چه کس گفت؟

چه کس گفت؟

چه کس گفتا، چه کس گفتا،          مسیح گفتا،  بنام من شفا ده 

چه کس گفتا، چه کس گفتا،         مسیح گفتا، بهردردی دوا ده

 

 

چه کس گفتا، به نام من شفا ده             چه کس گفتا بهردردی دوا ده

چه کس گفتا، برو در آشیانه                    نوا بر بلبلان  بی نوا ده

چه کس گفتا، گرفتند  گر قبایت               عبایت را به همراه قبا ده

چه کس گفتا، مکن بردیگری حکم             بر آنچه مقتزا آمد رضا ده

 

 

چه کس گفتا، چه کس گفتا         مسیح گفتا، بنام من شفا ده 

چه کس گفتا، چه کس گفتا         مسیح گفتا، بهردردی دوا ده

 

 

چه کس گفتا چو دشنامی شنیدی            تبسم کن سلامی با صفا ده

چه کس گفتا هر آنکس قرض خواهد            بده قرضش ولیکن در خفا ده

چه کس گفتا زدند سیلی  به رویت             بروی دیگرت زآن ماجرا ده

چه کس گفتا که جام مهربانی  تو               بر بیگا نه و بر آشنا ده

 

 

چه کس گفتا، چه کس گفتا،          مسیح گفتا، بنام من شفا ده

چه کس گفتا، چه کس گفتا،          مسیح گفتا، بهردردی دوا ده

 

 

 

  • مطالعه 1375 مرتبه