11). از متن‌26:7-28 مي‌توان‌حدس‌زد كه‌او بخاطر داشتن‌همسران‌بي‌ايمان‌در قصر خود با مشكلاتي‌مواجه‌بوده‌است‌.
  • مطالعه 866 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %13 %755 %1394 %17:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 9 يك واقعه براي همه 7 حكمت »