6 مقررات نذر؛ دعای برکت

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اعداد)
نذر نذيره‌
2 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: «بني‌اسرائيل‌ را خطاب‌ كرده‌، به‌ ايشان‌ بگو: چون‌ مرد يا زن‌ نذر خاص‌، يعني‌ نذر نذيره‌ بكند، و خود را براي‌ خداوند تخصيص‌ نمايد، 3 آنگاه‌ از شراب‌ و مسكرات‌ بپرهيزد و سركة‌ شراب‌ و سركة‌ مسكرات‌ را ننوشد، و هيچ‌ عصير انگور ننوشد، و انگور تازه‌ يا خشك‌ نخورد. 4 و تمام‌ ايام‌ تخصيصش‌ از هر چيزي‌ كه‌ از تاك‌ انگورساخته‌ شود، از هسته‌ تا پوست‌ نخورد.
5 «و تمام‌ ايام‌ نذر تخصيص‌ او، اُستُره‌ بر سر او نيايد، و تا انقضاي‌ روزهايي‌ كه‌ خود را براي‌ خداوند تخصيص‌ نموده‌ است‌، مقدس‌ شده‌، گيسهاي‌ موي‌ سر خود را بلند دارد.
6 «و تمام‌ روزهايي‌ كه‌ خود را براي‌ خداوند تخصيص‌ نموده‌ است‌، نزديك‌ بدن‌ ميت‌ نيايد. 7 براي‌ پدر و مادر و برادر و خواهر خود، هنگامي‌ كه‌ بميرند خويشتن‌ را نجس‌ نسازد، زيرا كه‌ تخصيص‌ خدايش‌ بر سر وي‌ مي‌باشد. 8 تمامي‌ روزهاي‌ تخصيصش‌ براي‌ خداوند مقدس‌ خواهد بود.
9 «و اگر كسي‌ دفعتاً ناگهان‌ نزد او بميرد، پس‌ سر خود را در روز طهارت‌ خويش‌ بتراشد، يعني‌ در روز هفتم‌ آن‌ را بتراشد. 10 و در روز هشتم‌ دو فاخته‌ يا دو جوجة‌ كبوتر نزد كاهن‌ به‌ در خيمة‌ اجتماع‌ بياورد. 11 و كاهن‌ يكي‌ را براي‌ قرباني‌ گناه‌ و ديگري‌ را براي‌ قرباني‌ سوختني‌ گذرانيده‌، براي‌ وي‌ كفاره‌ نمايد، از آنچه‌ به‌ سبب‌ ميت‌، گناه‌ كرده‌ است‌؛ و سر او را در آن‌ روز تقديس‌ نمايـد. 12 و روزهاي‌ تخصيص‌ خود را براي‌ خداوند (از نو) تخصيص‌ نمايد، و برة‌ نرينة‌ يك‌ ساله‌ براي‌ قرباني‌ جرم‌ بياورد. ليكن‌ روزهاي‌ اول‌ ساقط خواهد بود، چونكه‌ تخصيصش‌ نجس‌ شده‌ است‌.
13 «اين‌ است‌ قانون‌ نذيره‌، چون‌ روزهاي‌ تخصيص‌ او تمام‌ شود، آنگاه‌ او را نزد دروازه‌ خيمة‌ اجتماع‌ بياورند. 14 و قرباني‌ خود را براي‌ خداوند بگذراند، يعني‌ يك‌ برة‌ نرينة‌ يك‌ سالة‌ بي‌عيب‌ بجهت‌ قرباني‌ سوختني‌، و يك‌ برة‌ ماده‌ يك‌ سالة‌ بي‌عيب‌، بجهت‌ قرباني‌ گناه‌، و يك‌ قوچ‌بي‌عيب‌ بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌. 15 و يك‌ سبد نان‌ فطير يعني‌ گِرده‌هاي‌ آرد نرم‌ سرشته‌شدة‌ با روغن‌، و قرصهاي‌ فطير مسح‌ شده‌ با روغن‌، و هدية‌ آردي‌ آنها و هدية‌ ريختني‌ آنها.
16 «و كاهن‌ آنها را به‌ حضور خداوند نزديك‌ آورده‌، قرباني‌ گناه‌ و قرباني‌ سوختنيِ او را بگذراند. 17 و قوچ‌ را با سبد نان‌ فطير بجهت‌ ذبيحة‌ سلامتي‌ براي‌ خداوند بگذراند، و كاهن‌ هدية‌ آردي‌ و هدية‌ ريختني‌ او را بگذراند.
18 «و آن‌ نذيره‌ سر تخصيص‌ خود را نزد در خيمة‌ اجتماع‌ بتراشد، و موي‌ سر تخصيص‌ خود را گرفته‌، آن‌ را بر آتشي‌ كه‌ زير ذبيحة‌ سلامتي‌ است‌ بگذراند.
19 «و كاهن‌ سرْدست‌ بريان‌ شدة‌ قوچ‌ را با يك‌ گِرده‌ فطير از سبد و يك‌ قرص‌ فطير گرفته‌، آن‌ را بر دست‌ نذيره‌، بعد از تراشيدن‌ سر تخصيصش‌ بگذارد. 20 و كاهن‌ آنها را بجهت‌ هدية‌ جنبانيدني‌ به‌ حضور خداوند بجنباند، اين‌ با سينة‌ جنبانيدني‌ و ران‌ افراشتني‌ براي‌ كاهن‌، مقدس‌ است‌. و بعد از آن‌ نذيره‌ شراب‌ بنوشد.
21 «اين‌ است‌ قانون‌ نذيره‌اي‌ كه‌ نذر بكند و قانون‌ قرباني‌ كه‌ بجهت‌ تخصيص‌ خود براي‌ خداوند بايد بگذراند، علاوه‌ بر آنچه‌ دستش‌ به‌ آن‌ مي‌رسد موافق‌ نذري‌ كه‌ كرده‌ باشد، همچنين‌ برحسب‌ قانون‌ تخصيص‌ خود، بايد بكند.»
بركت‌ كاهنان‌
22 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 23 «هارون‌ و پسرانش‌ را خطاب‌ كرده‌، بگو: به‌ اينطور بني‌اسرائيل‌ را بركت‌ دهيد و به‌ ايشان‌بگوييد:
24 «يهوه‌ تو را بركت‌ دهد و تو را محافظت‌ نمايد. 25 يهوه‌ روي‌ خود را بر تو تابان‌ سازد و بر تو رحمت‌ كند. 26 يهوه‌ روي‌ خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتي‌ بخشد.
27 و نام‌ مرا بر بني‌اسرائيل‌ بگذارند، و من‌ ايشان‌ را بركت‌ خواهم‌ داد.»
ترجمه تفسیری
مقررات‌ نذر
خداوند به‌ موسي‌ فرمود كه‌ اين‌ دستورات‌ را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بدهد: وقتي‌ كه‌ زني‌ يا مردي‌ به‌ طريق‌ خاص‌، نذر كرده‌، خود را وقف‌ خدمت‌ خداوند نمايد، 3و4 از آن‌ پس‌ او در تمامي‌ مدتي‌ كه‌ خود را وقف‌ خداوند نموده‌ است‌، نبايد به‌ مشروبات‌ الكلي‌ يا شراب‌ و يا حتي‌ شراب‌ تازه‌، آب‌ انگور، انگور يا كشمش‌ لب‌ بزند. او نبايد از چيزهايي‌ كه‌ از درخت‌ انگور بدست‌ مي‌آيد، از هسته‌ گرفته‌ تا پوست‌ آن‌ بخورد.
5 در تمامي‌ آن‌ مدت‌، او هرگز نبايد موي‌ سرش‌ را بتراشد. او مقدس‌ و وقف‌ خداوند شده‌ است‌، پس‌ بايد بگذارد موي‌ سرش‌ بلند شود.
6و7 در طول‌ مدتي‌ كه‌ وقف‌ خداوند مي‌باشد و موي‌ سرش‌ به‌ علامت‌ نذر، بلند است‌ او نبايد به‌ مرده‌اي‌ نزديك‌ شود، حتي‌ اگر جنازه‌ پدر، مادر، برادر يا خواهرش‌ باشد. 8 او در تمام‌ آن‌ مدت‌ وقف‌خداوند مي‌باشد. 9 اگر كسي‌ ناگهان‌ در كنار او بميرد، او نجس‌ مي‌شود و بايد بعد از هفت‌ روز موي‌ خود را بتراشد تا نجاستش‌ پاك‌ شود. 10 روز هشتم‌ بايد دو قمري‌ يا دو جوجه‌ كبوتر پيش‌ كاهن‌، دم‌ در خيمه‌ عبادت‌ بياورد. 11 كاهن‌ يكي‌ از پرنده‌ها را بعنوان‌ قرباني‌ گناه‌ و ديگري‌ را بعنوان‌ قرباني‌ سوختني‌ تقديم‌ كرده‌، جهت‌ نجاست‌ او كفاره‌ كند. در همان‌ روز او بايد نذر خود را تجديد نموده‌، بگذارد دوباره‌ موي‌ سرش‌ بلند شود. 12 روزهاي‌ نذرش‌ كه‌ پيش‌ از نجاستش‌ سپري‌ شده‌اند ديگر به‌ حساب‌ نيايند. او بايد نذر خود را از نو آغاز نموده‌، يك‌ بره‌ نر يك‌ ساله‌ بعنوان‌ قرباني‌ جبران‌ بياورد.
13 در پايان‌ دوره‌ نذر خود به‌ خداوند، بايد دم‌ در خيمه‌ عبادت‌ رفته‌، 14 يك‌ بره‌ نر يكساله‌ بي‌عيب‌ جهت‌ قرباني‌ سوختني‌ براي‌ خداوند بياورد. همچنين‌ بايد يك‌ بره‌ ماده‌ يك‌ ساله‌ بي‌عيب‌ براي‌ قرباني‌ گناه‌، يك‌ قوچ‌ بي‌عيب‌ بعنوان‌ قرباني‌ سلامتي‌، 15 يك‌ سبد نان‌ فطير كه‌ از آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با روغن‌ زيتون‌ درست‌ شده‌ باشد و قرصهاي‌ فطير روغني‌ همراه‌ با هديه‌ آردي‌ و نوشيدني‌ آن‌ تقديم‌ كند. 16 كاهن‌ بايد اين‌ قرباني‌ها و هدايا را از او گرفته‌، به‌ حضور خداوند تقديم‌ نمايد: قرباني‌ گناه‌، قرباني‌ سوختني‌، 17 و قوچ‌ براي‌ قرباني‌ سلامتي‌ همراه‌ با يك‌ سبد نان‌ فطير و هديه‌ آردي‌ و نوشيدني‌ آن‌.
18 پس‌ از آن‌، شخص‌ وقف‌ شده‌ موي‌ بلند سر خود را كه‌ علامت‌ نذر اوست‌ بتراشد. اين‌ عمل‌ را دم‌ در خيمه‌ عبادت‌ انجام‌ داده‌، موي‌ تراشيده‌ شده‌ را در آتشي‌ كه‌ زير قرباني‌ سلامتي‌ است‌ بيندازد. 19 پس‌ از تراشيده‌ شدن‌ موي‌ سر آن‌ شخص‌، كاهن‌ سر دست‌ بريان‌ شده‌ قوچ‌ را با يك‌ نان‌ فطير و يك‌ قرص‌ فطير روغني‌ گرفته‌، همه‌ را در دست‌ او بگذارد. 20 سپس‌، كاهن‌ همه‌ آنها را بگيرد و بعنوان‌ هديه‌ مخصوص‌ در حضور خداوند تكان‌ دهد. تمامي‌ اينها با سينه‌ و ران‌ قوچ‌ كه‌ در حضور خداوند تكان‌ داده‌ شده‌ بودند، سهم‌ مقدس‌ كاهن‌ است‌. سپس‌ آن‌ شخص‌ مي‌تواند دوباره‌ شراب‌ بنوشد، چون‌ از قيد نذر خود آزاد شده‌ است‌.
21 اين‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ كسي‌ است‌ كه‌ نذر مي‌كند و خود را وقف‌ خداوند مي‌نمايد و نيز مربوط‌ به‌ قرباني‌هايي‌ است‌ كه‌ بايد در پايان‌ دوره‌ نذر خود، تقديم‌ كند. علاوه‌ بر اينها، او بايد قرباني‌هاي‌ ديگري‌ را كه‌ درابتداي‌ وقف‌ كردن‌ خود نذر كرده‌ است‌ تقديم‌ نمايد.

دعاي‌ بركت‌
22و23 سپس‌ خداوند به‌ موسي‌ فرمود كه‌ به‌ هارون‌ و پسـرانش‌ بگويد كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ را بركت‌ داده‌، بگويند:
24و25و26 «خداوند شما را بركت‌ دهد
و از شما محافظت‌ فرمايد،
خداوند روي‌ خود را بر شما تابان‌ سازد
و بر شما رحمت‌ فرمايد،
خداوند لطف‌ خود را به‌ شما نشان‌ دهد
و شما را سلامتي‌ بخشد.»
27 هارون‌ و پسرانش‌ بايد به‌ اين‌ طريق‌ براي‌ قوم‌ اسرائيل‌ بركات‌ مرا بطلبند و من‌ ايشان‌ را بركت‌ خواهم‌ داد.

 


راهنماباب‌هاي‌ 5 و 6 . مجموعه‌اي‌ از قوانين‌

دربارة‌ ابرصان‌، جبران‌ خسارت‌، زنان‌ مشكوك‌ به‌ زنا و نذرها. دعاي‌ بركت‌ زيبا (6 : 24 - 26).

 

  • مطالعه 1053 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %583 %1394 %13:%بهمن