رسالۀ دوم تیموتاؤس

  • مطالعه 929 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « رسالۀ تیطس رسالۀ اول تیموتاؤس »