19 قسمت بنی شمعون؛ بنی زبولون؛ یساکار؛ بنی اشیر

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب یوشع)


قسمت‌ بني‌شمعون‌
و قرعه‌ دومين‌ براي‌ شَمَعون‌ برآمد،يعني‌ براي‌ سبط‌ بني‌شمعون‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌، و ملك‌ ايشان‌ در ميان‌ ملك‌ بني‌يهودا بود. 2 و اينها نصيب‌ ايشان‌ شد يعني‌ بئير شَبَع‌ و شَبَع‌ و مولادا. 3 و حَصَر شوعال‌ و بالَح‌ و عاصَم‌. 4 و اَلْتولَد و بَتُول‌ و حُرْمَه‌. 5 صِقْلَغْ و بيت‌ مَرْكَبوت‌ و حَصَرْ سُوسَه‌. 6 و بيت‌ لَباعُوت‌ و شاروحَن‌. سيزده‌ شهر با دهات‌ آنها. 7 و عين‌ و رِمّون‌ و عاتَر و عاشان‌، چهار شهر با دهات‌ آنها. 8 و تمامي‌ دهاتي‌ كه‌ در اطراف‌ اين‌ شهرها تا بَعْلَت‌ بئير رامة‌ جنوبي‌ بود. ملك‌ سبط‌ بني‌شَمَعون‌ بر حسب‌ قبايل‌ ايشان‌ اين‌ بود. 9 و ملك‌ بني‌شمعون‌ از ميان‌ قسمت‌ بني‌يهودا بود، زيرا قسمت‌ بني‌يهودا براي‌ ايشان‌ زياد بود، پس‌ بني‌شمعون‌ ملك‌ خود را از ميان‌ ملك‌ ايشان‌ گرفتند.
قسمت‌ بني‌زبولون‌
10 و قرعه‌ سوم‌ براي‌ بني‌زَبُولُون‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ برآمد، و حد ملك‌ ايشان‌ تا ساريد رسيد. 11 و حد ايشان‌ به‌ طرف‌ مغرب‌ تا مَرْعَلَه‌ رفت‌ و تا دبّاشَه‌ رسيد و تا وادي‌ كه‌ در مقابل‌ يُقْنَعام‌ است‌، رسيد. 12 و از سارِيد به‌ سمت‌ مشرق‌ به‌ سوي‌ مطلع‌ آفتاب‌ تا سرحد كِسْلُوت‌ تابور پيچيد، و نزد دابَرَه‌ بيرون‌ آمده‌، به‌ يافِيع‌ رسيد. 13 و از آنجا به‌ طرف‌ مشرق‌ تا جَتْ حافَر و تا عِتّ قاصِين‌ گذشته‌، نزد رِمّون‌ بيرون‌ آمد و تا نَيْعَه‌ كشيده‌ شد. 14 و اين‌ حد به‌ طرف‌ شمال‌ تا حَنّاتُون‌ آن‌ را احاطه‌ كرد، و آخرش‌ نزد وادي يَفْتَحْئيل‌ بود. 15 و قَّطَه‌ و نَهْلال‌ و شِمْرُون‌ و يَدالَه‌ و بيت‌لَحَم‌، دوازده‌ شهر با دهات‌ آنها. 16 اين‌ ملك‌ بني‌زَبُولُون‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ بود، يعني‌ اين‌ شهرها با دهات‌ آنها.
قسمت‌ يساكار
17 و قرعه‌ چهارم‌ براي‌ يَساكار برآمد يعني‌ براي‌ بني‌يَسّاكار برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌. 18 و حد ايشان‌ تا يَزْرَعِيل‌ و كِسْلُوت‌ و شُوْنَم‌ بود. 19 و حَفارايم‌ و شَيْئُون‌ و اَناحَره‌. 20 و رَبِّيْت‌ و قِشْيون‌ و آبَص‌. 21 و رَمَه‌ و عَين‌ جَنّيم‌ و عين‌ حَدّه‌ و بيت‌ فَصّيص‌. 22 و اين‌ حد به‌ تابُور و شَحْصيمَه‌ و بيت‌شَمْس‌ رسيد، و آخر حد ايشان‌ نزد اُرْدُن‌ بود. يعني‌ شانزده‌ شهر با دهات‌ آنها. 23 اين‌ ملك‌ سبط‌ بني‌يَساكار برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ بود، يعني‌ شهرها با دهات‌ آنها.
قسمت‌ بني‌اشير
24 و قرعه‌ پنجم‌ براي‌ سبط‌ بني‌اَشير برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ بيرون‌ آمد. 25 و حد ايشان‌ حلْقَه‌ و حَلِي‌ و باطَن‌ و اَكْشاف‌. 26 و اَلَّمَّلَك‌ و عَمْعاد و مِشْآل‌ و به‌ طرف‌ مغرب‌ به‌ كَرْمَل‌ و شِيحُورْ لِبْنَه‌ رسيد. 27 و به‌ سوي‌ مشرق‌ آفتاب‌ به‌ بيت‌ داجُون‌ پيچيده‌، تا زَبُولُون‌ رسيد، و به‌ طرف‌ شمال‌ تا وادي‌ يَفْتَحْئِيل‌ و بيت‌ عامَق‌ و نَعِيئِيل‌ وبه‌ طرف‌ چپ‌ نزد كابول‌ بيرون‌ آمد. 28 و به‌ حَبْرُون‌ و رحوُب‌ و حَمُّون‌ و قانَه‌ تا صيدونِ بزرگ‌. 29 واين‌ حد به‌ سوي‌ رامَه‌ به‌ شهر حصاردار صور پيچيد و اين‌ حد به‌ سوي‌ حُوْصَه‌ برگشت‌، و انتهايش‌ نزد دريا در ديار اكْزيِبْ بود. 30 و عَمّهَ و عَفيق‌ و رَحُوْب‌، و بيست‌ و دو شهر با دهات‌ آنها. 31 ملك‌ سبط‌ بني‌اشير برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ اين‌ بود،يعني‌ اين‌ شهرها با دهات‌ آنها.
قسمت‌ بني‌نفتالي‌
32 و قرعه‌ ششم‌ براي‌ بني‌نَفْتالي‌ بيرون‌ آمد، يعني‌ براي‌ بني‌نَفْتالي‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌. 33 و حد ايشان‌ از حالَف‌ از بلوطي‌ كه‌ در صَعَنَيّم‌ است‌ و اَدامي‌ و ناقَب‌ و يَبْنَئيِل‌ تا لَقُّوم‌ بود و آخرش‌ نزد اُرْدُن‌ بود؛ 34 و حدش‌ به‌ سمت‌ مغرب‌ به‌ سوي‌ ازنوت‌ تا بور پيچيد، و از آنجا تا حقوق‌ بيرون‌ آمد، و به‌ سمت‌ جنوب‌ به‌ زَبُولُون‌ رسيد و به‌ سمت‌ مغرب‌ به‌ اَشير رسيد، و به‌ سمت‌ مشرق‌ به‌ يهودا نزد اُرْدُن‌. 35 و شهرهاي‌ حصاردار صِدّيم‌ و صَير و حَمَّة‌ و رَقَّة‌ و كِنّارَة‌. 36 و ادَامَه‌ و رامَه‌ و حاصُور. 37 و قادِش‌ و اذْرَعَي‌ و عَين‌ حاصُور. 38 و يَرْون‌ و مَجْدَلْئِيل‌ و حُورِيم‌ و بيت‌ عَناه‌ و بيت‌ شَمْس‌، نوزده‌ شهر با دهات‌ آنها. 39 ملك‌ سبط‌ بني‌نَفْتالي‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ اين‌ بود، يعني‌ شهرها با دهات‌ آنها.
قسمت‌ بني‌دان
‌40 و قرعه‌ هفتم‌ براي‌ سبط‌ بني‌دان‌ برحسب‌ قبايل‌ ايشان‌ بيرون‌ آمد. 41 و حد ملك‌ ايشان‌ صَرْعَه‌ و اَشْتَئول‌ و عِير شَمْس‌ بود. 42 و شَعَلَبِّين‌ و اَيَّلُون‌ و يَتْلَه‌. 43 و اَيَّلُون‌ و تِمْنَه‌ و عَقْرُون‌. 44 و اَلْتَقِيه‌ و جِبَّتُون‌ و بَعْلَه‌. 45 و يهود و بني‌بَرق‌ و جَتْ رِمّون‌. 46 و مياه‌ يَرْقُون‌ و رَقُّون‌ با سر حدي‌ كه‌ در مقابل‌ يافا است‌. 47 و حد بني‌دان‌ از طرف‌ ايشان‌ بيرون‌ رفت‌، زير كه‌ بني‌دان‌ برآمده‌، با لَشَم‌ جنگ‌ كردند و آن‌ را گرفته‌، به‌ دم‌ شمشير زدند. و متصرف‌ شده‌، در آن‌ سكونت‌ گرفتند. پس‌ لَشَم‌ را دان‌ ناميدند، موافق‌ اسم‌ دان‌ كه‌ پدر ايشان‌ بود. 48 اين‌ است‌ ملك‌ سبط‌ بني‌دان‌ برحسب‌ قبايل‌ايشان‌، يعني‌ اين‌ شهرها با دهات‌ آنها.
قسمت‌ يوشع‌
49 و چون‌ از تقسيم‌ كردن‌ زمين‌ برحسب‌ حدودش‌ فارغ‌ شدند، بني‌اسرائيل‌ ملكي‌ را در ميان‌ خود به‌ يوشع‌ بن‌نون‌ دادند. 50 برحسب‌ فرمان‌ خداوند شهري‌ كه‌ او خواست‌، يعني‌ تِمْنَه‌ سارَح‌ را در كوهستان‌ افرايم‌ به‌ او دادند، پس‌ شهر را بنا كرده‌، در آن‌ ساكن‌ شد.
51 اين‌ است‌ ملكهايي‌ كه‌ العازار كاهن‌ با يوشع‌ بن‌نون‌ و رؤساي‌ آباي‌ اسباط‌ بني‌اسرائيل‌ در شيلوه‌ به‌ حضور خداوند نزد در خيمة‌ اجتماع‌ به‌ قرعه‌ تقسيم‌ كردند. پس‌ از تقسيم‌ نمودن‌ زمين‌ فارغ‌ شدند.

ترجمه تفسیریزمين‌ قبيله‌ شمعون‌
دومين‌ قرعه‌ به‌ نام‌ شمعون‌ درآمد. زمين‌ خاندانهاي‌ اين‌ قبيله‌، در داخل‌ مرزهاي‌ زمين‌ يهودا قرار داشت‌ و شامل‌ اين‌ شهرها مي‌شد: بئرشبـع‌، شبـع‌، مولاده‌، 3 حَصَرشوعال‌، بالح‌، عاصم‌، 4 التولد، بتول‌، حرمه‌، 5 صقلغ‌، بيت‌مركبوت‌، حصرسوسه‌، 6 بيت‌لباعوت‌ و شاروحن‌، جمعاً سيزده‌ شهر با روستاهاي‌ اطراف‌.
7 عين‌، رمون‌، عاتر و عاشان‌، جمعاً چهار شهر با روستاهاي‌ اطراف‌ 8 و تمام‌ روستاهاي‌ اطراف‌ اين‌ شهرها تا بعلت‌ بئير (كه‌ رامه‌ نگب‌ هم‌ گفته‌ مي‌شد).
اين‌ بود زميني‌ كه‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ شمعون‌ داده‌ شد. 9 اين‌ زمين‌ از سهمي‌ بود كه‌ قبلاً براي‌ قبيله‌ يهودا تعيين‌ گرديده‌ بود، چون‌ زمين‌ سهم‌ يهودا براي‌ ايشان‌ زياد بود.
زمين‌ قبيله‌ زبولون‌
10 سومين‌ قرعه‌ به‌ نام‌ زبولون‌ درآمد. مرز زمين‌ خاندانهاي‌ اين‌ قبيله‌ از ساريد شروع‌ مي‌شد 11 و بطرف‌ مغرب‌ تا مرعله‌ و دباشه‌ كشيده‌ شده‌، به‌ دره‌ شرق‌ يُقنَعام‌ مي‌رسيد. 12 از طرف‌ شرق‌ ساريد نيز تا حدود كسلوت‌ تابور و از آنجا تا دابره‌ و يافيع‌ كشيده‌ مي‌شد. 13 باز بطرف‌ شرق‌ امتداد يافته‌، به‌ جت‌ حافر و عت‌ قاصين‌ كشيده‌ مي‌شد، سپس‌ از رمون‌ گذشته‌، به‌ نيعه‌ مي‌رسيد. 14 اين‌ خط‌ مرزي‌ در شمال‌، بطرف‌ حناتون‌ برمي‌گشت‌ و به‌ دره‌ يفتح‌ئيل‌ منتهي‌ مي‌شد.
15و16 شهرهاي‌ قطه‌، نهلال‌، شمرون‌، يداله‌ و بيت‌لحم‌ نيز جزو ملك‌ قبيله‌ زبولون‌ بودند. جمعاً دوازده‌ شهر با روستاهاي‌ اطرافشان‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ زبولون‌ تعلق‌ گرفت‌.
زمين‌ قبيله‌ يساكار
17و18 چهارمين‌ قرعه‌ به‌ نام‌ يساكار درآمد. شهرهاي‌ خاندانهاي‌ اين‌ قبيله‌ عبارت‌ بودند از: يزرعيل‌، كسلوت‌، شونم‌، 19 حفارايم‌، شي‌ئون‌، اناحره‌، 20 ربيت‌، قشيون‌، آبص‌، 21 رمه‌، عين‌ جنيم‌، عين‌حده‌ و بيت‌فصيص‌. 22و23 خط‌ مرزي‌ قبيله‌ يساكار از شهرهاي‌ تابور، شحصيمه‌ و بيت‌شمس‌ مي‌گذشت‌ و به‌ رود اردن‌ منتهي‌ مي‌شد. جمعاً شانزده‌ شهر با روستاهاي‌ اطرافشان‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ يساكار تعلق‌ گرفت‌.
زمين‌ قبيله‌ اشير
24و25 پنجمين‌ قرعه‌ به‌ نام‌ اشير درآمد. شهرهاي‌ خاندانهاي‌ اين‌ قبيله‌ عبارت‌ بودند از: حلقه‌، حلي‌، باطَن‌، اكشاف‌، 26 الملك‌، عمعاد و مش‌آل‌، خط‌ مرزي‌ قبيله‌ اشير در غرب‌، بطرف‌ كرمل‌ و شيحور لبنه‌ كشيده‌ مي‌شد 27 و از آنجا بسمت‌ مشرق‌ بطرف‌ بيت‌داجون‌ مي‌پيچيد و به‌ زبولون‌ و دره‌ يفتح‌ئيل‌ مي‌رسيد. از آنجا بطرف‌ شمال‌ بسوي‌ بيت‌عامق‌ و نعي‌ئيل‌ امتداد يافته‌ از شرق‌ كابول‌ مي‌گذشت‌. 28 سپس‌ از حبرون‌، رحوب‌، حمون‌، قانه‌ و صيدون‌ بزرگ‌ مي‌گذشت‌. 29 سپس‌ اين‌ خط‌ مرزي‌ بطرف‌ رامه‌ مي‌پيچيد و به‌ شهر حصاردار صور مي‌رسيد و باز بطرف‌ شهر حوصه‌ پيچيده‌ در ناحيه‌ اكزيب‌ به‌ درياي‌ مديترانه‌ منتهي‌ مي‌شد. 30و31 عمه‌، عفيق‌ و رحوب‌ نيز جزو ملك‌ اشير بودند. جمعاً بيست‌ و دو شهر با روستاهاي‌ اطرافشان‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ اشير تعلق‌ گرفت‌.
زمين‌ قبيله‌ نفتالي‌
32و33 ششمين‌ قرعه‌ به‌ نام‌ نفتالي‌ درآمد. خط‌ مرزي‌ زمين‌ خاندانهاي‌ اين‌ قبيله‌ از حالف‌ شروع‌مي‌شد و از بلوطي‌ كه‌ در صعنيم‌ است‌ گذشته‌، در امتداد ادامي‌، ناقب‌ و يبن‌ئيل‌ به‌ لقوم‌ مي‌رسيد و از آنجا به‌ رود اردن‌ منتهي‌ مي‌شد. 34 اين‌ خط‌ مرزي‌ در غرب‌ بسمت‌ ازنوت‌ تابور مي‌پيچيد و از آنجا بطرف‌ حقوق‌ پيش‌ مي‌رفت‌. زمين‌ نفتالي‌ با زبولون‌ در جنوب‌، با اشير در غرب‌ و با رود اردن‌ در شرق‌ هم‌ مرز مي‌شد. 35 شهرهاي‌ حصارداري‌ كه‌ در زمين‌ نفتالي‌ واقع‌ شده‌ بودند از اين‌ قرارند: صديم‌، صير، حَمَـت‌، رَقَـت‌، كنـارت‌، 36 ادامـه‌، رامـه‌، حاصـور، 37 قادش‌، ادرعي‌، عين‌حاصور، 38و39 يَرون‌، مجدل‌ئيل‌، حوريم‌، بيت‌عنات‌ و بيت‌شمس‌. جمعاً نوزده‌ شهر با روستاهاي‌ اطرافشان‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ نفتالي‌ تعلق‌ گرفت‌.
زمين‌ قبيله‌ دان‌
40و41 هفتمين‌ قرعه‌ به‌ نام‌ دان‌ درآمد. شهرهاي‌ خاندانهاي‌ اين‌ قبيله‌ عبارت‌ بودند از: صرعه‌، اشت‌ئول‌، عيرشمس‌، 42 شَعَلبين‌، اَيَلون‌، يتله‌، 43 الون‌، تمنه‌، عقرون‌، 44 اَلتَقيت‌، جِبَتون‌، بعله‌، 45 يهود، بني‌برق‌، جت‌ رمون‌، 46 مياه‌يرقون‌، رقون‌ و همچنين‌ زمين‌ مقابل‌ يافا. 47 (ولي‌ زميني‌ كه‌ براي‌ قبيله‌ دان‌ تعيين‌ شد، براي‌ ايشان‌ كافي‌ نبود. پس‌ قبيله‌ دان‌ به‌ شهر لَشَم‌ در شمال‌ حمله‌ برده‌، آن‌ را تصرف‌ نمودند و اهالي‌ آنجا را قتل‌ عام‌ كردند. سپس‌ در آنجا ساكن‌ شدند و نام‌ جـد خويـش‌، دان‌ را بـر آن‌ شهر نهادند.) 48 اين‌ شهرها و روستاهاي‌ اطرافشان‌ به‌ خاندانهاي‌ قبيله‌ دان‌ تعلق‌ گرفت‌.
ملك‌ يوشع‌
49و50 پس‌ از اينكه‌ زمينها ميان‌ قبايل‌ اسرائيل‌ تقسيم‌ شد و حدود هر كدام‌ تعيين‌ گرديد، قوم‌ اسرائيل‌ مطابق‌ دستور خداوند، به‌ يوشع‌ ملكي‌ پيشنهاد كردند و او تمنه‌ سارح‌ را كه‌ در ميان‌ كوهستان‌ افرايم‌ واقع‌ شده‌ بود براي‌ خود برگزيد و آن‌ را دوباره‌ بنا كرد و در آن‌ ساكن‌ شد.
51 به‌ اين‌ ترتيب‌، قرعه‌كشي‌ و تقسيم‌ زمين‌ بين‌ قبايل‌ اسرائيل‌ در شيلوه‌، جلو دروازه‌ خيمه‌ عبادت‌انجام‌ شد. در اين‌ قرعه‌كشي‌ كه‌ در حضور خداوند برگزار گرديد، العازار كاهن‌، يوشع‌ و سران‌ قبايل‌ حاضر بودند و نظارت‌ مي‌كردند.

راهنما


باب‌هاي‌ 13 - 22 . تقسيم‌ سرزمين‌ كنعان‌
نقشة‌ 31 محل‌ تقريبي‌ سكونت‌ ملل‌ كنعاني‌ و استقرار دوازده‌ سبط‌ اسرائيل‌ را نشان‌ مي‌دهد. شش‌ شهر ملجاء (باب‌ 20 ، و تثنيه‌ 19)؛ و 48 شهر براي‌ لاويان‌، شامل‌ 13 شهر براي‌ كاهنان‌ (21 : 19 و 14) تعيين‌ شد. مذبح‌ در كنارة‌ رود اردن‌ (باب‌ 22)، بعنوان‌ نشانة‌ وحدت‌ ملي‌ ملتي‌ كه‌ رودخانه‌اي‌ بزرگ‌ آنرا به‌ دو قسمت‌ مي‌كرد، در نظر گرفته‌ شد.

  • مطالعه 979 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %08 %627 %1394 %14:%بهمن