1 نخستین سرشماری قوم اسرائیل

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اعداد)
سرشماري‌ اول‌
‌ و در روز اول‌ ماه‌ دوم‌ از سال‌ دوم‌ از بيرون آمدن‌ ايشان‌ از زمين‌ مصر، خداوند در بيابان‌ سينا در خيمة‌ اجتماع‌ موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 2 «حساب‌ تمامي‌ جماعت‌ بني‌اسرائيل‌ را برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، به‌ شمارة‌ اسم‌هاي‌ همة‌ ذكوران‌ موافق‌ سرهاي‌ ايشان‌ بگيريد. 3 از بيست‌ ساله‌ و زياده‌، هر كه‌ از اسرائيل‌ به‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رود، تو و هارون‌ ايشان‌ را برحسب‌ افواج‌ ايشان‌ بشماريد. 4 و همراه‌ شما يك‌ نفر از هر سبط‌ باشد كه‌ هر يك‌ رئيس‌ خاندان‌ آبايش‌ باشد. 5 و اسم‌هاي‌ كساني‌ كه‌ با شما بايد بايستند، اين‌ است‌:
از رؤبين‌، اليصوربن‌ شَدَيئور.
6 و از شمعون‌، شِلوميئيل‌ بن‌ صوريْشَدّاي‌.
7 و از يهودا، نَحشون‌ بن‌ عميناداب‌.
8 و از يساكار، نَتَنائيل‌ بن‌ صوغَر.
9 و از زَبولون‌، اَلياب‌ بن‌ حِيلون‌.
10 و از بني‌ يوسف‌: از اَفرايم‌، اَليشَمَع‌ بن‌ عَمّيهود. و از مَنَسّي‌، جَمليئيل‌ بن‌ فَدَهْصور.
11 از بنيامين‌، اَبيدان‌ بن‌ جِدعوني‌.
12 و از دان‌، اَخيعَزَر بن‌ عَمّيشَدّاي‌.
13 و از اشير، فَجْعيئيل‌ بن‌ عُكْران‌.
14 و از جاد، اَلياساف‌ بن‌ دَعوئيل‌.
15 و از نَفتالي‌، اَخيرَع‌ بن‌ عينان‌.»
16 اينانند دعوت‌ شدگان‌ جماعت‌ و سروران‌ اسباط آباي‌ ايشان‌، و رؤساي‌ هزاره‌هاي‌ اسرائيل‌.
17 و موسي‌ و هارون‌ اين‌ كسان‌ را كه‌ به‌ نام‌، معين‌ شدند، گرفتند. 18 و در روز اول‌ ماه‌ دوم‌، تمامي‌ جماعت‌ را جمع‌ كرده‌، نسب‌ نامه‌هاي‌ ايشان‌ را برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، به‌ شمارة‌ اسم‌ها از بيست‌ ساله‌ و بالاتر موافق‌ سرهاي‌ ايشان‌ خواندند. 19 چنانكه‌ خداوند موسي‌ را امر فرموده‌ بود، ايشان‌ را در بيابان‌ سينا بشمرد.
20 و اما انساب‌ بني‌رؤبين‌ نخست‌زادة‌ اسرائيل‌، برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ نامها و سرهاي‌ ايشان‌ اين‌ بود: هر ذكور از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، جميع‌ كساني‌ كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفتند. 21 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ رؤبين‌، چهل‌ و شش‌ هزار و پانصد نفر بودند.
22 و انساب‌ بني‌شمعون‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، كساني‌ كه‌ از ايشان‌ شمرده‌ شدند، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها و سرهاي‌ ايشان‌ اين‌ بود: هر ذكور از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 23 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ شمعون‌، پنجاه‌ و نه‌ هزار و سيصد نفر بودند.
24 و انساب‌ بني‌جاد برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها، از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 25 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ جاد، چهل‌ و پنج‌ هزار و ششصد و پنجاه‌ نفر بودند.
26 و انساب‌ بني‌يهودا برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 27 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ يهودا،هفتاد و چهار هزار و شش‌ صد نفر بودند.
28 و انساب‌ بني‌يَسّاكار برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 29 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ يَسّاكار، پنجاه‌ و چهار هزار و چهارصد نفر بودند.
30 و انساب‌ بني‌زبولون‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 31 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ زبولون‌ پنجاه‌ و هفت‌ هزار و چهارصد نفر بودند.
32 و انساب‌ بني‌يوسف‌ از بني‌اَفرايم‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 33 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ اَفرايم‌، چهل‌ هزار و پانصد نفر بودند.
34 و انساب‌ بني‌مَنَسّي‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها، از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 35 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ منسي‌، سي‌ و دو هزار و دويست‌ نفر بودند.
36 و انساب‌ بني‌بنيامين‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها، از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 37 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ بنيامين‌، سي‌ و پنج‌ هزار و چهارصد نفر بودند.
38 و انساب‌ بني‌دان‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ مي‌رفت‌. 39 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ دان‌، شصت‌ و دوهزار و هفتصد نفر بودند.
40 و انساب‌ بني‌اَشير برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 41 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ اَشير، چهل‌ و يك‌ هزار و پانصد نفر بودند.
42 و انساب‌ بني‌نَفْتالي‌ برحسب‌ قبايل‌ و خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، موافق‌ شمارة‌ اسم‌ها از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 43 شمرده‌شدگان‌ ايشان‌ از سبط‌ نَفْتالي‌، پنجاه‌ و سه‌ هزار و پانصد نفر بودند.
44 اينانند شمرده‌شدگاني‌ كه‌ موسي‌ و هارون‌ با دوازده‌ نفر از سروران‌ اسرائيل‌، كه‌ يك‌ نفر براي‌ هر خاندان‌ آباي‌ ايشان‌ بود، شمردند. 45 و تمامي‌ شمرده‌شدگان‌ بني‌اسرائيل‌ برحسب‌ خاندان‌ آباي‌ ايشان‌، از بيست‌ ساله‌ و بالاتر، هر كس‌ از اسرائيل‌ كه‌ براي‌ جنگ‌ بيرون‌ مي‌رفت‌. 46 همة‌ شمرده‌شدگان‌، ششصد و سه‌ هزار و پانصد و پنجاه‌ نفر بودند.
47 اما لاويان‌ برحسب‌ سبط‌ آباي‌ ايشان‌ در ميان‌ آنها شمرده‌ نشدند. 48 زيرا خداوند موسي‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: 49 «اما سبط‌ لاوي‌ را مشمار و حساب‌ ايشان‌ را در ميان‌ بني‌اسرائيل‌ مگير. 50 ليكن‌ لاويان‌ را بر مسكن‌ شهادت‌ و تمامي‌ اسبابش‌ و بر هرچه‌ علاقه‌ به‌ آن‌ دارد بگمار، و ايشان‌ مسكن‌ و تمامي‌ اسبابش‌ را بردارند، و ايشان‌ آن‌ را خدمت‌ نمايند و به‌ اطراف‌ مسكن‌ خيمه‌ زنند. 51 و چون‌ مسكن‌ روانه‌ شود لاويان‌ آن‌ را پايين‌ بياورند، و چون‌ مسكن‌ افراشته‌ شود لاويان‌ آن‌ را برپا نمايند، و غريبي‌ كه‌ نزديك آن‌ آيد، كشته‌ شود. 52 و بني‌اسرائيل‌ هر كس‌ در محلة‌ خود و هر كس‌ نزد عَلَم‌ خويش‌ برحسب‌ افواج‌ خود، خيمه‌ زنند. 53 و لاويان‌ به‌ اطراف‌ مسكن‌ شهادت‌ خيمه‌ زنند، مبادا غضب‌ بر جماعت‌ بني‌اسرائيل‌ بشود، و لاويان‌ شعائر مسكن‌ شهادت‌ را نگاه‌ دارند.» 54 پس‌ بني‌اسرائيل‌ چنين‌ كردند، و برحسب‌ آنچه‌ خداوند موسي‌ را امر فرموده‌ بود، به‌ عمل‌ آوردند.
ترجمه تفسیری
نخستين‌ سرشماري‌ قوم‌ اسرائيل‌
در روز اولِ ماه‌ دوم‌ از سـال‌ دوم‌، بعد از بيرون‌ آمدن‌ قوم‌ اسرائيل‌ از مصر، زماني‌ كه‌ قوم‌ در بيابان‌ سينا اردو زده‌ بود، خداوند در خيمه‌ عبادت‌ به‌ موسي‌ فرمود: 2-15 «تو و هارون‌ به‌ كمك‌ رهبران‌ هر قبيله‌، قوم‌ اسرائيل‌ را برحسب‌ قبيله‌ و خاندان‌ سرشماري‌ كنيد و تمام‌ مردان‌ بيست‌ ساله‌ و بالاتر را كه‌ قادر به‌ جنگيدن‌ هستند بشماريد.» رهبراني‌ كه‌ از هر قبيله‌ براي‌ اين‌ كار تعيين‌ شدند عبارت‌ بودند از:
اليصور (پسر شدي‌ئور)، از قبيله‌ رئوبين‌؛
شلومي‌ئيل‌ (پسر صوريشداي‌)، از قبيله‌ شمعون‌؛
نحشون‌ (پسر عميناداب‌)، از قبيله‌ يهودا؛
نتنائيل‌ (پسر صوغر)، از قبيله‌ يساكار؛
الي‌آب‌ (پسر حيلون‌)، از قبيله‌ زبولون‌؛
اليشـمع‌ (پسر عميهود)، از قبيله‌ افرايم‌، پسر يوسف‌؛
جملي‌ئيل‌ (پسر فدهصور)، از قبيله‌ منسي‌، پسر يوسف‌؛
ابيدان‌ (پسر جدعوني‌)، از قبيله‌ بنيامين‌؛
اخيعزر (پسر عميشداي‌)، از قبيله‌ دان‌؛
فجعي‌ئيل‌ (پسر عكران‌)، از قبيله‌ اشير؛
الياساف‌ (پسر دعوئيل‌)، از قبيله‌ جاد؛
اخيرع‌ (پسر عينان‌)، از قبيله‌ نفتالي‌.
16 اينها رهبراني‌ بودند كه‌ از ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ براي‌ اين‌ كار انتخاب‌ شدند.
17و18و19 در همان‌ روز موسي‌ و هارون‌ همراه‌ رهبران‌ قبايل‌، تمام‌ مردان‌ بيست‌ ساله‌ و بالاتر را براي‌ اسم‌نويسي‌ احضار نمودند و همانطور كه‌ خداوند به‌ موسي‌ امر فرموده‌ بود هر مرد برحسب‌ خاندان‌ و خانواده‌اش‌ اسم‌نويسي‌ شد. 20-46 نتيجه‌ نهايي‌ سرشماري‌ از اين‌ قرار است‌:
از قبيله‌ رئوبين‌ (پسر ارشد يعقوب‌)، 500ر46 نفر،
از قبيلة‌ شمعون‌، 300ر59 نفر،
از قبيله‌ جاد، 650ر45 نفر،
از قبيله‌ يهودا، 600ر74 نفر،
از قبيله‌ يساكار، 400ر54 نفر،
از قبيله‌ زبولون‌، 400ر57 نفر،
از قبيله‌ افرايم‌ (پسر يوسف‌)، 500ر40 نفر،
از قبيله‌ منسي‌ (پسر يوسف‌)، 200ر32 نفر،
از قبيله‌ بنيامين‌، 400ر35 نفر،
از قبيله‌ دان‌، 700ر62 نفر،
از قبيله‌ اشير، 500ر41 نفر،
از قبيله‌ نفتالي‌، 400ر53 نفر،
جمع‌ كل‌، 550ر603 نفر.
47و48و49 اين‌ سرشماري‌ شامل‌ مردان‌ لاوي‌ نمي‌شد، چون‌ خداوند به‌ موسي‌ فرموده‌ بود: «تمام‌ قبيله‌ لاوي‌ را از خدمت‌ نظام‌ معاف‌ كن‌ و ايشان‌ را در اين‌ سرشماري‌ منظور نكن‌؛ 50 زيرا وظيفه‌ لاوي‌ها انجام‌ امور خيمه‌ عبادت‌، و جابجايي‌ آن‌ است‌. ايشان‌ بايد درجوار خيمه‌ عبادت‌ زندگي‌ كنند. 51 هنگام‌ جابجايي‌ خيمه‌ عبادت‌ لاويها بايد آن‌ را جمع‌ كنند و دوباره‌ آن‌ را برپا سازند. هركسِ ديگري‌ به‌ آن‌ دست‌ بزند كشته‌ خواهد شد. 52 هر يك‌ از قبايل‌ اسرائيل‌ بايد داراي‌ اردوگاه‌ جداگانه‌اي‌ بوده‌، عَلَم‌ خاص‌ خود را داشته‌ باشند. 53 لاوي‌ها بايد گرداگرد خيمه‌ عبادت‌ خيمه‌ زنند تا مبادا كسي‌ به‌ خيمه‌ عبادت‌ نزديك‌ شده‌، مرا خشمگين‌ سازد و من‌ قوم‌ اسرائيل‌ را مجازات‌ كنم‌.»
54 پس‌ قوم‌ اسرائيل‌ آنچه‌ را كه‌ خداوند به‌ موسي‌ امر فرموده‌ بود، انجام‌ دادند.

 


راهنماباب‌ اول‌ . سرشماري‌

طبق‌ اين‌ سرشماري‌ كه‌ در كوه‌ سينا صورت‌ گرفت‌، 550ر603 مرد بالاي‌ بيست‌ سال‌، بجز لاويان‌ (45 - 47) در قوم‌ وجود داشت‌. در سرشماري‌ ديگري‌ كه‌ 38 سال‌ پس‌ از آن‌ صورت‌ گرفت‌، رقم‌ 730ر601 ثبت‌ شده‌ بود (به‌ باب‌ 26 مراجعه‌ كنيد).

 

  • مطالعه 794 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %582 %1394 %12:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 2 جایگاه قبایل در اردوگاه مقدمه »