3 داوري بر امت ها؛ تفقد از قوم خدا

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب یوئیل)داوري‌ بر امت‌ها
زيرا اينك‌ در آن‌ ايام‌ و در آن‌ زمان‌ چون‌اسيريِ يهودا و اورشليم‌ را برگردانيده‌ باشم‌، 2 آنگاه‌ جميع‌ امّت‌ها را جمع‌ كرده‌، به‌ وادي‌ يهوشافاط‌ فرود خواهم‌ آورد و در آنجا با ايشان‌ درباره‌ قوم‌ خود و ميراث‌ خويش‌ اسرائيل‌ محاكمه‌ خواهم‌ نمود زيرا كه‌ ايشان‌ را در ميان‌ امّت‌ها پراكنده‌ ساخته‌ و زمين‌ مرا تقسيم‌ نموده‌اند. 3 و بر قوم‌ من‌ قرعه‌ انداخته‌ و پسري‌ در عوض‌ فاحشه‌اي‌ داده‌ و دختري‌ به‌ شراب‌ فروخته‌اند تا بنوشند. 4 و حال‌ اي‌ صور و صيدون‌ و تمامي‌ ديار فلسطينيان‌، شما را با من‌ چه‌ كاراست‌؟ آيا شما به‌ من‌ جزا مي‌رسانيد؟ و اگر به‌ من‌ جزا برسانيد من‌ جزاي‌ شما را بزودي‌ هر چه‌ تمام‌تر به‌ سر شما ردّ خواهم‌ نمود. 5 چونكه‌ نقره‌ و طلا و نفايس‌ زيباي‌ مرا گرفته‌، آنها را به‌ هيكل‌هاي‌ خود درآورديد. 6 و پسران‌ يهودا و پسران‌ اورشليم‌ را به‌ پسران‌ يونانيان‌ فروختيد تا ايشان‌ را از حدود ايشان‌ دور كنيد. 7 اينك‌ من‌ ايشان‌ را از مكاني‌ كه‌ ايشان‌ را به‌ آن‌ فروختيد، خواهم‌ برانگيزانيد و اعمال‌ شما را به‌ سر شما خواهم‌ برگردانيد. 8 و پسران‌ و دختران‌ شما را به‌ دست‌ بني‌يهودا خواهم‌ فروخت‌ تا ايشان‌ را به‌ سبائيان‌ كه‌ امّتي‌ بعيد مي‌باشند، بفروشند زيرا خداوند اين‌ را گفته‌ است‌.
9 اين‌ را در ميان‌ امّت‌ها ندا كنيد. تدارك‌ جنگ‌ بينيد و جبّاران‌ را برانگيزانيد. تمامي‌ مردان‌ جنگي‌ نزديك‌ شده‌، برآيند. 10 گاوآهنهاي‌ خود را براي‌ شمشيرها و ارّه‌هاي‌ خويش‌ را براي‌ نيزه‌ها خرد كنيد و مرد ضعيف‌ بگويد: من‌ قوي‌ هستم‌. 11 اي‌ همه‌ امّت‌ها بشتابيد و بياييد و از هر طرف‌ جمع‌ شويد! اي‌ خداوند شجاعان‌ خود را به‌ آنجا فرود آور! 12 امّت‌ها برانگيخته‌ شوند و به‌ وادي‌ يهوشافاط‌ برآيند زيرا كه‌ من‌ در آنجا خواهم‌ نشست‌ تا بر همه‌ امّت‌هايي‌ كه‌ به‌ اطراف‌ آن‌ هستند داوري‌ نمايم‌. 13 داس‌ را پيش‌ آوريد زيرا كه‌ حاصل‌ رسيده‌ است‌. بياييد پايمال‌ كنيد زيرا كه‌ معصره‌ها پر شده‌ و چَرْخُشْتها لبريز گرديده‌است‌ چونكه‌ شرارت‌ شما عظيم‌ است‌. 14 جماعتها، جماعتها در وادي‌ قضا ! زيرا روز خداوند در وادي‌ قضا نزديك‌ است‌. 15 آفتاب‌ و ماه‌ سياه‌ مي‌شوند و ستارگان‌ تابش‌ خود را بازمي‌دارند. 16 و خداوند از صهيون‌ نعره‌ مي‌زند و آواز خود را از اورشليم‌ بلند مي‌كند و آسمان‌ و زمين‌ متزلزل‌ مي‌شود، اما خداوند ملجاي‌ قوم‌ خود و ملاذ بني‌اسرائيل‌ خواهد بود.
تفقد از قوم‌ خدا
17 پس‌ خواهيد دانست‌ كه‌ من‌ يهوه‌ خداي‌ شما در كوه‌ مقدّس‌ خويش‌ صهيون‌ ساكن‌ مي‌باشم‌ و اورشليم‌ مقدّس‌ خواهد بود و بيگانگان‌ ديگر از آن‌ عبور نخواهند نمود. 18 و در آن‌ روز كوهها عصير انگور را خواهند چكانيد و كوهها به‌ شير جاري‌ خواهد شد و تمامي‌ واديهاي‌ يهودا به‌ آب‌ جاري‌ خواهد گرديد و چشمه‌اي‌ از خانه‌ خداوند بيرون‌ آمده‌، وادي‌ شطّيم‌ را سيراب‌ خواهد ساخت‌. 19 مصر ويران‌ خواهد شد و اَدُوْم‌ به‌ بيابان‌ باير مبدّل‌ خواهد گرديد، به‌ سبب‌ ظلمي‌ كه‌ بر بني‌يهودا نمودند و خون‌ بي‌گناهان‌ را در زمين‌ ايشان‌ ريختند. 20 و يهودا تا ابدالا´باد مسكون‌ خواهد شد و اورشليم‌ تا دهرهاي‌ بسيار. 21 و خونريزي‌ ايشان‌ را كه‌ طاهر نساخته‌ بودم‌، طاهر خواهم‌ ساخت‌ و يهوه‌ در صهيون‌ ساكن‌ خواهد شد.
ترجمه تفسيري


داوري بر قومهاي بيگانه
خداوند ميفرمايد: «در آن زمان وقتي رفاه وسعادت را به يهودا و اورشليم بازگردانم، 2 سپاهيان جهان را در «دره داوري» جمع خواهم كرد و در آنجا ايشان را بخاطر ميراث خود، اسرائيل محاكمه خواهم نمود، چون قوم مرا در ميان قومها پراكنده ساخته، سرزمين مرا تقسيم كردند. 3 آنها بر سر افراد قوم من قمار كردند و پسران و دختران نوجوان را در ازاي فاحشه ها و شراب فروختند. 4 اي صور و صيدون، و اي شهرهاي فلسطين چه ميخواهيد بكنيد؟ آيا ميخواهيد از من انتقام بگيريد؟ اگر چنين كنيد من بلافاصله شما را مجازات خواهم كرد. 5 طلا و نقره و تمام گنجينه هاي گرانقيمت مرا گرفته و آنها را به بتخانه هاي خود برده ايد. 6 مردم يهودا و اورشليم را به يونانيها فروخته ايد و ايشان را از سرزمينشان آواره كرده ايد؛ 7 ولي من دو باره آنها را از نقاطي كه به آن فروخته شده اند باز ميگردانم وهمه كارهاي شما را تلافي ميكنم. 8 من پسران و دختران شما را به مردم يهودا خواهم فروخت و ايشان هم آنها را به سبائيان كه در نقـاط دوردستي ساكنند خواهند فروخت. من كه خداوند هستم اين را ميگويم.
9 «براي جنگ آماده شويد و به همه خبر دهيد!بهترين سربازان خود را بسيج كنيد و تمام سپاهيان خود را فرا خوانيد. 10 گاوآهنهاي خود را ذوب نموده، شمشير بسازيد و از ارههاي خود نيزه تهيه كنيد. مردان ضعيف نيز خود را براي جنگ آماده كنند. 11 اي همه قومها، بشتابيد و از هر طرف جمع شويد.»
اكنـون اي خداونـد، جنـگاوران خـود را فـرود آر!
12 خداوند ميفرمايد: «قومها جمع شوند و به «دره داوري» بيايند، چون من در آنجا نشسته، همه را داوري خواهم كرد. 13 داسها را آماده كنيد، زيرا محصول رسيده و آماده است. انگورهاي داخل چرخشت را با پا له كنيد، چون از شرارت اين مردم لبريز شده است.»
14 مردم دسته دستـه در «دره داوري» جمع ميشوند، زيرا در آنجا روز خداوند بزودي فرا خواهد رسيد. 15 آفتاب و ماه تاريك ميشوند و ستارهها ديگر نميدرخشند.

بركت خداوند بر اسرائيل
16 خداوند از اورشليم فرياد برمي آورد. آسمان و زمين ميلرزند؛ اما خداوند همچنان پناهگاه و قلعه قوم خود اسرائيل خواهد بود. 17 «آنگاه خواهيد دانست كه من در كوه مقدس خود صهيون، خداوند، خداي شما هستم. اورشليم براي هميشه از آن من خواهد بود و زماني ميرسد كه ديگر هيچ سپاه بيگانهاي از آن گذر نخواهد كرد.
18 «از كوهها شراب تازه خواهد چكيد و از بلنديها شير جاري خواهد شد. نهرهاي خشك يهودا از آب پر خواهند شد و از خانه خداوند چشمهاي خواهد جوشيد تا دره شطيم را سيراب سازد. 19 مصر و ادوم هر دو بسبب ظلمي كه به سرزمين يهودا كردند از بين خواهند رفت، زيرا مردم بيگناه آنجا را كشتند.
20 «ولي يهودا و اورشليم تا به ابد پايدار خواهند ماند. 21 من انتقام خون قوم خود را خواهم گرفت و از تقصير كساني كه بر آنها ظلم كردند، نخواهم گذشت. من در اورشليم با قوم خود ساكن خواهم شد.»

راهنما

باب‌هاي‌ 2 : 38 - 3 : 21 . آمدن‌ روز خداوند
پطرس‌ رسول‌ در كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌ 2 : 17 - 21 مطالب‌ مذكور در يوئيل‌ 2 : 28 - 32 را بعنوان‌ نبوتي‌ از «روزي‌» كه‌ خدا اقدام‌ جديدي‌ خواهد كرد، نقل‌ مي‌كند. اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ خداوند اين‌ قسمت‌ را در خصوص‌ دوران‌ عهدجديد مورد توجه‌ قرار داده‌ بود. اين‌ روز، روز داوري‌ امت‌ها خواهد بود (3 : 1 - 12). در نظر يوئيل‌ نبي‌، اين‌ امت‌ها، دشمنان‌ عصر خود او بودند يعني‌ صيدونيان‌، فلسطينيان‌، مصريان‌ و ادوميان‌ (3 : 4 و 19). اما بيش‌ از اين‌ مطرح‌ است‌. نبرد عظيم‌ درة‌ يهوشافاط‌ در رابطه‌ با «درو» مذكور در آية‌ 13 گفته‌ شده‌ است‌ (وادي‌ قدرون‌ در شرق‌ شهر اورشليم‌ قرار داشت‌ 9:3 - 12)؛ خدا در «وادي‌ قضا» (آية‌ 14)، «آواز خود را از اورشليم‌ بلند مي‌كند» (آية‌ 16)، و «چشمه‌اي‌ از خانة‌ خداوند بيرون‌ خواهد آمد» (آية‌ 18)، تمام‌ اينها در رابطه‌ با آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ در 28:2 - 32 دربارة‌ روح‌القدس‌ بيان‌ شده‌ است‌.
بنابراين‌ چنين‌ بنظر مي‌رسد كه‌ پيغام‌ مذكور بطوركلي‌ نمايي‌ است‌ از دورة‌ مسيحيت‌ كه‌ در آن‌ كلام‌ خدا در قالب‌ انجيل‌ عيسي‌ مسيح‌ ظاهر مي‌گردد و از طريق‌ اثرات‌ پرجلال‌ روح‌القدس‌ به‌ تمامي‌ بشر اعطا مي‌شود، تا همچون‌ داس‌ در كار درو عظيم‌ جانها عمل‌ نمايد.
  • مطالعه 993 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %632 %1394 %14:%بهمن