پطرس

کشیده شد پطرس به زنجیرها 

دعا کردند همه کلیسا

 

 

آزادش کرد فرشته خدا

دعا کند کوه را جا به جا

 

 

رها شد از دست سپاهیان

در حیرت افتاد آنروز سپاه

 

 

آزاد شد پطرس از زنجیرها

دعا کند کوه را جا به جا

 

 

پس ای خدا بشنو دعای ما 

آزاد کن ما را از اسارتها

 

 

دعا کند کوه را جا به جا

دعا کند کوه را جا به جاکشیده شد پطرس به زنجیرها 

دعا کردند همه کلیسا

 

 

آزادش کرد فرشته خدا

دعا کند کوه را جا به جا

 

 

رها شد از دست سپاهیان

در حیرت افتاد آنروز سپاه

 

 

آزاد شد پطرس از زنجیرها

دعا کند کوه را جا به جا

 

 

پس ای خدا بشنو دعای ما 

آزاد کن ما را از اسارتها

 

 

دعا کند کوه را جا به جا

دعا کند کوه را جا به جا

  • مطالعه 2136 مرتبه