7 هدایای تقدیمی برای تقدیس خیمه عبادت

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اعداد)
هداياي‌ تقديس‌ مسكن‌ و مذبح‌
‌ و در روزي‌ كه‌ موسي‌ از برپا داشتن‌ مسكن فارغ‌ شده‌ و آن‌ را مسح‌ نموده‌ و تقديس‌ كرده‌ و تمامي‌ اسبابش‌ را و مذبح‌ را با تمامي‌ اسبابش‌ مسح‌ كرده‌ و تقديس‌ نموده‌ بود، 2 سروران‌ اسرائيل‌ و رؤساي‌ خاندان‌ آباي‌ ايشان‌ هديه‌ گذرانيدند. و اينها رؤساي‌ اسباط بودند كه‌ بر شمرده‌شدگان‌ گماشته‌ شدند. 3 پس‌ ايشان‌ بجهت‌ هدية‌ خود، به‌ حضور خداوند شش‌ ارابة‌ سرپوشيده‌ و دوازده‌ گاو آوردند، يعني‌ يك‌ ارابه‌ براي‌ دو سرور، و براي‌ هر نفري‌ يك‌ گاو، و آنها را پيش‌ روي‌ مسكن‌ آوردند.
4 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 5 «اينها را از ايشان‌ بگير تا براي‌ بجا آوردن‌ خدمت‌ خيمة‌ اجتماع‌ به‌ كار آيد، و به‌ لاويان‌ به‌ هر كس‌ به‌ اندازة‌ خدمتش‌ تسليم‌ نما.»
6 پس‌ موسي‌ ارابه‌ها و گاوها را گرفته‌، آنها را به‌ لاويان‌ تسليم‌ نمود. 7 دو ارابه‌ و چهار گاو به‌ بني‌جَرشون‌، به‌ اندازة‌ خدمت‌ ايشان‌ تسليم‌ نمود. 8 و چهار ارابه‌ و هشت‌ گاو به‌ بني‌مَراري‌، به‌ اندازة‌ خدمت‌ ايشان‌، به‌ دست‌ ايتامار بن‌ هارون‌ كاهن‌ تسليم‌ نمود. 9 اما به‌ بني‌قَهات‌ هيچ‌ نداد، زيرا خدمت‌ قدس‌ متعلق‌ به‌ ايشان‌ بود و آن‌ را بر دوش‌ خود برمي‌داشتند.
10 و سروران‌ بجهت‌ تبرك‌ مذبح‌، در روز مسح‌ كردن‌ آن‌، هديه‌ گذرانيدند. و سروران‌ هدية‌ خود را پيش‌ مذبح‌ آوردند. 11 و خداوند به‌ موسي‌ گفت‌ كه‌ هر سرور در روز نوبة‌ خود هدية‌ خويش‌ را بجهت‌ تبرك‌ مذبح‌ بگذراند.
12 و در روز اول‌، نَحشون‌ بن‌ عَمّيناداب‌ از سبط‌ يهودا هدية‌ خود را گذرانيد. 13 و هدية‌ او يك‌ طَبَقِ نقره‌ بود كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌، هفتاد مثقال‌ به‌ مثقال‌ قدس‌ كه‌ هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط شده‌ با روغن‌ بود بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 14 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 15 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 16 و يك‌ بز نر بجهت‌ قربانيِ گناه‌. 17 و بجهت‌ ذبيحه‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌، اين‌ بود هدية‌ نَحشون‌ بن‌ عَمّيناداب‌.
18 و در روز دوم‌، نتنائيل‌ بن‌ صوغر، سَروَرِ يَسّاكار هديه‌ گذرانيد. 19 و هديه‌اي‌ كه‌ او گذرانيد يك‌ طبق‌ نقره‌ بود كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 20 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 21 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌، بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 22 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 23 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌، اين‌ بود هدية‌ نَتَنائيل‌ بن‌ صوغر.
24 و در روز سوم‌، اَليآب‌ بن‌ حيلون‌ سرور بني‌زبولون‌، 25 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 26 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور، 27 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 28 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 29 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود هدية‌ اَليآب‌ بن‌ حيلون‌.
30 و در روز چهارم‌، اَليصور بن‌ شَدَيْئور سرور بني‌رؤبين‌. 31 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 32 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 33 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 34 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 35 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود هدية‌ اَليصوربن‌ شَدَيْئور.
36 و در روز پنجم‌، شَلوميئيل‌ بن‌ صوريشدّاي‌ سرور بني‌شمعون‌. 37 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هديه‌ آردي‌. 38 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 39 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 40 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 41 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود هدية‌ شَلوميئيل‌ بن‌ صوريشَدّاي‌.
42 و در روز ششم‌، اَلياساف‌ بن‌ دَعوئيل‌ سرور بني‌جاد. 43 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌،موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط‌ با روغن‌ بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 44 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 45 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 46 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 47 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود هدية‌ اَلياساف‌ بن‌ دَعوئيل‌.
48 و در روز هفتم‌، اَليشَمَع‌ بن‌ عَمّيهود سرور بني‌افرايم‌. 49 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 50 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 51 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 52 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 53 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود هدية‌ اَليشَمَع‌ بن‌ عَمّيهود.
54 و در روز هشتم‌، جَمْليئيل‌ بن‌ فَدَهْصور سرور بني‌مَنَسّي‌. 55 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌، موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط‌ با روغن‌ بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 56 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 57 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 58 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 59 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود هدية‌ جمليئيل‌ بن‌ فَدَهصور.
60 و در روز نهم‌، اَبيدان‌ بن‌ جِدعوني‌ سرور بني‌بنيامين‌. 61 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌ وزنش‌صد و سي‌ مثقال‌ بود و يك‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌، بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 62 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 63 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 64 و يك‌ بز نر به‌ جهت‌ قرباني‌ گناه‌ 65 و به‌ جهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌ دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود هدية‌ اَبيدان‌ بن‌ جِدعوني‌.
66 و در روز دهم‌، اَخيعَزَربن‌ عَمّيشدّاي‌ سرور بني‌دان‌. 67 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌، هفتاد مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هر دوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط‌ با روغن‌ بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 68 و يك‌ قاشق‌ طلا، ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 69 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قربانيِ سوختني‌. 70 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 71 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود هدية‌ اَخيعَزَر بن‌ عَمّيشداي‌.
72 و در روز يازدهم‌، فَجْعيئيل‌ بن‌ عُكران‌ سرور بني‌اشير. 73 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌ وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌، هفتاد مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌؛ هردوي‌ آنها پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 74 و يك‌ قاشق‌ طلا ده‌ مثقال‌ پر از بخور. 75 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 76 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 77 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود هدية‌ فَجْعيئيل‌ بن‌ عُكران‌.
78 و در روز دوازدهم‌، اَخيرَع‌ بن‌ عينان‌، سَروَربني‌نفتالي‌. 79 هدية‌ او يك‌ طبق‌ نقره‌ كه‌
وزنش‌ صد و سي‌ مثقال‌ بود، و يك‌ لگن‌ نقره‌ هفتاد مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌، هردوي‌ آنها
پر از آرد نرم‌ مخلوط با روغن‌ بجهت‌ هدية‌ آردي‌. 80 و يك‌ قاشق‌ طلا، ده‌ مثقال‌ پر از
بخور. 81 و يك‌ گاو جوان‌ و يك‌ قوچ‌ و يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌. 82 و يك‌ بز نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 83 و بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، دو گاو و پنج‌ قوچ‌ و پنج‌ بز نر و پنج‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بـود هديـة‌ اَخيرَع‌ بن‌ عينان‌.
84 اين‌ بود تبرك‌ مذبح‌ در روزي‌ كه‌ مسح‌ شده‌بود، از جانب‌ سروران‌ اسرائيل‌ دوازده‌
طبق‌ نقره‌ و دوازده‌ لگن‌ نقره‌ و دوازده‌ قاشق‌ طلا. 85 هر طبق‌ نقره‌ صد و سي‌ مثقال‌ و هر لگن‌ هفتاد، كه‌ تمامي‌ نقرة‌ ظروف‌، دوهزار و چهارصد مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌ بود. 86 و دوازده‌ قاشق‌ طلا پُر از بخور هر كدام‌ ده‌ مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌، كه‌ تمامي‌ طلاي‌ قاشقها صد و بيست‌ مثقال‌ بود. 87 تمامي‌ گاوان‌ بجهت‌ قربانيِ سوختني‌، دوازده‌ گاو و دوازده‌ قوچ‌ و دوازده‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. با هدية‌ آردي‌ آنها و دوازده‌ بزِ نر بجهت‌ قرباني‌ گناه‌. 88 و تماميِ گاوان‌ بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌، بيست‌ و چهار گاو و شصت‌ قوچ‌ و شصت‌ بز نر و شصت‌ بره‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌. اين‌ بود تبرك‌ مذبح‌ بعد از آنكه‌ مسح‌ شده‌ بود.
89 و چون‌ موسي‌ به‌ خيمة‌ اجتماع‌ داخل‌ شد تا با وي‌ سخن‌ گويد، آنگاه‌ قول‌ را مي‌شنيد كه‌ از بالاي‌ كرسي‌ رحمت‌ كه‌ بر تابوت‌ شهادت‌ بود، از ميان‌ دو كروبي‌ به‌ وي‌ سخن‌ مي‌گفت‌، پس‌ با او تكلم‌ مي‌نمود.
ترجمه تفسیری
هداياي‌ تقديمي‌ براي‌ تقديس‌ خيمه‌ عبادت‌
موسي‌ در روزي‌ كه‌ برپاسازي‌ خيمه‌ عبادت‌ را به‌ پايان‌ رسانيد تمامي‌ قسمت‌هاي‌ آن‌ را به‌ انضمام‌ قربانگـاه‌ و لوازم‌ آن‌ تدهيـن‌ و تقديـس‌ نمود. 2 آنوقت‌ رهبران‌ اسرائيل‌، يعني‌ سران‌ قبايل‌ كه‌ ترتيب‌ سرشمـاري‌ را داده‌ بودند، هداياي‌ خـود را آوردنـد. 3 ايشان‌ شش‌ عرابه‌ سر پوشيده‌ (يك‌ عرابه‌ براي‌ دو رهبر) كه‌ هر عرابه‌ را دو گاو مي‌كشيدند آورده‌، در برابر خيمه‌ عبادت‌ به‌ خداوند تقديم‌ كردند.
4و5 خداوند به‌ موسي‌ فرمود: «هداياي‌ ايشان‌ را قبول‌ كن‌ و از آنها براي‌ كار عبادتگاه‌ استفاده‌ نما. آنها را به‌ لاوي‌ها بده‌ تا براي‌ كارشان‌ از آنـها استفاده‌ كنند.»
6 پس‌ موسي‌، عرابه‌ و گاوها را در اختيار لاوي‌ها گذاشت‌. 7 دو عرابه‌ و چهار گاو به‌ طايفه‌ جرشون‌ دادتا براي‌ كار خود از آنها استفاده‌ كنند 8 و چهار عرابه‌ و هشت‌ گاو نيز به‌ طايفه‌ مراري‌ كه‌ تحت‌ رهبري‌ ايتامار پسر هارون‌ بودند، داد تا براي‌ كارشان‌ از آنها استفاده‌ كنند. 9 به‌ بني‌قهات‌ گاو يا عرابه‌ داده‌ نشد، چون‌ قرار بود ايشان‌ سهم‌ بار خود را از اسباب‌ خيمه‌ عبادت‌، روي‌ دوش‌ حمل‌ كنند.
10 رهبران‌ در روزي‌ كه‌ قربانگاه‌ تدهين‌ شد هدايايي‌ نيزبراي‌ تبرك‌ آن‌ تقديم‌ كردند و آنها را جلو قربانگاه‌ گذاشتند. 11 خداوند به‌ موسي‌ فرمود: «هر روز يكي‌ از رهبران‌، هديه‌ خود را جهت‌ تبرك‌ قربانگاه‌ تقديم‌ كند.»
12-83 پس‌ رهبران‌، هداياي‌ خود را به‌ ترتيب‌ زير تقديم‌ نمودند:
روز از قبيله‌ اسم‌ رهبر
اول‌ يهودا نحشون‌ پسر عميناداب‌
دوم‌ يساكار نتنائيل‌ پسر صوغر
سوم‌ زبولون‌ الياب‌ پسر حيلون‌
چهارم‌ رئوبين‌ اليصور پسر شدي‌ئور
پنجم‌ شمعون‌ شلومي‌ئيل‌ پسر صوريشداي‌
ششم‌ جـاد الياساف‌ پسر دعوئيل‌
هفتم‌ افرايم‌ اليشمع‌ پسر عميهود
هشتم‌ منسي‌ جملي‌ئيل‌ پسر فدهصور
نهم‌ بنيامين‌ ابيدان‌ پسر جدعوني‌
دهم‌ دان‌ اخيعزر پسر عميشداي‌
يازدهم‌ اشير فجعي‌ئيل‌ پسر عكران‌
دوازدهم‌ نفتالي‌ اخيرع‌ پسر عينان‌
هداياي‌ تقديمي‌ هر يك‌ از رهبران‌ كه‌ كاملاً مشابه‌ يكديگر بود عبارت‌ بودند از: يك‌ سيني‌ نقره‌اي‌ به‌ وزن‌ 5ر1 كيلوگرم‌ با يك‌ كاسه‌ نقره‌اي‌ به‌ وزن‌ 800 گرم‌ كه‌ هر دو پر از آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با روغن‌ براي‌ هديه‌ آردي‌ بود؛ يك‌ ظرف‌ طلايي‌ به‌ وزن‌ 110 گرم‌ پر از بخور خوشبو؛ يك‌ گاو نر جوان‌، يك‌ قوچ‌ و يك‌ بره‌ نر يكساله‌ براي‌ قرباني‌ سوختني‌؛ يك‌ بز نر براي‌ قرباني‌ گناه‌؛ دو گاو نر، پنج‌ قوچ‌، پنج‌ بز نر و پنج‌ بره‌ نر يكساله‌ براي‌ قرباني‌ سلامتي‌.
84-88 بنابراين‌، در روزي‌ كه‌ قربانگاه‌ تدهين‌ شد آن‌ را بوسيله‌ هدايايي‌ كه‌ سران‌ قبايل‌ اسرائيل‌ آورده‌بودند تبرك‌ كردند. اين‌ هدايا عبارت‌ بودند از: دوازده‌ سيني‌ نقره‌اي‌ هر كدام‌ به‌ وزن‌ تقريبي‌ 5ر1 كيلوگرم‌؛ دوازده‌ كاسه‌ نقره‌اي‌، هركدام‌ به‌ وزن‌ تقريبي‌ 800 گرم‌ (پس‌ وزن‌ تمام‌ نقره‌ اهدايي‌ حدود 6ر27 كيلوگرم‌ بود)؛ دوازده‌ ظرف‌ طلايي‌، هر يك‌ به‌ وزن‌ تقريبي‌ 110 گرم‌ كه‌ وزن‌ كل‌ آنها حدود 32ر1 كيلوگرم‌ بود؛ دوازده‌ گاو نر، دوازده‌ قوچ‌، دوازده‌ بز نر يكساله‌ (با هداياي‌ آردي‌ همراه‌ آنها) براي‌ قرباني‌ سوختني‌، دوازده‌ بز نر براي‌ قرباني‌ گناه‌؛ بيست‌ و چهار گاو نر جوان‌، شصت‌ قوچ‌، شصت‌ بز نر و شصت‌ بره‌ نر يكساله‌ براي‌ قرباني‌ سلامتي‌.
89 وقتي‌ كه‌ موسي‌ وارد خيمه‌ عبادت‌ شد تا با خدا گفتگو كند، از بالاي‌ تخت‌ رحمت‌ كه‌ روي‌ صندوق‌ عهد قرار داشت‌ يعني‌ از ميان‌ دو مجسمه‌ فرشته‌، صداي‌ خدارا كه‌ با او سخن‌ مي‌گفت‌ شنيد.

 


راهنماباب‌هاي‌ 7 و 8 و 9 . مهيا شدن‌ براي‌ سفر

هداياي‌ رؤساي‌ اسباط‌، تخصيص‌ خيمه‌، تقديس‌ لاويان‌، برگزاري‌ فصح‌، ابر (9 : 12 - 25 ، به‌ خروج‌ 13 : 21 مراجعه‌ كنيد).

 

  • مطالعه 799 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %584 %1394 %13:%بهمن