4 روز خداوند

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب ملاکی)روز خداوند
زيرا اينك‌ آن‌ روزي‌ كه‌ مثل‌ تنور مشتعل‌مي‌باشد، خواهد آمد و جميع‌ متكبّران‌ و جميع‌ بدكاران‌ كاه‌ خواهند بود. و يهوه‌ صبايوت‌ مي‌گويـد: آن‌ روز كه‌ مي‌آيد ايشان‌ را چنان‌ خواهد سوزانيد كه‌ نه‌ ريشه‌ و نه‌ شاخه‌اي‌ براي‌ ايشان‌ باقي‌ خواهد گذاشت‌. 2 امّا براي‌ شما كه‌ از اسم‌ من‌ مي‌ترسيد، آفتاب‌ عدالت‌ طلوع‌ خواهد كرد و بر بالهـاي‌ وي‌ شفـا خواهـد بود و شما بيرون‌ آمده‌، مانند گوساله‌هاي‌ پرواري‌ جست‌ و خيز خواهيد كرد. 3 و يهوه‌ صبايوت‌ مي‌گويد: شريران‌ را پايمال‌ خواهيد نمود زيـرا در آن‌ روزي‌ كه‌ من‌ تعيين‌ نموده‌ام‌، ايشان‌ زير كف‌ پايهاي‌ شما خاكستر خواهند بود. 4 توراتِ بنده‌ من‌ موسي‌ را كه‌ آن‌ را با فرايض‌ و احكام‌ به‌ جهت‌ تمامي‌ اسرائيل‌ در حُوريب‌ امر فرمودم‌ بياد آوريد. 5 اينك‌ من‌ ايليّاي‌ نبي‌ را قبل‌ از رسيدن‌ روز عظيم‌ و مَهيب‌ خداوند نزد شما خواهم‌ فرستاد. 6 و او دل‌ پدران‌ را بسوي‌ پسران‌ و دل‌ پسران‌ را بسوي‌ پدران‌ خواهد برگردانيـد، مبـادا بيايـم‌ و زمين‌ را به‌ لعنت‌ بزنـم‌.
ترجمه تفسیری


فرا رسيدن روز داوري خداوند
خداوند قادر متعال مي فرمايد: «روز داوري مثل تنوري شعله ور فرا مي رسد و همه اشخاص مغرور و بدكار را مانند كاه مي سوزاند. آنها مانند درخت تا ريشه خواهند سوخت و خاكستر خواهند شد.
2 «اما براي شما كه ترس مرا در دل داريد، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد كرد، و شما شاد و سبكبال مثل گوساله هايي كه به چراگاه مي روند، جست و خيز خواهيد نمود. 3 در آن روزي كه من تعيين كرده ام ، بدكاران را مثل خاكستر زير پاي خود له خواهيد كرد.
4 «دستورات و قوانيني را كه بر كوه سينا توسط خدمتگزار خود موسي به همه قوم اسرائيل دادم به ياد داشته باشيد و از آن اطاعت كنيد.
5 «پيش از فرا رسيدن روز بزرگ و هولناك داوري خداوند، من رسولي شبيه ايلياي نبي براي شما مي فرستم . 6 او دلهاي پدران و فرزندان را دوباره بهم نزديك خواهد كرد و اين باعث خواهد شد كه من سرزمين شما را ويران نكنم .»

راهنماباب‌ 4 . آمدن‌ روز خداوند
ملاكي‌ عبارت‌ «روز خداوند» را چهار بار بكار مي‌برد (1 : 11 ؛ 3 : 1 - 6 و 16 - 18 ؛ 4 : 1 - 6). او آن‌ را «روز» مي‌نامد (3 : 2 و 17 ؛ 4 : 1 و 3 و 5). چنين‌ بنظر مي‌رسد كه‌ اين‌ واژه‌ بيانگر كلّ دوران‌ مسيحي‌ به‌ انضمام‌ مقطع‌ خاصي‌ از آخر زمان‌ مي‌باشد.
هشدار پاياني‌ عهد عتيق‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ : تورات‌ موسي‌ را بياد آوريد (آية‌ 4). پيشگويي‌ پاياني‌ عهد عتيق‌ عبارت‌ است‌ از اينكه‌: ايلياي‌ نبي‌ پيشاپيش‌ «روز خداوند» خواهد خراميد (آية‌ 5). چنين‌ نيز شد، 400 سال‌ بعد، اين‌ نبوت‌ در شخص‌ يحيي‌ تعميد دهنده‌ صورت‌ تحقق‌ بخود گرفت‌ (متي‌ 3 : 1 - 12 ؛ 11 : 14).
آخرين‌ تذكر در خصوص‌ فضيلت‌ و محسنات‌ عبارت‌ است‌ از: روابط‌ و محبت‌ پدر-فرزندي‌
(آية‌ 6) كه‌ در انجيل‌ لوقا 1 : 17 نيز نقل‌ قول‌ شده‌ و شامل‌ احترام‌ به‌ آمال‌ نياكان‌ است‌.
آخرين‌ كلمه‌ در عهد عتيق‌ عبارت‌ است‌ از: «لعنت‌»، كه‌ به‌ وضع‌ بد و نوميد كنندة‌ بشر تا زمان‌ آمدن‌ خداوند اشاره‌ مي‌كند.

بدين‌ ترتيب‌ عهد عتيق‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد. 400 سال‌ گذشت‌ و در پايان‌ اين‌ مدت‌ عيسي‌ مسيح‌ از قوم‌ يهود كه‌ بمنظور ظهور مسيح‌ بوجود آمده‌ بود، بدنيا آمد. نظر به‌ اينكه‌ آنها در طول‌ تمام‌ قرون‌ انبياي‌ خدا را رد كردند؛ لذا به‌ هنگام‌ ظهور مسيح‌ نيز او را نپذيرفتند. از آن‌ زمان‌ تا كنون‌ يهوديان‌ در سراسر جهان‌ سرگردان‌ و بي‌خانمان‌ بوده‌اند كه‌ نه‌ فقط‌ از آن‌ مي‌توان‌ بعنوان‌ مصيبت‌ بلكه‌ معجزة‌ تمام‌ اعصار ياد كرد.

 

  • مطالعه 1117 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %662 %1394 %14:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 3 روز داوری؛ گول زدن خدا »