مقدمه


ترجمه تفسیری(کتاب اعداد)
كتاب‌ اعداد از فراز و نشيبهاي‌ قوم‌ بني‌اسرائيل‌ سخن‌ مي‌گويد. اين‌ كتاب‌ حاوي‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ در بيابان‌ بين‌ راه‌ مصر و سرزمين‌ موعود بر قوم‌ اسرائيل‌ گذشته‌ است‌. در كتاب‌ مقدس‌ عبري‌، نام‌ اين‌ كتاب‌ «در بيابان‌» است‌.
در كتاب‌ اعداد مي‌خوانيم‌ كه‌ چگونه‌ دوازده‌ مرد اسرائيلي‌ پيشاپيش‌ به‌ سرزمين‌ موعود فرستاده‌ مي‌شوند تا وضع‌ آنجا را بررسي‌ كنند. از بين‌ اين‌ افراد، تنها دو نفر، «يوشع‌» و «كاليب‌» با اعتماد بر خدا، قوم‌ بني‌اسرائيل‌ را ترغيب‌ به‌ فتح‌ سرزمين‌ موعود مي‌كنند. اما ده‌ نفر بقيه‌ گزارش‌ مي‌دهند كه‌ مردان‌ غول‌پيكري‌ در آن‌ سرزمين‌ هستند و بني‌اسرائيل‌ قادر نخواهند بود آنها را شكست‌ دهند. با شنيدن‌ اين‌ گزارش‌ منفي‌، ترس‌ بر قوم‌ اسرائيل‌ غلبه‌ مي‌كند، بطوري‌ كه‌ آنان‌ به‌ فكر بازگشت‌ به‌ مصر مي‌افتند. به‌ سبب‌ اين‌ كم‌ايماني‌، خدا به‌ مدت‌ چهل‌ سال‌ بني‌اسرائيل‌ را در بيابان‌ نگه‌ مي‌دارد. در اين‌ مدت‌، همة‌ جنگجويان‌ قوم‌ مي‌ميرند و نسل‌ جديدي‌ روي‌ كار مي‌آيد. خدا حضور خود را در آتش‌ و ابر به‌ اين‌ نسل‌ جديد آشكار مي‌كند و به‌ آنان‌ اطمينان‌ مي‌بخشد كه‌ همواره‌ با ايشان‌ خواهد بود. خداوند به‌ آنان‌ دستوراتي‌ مبني‌ بر تقسيم‌ اراضي‌ سرزمين‌ موعود، بين‌ قبايل‌ اسرائيل‌ مي‌دهد.
در كتاب‌ اعداد متوجه‌ اين‌ حقيقت‌ مي‌شويم‌ كه‌ با وجود تمرد و نااطاعتي‌ قوم‌ خدا، باز خداوند از ايشان‌ مراقبت‌ مي‌كند. در ضمن‌، اين‌ كتاب‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ خداوند صبور است‌ و حتي‌ در امور جزئي‌ زندگي‌ ما نيز در فكر ماست‌، اما گناه‌ را نيز بي‌سزا نمي‌گذارد.
راهنما
اعداد

40 سال‌ در بيابان‌
سفر اسرائيل‌ بسوي‌ سرزمين‌ موعود

فهرست‌ و تواريخ‌ سفر
خروج‌ از مصر: روز 15 ماه‌ اول‌
عبور از درياي‌ سرخ‌
در مارّه‌ (نقشة‌ 25)، ايليم‌، و صحراي‌ سينا؛
شكايت‌ مردم‌
بلدرچين‌ و منّ روز 15 ماه‌ دوم‌
در رفيديم‌: آب‌ از درون‌ صخره‌؛
جنگ‌ با عماليق‌؛ يترون‌
در سينا: ده‌ فرمان‌؛ عهد؛ روز (؟) ماه‌ سوم‌
كتاب‌ شريعت‌؛ 40 روز موسي‌ در كوه‌
گوسالة‌ طلايي‌؛ دومين‌ 40 روز در كوه‌
بناي‌ خيمه‌ ؛ سرشماري‌ روز اول‌ ماه‌ دوم‌ سال‌ دوم‌
حركت‌ از سينا روز بيستم‌ ماه‌ دوم‌ سال‌ دوم‌
حدود يكسال‌ توقف‌ در سينا
در تبعيره‌: آتش‌؛ بلدرچين‌ها؛ طاعون‌
در حضيروت‌: فتنة‌ مريم‌ و هارون‌
در قادش‌برنيع‌: فرستادن‌ جاسوس‌ها؛
اغتشاش‌ قوم‌؛ شفاعت‌ موسي‌؛
شكست‌ خوردن‌ قوم‌؛ قوانين‌ بيشتر؛
قورح‌: مرگ‌ 14700 نفر؛ عصاي‌ هارون‌
38 سال‌ در بيابان‌هاي‌ اطراف‌
در قادش‌برنيع‌ براي‌ بار دوم‌: ماه‌ اول‌ سال‌ چهلم‌
مرگ‌ مريم‌؛ آب‌ از صخره‌؛ گناه‌ موسي‌
حركت‌ نهايي‌ بسوي‌ كنعان‌
منع‌ عبور اسرائيل‌ از جانب‌ ادوم‌
در كوه‌ حور: مرگ‌ هارون‌ روز اول‌ ماه‌ پنجم‌ سال‌ چهلم‌
شكست‌ كنعانيان‌ بدست‌ اسرائيل‌
جنوب‌ كوه‌ حور: مارها
شرق‌ و شمال‌ اطراف‌ ادوم‌
نقشه‌ 27
بسوي‌ شمال‌ و در طول‌ مرز شرقي‌ موآب‌
شكست‌ دادن‌ اموريان‌ و باشان‌
اردو بر دشت‌ موآب‌:
بلعام‌؛ گناه‌ فغور؛
24000 نفر كشته‌؛ سرشماري‌؛
نابودي‌ مدياني‌ها؛
سكونت‌ 5/2 سبط‌ در شرق‌ اردن‌؛
وداع‌ موسي‌؛ مرگ‌ او روز اول‌ ماه‌ يازدهم‌ سال‌ چهلم‌
عبور قوم‌ از اردن‌ روز دهم‌ ماه‌ اول‌ سال‌ چهل‌ و يكم‌
برگزاري‌ عيد فصح‌؛ متوقف‌ شدن‌ منّ روز چهاردهم‌ ماه‌ اول‌ سال‌ چهل‌ و يكم‌
  • مطالعه 756 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 نخستین سرشماری قوم اسرائیل