4 وظایف بنی قهات؛ وظایف بنی جرشون...

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اعداد)
بني‌قهات‌
و خداوند موسي‌ و هارون‌ را خطاب‌ كرده‌،گفت‌: 2 «حساب‌ بني‌قَهات‌ را از ميان‌ بني‌لاوي‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌ بگير. 3 از سي‌ ساله‌ و بالاتر تا پنجاه‌ ساله‌، هر كه‌ داخل‌ خدمت‌ شود تا در خيمة‌ اجتماع‌ كار كند.
4 «و خدمت‌ بني‌قَهات‌ در خيمة‌ اجتماع‌، كار قدس‌الاقداس‌ باشد.
5 «و هنگامي‌ كه‌ اردو كوچ‌ مي‌كند هارون‌ و پسرانش‌ داخل‌ شده‌، پوشش‌ حجاب‌ را پايين‌ بياورند، و تابوت‌ شهادت‌ را به‌ آن‌ بپوشانند. 6 و بر آن‌ پوششِ پوستِ خزِ آبي‌ بگذارند و جامه‌اي‌ كه‌ تمام‌ آن‌ لاجوردي‌ باشد بالاي‌ آن‌ پهن‌ نموده‌، چوب‌دستهايش‌ را بگذرانند.
7 «و بر ميز نانِ تَقْدِمِه‌، جامة‌ لاجوردي‌بگسترانند و بر آن‌، بشقابها و قاشقها و كاسه‌ها و پياله‌هاي‌ ريختني‌ را بگذارنند و نان‌ دائمي‌ بر آن‌ باشد. 8 و جامة‌ قرمز بر آنها گسترانيده‌، آن‌ را به‌ پوشش‌ پوست‌ خز بپوشانند و چوبدستهايش‌ را بگذرانند.
9 «و جامة‌ لاجوردي‌ گرفته‌، شمعدان‌ روشنايي‌ و چراغهايش‌ و گُلگيرهايش‌ و سيني‌هايش‌ و تمامي‌ ظروف‌ روغنش‌ را كه‌ به‌ آنها خدمتش‌ مي‌كنند بپوشانند، 10 و آن‌ را و همة‌ اسبابش‌ را در پوشش‌ پوست‌ خز گذارده‌، بر چوب‌دستي‌ بگذارند.
11 «و بر مذبح‌ زرين‌، جامة‌ لاجوردي‌ گسترانيده‌، آن‌ را به‌ پوشش‌ پوست‌ خز بپوشانند، و چوبدستهايش‌ را بگذرانند.
12 «و تمامي‌ اسباب‌ خدمت‌ را كه‌ به‌ آنها در قدس‌ خدمت‌ مي‌كنند گرفته‌، آنها را در جامة‌ لاجوردي‌ بگذارند، و آنها را به‌ پوشش‌ پوست‌ خز پوشانيده‌، بر چوبدست‌ بنهند.
13 «و مذبح‌ را از خاكستر خالي‌ كرده‌، جامة‌ ارغواني‌ بر آن‌ بگسترانند. 14 و جميع‌ اسبابش‌ را كه‌ به‌ آنها خدمت‌ آن‌ را مي‌كنند يعني‌ مِجْمَرها و چنگالها و خاك‌اندازها و كاسه‌ها، همة‌ اسباب‌ مذبح‌ را بر روي‌ آن‌ بنهند، و بر آن‌ پوشش‌، پوست‌ خز گسترانيده‌، چوب‌ دستهايش‌ را بگذرانند.
15 «و چون‌ هارون‌ و پسرانش‌ در هنگام‌ كوچ‌ كردن‌ اردو، از پوشانيدن‌ قدس‌ و تمامي‌ اسباب‌ قدس‌ فارغ‌ شوند، بعد از آن‌ پسران‌ قَهات‌ براي‌ برداشتن‌ آن‌ بيايند، اما قدس‌ را لمس‌ ننمايند مبادا بميرند، اين‌ چيزها از خيمة‌ اجتماع‌ حمل‌ بني‌قهات‌ مي‌باشد.
16 «و وديعت‌ اَلعازار بن‌ هارون‌ كاهن‌، روغن‌ بجهت‌ روشنايي‌ و بخور خوشبو و هدية‌ آردي‌دائمي‌ و روغن‌ مسح‌ و نظارت‌ تمامي‌ مسكن‌ مي‌باشد، با هرآنچه‌ در آن‌ است‌، خواه‌ از قدس‌ و خواه‌ از اسبابش‌.»
17 و خداوند موسي‌ و هارون‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 18 «سبط‌ قبايل‌ قَهاتيان‌ را از ميان‌ لاويان‌ منقطع‌ مسازيد. 19 بلكه‌ با ايشان‌ چنين‌ رفتار نماييد تا چون‌ به‌ قدس‌الاقداس‌ نزديك‌ آيند، زنده‌ بمانند و نميرند. هارون‌ و پسرانش‌ داخل‌ آن‌ بشوند، و هريك‌ از ايشان‌ را به‌ خدمت‌ و حمل‌ خود بگمارند. 20 و اما ايشان‌ بجهت‌ ديدن‌ قدس‌ لحظه‌اي‌ هم‌ داخل‌ نشوند، مبادا بميرند.»
بني‌جرشون‌
21 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 22 «حساب‌ بني‌جَرشون‌ را نيز برحسب‌ خاندان‌ آبا و قبايل‌ ايشان‌ بگير. 23 از سي‌ ساله‌ و بالاتر تا پنجاه‌ ساله‌ ايشان‌ را بشمار، هر كه‌ داخل‌ شود تا در خيمة‌ اجتماع‌ به‌ شغل‌ بپردازد و خدمت‌ بنمايد.
24 «اين‌ است‌ خدمت‌ قبايل‌ بني‌جرشون‌ در خدمت‌گذاري‌ و حمل‌، 25 كه‌ تجيرهاي‌ مسكن‌ و خيمة‌ اجتماع‌ را با پوشش‌ آن‌ و پوشش‌ پوست‌ خز كه‌ بر بالاي‌ آن‌ است‌، و پردة‌ دروازة‌ خيمة‌ اجتماع‌ را بردارند. 26 و تجيرهاي‌ صحن‌ و پردة‌ مدخل‌ دروازة‌ صحن‌، كه‌ پيش‌ مسكن‌ و به‌ اطراف‌ مذبح‌ است‌، و طنابهاي‌ آنها و همة‌ اسباب‌ خدمت‌ آنها و هرچه‌ به‌ آنها بايد كرده‌ شود، ايشان‌ بكنند. 27 و تمامي‌ خدمت‌ بني‌جَرشون‌ در هر حمل‌ و خدمت‌ ايشان‌، به‌ فرمان‌ هارون‌ و پسران‌ او بشود، و جميع‌ حملهاي‌ ايشان‌ را بر ايشان‌ وديعت‌ گذاريد. 28 اين‌ است‌ خدمت‌ قبايل‌ بني‌جَرشون‌ در خيمة‌ اجتماع‌. و نظارت‌ ايشان‌ به‌ دست‌ ايتاماربن‌ هارون‌ كاهن‌ باشد.
بني‌مراري‌
29 «و بني‌مَراري‌ را برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌ بشمار. 30 از سي‌ ساله‌ و بالاتر تا پنجاه‌ ساله‌ هركه‌ به‌ خدمت‌ داخل‌ شود، تا كار خيمة‌ اجتماع‌ را بنمايد. ايشان‌ را بشمار. 31 اين‌ است‌ وديعت‌ حمل‌ ايشان‌، در تمامي‌ خدمت‌ ايشان‌ در خيمة‌ اجتماع‌، تختهاي‌ مسكن‌ و پشت‌بندهايش‌ و ستونهايش‌ و پايه‌هايش‌ 32 و ستونهاي‌ اطراف‌ صحن‌ و پايه‌هاي‌ آنها و ميخهاي‌ آنها و طنابهاي‌ آنها با همة‌ اسباب‌ آنها، و تمامي‌ خدمت‌ آنها، پس‌ اسباب‌ وديعت‌ حمل‌ ايشان‌ را به‌ نامها حساب‌ كنيد. 33 اين‌ است‌ خدمت‌ قبايل‌ بني‌مَراري‌ در تمامي‌ خدمت‌ ايشان‌ در خيمة‌ اجتماع‌، زيردست‌ ايتامار بن‌ هارونِ كاهن‌.»
34 و موسي‌ و هارون‌ و سروران‌ جماعت‌، بني‌قهات‌ را برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌ شمردند. 35 از سي‌ ساله‌ و بالاتر تا پنجاه‌ ساله‌ هركه‌ به‌ خدمت‌ داخل‌ مي‌شد تا در خيمة‌ اجتماع‌ مشغول‌ شود. 36 و شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌، دو هزار و هفتصد و پنجاه‌ نفر بودند. 37 اينانند شمرده‌شدگان‌ قبايل‌ قَهاتيان‌، هركه‌ در خيمة‌ اجتماع‌ كار مي‌كرد كه‌ موسي‌ و هارون‌ ايشان‌ را برحسب‌ آنچه‌ خداوند به‌ واسطة‌ موسي‌ فرموده‌ بود، شمردند.
38 و شمرده‌شدگان‌ بني‌جَرشون‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، 39 از سي‌ ساله‌ و بالاتر تا پنجاه‌ ساله‌، هركه‌ به‌ خدمت‌ داخل‌ مي‌شد تا در خيمة‌ اجتماع‌ كار كند. 40 و شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، دو هزار و ششصد و سي‌ نفر بودند. 41 اينانندشمرده‌شدگان‌ قبايل‌ بني‌جَرشون‌، هركه‌ در خيمة‌ اجتماع‌ كار مي‌كرد كه‌ موسي‌ و هارون‌ ايشان‌ را برحسب‌ فرمان‌ خداوند شمردند.
42 و شمرده‌شدگان‌ قبايل‌ بني‌مَراري‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، 43 از سي‌ ساله‌ و بالاتر تا پنجاه‌ ساله‌، هركه‌ به‌ خدمت‌ داخل‌ مي‌شد تا در خيمة‌ اجتماع‌ كار كند. 44 و شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ سه‌ هزار و دويست‌ نفر بودند. 45 اينانند شمرده‌شدگان‌ قبايل‌ بني‌مراري‌ كه‌ موسي‌ و هارون‌ ايشان‌ را برحسب‌ آنچه‌ خداوند به‌ واسطة‌ موسي‌ فرموده‌ بود، شمردند.
46 جميع‌ شمرده‌شدگان‌ لاويان‌ كه‌ موسي‌ و هارون‌ و سروران‌ اسرائيل‌ ايشان‌ را برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌ شمردند، 47 از سي‌ ساله‌ و بالاتر تا پنجاه‌ ساله‌ هركه‌ داخل‌ مي‌شد تا كار خدمت‌ و كار حملها را در خيمة‌ اجتماع‌ بكند. 48 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ هشت‌ هزار و پانصد و هشتاد نفر بودند، 49 برحسب‌ فرمان‌ خداوند به‌ توسط‌ موسي‌، هركس‌ موافق‌ خدمتش‌ و حملش‌ شمرده‌ شد.
و چنانكه‌ خداوند موسي‌ را امر فرموده‌ بود، او ايشان‌ را شمرد.
ترجمه تفسیری
وظايف‌ بني‌قهات‌
سپس‌ خداونـد به‌ موسـي‌ و هـارون‌ فرمود: «بني‌قهات‌ را كه‌ طايفه‌اي‌ از قبيله‌ لاوي‌ مي‌باشند، بشمار. 3 اين‌ سرشماري‌ از تمام‌ مردان‌ سي‌ ساله‌ تا پنجاه‌ ساله‌ كه‌ مي‌توانند در خيمه‌ عبادت‌ خدمت‌ كنند بعمل‌ آيد. 4 وظايف‌ مقدس‌ ايشان‌ از اين‌ قرار است‌: 5 وقتي‌ كه‌ اردو بخواهد حركت‌ كند، ابتدا هارون‌ و پسرانش‌ بايد به‌ خيمه‌ عبادت‌ داخل‌ شوند و پرده‌ حايل‌ را پايين‌ آورده‌، صندوق‌ عهد را با آن‌ بپوشانند. 6 سپـس‌ پـرده‌ را با پوست‌ بـز پوشانـيده‌، يك‌ پارچه‌ آبي‌ روي‌ پوست‌ بز بكشند و چوبهاي‌ حامل‌ صنـدوق‌ عـهد را در حلقه‌هاي‌ خود قـرار دهند.
7 «بعد ايشان‌ بايد يك‌ پارچه‌ آبي‌ روي‌ ميزي‌ كه‌ نان‌ مقدس‌ بر آن‌ گذارده‌ مي‌شود كشيده‌، بشقابها، قاشقها، كاسه‌ها، پياله‌ها و نان‌ مقدس‌ را روي‌ آن‌ پارچه‌ بگذارند. 8 سپس‌ يك‌ پارچه‌ ارغواني‌ روي‌ آن‌ كشيده‌، آنگاه‌ پـارچه‌ ارغـواني‌ را با پـوست‌ بز بپوشانند و چوبهاي‌ حامل‌ ميز را در حلقه‌ها جاي‌ دهند.
9 «پس‌ از آن‌ بايد چراغدان‌، چراغها، انبرها، سيني‌ها و ظرف‌ روغن‌ زيتون‌ را با پارچه‌ آبي‌ بپوشانند. 10 تمام‌ اين‌ اشياء را بعداً در پوست‌ بز پيچيده‌، بسته‌ را روي‌ يك‌ چهار چوب‌ حامل‌ قرار دهند.
11 «آنگاه‌ يك‌ پارچه‌ آبي‌ روي‌ قربانگاه‌ طلايي‌ بكشند و آن‌ را با پوست‌ بز پوشانيده‌، چوبهاي‌ حامل‌ را در حلقه‌هاي‌ قربانگاه‌ بگذارند. 12 كليه‌ وسايل‌ باقيمانده‌ خيمه‌ عبادت‌ را در يك‌ پارچه‌ آبي‌ پيچيده‌، آن‌ را با پوست‌ بز بپوشانند و روي‌ چهار چوب‌ حامل‌ بگذارند.
13 «خاكستر قربانگاه‌ را بايد دور بريزند و خود قربانگاه‌ را با يك‌ پارچه‌ ارغواني‌ بپوشانند. 14 تمام‌ وسايل‌ قربانگاه‌ از قبيل‌ آتش‌ دانها، چنگكها، خاك‌اندازها، كاسه‌ها و ظروف‌ ديگر را بايد روي‌ پارچه‌ بگذارند و پوششي‌ از پوست‌ بز روي‌ آنها بكشند. آنگاه‌ چوبهاي‌ حامل‌ را در جاهاي‌ خود قراردهند. 15 وقتي‌ كه‌ هارون‌ و پسرانش‌، كار جمع‌ كردن‌ خيمه‌ عبادت‌ و كليه‌ وسايل‌ آن‌ را تمام‌ كردند، بني‌قهات‌ آمده‌، آنها را بردارند و به‌ هر جايي‌ كه‌ اردو كوچ‌ مي‌كند ببرند. ولي‌ ايشان‌ نبايد به‌ اين‌ اشياء مقدس‌ دست‌ بزنند مبادا بميرند، پس‌ وظيفه‌ مقدس‌ پسران‌ قهات‌، حمل‌ اشياء خيمه‌ عبادت‌ است‌.
16 «العازار پسر هارون‌، مسئول‌ روغن‌ براي‌ روشنايي‌، بخور خوشبو، هديه‌ آردي‌ روزانه‌ و روغن‌ تدهين‌ باشد. درواقع‌، نظارت‌ بر تمام‌ خيمه‌ عبادت‌ و هر چه‌ كه‌ در آن‌ است‌ به‌ عهده‌ او خواهد بود.»
17 سپس‌ خداوند به‌ موسي‌ و هارون‌ فرمود: 18 «مواظب‌ باشيد بني‌قهات‌ در حين‌ انجام‌ وظايف‌ خود از بين‌ نروند. 19 آنچه‌ بايد بكنيد تا ايشان‌ به‌ هنگام‌ حمل‌ مقدس‌ترين‌ اشياء عبادتگاه‌ نميرند، اين‌ است‌: هارون‌ و پسرانش‌ با ايشان‌ داخل‌ عبادتگاه‌ شده‌، آنچه‌ را كه‌ هر يك‌ از آنان‌ بايد حمل‌ كنند به‌ ايشان‌ نشان‌ دهند. 20 در غير اينصورت‌، ايشان‌ نبايد هرگز حتي‌ براي‌ يك‌ لحظه‌ داخل‌ قدس‌ بشوند، مبادا به‌ اشياء مقدس‌ آنجا نگاه‌ كرده‌ بميرند.»

وظايف‌ بني‌جرشون‌
21و22و23 خداوند به‌ موسي‌ فرمود: «همه‌ مردان‌ سي‌ ساله‌ تا پنجاه‌ ساله‌ طايفه‌ جرشون‌ از قبيله‌ لاوي‌ را كه‌ مي‌توانند در خيمه‌ عبادت‌ خدمت‌ كنند، بشمار. 24 وظايف‌ ايشان‌ از اين‌ قرار است‌:
25 «حمل‌ پرده‌هاي‌ خيمه‌ عبادت‌، خود خيمه‌ با پوششهاي‌ آن‌، پوشش‌ پوست‌ بز بالاي‌ آن‌، پرده‌ در ورودي‌ خيمه‌، 26 حمل‌ پرده‌هاي‌ ديوار حياط‌ و پرده‌ در ورودي‌ حياطي‌ كه‌ در اطراف‌ قربانگاه‌ و خيمه‌ عبادت‌ است‌، به‌ اضافه‌ حمل‌ طنابها و تمام‌ لوازم‌ ديگر. ايشان‌ مسئـول‌ حمـل‌ و نقـل‌ اين‌ اشياء هستند. 27 هارون‌ و پسران‌ او، اين‌ وظايف‌ را براي‌ جرشوني‌ها تعيين‌ خواهند نمود، 28 و ايتامار پسر هارون‌ بر كار جرشوني‌ها نظارت‌ خواهد كرد.»

وظايف‌ بني‌مراري‌
29و30 خداوند فرمود: «همه‌ مردان‌ سي‌ ساله‌ تاپنجاه‌ ساله‌ طايفه‌ مراري‌ از قبيله‌ لاوي‌ را كه‌ مي‌توانند در خيمه‌ عبادت‌ خدمت‌ كنند، بشمار. 31 هنگام‌ حمل‌ و نقل‌ خيمه‌ عبادت‌، ايشان‌ بايد چوب‌ بست‌ خيمه‌، پشت‌بندها، ستونها، پايه‌ها، 32 ستونهاي‌ اطراف‌ حياط‌ با پايه‌ها، ميخها، طنابها و هر چيز ديگري‌ را كه‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ و تعمير آنها باشد، حمل‌ كنند.
«وظيفه‌ هركس‌ را با ذكر اسم‌، به‌ اوگوشزد نما. 33 مردان‌ مراري‌ نيز بايد تحت‌ نظر ايتامار پسر هارون‌ انجام‌ وظيفه‌ كنند.»

سرشماري‌ لاويان‌
34 پس‌ موسي‌ و هارون‌ و رهبران‌ ديگر، طايفه‌ قهات‌ را سرشماري‌ كردند. 35 مردان‌ سي‌ ساله‌ تا پنجاه‌ ساله‌ كه‌ مي‌توانستند در عبادتگاه‌ خدمت‌ كنند 36 جمعاً 750ر2 نفر بودند. 37 اين‌ سرشماري‌ بر اساس‌ دستوري‌ كه‌ خداوند به‌ موسي‌ داده‌ بود، انجام‌ شد. 38-41 تعداد مردان‌ طايفه‌ جرشون‌ جمعاً 630ر2 نفر بود. 42-45 مردان‌ طايفه‌ مراري‌ 200ر3 نفر بودند 46و47و48 به‌ اين‌ طريق‌ موسي‌ و هارون‌ و رهبران‌ قوم‌ اسرائيل‌، تمام‌ لاوي‌هاي‌ سي‌ ساله‌ تا پنجاه‌ ساله‌ را كه‌ قادر به‌ خدمت‌ و حمل‌ و نقل‌ خيمه‌ عبادت‌ بودند، شمردند. جمع‌ كل‌ آنها 580ر8 نفر بود. 49 اين‌ سرشماري‌ بر اساس‌ دستوري‌ كه‌ خداوند به‌ موسي‌ داده‌ بود، صورت‌ گرفت‌.

 


راهنماباب‌هاي‌ 2 و 3 و 4 . سازماندهي‌ اردو
همة‌ جزئيات‌، با دقتي‌ نظامي‌ ذكر شده‌ بودند. اين‌ كار براي‌ ادارة‌ چنان‌ جمعيت‌ عظيمي‌ ضروري‌ بود. ترتيب‌ اسباط‌ به‌ گونة‌ زير بود:
نفتالي‌ اشير دان‌
53400 نفر 41500 نفر 62700
يهودا بنيامين‌
74600 نفر مراري‌ها 35400 نفر
6200
يساكار موسي‌ جرشونيان‌ منسي‌
54400 نفر هارون‌ خيمه‌ 7500 نفر 32200 نفر
شرق‌ غرب‌ قهاتيان‌
زبولون‌ 8600 نفر افرايم‌
57400 نفر 40500 نفر
رؤبين‌ شمعون‌ جاد
46500 نفر 59300 نفر 45650 نفر

هنگامي‌ كه‌ اردو حركت‌ مي‌كرد، يهودا و اسباط‌ شرقي‌ پيشرو بودند. در وسط‌، خيمه‌ در پناه‌ اسباط‌ جنوبي‌ و غربي‌ قرار داشت‌؛ و اسباط‌ شمالي‌ عقب‌دار اردو بودند.

 

  • مطالعه 909 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %583 %1394 %13:%بهمن