رسالۀ دوم تیموتاؤس

  • مطالعه 998 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « رسالۀ تیطس رسالۀ اول تیموتاؤس »