رسالۀ دوم تیموتاؤس

  • مطالعه 1938 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « رسالۀ تیطس رسالۀ اول تیموتاؤس »