شاه شاهان

شاه شاهان، رب الارباب

منجی ما در هر زمان

 

 

می جویمت، می خوانمت

ایماندارم، ایماندارم در تو مانم

 

 

عیسی مسیح، نباشد کسی، بی تو پیروز در هیچ روز 

خداوندم، با تو مانم، چون هرگز بی تو، نتوانم

 

 

دستک زنم، برایت

شادی کنم، شادی کنم، خداوندم

 

 

هَ،هللویا، باشد گویا در جواب محبتت تنها عیسی

گُو، هللویا باز هللویا

 

 

دستک زنیم، دستک زنیم بهر عیسی (2)

  • مطالعه 2073 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « پطرس تنها یک تنها می داند »