خون پر ارزش

خون پر ارزش تو

پاشیده از صلیبت

 

 

بر جان و جسم و روحم

آزادم از اسارت، هربند و هر ندامت

 

 

 

فرزند خالقم من

نام تو بر زبانم

 

ترسی به دل ندارم

فرمان دهم به عالم

 

خون پر ارزش تو جاریست در رگانم

فریاد میزنم من با خون تو خداوند

 

شیطان فنا خواهد شد ،پیروزی از آن من

نابودی سیاهی باخون تو چه زیباست

جایی که آن بریزد مهر و محبت آنجاست

مهر و محبت و عشق از خون توست جاری

خون پرارزش توست حاصل این بیداری

  • مطالعه 3044 مرتبه