8 طرز قراردادن چراغها؛ وقف لاوی ها

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اعداد)
برافروختن‌ چراغها
2 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: «هارون‌ را خطاب‌ كرده‌، به‌ وي‌ بگو: هنگامي‌ كه‌ چراغها را برافرازي‌، هفت‌ چراغ‌ پيش‌ شمعدان‌ روشنايي‌ بدهد.» 3 پس‌ هارون‌ چنين‌ كرد، و چراغها را برافراشت‌ تا پيش‌ شمعدان‌ روشنايي‌ بدهد، چنانكه‌ خداوند موسي‌ را امر فرموده‌ بود. 4 و صنعت‌ شمعدان‌ اين‌ بود: از چرخكاري‌ طلا از ساق‌ تا گُلهايش‌ چرخكاري‌ بود، موافق‌ نمونه‌اي‌ كه‌ خداوند به‌ موسي‌ نشان‌ داده‌ بود، به‌ همين‌ طور شمعدان‌ را ساخت‌.
تطهير لاويان‌
5 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 6 «لاويان‌ را از ميان‌ بني‌اسرائيل‌ گرفته‌، ايشان‌ را تطهير نما. 7 و بجهت‌ تطهير ايشان‌، به‌ ايشان‌ چنين‌ عمل‌ نما: آن‌ كفاره‌ گناه‌ را بر ايشان‌ بپاش‌ و بر تمام‌ بدن‌ خود اُستُره‌ بگذرانند، و رخت‌ خود را شسته‌، خود را تطهير نمايند. 8 و گاوي‌ جوان‌ و هدية‌ آردي‌ آن‌، يعني‌ آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بگيرند، و گاو جوان‌ ديگر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌ بگير. 9 و لاويان‌ را پيش‌ خيمة‌ اجتماع‌ نزديك‌ بياور، و تمامي‌ جماعت‌ بني‌اسرائيل‌ را جمع‌ كن‌. 10 و لاويان‌ را به‌ حضور خداوند نزديك‌ بياور، و بني‌اسرائيل‌ دستهاي‌ خود را بر لاويان‌ بگذارند. 11 و هارون‌ لاويان‌ را از جانب‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ حضور خداوند هديه‌ بگذراند، تا خدمت‌ خداوند را بجا بياورند. 12 و لاويان‌ دستهاي‌ خود را بر سر گاوان‌ بنهند، و تو يكي‌ را بجهت‌ قرباني‌ گناه‌ و ديگري‌ را بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌ براي‌ خداوندبگذران‌، تا بجهت‌ لاويان‌ كفاره‌ شود. 13 و لاويان‌ را پيش‌ هارون‌ و پسرانش‌ برپا بدار، و ايشان‌ را براي‌ خداوند هديه‌ بگذران‌. 14 و لاويان‌ را از ميان‌ بني‌اسرائيل‌ جدا نما و لاويان‌ از آن‌ من‌ خواهند بود.
15 «و بعد از آن‌ لاويان‌ داخل‌ شوند تا خدمت‌ خيمة‌ اجتماع‌ را بجا آورند، و تو ايشان‌ را تطهير كرده‌، ايشان‌ را هديه‌ بگذران‌. 16 زيراكه‌ ايشان‌ از ميان‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ من‌ بالكل‌ داده‌ شده‌اند، و به‌ عوض‌ هر گشايندة‌ رحم‌، يعني‌ به‌ عوض‌ همة‌ نخست‌زادگان‌ بني‌اسرائيل‌، ايشان‌ را براي‌ خود گرفته‌ام‌. 17 زيرا كه‌ جميع‌ نخست‌زادگان‌ بني‌اسرائيل‌ خواه‌ از انسان‌ و خواه‌ از بهايم‌، از آن‌ من‌اند. در روزي‌ كه‌ جميع‌ نخست‌زادگان‌ را در زمين‌ مصر زدم‌، ايشان‌ را براي‌ خود تقديس‌ نمودم‌. 18 پس‌ لاويان‌ را به‌ عوض‌ همة‌ نخست‌زادگان‌ بني‌اسرائيل‌ گرفتم‌. 19 و لاويان‌ را از ميان‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ هارون‌ و پسرانش‌ پيشكش‌ دادم‌ تا خدمت‌ بني‌اسرائيل‌ را در خيمة‌ اجتماع‌ بجا آورند، و بجهت‌ بني‌اسرائيل‌ كفاره‌ نمايند، و چون‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ قدس‌ نزديك‌ آيند، وبا به‌ بني‌اسرائيل‌ عارض‌ نشود.»
20 پس‌ موسي‌ و هارون‌ و تمامي‌ جماعت‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ لاويان‌ چنين‌ كردند، برحسب‌ هرآنچه‌ خداوند موسي‌ را دربارة‌ لاويان‌ امر فرمود، همچنان‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ ايشان‌ عمل‌ نمودند. 21 و لاويان‌ براي‌ گناه‌ خود كفاره‌ كرده‌، رخت‌ خود را شستند، و هارون‌ ايشان‌ را به‌ حضور خداوند هديه‌ گذرانيد، و هارون‌ براي‌ ايشان‌ كفاره‌ نموده‌، ايشان‌ را تطهير كرد. 22 و بعداز آن‌ لاويان‌ داخل‌ شدند تا در خيمة‌ اجتماع‌ به‌ حضور هارون‌ و پسرانش‌ به‌ خدمت‌ خود بپردازند، و چنانكه‌ خداوند موسي‌ را دربارة‌ لاويان‌ امرفرمود، همچنان‌ به‌ ايشان‌ عمل‌ نمودند.
23 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 24 «اين‌ است‌ قانون‌ لاويان‌ كه‌ از بيست‌ و پنج‌ ساله‌ و بالاتر داخل‌ شوند تا در كار خيمة‌ اجتماع‌ مشغول‌ خدمت‌ بشوند. 25 و از پنجاه‌ ساله‌ از كار خدمت‌ بازايستند، و بعد از آن‌ خدمت‌ نكنند. 26 ليكن‌ با برادران‌ خود در خيمة‌ اجتماع‌ به‌ نگاهباني‌ نمودن‌ مشغول‌ شوند، و خدمتي‌ ديگر نكنند. بدين‌ طور با لاويان‌ دربارة‌ وديعت‌ ايشان‌ عمل‌ نما.»
ترجمه تفسیری
طرز قرار دادن‌ چراغها
خداوند به‌ موسي‌ فرمود: 2 «به‌ هارون‌ بگو كه‌ وقتي‌ چراغها را در چراغدان‌ روشن‌ مي‌ كند طوري‌ باشد كه‌ نور هفت‌ چراغ‌، جلو چراغدان‌ بتابد.»
3 پس‌ هارون‌ همين‌ كار را كرد. 4 چراغدان‌ از تزيينات‌ پايه‌ گرفته‌ تا شاخه‌هايش‌ تمام‌ از طلا ساخته‌ شده‌ بود. اين‌ چراغدان‌ دقيقاً طبق‌ همان‌ طرحي‌ ساخته‌ شده‌ بود كه‌ خداوند به‌ موسي‌ نشان‌ داده‌ بود.

وقف‌ لاوي‌ها
5و6 سپس‌ خداوند به‌ موسي‌ فرمود: «اكنون‌ لاوي‌ها را از بقيه‌ قـوم‌ اسرائيل‌ جـدا كن‌ و آنها را تطهيـر نمـا. 7 اين‌ عمل‌ را با پاشيدن‌ آب‌ طهارت‌ بر آنها شروع‌ نموده‌، سپس‌ به‌ آنان‌ بگو كه‌ تمام‌ موي‌ بدن‌ خود را تراشيده‌، لباسها و تنشان‌ را بشويند. 8 از ايشان‌ بخواه‌ كه‌ يك‌ گاو جوان‌ و هديه‌ آردي‌ آن‌ راكه‌ از آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با روغن‌ تهيه‌ شده‌ با يك‌ گاو جوان‌ ديگر براي‌ قرباني‌ گناه‌ بياورند. 9 بعد در حضور مردم‌، لاوي‌ها را به‌ كنار در خيمه‌ عبادت‌ بياور. 10 در آنجا رهبران‌ اسرائيل‌ دستهاي‌ خود را روي‌ سر آنها بگذارند، 11 و هارون‌ آنان‌ را بجاي‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌بعنوان‌ هديه‌ مخصوص‌، وقف‌ خداوند نمايد تا لاوي‌ها بجاي‌ تمامي‌ قوم‌، خداوند را خدمت‌ كنند.
12 «سپس‌ رهبران‌ لاوي‌ها دستهاي‌ خود را بر سر گاوها گذارده‌، آنها را به‌ حضور خداوند تقديم‌ كنند تا يكي‌ براي‌ قرباني‌ گناه‌ و ديگري‌ براي‌ قرباني‌ سوختني‌، بجهت‌ لاوي‌ها كفاره‌ شود. 13 آنوقت‌ لاوي‌ها بايد بعنوان‌ هديه‌ مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ شده‌ توسط‌ هارون‌ و پسرانش‌ به‌ خدمت‌ گماشته‌ شوند. 14 به‌ اين‌ طريق‌، لاوي‌ها را از ميان‌ بقيه‌ قوم‌ اسرائيل‌ جدا كن‌ و ايشان‌ از آن‌ من‌ خواهند بود. 15 پس‌ از آنكه‌ لاوي‌ها را به‌ اين‌ ترتيب‌ تطهير و وقف‌ نمودي‌، ايشان‌ خدمت‌ خود را در خيمه‌ عبادت‌ آغاز خواهند كرد.
16 «لاوي‌ها از ميان‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ به‌ من‌ تعلق‌ دارند و من‌ آنها را بجاي‌ همه‌ پسران‌ ارشد بني‌اسرائيل‌ قبول‌ كرده‌ام‌؛ 17 زيرا همه‌ نخست‌زادگان‌ در ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌، چه‌ انسان‌ و چه‌ حيوان‌، به‌ من‌ تعلق‌ دارند. همان‌ شبي‌ كه‌ نخست‌زادگان‌ مصريها را كشتم‌ اينها را به‌ خود اختصاص‌ دادم‌. 18 آري‌، من‌ لاوي‌ها را بجاي‌ تمام‌ پسران‌ ارشد بني‌اسرائيل‌ پذيرفته‌ام‌ 19 و من‌ لاوي‌ها را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ هديه‌ مي‌كنم‌. لاوي‌ها بايد وظايف‌ مقدسي‌ را كه‌ بر عهدة‌ قوم‌ اسرائيل‌ مي‌باشد، در خيمه‌ عبادت‌ انجام‌ داده‌، قرباني‌هاي‌ قوم‌ را تقديم‌ نمايند و براي‌ ايشان‌ كفاره‌ كنند تا وقتي‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ قدس‌ نزديك‌ مي‌شوند بلايي‌ بر سر آنها نيايد.»
20 پس‌ موسي‌ و هارون‌ و قوم‌ اسرائيل‌ با پيروي‌ دقيق‌ از دستوراتي‌ كه‌ خداوند به‌ موسي‌ داده‌ بود، لاوي‌ها را وقف‌ نمودند. 21 لاويها خود را طاهر ساخته‌، لباس‌هايشان‌ را شستند و هارون‌ آنان‌ را بعنوان‌ هديه‌ مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ نمود. بعد به‌ منظور تطهير نمودن‌ لاوي‌ها براي‌ ايشان‌ مراسم‌ كفاره‌ را بجا آورد. 22 همه‌ چيز درست‌ طبق‌ دستوراتي‌ كه‌ خداوند به‌ موسي‌ داده‌ بود، انجام‌ گرديد و به‌ اين‌ ترتيب‌ لاوي‌ها بعنوان‌ دستياران‌ هارون‌ و پسرانش‌، آماده‌ خدمت‌ در خيمه‌ عبادت‌ شدند.
23 خداوند همچنين‌ به‌ موسي‌ فرمود: 24 «لاوي‌هابايد خدمت‌ در عبادتگاه‌ را از سن‌ بيست‌ و پنج‌ سالگي‌ يا بالاتر شروع‌ كنند 25 و در سن‌ پنجاه‌ سالگي‌ بازنشسته‌ شوند. 26 پس‌ از بازنشستگي‌ مي‌توانند در خيمه‌ عبادت‌، برادران‌ خود را در انجام‌ وظايفشان‌ ياري‌ دهند، ولي‌ خود، مستقيم‌ مسئوليتي‌ نخواهند داشت‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ وظايف‌ لاوي‌ها را به‌ ايشان‌ محول‌ كن‌.»

 


راهنماباب‌هاي‌ 7 و 8 و 9 . مهيا شدن‌ براي‌ سفر

هداياي‌ رؤساي‌ اسباط‌، تخصيص‌ خيمه‌، تقديس‌ لاويان‌، برگزاري‌ فصح‌، ابر (9 : 12 - 25 ، به‌ خروج‌ 13 : 21 مراجعه‌ كنيد).

 

  • مطالعه 770 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %584 %1394 %13:%بهمن