3 پسران هارون؛ لاویان برای خدمت به کاهنان تعیین می شوند

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اعداد)
لاويان‌
‌ اين‌ است‌ اَنساب‌ هارون‌ و موسي‌ در روزي كه‌ خداوند در كوه‌ سينا با موسي‌ متكلم‌ شد. 2 و نامهاي‌ پسران‌ هارون‌ اين‌ است‌: نخست‌زاده‌اش‌ ناداب‌ و اَبيهو و اَلْعازار و ايتامار. 3 اين‌ است‌ نامهاي‌ پسران‌ هارون‌ كهنه‌ كه‌ مسح‌ شده‌ بودند كه‌ ايشان‌ را براي‌ كهانت‌ تخصيص‌ نمود. 4 اما ناداب‌ و اَبيهو در حضور خداوند مردند، هنگامي‌ كه‌ ايشان‌ در بيابان‌ سينا آتش‌ غريب‌ به‌ حضور خداوند گذرانيدند، و ايشان‌ راپسري‌ نبود و اَلعازار و ايتامار به‌ حضور پدر خود هارون‌، كهانت‌ مي‌نمودند.
5 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 6 «سبط‌ لاوي‌ را نزديك‌ آورده‌، ايشان‌ را پيش‌ هارون‌ كاهن‌ حاضر كن‌ تا او را خدمت‌ نمايند. 7 و ايشان‌ شعائر او و شعائر تمامي‌ جماعت‌ را پيش‌ خيمة‌ اجتماع‌ نگاه‌ داشته‌، خدمت‌ مسكن‌ را بجا آورند. 8 و جميع‌ اسباب‌ خيمة‌ اجتماع‌ و شعائر بني‌اسرائيل‌ را نگاه‌ داشته‌، خدمت‌ مسكن‌ را بجا آورند. 9 و لاويان‌ را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بده‌، زيراكه‌ ايشان‌ از جانب‌ بني‌اسرائيل‌ بالكل‌ به‌ وي‌ داده‌ شده‌اند. 10 و هارون‌ و پسرانش‌ را تعيين‌ نما تا كهانت‌ خود را بجا بياورند، و غريبي‌ كه‌ نزديك‌ آيد، كشته‌ شود.»
11 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌ 12 كه‌ «اينك‌ من‌ لاويان‌ را از ميان‌ بني‌اسرائيل‌، به‌ عوض‌ هر نخست‌زاده‌اي‌ از بني‌اسرائيل‌ كه‌ رَحِم‌ را بگشايد گرفته‌ام‌، پس‌ لاويان‌ از آن‌ من‌ مي‌باشند. 13 زيرا جميع‌ نخست‌زادگان‌ از آنِ منند، و در روزي‌ كه‌ همة‌ نخست‌زادگان‌ زمين‌ مصر را كشتم‌، جميع‌ نخست‌زادگان‌ اسرائيل‌ را خواه‌ از انسان‌ و خواه‌ از بهايم‌ براي‌ خود تقديس‌ نمودم‌، پس‌ از آن‌ من‌ مي‌باشند. من‌ يهوه‌ هستم‌.»
14 و خداوند موسي‌ را در بيابان‌ سينا خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 15 «بني‌لاوي‌ را برحسب‌ خاندان‌ آبا و قبايل‌ ايشان‌ بشمار، هر ذكور ايشان‌ را از يك‌ ماهه‌ و زياده‌ بشمار.» 16 پس‌ موسي‌ برحسب‌ قول‌ خداوند چنانكه‌ مأمور شد، ايشان‌ را شمرد. 17 و پسران‌ لاوي‌ موافق‌ نامهاي‌ ايشان‌ اينانند: جَرشون‌ و قَهات‌ و مَراري‌. 18 و نامهاي‌ بني‌جَرْشون‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ اين‌ است‌: لِبْني‌ و شِمْعي‌. 19 و پسران‌ قَهات‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌: عَمرام‌ و يَصْهار و حَبرون‌ و عُزّيئيل‌. 20 و پسران‌ مَراري‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌: مَحْلي‌ و موشي‌ بودند. اينانند قبايـل‌ لاويان‌ برحسب‌ خاندان‌ آباي‌ ايشان‌.
21 و از جَرشون‌، قبيلة‌ لِبْني‌ و قبيلة‌ شِمْعي‌. اينانند قبايل‌ جَرشونيان‌. 22 و شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ به‌ شمارة‌ همة‌ ذكوران‌ از يك‌ ماهه‌ و بالاتر، شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ هفت‌ هزار و پانصد نفر بودند. 23 و قبايل‌ جَرشونيان‌ در عقب‌ مسكن‌، به‌ طرف‌ مغرب‌ خيمه‌ زنند. 24 و سَروَر خاندان‌ آباي‌ جَرشونيان‌، اَلياساف‌ بن‌ لايَل‌ باشد. 25 و وديعت‌ بني‌جَرشون‌ در خيمة‌ اجتماع‌، مسكن‌ و خيمه‌ و پوشش‌ آن‌ و پردة‌ دروازة‌ خيمة‌ اجتماع‌ باشد. 26 و تجيرهاي‌ صحن‌ و پردة‌ دروازة‌ صحن‌ كه‌ پيش‌ روي‌ مسكن‌ و به‌ اطراف‌ مذبح‌ است‌ و طنابهايش‌ با هر خدمت‌ آنها.
27 و از قَهات‌، قبيلة‌ عَمراميان‌ و قبيلة‌ يِصهاريان‌ و قبيلة‌ حَبْرونيان‌ و قبيلة‌ عُزّيئيليان‌، اينانند قبايل‌ قَهاتيان‌. 28 به‌ شمارة‌ همة‌ ذكوران‌ از يك‌ ماهه‌ و بالاتر، هشت‌ هزار و شش‌صد نفر بودند كه‌ وديعت‌ قدس‌ را نگاه‌ مي‌داشتند. 29 و قبايل‌ بني‌قَهات‌ به‌ طرف‌ جنوب‌ مسكن‌، خيمه‌ بزنند. 30 و سَروَر خاندان‌ آباي‌ قبايل‌ قَهاتيان‌، اَلياصافان‌ بن‌ عُزّيئيل‌ باشد. 31 و وديعت‌ ايشان‌ تابوت‌ و ميز و شمعدان‌ و مذبح‌ها و اسباب‌ قدس‌ كه‌ با آنها خدمت‌ مي‌كنند، و حجاب‌ و هر خدمت‌ آن‌ باشد. 32 و سرور سروران‌ لاويان‌، اَلعازار بن‌ هارونِ كاهن‌ باشد، و نظارتِ نگهبانانِ خدمتِ قدس‌، او را خواهد بود.
33 و از مَراري‌، قبيلة‌ مَحَليان‌ و قبيلة‌ موشيان‌؛اينانند قبايل‌ مَراري‌. 34 و شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ و شمارة‌ همة‌ ذكوران‌ از يك‌ ماهه‌ و بالاتر، شش‌ هزار و دويست‌ نفر بودند. 35 و سرور خاندان‌ آباي‌ قبايل‌ مَراري‌، صوريئيل‌ بن‌ ابيحايل‌ باشد و ايشان‌ به‌ طرف‌ شمالي‌ مسكن‌، خيمه‌ بزنند. 36 و وديعت‌ معين‌ بني‌مَراري‌، تختهاي‌ مسكن‌ و پشت‌بندهايش‌ و ستونهايش‌ و پايه‌هايش‌ و تمامي‌ اسبابش‌ با تمامي‌ خدمتش‌ باشد. 37 و ستونهاي‌ اطراف‌ صحن‌ و پايه‌هاي‌ آنها و ميخها و طنابهاي‌ آنها.
38 و پيش‌ مسكن‌ به‌ طرف‌ مشرق‌ و پيش‌ روي‌ خيمة‌ اجتماع‌ به‌ طرف‌ طلوع‌ شمس‌، موسي‌ و هارون‌ و پسرانش‌ خيمه‌ بزنند و نگاهباني‌ قدس‌ را و نگاهباني‌ بني‌اسرائيل‌ را بدارند. و هر غريبي‌ كه‌ نزديك‌ آيد، كشته‌شود. 39 و جميع‌ شمرده‌شدگان‌ لاويان‌ كه‌ موسي‌ و هارون‌ ايشان‌ را برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ و فرمان‌ خداوند شمردند، همة‌ ذكوران‌ از يك‌ ماهه‌ و بالاتر، بيست‌ و دو هزار نفر بودند.
40 و خداوند به‌ موسي‌ گفت‌: «جميع‌ نخست‌زادگان‌ نرينة‌ بني‌اسرائيل‌ را از يك‌ ماهه‌ و بالاتر بشمار، و حساب‌ نامهاي‌ ايشان‌ را بگير. 41 و لاويان‌ را به‌ عوض‌ همة‌ نخست‌زادگان‌ بني‌اسرائيل‌ براي‌ من‌ كه‌ يهوه‌ هستم‌ بگير، و بهايم‌ لاويان‌ را به‌ عوض‌ همة‌ نخست‌زادگان‌ بهايم‌ بني‌اسرائيل‌.»
42 پس‌ موسي‌ چنانكه‌ خداوند او را امر فرموده‌ بود، همة‌ نخست‌زادگان‌ بني‌اسرائيل‌ را شمرد. 43 و جميع‌ نخست‌زادگان‌ نرينه‌، برحسب‌ شمارة‌ اسم‌هاي‌ شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از يك‌ ماهه‌ و بالاتر، بيست‌ و دو هزار و دويست‌ و هفتاد و سه‌ نفر بودند.
44 و خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌:
45 «لاويان‌ را به‌ عوض‌ جميع‌ نخست‌زادگان‌ بني‌اسرائيل‌، و بهايم‌ لاويان‌ را به‌ عوض‌ بهايم‌ ايشان‌ بگير، و لاويان‌ از آن‌ من‌ خواهند بود. من‌ يهوه‌ هستم‌. 46 و اما دربارة‌ فدية‌ دويست‌ و هفتاد و سه‌ نفر از نخست‌زادگان‌ بني‌اسرائيل‌ كه‌ بر لاويان‌ زياده‌اند، 47 پنج‌ مثقال‌ براي‌ هر سَري‌ بگير، آن‌ را موافق‌ مثقال‌ قدس‌ كه‌ بيست‌ جيره‌ يك‌ مثقال‌ باشد، بگير. 48 و نقد فدية‌ آناني‌ كه‌ از ايشان‌ زياده‌اند به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بده‌.»
49 پس‌ موسي‌ نقد فديه‌ را از آناني‌ كه‌ زياده‌ بودند، بر كساني‌ كه‌ لاويان‌ فدية‌ آنها شده‌ بودند، گرفت‌. 50 و از نخست‌زادگان‌ بني‌اسرائيل‌ نقد را كه‌ هزار و سيصد و شصت‌ و پنج‌ مثقال‌ موافق‌ مثقال‌ قدس‌ باشد، گرفت‌. 51 و موسي‌ نقد فديه‌ را برحسب‌ قول‌ خداوند چنانكه‌ خداوند موسي‌ را امر فرموده‌ بود، به‌ هارون‌ و پسرانش‌ داد.
ترجمه تفسیری
پسران‌ هارون‌
زمانــي‌ كه‌ خداوند در كـوه‌ سينـا با موسـي‌ صحبت‌ كرد، 2 هارون‌ چهار پسر به‌ نامهاي‌ نـاداب‌ (پسـر ارشـد)، ابيهـو، العــازار و ايتامـار داشت‌.
3 هر چهار نفر ايشان‌ براي‌ خدمت‌ كاهني‌ انتخاب‌ و تقديس‌ شدند تا در خيمه‌ عبادت‌ خدمت‌ كنند. 4 ولي‌ ناداب‌ و ابيهو بعلت‌ استفاده‌ از آتش‌ غير مجاز در حضور خداوند، در صحراي‌ سينا مردند و چون‌ فرزندي‌ نداشتند، فقط‌ العازار و ايتامار باقي‌ ماندند تا پدرشان‌ هارون‌ را در خدمت‌ كاهني‌ ياري‌ كنند.

لاويان‌ براي‌ خدمت‌ به‌ كاهنان‌ تعيين‌ مي‌شوند
5 پس‌ خداوند به‌ موسي‌ فرمود: 6 «قبيله‌ لاوي‌ را فراخوان‌ و ايشان‌ را بعنوان‌ دستياران‌ هارون‌ نزد او حاضر كن‌. 7و8و9 ايشان‌ بايد از دستورات‌ او پيروي‌ نموده‌، بجاي‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ خدمات‌ مقدس‌ خيمه‌ عبادت‌ را انجام‌ دهند، زيرا ايشان‌ به‌ نمايندگي‌ همه‌ بني‌اسرائيل‌ تعيين‌ شده‌اند تا زير نظر هارون‌ خدمت‌ كنند. مسئوليت‌ نگهداري‌ خيمه‌ عبادت‌ و تمام‌ اسباب‌ و اثاثيه‌ آن‌ بر عهده‌ ايشان‌ است‌. 10 ولي‌ فقط‌ هارون‌ وپسرانش‌ بايد وظايف‌ كاهني‌ را انجام‌ دهند؛ هركس‌ ديگري‌ كه‌ بخواهد اين‌ كار را انجام‌ دهد بايد كشته‌ شود.»
11و12 خداوند به‌ موسي‌ فرمود: «من‌ لاوي‌ها را بجاي‌ تمام‌ پسران‌ ارشد قوم‌ اسرائيل‌ پذيرفته‌ام‌. لاوي‌ها از آن‌ من‌ هستند. 13 اينها بعوض‌ تمام‌ پسران‌ ارشد بني‌اسرائيل‌ وقف‌ من‌ شده‌اند. از روزي‌ كه‌ پسران‌ ارشد مصري‌ها را كشتم‌، نخست‌زاده‌هاي‌ بني‌اسرائيل‌ را، چه‌ انسان‌ و چه‌ حيوان‌، از آن‌ خود ساختم‌، پس‌ آنها به‌ من‌ تعلق‌ دارند. من‌ خداوند هستم‌.»

تعداد و وظايف‌ لاويان‌
14و15 باز خداوند در صحراي‌ سينا موسي‌ را خطاب‌ كرده‌ فرمود: «قبيله‌ لاوي‌ را برحسب‌ طايفه‌ و خاندان‌ سرشماري‌ كن‌. پسران‌ را از يك‌ ماهه‌ به‌ بالا بشمار.» 16-24 پس‌ موسي‌ ايشان‌ را شمرد:
پسر لاوي‌ : جرشون‌
نوادگان‌ لاوي‌ (نامهاي‌ طوايف‌) : لبني‌، شمعي‌
تعداد : 500ر7 نفر
رهبر : اَلياساف‌ (پسر لايَل‌)
جايگاه‌ اردو : سمت‌ غربي‌ خيمه‌ عبادت‌
25-30 وظيفه‌ اين‌ دو طايفه‌ لاوي‌ مراقبت‌ از خيمه‌ عبادت‌ بود، يعني‌ مراقبت‌ از پوششهاي‌ آن‌، پرده‌ در ورودي‌ خيمه‌، پرده‌هاي‌ ديوار حياطي‌ كه‌ اطراف‌ خيـمه‌ و قربـانگاه‌ است‌، پرده‌ در ورودي‌ حيـاط‌ و همه‌ طنـابها و همچنيـن‌ انجام‌ كارهاي‌ مربـوط‌ بـه‌ آنـها.
پسر لاوي‌ : قهات‌
نوادگان‌ لاوي‌ (نامهاي‌ طوايف‌) : عَمرام‌، يصها، حبرون‌، عزي‌ئيل‌
تعداد : 600ر8 نفر
رهبر : اَليصافان‌ (پسر عُزي‌ئيل‌)
جايگاه‌ اردو : سمت‌ جنوبي‌ خيمه‌ عبادت‌
31-35 وظيفه‌ اين‌ چهار طايفه‌ لاوي‌ عبارت‌ بود از: مراقبت‌ از صندوق‌ عهد خداوند، ميز نان‌ مقدس‌، چراغدان‌، قربانگاه‌ها، لوازم‌ مختلفي‌ كه‌ در خيمه‌ عبادت‌ بكار مي‌رفت‌، پرده‌ حايل‌ بين‌ قدس‌ و قدس الاقداس‌، و انجام‌ كارهاي‌ مربوط‌ به‌ آنها. (العازار پسر هارون‌، رئيس‌ رهبران‌ لاوي‌ها بود و بر كار خدمتگزاران‌ قدس‌ نظارت‌ مي‌كرد.)
پسر لاوي‌ : مراري‌
نوادگان‌ لاوي‌(نامهاي‌ طوايف‌): مَحلي‌، موشي‌
تعداد : 200ر6 نفر
رهبر : صوري‌ئيل‌(پسر ابيحايل‌)
جايگاه‌ اردو : سمت‌ شمالي‌ خيمه‌ عبادت‌
36و37 وظيفه‌ اين‌ دو طايفه‌ عبارت‌ بود از: مراقبت‌از چوب‌ بست‌ خيمه‌ عبادت‌، پشت‌بندها، ستونها، پايه‌هاي‌ ستونها، و تمام‌ لوازم‌ برپا سازي‌ آن‌ و انجام‌ كارهاي‌ مربوط‌ به‌ آنها، و همچنين‌ مواظبت‌ از ستونهاي‌ گرداگرد حياط‌ و پايه‌ها و ميخها و طنابها.
38 خيمه‌ موسي‌ و هارون‌ و پسرانش‌ مي‌بايست‌ در سمت‌ شرقي‌ خيمه‌ عبادت‌، يعني‌ جلو آن‌ و رو به‌ آفتاب‌ برپا شود. ايشان‌ بجاي‌ قوم‌ اسرائيل‌ وظيفه‌ مراقبت‌ از خيمه‌ عبادت‌ را برعهده‌ داشتند. (هر كس‌ كه‌ كاهن‌ يا لاوي‌ نبود و وارد خيمه‌ عبادت‌ مي‌گرديد كشته‌ مي‌ شد.)
39 پس‌ تعداد همه‌ پسران‌ و مردان‌ لاوي‌ كه‌ موسي‌ و هارون‌ طبق‌ دستور خداوند ايشان‌ را شمردند، از يك‌ ماهه‌ به‌ بالا 22 هزار نفر بود.
40 سپس‌ خداوند به‌ موسي‌ فرمود: «حالا تمام‌ پسران‌ ارشد بني‌اسرائيل‌ را از يك‌ ماهه‌ به‌ بالا بشمار و نام‌ هر يك‌ از آنها را ثبت‌ كن‌. 41 لاوي‌ها بعوض‌ پسران‌ ارشد بني‌اسرائيل‌ به‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌ تعلق‌ دارند، و حيوانات‌ لاوي‌ها هم‌ بجاي‌ نخست‌زاده‌هاي‌ حيوانات‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ از آن‌ من‌ هستند.»
42 پس‌ موسي‌ همانطور كه‌ خداوند به‌ او دستور داده‌ بود، پسران‌ ارشد بني‌اسرائيل‌ را شمرد 43 و تعداد كل‌ پسران‌ ارشد از يك‌ ماهه‌ به‌ بالا 273ر22 نفر بود.
44 خداوند به‌ موسي‌ فرمود: 45 «حال‌ لاويها را بعوض‌ پسران‌ ارشد قوم‌ اسرائيل‌ و حيوانات‌ ايشان‌ را بجاي‌ نخستزاده‌هاي‌ حيوانات‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ من‌ بده‌. آري‌، من‌ خداوند هستم‌ و لاويها از آن‌ من‌ مي‌باشند. 46 به‌ منظور بازخريد 273 نفر از پسران‌ ارشد اسرائيـل‌ كه‌ اضافه‌ بر تعداد لاوي‌ها هستنـد 47و48 براي‌ هر نفر پنج‌ مثقال‌ نقره‌ بگير و به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بده‌.»
49 پس‌ موسي‌ مبلغ‌ بازخريد 273 پسر ارشدي‌ را كـه‌ اضافـه‌ بر تعداد لاوي‌ها بـودند دريـافت‌ كرد. (بقيـه‌ پسـران‌ ارشد از پرداخـت‌ مبلغ‌ بازخـريد معـاف‌ بودند، چون‌ لاوي‌ هـا بعـوض‌ ايـشان‌ وقـف‌ خداونـد شـده‌ بودنـد.) 50 كل‌ مبـلغ‌ بـازخريـد معـادل‌ 365ر1 مثقال‌ نقره‌ بود. 51 موسـي‌ طبـق‌ دستـور خـداوند، آن‌ را به‌ هارون‌ و پسـرانش‌ تحويـل‌ داد.

 


راهنماباب‌هاي‌ 2 و 3 و 4 . سازماندهي‌ اردو
همة‌ جزئيات‌، با دقتي‌ نظامي‌ ذكر شده‌ بودند. اين‌ كار براي‌ ادارة‌ چنان‌ جمعيت‌ عظيمي‌ ضروري‌ بود. ترتيب‌ اسباط‌ به‌ گونة‌ زير بود:
نفتالي‌ اشير دان‌
53400 نفر 41500 نفر 62700
يهودا بنيامين‌
74600 نفر مراري‌ها 35400 نفر
6200
يساكار موسي‌ جرشونيان‌ منسي‌
54400 نفر هارون‌ خيمه‌ 7500 نفر 32200 نفر
شرق‌ غرب‌ قهاتيان‌
زبولون‌ 8600 نفر افرايم‌
57400 نفر 40500 نفر
رؤبين‌ شمعون‌ جاد
46500 نفر 59300 نفر 45650 نفر

هنگامي‌ كه‌ اردو حركت‌ مي‌كرد، يهودا و اسباط‌ شرقي‌ پيشرو بودند. در وسط‌، خيمه‌ در پناه‌ اسباط‌ جنوبي‌ و غربي‌ قرار داشت‌؛ و اسباط‌ شمالي‌ عقب‌دار اردو بودند.

 

  • مطالعه 1157 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %583 %1394 %12:%بهمن