18 تقسیم بقیه زمین؛ قسمت بنی بنیامین

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب یوشع)


تقسيم‌ بقية‌ زمين‌
و تمامي‌ جماعت‌ بني‌اسرائيل‌ در شيلوه‌ جمع‌ شده‌، خيمة‌ اجتماع‌ را در آنجا برپا داشتند، و زمين‌ پيش‌ روي‌ ايشان‌ مغلوب‌ بود.
2 و از بني‌اسرائيل‌ هفت‌ سبط‌ باقي‌ ماندند، كه‌ هنوز ملك‌ خود را تقسيم‌ نكرده‌ بودند. 3 و يوشع‌ به‌ بني‌اسرائيل‌ گفت‌: «شما تا به‌ كي‌ كاهلي‌ مي‌ورزيد و داخل‌ نمي‌شويد تا در آن‌ زميني‌ كه‌ يَهُوَه‌ خداي‌ پدران‌ شما، به‌ شما داده‌ است‌، تصرف‌ نماييد؟ 4 سه‌ نفر براي‌ خود از هر سبط‌ انتخاب‌ كنيد، تا ايشان‌ را روانه‌ نمايم‌، و برخاسته‌، از ميان‌ زمين‌ گردش‌ كرده‌، آن‌ را برحسب‌ ملكهاي‌ خود ثبت‌ كنند، و نزد من‌ خواهند برگشت‌. 5 و آن‌ را به‌ هفت‌ حصّه‌ تقسيم‌ كنند؛ و يهودا به‌ سمت‌ جنوب‌ به‌ حدود خود خواهد ماند، و خاندان‌ يوسف‌ به‌ سمت‌ شمال‌ به‌ حدود خود خواهد ماند. 6 و شما زمين‌ را به‌ هفت‌ حصّه‌ ثبت‌ كرده‌، آن‌ را نزد من‌ اينجا بياوريد، و من‌ براي‌ شما در اينجا در حضور يَهُوَه‌، خداي‌ ما، قرعه‌ خواهم‌ انداخت‌.7 زيرا كه‌ لاويان‌ در ميان‌ شما هيچ‌ نصيب‌ ندارند، چونكه‌ كهانت‌ خداوند نصيب‌ ايشان‌ است‌. و جاد و رؤبين‌ و نصف‌ سبط‌ مَنَسَّي‌ ملك‌ خود را كه‌ موسي‌، بندة‌ خداوند ، به‌ ايشان‌ داده‌ بود در آن‌ طرف‌ اُرْدُن‌ به‌ سمت‌ شرقي‌ گرفته‌اند.»
8 پس‌ آن‌ مردان‌ برخاسته‌، رفتند و يوشع‌ آناني‌ را كه‌ براي‌ ثبت‌ كردن‌ زمين‌ مي‌رفتند امر فرموده‌، گفت‌: «برويد و در زمين‌ گردش‌ كرده‌، آن‌ را ثبت‌ نماييد و نزد من‌ برگرديد، تا در اينجا در حضور خداوند در شيلوه‌ براي‌ شما قرعه‌ اندازم‌.» 9 پس‌ آن‌ مردان‌ رفته‌، از ميان‌ زمين‌ گذشتند و آن‌ را به‌ هفت‌ حصه‌ به‌ حسب‌ شهرهايش‌ در طوماري‌ ثبت‌ نموده‌، نزد يوشع‌ به‌ اردو در شيلوه‌ برگشتند. 10 و يوشع‌ به‌ حضور خداوند در شيلوه‌ براي‌ ايشان‌ قرعه‌ انداخت‌، و در آنجا يوشع‌ زمين‌ را براي‌ بني‌اسرائيل‌ برحسب‌ فرقه‌هاي‌ ايشان‌ تقسيم‌ نمود.
قسمت‌ بني‌بنيامين
‌11 و قرعه‌ سبط‌ بني‌بنيامين‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ برآمد، و حدود حصة‌ ايشان‌ در ميان‌ بني‌يهودا و بني‌يوسف‌ افتاد. 12 و حد ايشان‌ به‌ سمت‌ شمال‌ از اُرْدُن‌ بود، و حد ايشان‌ به‌ طرف‌ اريحا به‌ سوي‌ شمال‌ برآمد، و از ميان‌ كوهستان‌ به‌ سوي‌ مغرب‌ بالا رفت‌، و انتهايش‌ به‌ صحراي‌ بيت‌آون‌ بود. 13 و حد ايشان‌ از آنجا تا لوز گذشت‌، يعني‌ به‌ جانب‌ لوز جنوبي‌ كه‌ بيت‌ئيل‌ باشد، و حد ايشان‌ به‌ سوي‌ عطاروت‌ ادار بر جانب‌ كوهي‌ كه‌ به‌ جنوب‌ بيت‌ حورون‌ پايين‌ است‌، رفت‌. 14 و حدش‌ كشيده‌ شد و به‌ جانب‌ مغرب‌ به‌ سوي‌ جنوب‌ از كوهي‌ كه‌ در مقابل‌ بيت‌ حورون‌ جنوبي‌ است‌ گذشت‌، و انتهايش‌ نزد قريه‌بعل‌ بود كه‌ آن‌ را قريت‌ يعاريم‌ مي‌گويند و يكي‌ از شهرهاي‌ بني‌يهوداست‌. اين‌ جانب‌ غربي‌ است‌. 15 و جانب‌ جنوبي‌ از انتهاي‌ قريت‌ يعاريم‌ بود، و اين‌ حد به‌ طرف‌ مغرب‌ مي‌رفت‌ و به‌ سوي‌ چشمة‌ آبهاي‌ نَفْتُوح‌ برآمد. 16 و اين‌ حد به‌ انتهاي‌ كوهي‌ كه‌ در مقابل‌ درة‌ ابن‌هَنُّوم‌ است‌ كه‌ در جنوب‌ وادي‌ رفائيم‌ باشد، برآمد، و به‌ سوي‌ درة‌ هَنُّوم‌ به‌ جانب‌ جنوبي‌ يَبوسيان‌ رفته‌، تا عَين‌ رَوجَل‌ رسيد. 17 و از طرف‌ شمال‌ كشيده‌ شده‌، به‌ سوي‌ عين‌ شمس‌ رفت‌، و به‌ جليلوت‌ كه‌ در مقابل‌ سر بالاي‌ اَدُمّيم‌ است‌ برآمد، و به‌ سنگ‌ بُوهَن‌ بن‌رؤبين‌ به‌ زير آمد. 18 و به‌ جانب‌ شمالي‌ در مقابل‌ عربه‌ گذشته‌، به‌ عَرَبَه‌ به‌ زيـر آمـد. 19 و اين‌ حد به‌ جانب‌ بيت‌حُجْلَه‌ به‌ سوي‌ شمال‌ گذشت‌، و آخر اين‌ حد به‌ خليج‌ شمالي‌ بحرالملح‌ نزد انتهاي‌ جنوبي‌ اُرْدُن‌ بود. اين‌ حد جنوبي‌ است‌. 20 و به‌ طرف‌ مشرق‌، حد آن‌ اُرْدُن‌ بود و ملك‌ بني‌بنيامين‌ به‌ حسب‌ حدودش‌ به‌ هر طرف‌ و برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ اين‌ بود.
21 و اين‌ است‌ شهرهاي‌ سبط‌ بني‌بنيامين‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌: اريحا و بيت‌حُجْلَه‌ و عيمق‌ قصيص‌. 22 و بيت‌عربه‌ و صَمارايم‌ و بيت‌ئيل‌. 23 و عَوّيم‌ و فارَه‌ و عُفْرَت‌. 24 و كَفَر عَمّوني‌ و عُفْني‌ و جابَع‌، دوازده‌ شهر با دهات‌ آنها. 25 و جَبَعُون‌ و رامَه‌ و بئيروت‌. 26 و مِصْفَه‌ و كَفِيرَه‌ و موصَه‌. 27 و راقَم‌ و يَرْفَئيل‌ و تَرالَه‌. 28 و صَيْلَه‌ و آلَف‌ و يَبوسي‌ كه‌ اورشليم‌ باشد و جِبْعَه‌ و قِرْيَت‌، چهارده‌ شهر با دهات‌ آنها. اين‌ ملك‌ بني‌بنيامين‌ به‌ حسب‌ قبايل‌ ايشان‌ بود.

ترجمه تفسیریتقسيم‌ بقيه‌ زمينها
تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ در شيلوه‌ جمع‌ شدند و خيمه‌ عبادت‌ را برپا كردند. هر چند آنها بر تمام‌ سرزمين‌ مسلط‌ شده‌ بودند، ولي‌ هنوز هفت‌ قبيله‌ باقي‌ مانده‌ بودند كه‌ ملكي‌ نداشتند.
3 پس‌ يوشع‌ به‌ آنها گفت‌: «تا كي‌ مي‌خواهيد سهل‌انگاري‌ كنيد؟ چرا نمي‌رويد و زمينهايي‌ را كه‌ خداوند، خداي‌ اجدادتان‌ به‌ شما داده‌ است‌، تصرف‌ نمي‌كنيد؟ 4 از هر قبيله‌ سه‌ مرد انتخاب‌ كنيد. من‌ آنها را مي‌فرستم‌ تا آن‌ زمينها را بررسي‌ كنند و از وضع‌ آنها به‌ من‌ گزارش‌ دهند تا بتوانم‌ زمينها را بين‌ شما تقسيم‌ كنم‌. 5و6 آنها بايد زمين‌ را به‌ هفت‌ قسمت‌ تقسيم‌ كنند و گزارش‌ آن‌ را براي‌ من‌ بياورند تا من‌ در حضور خداوند، خدايمان‌ سهم‌ هفت‌ قبيله‌ را به‌ حكم‌ قرعه‌ تعيين‌ نمايم‌.
«قبيله‌ يهودا و قبيله‌ يوسف‌ كه‌ قبلاً به‌ ترتيب‌ زمينهاي‌ جنوب‌ و شمال‌ را گرفته‌اند در همانجا مي‌مانند. 7 قبيله‌ لاوي‌ هم‌ از زمين‌ سهمي‌ ندارند، زيرا آنها كاهن‌ هستند و خدمت‌ خداوند سهم‌ ايشان‌ است‌. قبايل‌ رئوبين‌ و جاد و نصف‌ قبيله‌ منسي‌ هم‌ كه‌ قبلاً سهم‌ خود را درسمت‌ شرقي‌ رود اردن‌ كه‌ موسي‌ براي‌ ايشان‌ تعيين‌ نموده‌ بود، گرفته‌اند.»
8 پس‌ آن‌ افراد رفتند تا زمينها را بررسي‌ كنند و گزارش‌ آن‌ را براي‌ يوشع‌ بياورند تا او در شيلوه‌ در حضور خداوند سهم‌ هفت‌ قبيله‌ را به‌ حكم‌ قرعه‌ تعيين‌ كند. 9 فرستادگان‌ يوشع‌ مطابق‌ دستوري‌ كه‌ يافته‌ بودند عمل‌ كردند. زمينها را به‌ هفت‌ قسمت‌ تقسيم‌ نمودند و نام‌ شهرهاي‌ هر قسمت‌ را نوشتند. سپس‌ به‌اردوگاه‌ شيلوه‌ نزد يوشع‌ بازگشتند. 10 يوشع‌ در حضور خداوند قرعه‌ انداخت‌ و زمينها را بين‌ آن‌ هفت‌ قبيله‌ تقسيم‌ كرد.
زمين‌ قبيله‌ بنيامين‌
11 اولين‌ قرعه‌ به‌ نام‌ بنيامين‌ درآمد. زمين‌ خاندانهاي‌ اين‌ قبيله‌، بين‌ زمينهاي‌ دو قبيله‌ يهودا و يوسف‌ قرار داشت‌. 12 مرز آنها در شمال‌ از رود اردن‌ شروع‌ شده‌، بطرف‌ شمال‌ اريحا بالا مي‌رفت‌. سپس‌ از وسط‌ كوهستان‌ گذشته‌، به‌ صحراي‌ بيت‌آون‌ در غرب‌ مي‌رسيد. 13 بعد بطرف‌ جنوب‌ لوز (كه‌ همان‌ بيت‌ئيل‌ است‌) كشيده‌ شده‌، بطرف‌ عطاروت‌ ادار كه‌ در منطقه‌ كوهستاني‌ جنوب‌ بيت‌حورون‌ پايين‌ واقع‌ است‌ سرازير مي‌شد.
14 مرز غربي‌ از كوهستان‌ جنوب‌ بيت‌حورون‌ بطــرف‌ جنـوب‌ كشيـده‌ شده‌، به‌ قريـه‌ بعل‌ (همان‌ قريه‌ يعاريم‌) كه‌ يـكي‌ از شهرهاي‌ يهوداست‌ مي‌رسيد.
15 مرز جنوبي‌ از انتهاي‌ قريه‌ بعل‌ در غرب‌ شروع‌ مي‌شد و بطرف‌ چشمه‌هاي‌ نفتوح‌ كشيده‌ شده‌، 16 از آنجا به‌ دامنه‌ كوهي‌ كه‌ مقابل‌ دره‌ هنوم‌ (واقع‌ در شمال‌ دره‌ رفائيم‌) است‌، امتداد مي‌يافت‌. سپس‌، از دره‌ هنوم‌ مي‌گذشت‌ و جنوب‌ سرزمين‌ يبوسيها را قطع‌ مي‌كرد و به‌ عين‌ روجل‌ مي‌رسيد. 17 اين‌ خط‌ مرزي‌ از عين‌ روجل‌ بطرف‌ شمال‌ به‌ عين‌ شمس‌ مي‌رفت‌ و بعد به‌ جليلوت‌ كه‌ در مقابل‌ گذرگاه‌ ادوميم‌ قرار دارد، مي‌رسيد. سپس‌ بطرف‌ سنگ‌ بوهن‌ (بوهن‌ پسر رئوبين‌ بود) سرازير شده‌، 18 از شمال‌ زميني‌ كه‌ مقابل‌ دره‌ اردن‌ است‌ مي‌گذشت‌. سپس‌ به‌ دره‌ اردن‌ سرازير مي‌شد 19 و از آنجا بسمت‌ شمال‌ بيت‌حجله‌ كشيده‌ مي‌شد و به‌ خليج‌ شمالي‌ درياي‌ مرده‌ كه‌ در انتهاي‌ جنوبي‌ رود اردن‌ است‌، منتهي‌ مي‌شد. اين‌ بود مرز جنوبي‌. 20 رود اردن‌، مرز شرقي‌ زمين‌ بنيامين‌ را تشكيل‌ مي‌داد. اين‌ زميني‌ است‌ كه‌ براي‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ بنيامين‌ تعيين‌ گرديد.
21 شهرهايي‌ كه‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ بنيامين‌ تعلق‌ داشت‌، از اين‌ قرارند:
اريحا، بيت‌حُجله‌، عِيمَق‌ قصيص‌، 22 بيت‌عربه‌، صمارايــم‌، بيـت‌ئيـل‌، 23 عَويــم‌، فــاره‌، عُفــرَت‌، 24 كَفَرعموني‌، عُفني‌ و جابع‌، جمعاً دوازده‌ شهر با روستاهاي‌ اطراف‌.
25 جبعون‌، رامه‌، بئيروت‌، 26 مصفه‌، كفيره‌، موصه‌، 27 راقم‌، يرفئيل‌، تراله‌، 28 صيله‌، آلف‌، يبوسي‌ (اورشليم‌)، جبعه‌ و قريه‌ يعاريم‌، جمعاً چهارده‌ شهر با روستاهاي‌ اطراف‌.
اين‌ بود ملكي‌ كه‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ بنيامين‌ داده‌ شد.
راهنما

 باب‌هاي‌ 13 - 22 . تقسيم‌ سرزمين‌ كنعان‌

نقشة‌ 31 محل‌ تقريبي‌ سكونت‌ ملل‌ كنعاني‌ و استقرار دوازده‌ سبط‌ اسرائيل‌ را نشان‌ مي‌دهد. شش‌ شهر ملجاء (باب‌ 20 ، و تثنيه‌ 19)؛ و 48 شهر براي‌ لاويان‌، شامل‌ 13 شهر براي‌ كاهنان‌ (21 : 19 و 14) تعيين‌ شد. مذبح‌ در كنارة‌ رود اردن‌ (باب‌ 22)، بعنوان‌ نشانة‌ وحدت‌ ملي‌ ملتي‌ كه‌ رودخانه‌اي‌ بزرگ‌ آنرا به‌ دو قسمت‌ مي‌كرد، در نظر گرفته‌ شد.

 

  • مطالعه 994 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %627 %1394 %14:%بهمن