2 جایگاه قبایل در اردوگاه

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اعداد)
ترتيب‌ قرارگيري‌ اسباط‌
و خداوند موسي‌ و هارون‌ را خطاب‌ كرده‌،گفت‌: 2 «هر كس‌ از بني‌اسرائيل‌ نزد عَلَم‌ و نشان‌ خاندان‌ آباي‌ خويش‌ خيمه‌ زند، در برابر و اطراف‌ خيمة‌ اجتماع‌ خيمه‌ زنند. 3 و به‌ جانب‌ مشرق‌ به‌ سوي‌ طلوع‌ آفتاب‌ اهل‌ عَلَمِ محَلّة‌ يَهُودا برحسب‌ افواج‌ خود خيمه‌ زنند، و رئيس‌ بني‌يهودا نَحشُون‌ بن‌ عَمّيناداب‌ باشد. 4 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر بودند. 5 و سبط‌ يَسّاكار در پهلوي‌ او خيمه‌ زنند، و رئيس‌ بني‌يَسّاكار نَتنائيل‌ بن‌ صوغر باشد. 6 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند پنجاه‌ و چهار هزار و چهارصد نفر بودند. 7 و سبط‌ زبولون‌ و رئيس‌ بني‌زبولون‌ اَليآب‌ بن‌ حِيلون‌ باشد. 8 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، پنجاه‌ و هفت‌ هزار و چهارصد نفر بودند. 9 جميع‌ شمرده‌شدگان‌ محلة‌ يهودا برحسب‌ افواج‌ ايشان‌ صد و هشتاد و شش‌ هزار و چهارصد نفر بودند. و ايشان‌ اول‌ كوچ‌ كنند.
10 «و بر جانب‌ جنوب‌، عَلَم‌ محلة‌ رَؤبين‌ برحسب‌ افواج‌ ايشان‌ باشد، و رئيس‌ بني‌رؤبين‌ اَليصور بن‌ شَدَيئُور باشد. 11 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند چهل‌ و شش‌ هزار و پانصد نفربودند. 12 و در پهلوي‌ او سبط‌ شَمعون‌ خيمه‌ زنند و رئيس‌ بني‌شَمعون‌ شلوميئيل‌ بن‌ صوريشَدّاي‌ باشد. 13 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، پنجاه‌ و نه‌ هزار و سيصد نفر بودند. 14 و سبط‌ جاد و رئيس‌ بني‌جاد اَلياساف‌ بن‌ رَعُوْئيل‌ باشد. 15 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، چهل‌ و پنج‌ هزار و ششصد و پنجاه‌ نفر بودند. 16 جميع‌ شمرده‌شدگان‌ محلة‌ رؤبين‌ برحسب‌ افواج‌ ايشان‌ صد و پنجاه‌ و يك‌ هزار و چهارصد و پنجاه‌ نفر بودند و ايشان‌ دوم‌ كوچ‌ كنند.
17 «و بعد از آن‌ خيمة‌ اجتماع‌ با محلة‌ لاويان‌ در ميان‌ محله‌ها كوچ‌ كند، چنانكه‌ خيمه‌ مي‌زنند، همچنان‌ هر كس‌ در جاي‌ خود نزد عَلَمهاي‌ خويش‌ كوچ‌ كنند.
18 «و به‌ طرف‌ مغرب‌، عَلَم‌ محلة‌ اَفرايم‌ برحسب‌ افواج‌ ايشان‌ و رئيس‌ بني‌اَفرايم‌، اليشَمَع‌ بن‌ عَمّيهود باشد. 19 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، چهل‌ هزار و پانصد نفر بودند. 20 و در پهلوي‌ او سبط‌ مَنَسّي‌، و رئيس‌ بني‌مَنَسّي‌ جَمْليئيل‌ بن‌ فَدَهْصور باشد. 21 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، سي‌ و دو هزار و دويست‌ نفر بودند. 22 و سبط‌ بنيامين‌ و رئيس‌ بني‌بنيامين‌، اَبيدان‌ بن‌ جِدعوني‌ باشد. 23 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، سي‌ و پنج‌ هزار و چهارصد نفر بودند. 24 جميع‌ شمرده‌شدگان‌ محلة‌ اَفرايم‌ برحسب‌ افواج‌ ايشان‌، صد و هشت‌ هزار و يكصد نفر بودند، و ايشان‌ سوم‌ كوچ‌ كنند.
25 «و به‌ طرف‌ شمال‌، عَلَم‌ محلة‌ دان‌، برحسب‌ افواج‌ ايشان‌، و رئيس‌ بني‌دان‌ اَخيعَزَر بن‌ عَمّيشَدّاي‌ باشد. 26 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، شصت‌ و دو هزاروهفت‌صد نفر بودند. 27 و در پهلوي‌ ايشان‌ سبط‌ اَشير خيمه‌ زنند، و رئيس‌بني‌اَشير فَجْعيئيل‌ بن‌ عُكْران‌ باشد. 28 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، چهل‌ و يك‌ هزار و پانصد نفر بودند. 29 و سبط‌ نَفْتالي‌ و رئيس‌ بني‌نَفْتالي‌ اَخيرَع‌ بن‌ عِينان‌ باشد. 30 و فوج‌ او كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، پنجاه‌ و سه‌ هزار و چهارصد نفر بودند. 31 جميع‌ شمرده‌شدگان‌ محلة‌ دان‌، صد و پنجاه‌ و هفت‌ هزار و ششصد نفر بودند. ايشان‌ نزد عَلَمهاي‌ خود در عقب‌ كوچ‌ كنند.»
32 اينانند شمرده‌شدگان‌ بني‌اسرائيل‌ برحسب‌ خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، جميع‌ شمرده‌شدگان‌ محله‌ها موافق‌ افواج‌ ايشان‌ شش‌صد و سه‌ هزار و پانصد و پنجاه‌ نفر بودند. 33 اما لاويان‌ چنانكه‌ خداوند به‌ موسي‌ امر فرموده‌ بود، در ميان‌ بني‌اسرائيل‌ شمرده‌ نشدند.
34 و بني‌اسرائيل‌ موافق‌ هرچه‌ خداوند به‌ موسي‌ امر فرموده‌ بود، عمل‌ نمودند، به‌ اينطور نزد علمهاي‌ خود خيمه‌ مي‌زدند و به‌ اينطور هر كس‌ برحسب‌ قبايل‌ خود با خاندان‌ آباي‌ خود كوچ‌ مي‌كردند.
ترجمه تفسیری
جايگاه‌ قبايل‌ در اردوگاه‌
خداوند اين‌ دستورات‌ را نيز به‌ موسي‌ و هارون‌داد: «قبايل‌ بني‌اسرائيل‌ بايد گرداگرد خيمه‌ عبادت‌ با فاصله‌ معيني‌ از آن‌ اردو بزنند و هر يك‌ عَلَم‌ و نشان‌ ويژه‌ خود را داشته‌ باشند.»
3-31 جايگاه‌ قبيله‌ها به‌ ترتيب‌ زير بود:
قبيله‌ رهبر تعداد
يهودا نحشون‌(پسر عميناداب‌) 600ر74 نفر
يساكار نتنائيل‌ (پسر صوغر) 400ر54 نفر
زبولون‌ الي‌آب‌ (پسر حيلون‌) 400ر57 نفر
بنابراين‌، تعداد كل‌ افراد ساكن‌ در بخش‌ يهودا كه‌ در سمت‌ شرقي‌ اردوگاه‌ قرار داشت‌، 400ر186 نفر بود. هرگاه‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ مكان‌ تازه‌اي‌ كوچ‌ مي‌كردند، اين‌ سه‌ قبيله‌ به‌ ترتيب‌، پيشاپيش‌ حركت‌ مي‌كردند و راه‌ را نشان‌ مي‌دادند.
قبيله‌ رهبر تعداد
رئوبين‌ اليصور(پسر شدي‌ئور) 500ر46 نفر
شمعون‌ شلومي‌ئيل‌(پسر صوريشداي‌) 300ر59 نفر
جاد الياساف‌ (پسر دعوئيل‌) 650ر45 نفر
بنابراين‌، تعداد كل‌ افراد ساكن‌ در بخش‌ رئوبين‌ كه‌ در سمت‌ جنوبي‌ اردوگاه‌ قرار داشت‌، 450ر151 نفر بود. هر وقت‌ بني‌اسرائيل‌ كوچ‌ مي‌كردند، اين‌ سه‌ قبيله‌ به‌ ترتيب‌ در رديف‌ بعدي‌ قرار مي‌گرفتند.
پشت‌ سر اين‌ دو رديف‌، لاويها با خيمه‌ عبادت‌ حركت‌ مي‌كردند. هنگام‌ كوچ‌، افراد هر قبيله‌ زير علم‌ خاص‌ خود، دسته‌ جمعي‌ حركت‌ مي‌كردند، به‌ همان‌ ترتيبي‌ كه‌ در اردوگاه‌، هر قبيله‌ از قبيله‌ ديگر جدا بود.
قبيله‌ رهبر تعداد
افرايم‌ اليشمع‌ (پسر عميهود) 500ر40 نفر
منسي‌ جملي‌ئيل‌ (پسر فدهصور) 200ر32 نفر
بنيامين‌ ابيدان‌ (پسر جدعوني‌) 400ر35 نفر
بنابراين‌، تعداد كل‌ افراد ساكن‌ در بخش‌ افرايم‌ كه‌ در سمت‌ غربي‌ اردوگاه‌ قرار داشت‌، 100ر108 نفر بود. موقع‌ كوچ‌ كردن‌، اين‌ سه‌ قبيله‌ به‌ ترتيب‌ در رديف‌ بعدي‌ قرار داشتند.
قبيله‌ رهبر تعداد
دان‌ اخيعزر (پسر عميشداي‌) 700ر62 نفر
اشير فجعي‌ئيل‌ (پسر عكران‌) 500ر41 نفر
نفتالي‌ اخيرع‌ (پسر عينان‌) 400ر53 نفر
بنابراين‌، تعداد كل‌ افراد ساكن‌ در بخش‌ دان‌ كه‌ در سمت‌ شمالي‌ اردوگاه‌ قرار داشت‌، 600ر157 نفر بود. هنگام‌ كوچ‌، اين‌ سه‌ قبيله‌ به‌ ترتيب‌، پس‌ از همه‌ حركت‌ مي‌كردند. 32و33 پس‌ تعداد كل‌ سپاهيان‌ بني‌اسرائيل‌، 550ر603 نفر بود (غير از لاوي‌ها كه‌ به‌ دستور خداوند سرشماري‌ نشدند). 34 به‌ اين‌ ترتيب‌قوم‌ اسرائيل‌ طبق‌ دستوري‌ كه‌ خداوند به‌ موسي‌ داده‌ بود، هر يك‌ با خاندان‌ و خانواده‌ خود كوچ‌ مي‌كرد و زير عَلَم‌ قبيله‌ خود اردو مي‌زد.

 


راهنماباب‌هاي‌ 2 و 3 و 4 . سازماندهي‌ اردو
همة‌ جزئيات‌، با دقتي‌ نظامي‌ ذكر شده‌ بودند. اين‌ كار براي‌ ادارة‌ چنان‌ جمعيت‌ عظيمي‌ ضروري‌ بود. ترتيب‌ اسباط‌ به‌ گونة‌ زير بود:
نفتالي‌ اشير دان‌
53400 نفر 41500 نفر 62700
يهودا بنيامين‌
74600 نفر مراري‌ها 35400 نفر
6200
يساكار موسي‌ جرشونيان‌ منسي‌
54400 نفر هارون‌ خيمه‌ 7500 نفر 32200 نفر
شرق‌ غرب‌ قهاتيان‌
زبولون‌ 8600 نفر افرايم‌
57400 نفر 40500 نفر
رؤبين‌ شمعون‌ جاد
46500 نفر 59300 نفر 45650 نفر

هنگامي‌ كه‌ اردو حركت‌ مي‌كرد، يهودا و اسباط‌ شرقي‌ پيشرو بودند. در وسط‌، خيمه‌ در پناه‌ اسباط‌ جنوبي‌ و غربي‌ قرار داشت‌؛ و اسباط‌ شمالي‌ عقب‌دار اردو بودند.

 

  • مطالعه 844 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %582 %1394 %12:%بهمن