1 هجوم بر ملخها؛ دعوت به توبه

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب یوئیل)1 كلام‌ خداوند كه‌ بر يوئيل‌ بن‌ فَتُوئيل‌نازل‌ شد.
هجوم‌ ملخها
2 اي‌ مشايخ‌ اين‌ را بشنويد! و اي‌ جميع‌ ساكنان‌ زمين‌ اين‌ را گوش‌ گيريد! آيا مثل‌ اين‌ در ايّام‌ شما يا در ايّام‌ پدران‌ شما واقع‌ شده‌ است‌؟ 3 شما از اين‌ به‌ پسران‌ خود و پسران‌ شما به‌ پسران‌ خويش‌ و پسران‌ ايشان‌ به‌ طبقه‌ بعد خبر بدهيد. 4 آنچه‌ از سِنْ باقي‌ مانَدْ، ملخ‌ مي‌خورد و آنچه‌ از ملخ‌ باقي‌ مانَدْ، لَنْبَه‌ مي‌خورد و آنچه‌ از لَنْبَه‌ باقي‌ ماند، سوس‌ مي‌خورد. 5 اي‌ مستان‌ بيدار شده‌، گريه‌ كنيد و اي‌ همه‌ ميگساران‌ به‌ جهت‌ عصير انگور ولوله‌ نماييد زيرا كه‌ از دهان‌ شما منقطع‌ شده‌ است‌. 6 زيرا كه‌ امّتي‌ قوي‌ و بيشمار به‌ زمين‌ من‌ هجوم‌ مي‌آورند. دندانهاي‌ ايشان‌ دندانهاي‌ شير است‌ و اضراس‌ ايشان‌ اضراس‌ هژبر است‌. 7 تاكستان‌ مرا ويران‌ و انجيرهاي‌ مرا خراب‌ كرده‌ و پوست‌ آنها را بالكلّ كنده‌، بيرون‌ انداخته‌اند و شاخه‌هاي‌ آنها سفيد شده‌ است‌. 8 مثل‌ دختري‌ كه‌ براي‌ شوهر جواني‌ خود پلاس‌ مي‌پوشد، ماتم‌ بگير. 9 هديه‌ آردي‌ و هديه‌ ريختني‌ از خانه‌ خداوند منقطع‌ شده‌ است‌. كاهناني‌ كه‌ خدّام‌ خداوند هستند ماتم‌ مي‌گيرند. 10 صحرا خشك‌ شده‌ و زمين‌ ماتم‌ مي‌گيرد زيرا گندم‌ تلف‌ شده‌ و شيره‌ خشك‌ گرديده‌ و روغن‌ ضايع‌ شده‌ است‌.
11 اي‌ فلاّحان‌ خجل‌ شويد، و اي‌ باغبانان‌ ولوله‌ نماييد، به‌ جهت‌ گندم‌ و جو زيرا محصول‌ زمين‌ تلف‌ شده‌ است‌. 12 موها خشك‌ و انجيرها ضايع‌ شده‌؛ انار و خرما و سيب‌ و همه‌ درختان‌ صحرا خشك‌ گرديده‌، زيرا خوشي‌ از بني‌آدم‌ رفع‌ شده‌ است‌.
دعوت‌ به‌ توبه‌
13 اي‌ كاهنان‌ پلاس‌ در بر كرده‌، نوحه‌گري‌ نماييد و اي‌ خادمان‌ مذبح‌ ولوله‌ كنيد و اي‌ خادمان‌ خداي‌ من‌ داخل‌ شده‌، در پلاس‌ شب‌ را بسر بريد، زيرا كه‌ هديه‌ آردي‌ و هديه‌ ريختني‌ از خانه‌ خداي‌ شما باز داشته‌ شده‌ است‌. 14 روزه‌ را تعيين‌ نماييد و محفل‌ مقدس‌ را ندا كنيد! مشايخ‌ و تمامي‌ ساكنان‌ زمين‌ را به‌ خانه‌ يهوه‌ خداي‌ خود جمع‌ نموده‌، نزد خداوند تضرّع‌ نماييد. 15 واي‌ بر آن‌ روز زيرا روز خداوند نزديك‌ است‌ و مثل‌ هلاكتي‌ از قادر مطلق‌ مي‌آيد. 16 آيا مأكولات‌ در نظر ما منقطع‌ نشد و سُرور و شادماني‌ از خانه‌ خداي‌ ما؟ 17 دانه‌ها زير كلوخها پوسيد. مخزنها ويران‌ و انبارها خراب‌ شد زيرا گندم‌ تلف‌ گرديد. 18 بهايم‌ چه‌ قدر ناله‌ مي‌كنند و رمه‌هاي‌ گاوان‌ شوريده‌ احوالند، چونكه‌ مرتعي‌ ندارند و گله‌هاي‌ گوسفند نيز تلف‌ شده‌اند.
19 اي‌ خداوند نزد تو تضرّع‌ مي‌نمايم‌ زيرا كه‌ آتش‌ مرتع‌هاي‌ صحرا را سوزانيده‌ و شعله‌ همه‌درختان‌ صحرا را افروخته‌ است‌. 20 بهايم‌ صحرا بسوي‌ تو صيحه‌ مي‌زنند زيرا كه‌ جويهاي‌ آب‌ خشك‌ شده‌ و آتشْ مرتعهاي‌ صحرا را سوزانيده‌ است‌.
ترجمه تفسيري


نابودي محصولات و ماتم مردم
اين پيام از جانب خداوند به يوئيـل پسر فتوئيل رسيد:
2 اي مردان سالخوردة اسرائيل بشنويد! اي ساكنان زمين گوش فرا دهيد! آيا در تمام عمرتان، يا در سراسر تاريخ تان هرگـز چنين چيزي واقع شده است؟ 3 در سالهاي آينده اين را براي فرزندانتان نقل كنيد. اين داستان هولناك را سينه به سينه به نسلهاي بعدي تعريف كنيد. 4 ملخها دسته دسته خواهند آمد و محصول شما را تمام خواهند خورد.
5 اي مستان، بيدار شويد و زاري كنيد، چون هر چه انگور بوده خراب شده و هر چه شراب داشتيد از بين رفته است! 6 لشكر بزرگي از ملخ، تمام سرزمين اسرائيل را پوشانده است. آنقدر زيادند كه نميتوان آنها را شمرد. دندانهايشان مانند دندان شير تيز است! 7 تاكستان مرا از بين برده اند و پوست درختان انجير را كنده، شاخه ها و تنه هاي آنها را سفيد و لخت باقي گذاشته اند.
8 همچون دختر جواني كه نامزدش مرده باشد، گريه و زاري نماييد. 9 غله و شرابي كه ميبايست به خانه خداوند تقديم شود، از بين رفته است. كاهنان كه خدمتگزاران خداوند هستند، ماتم گرفته اند. 10 در مزرعه ها محصولي باقي نمانده، غله و انگور و روغن زيتون از بين رفته و همه جا را غم و غصه فرا گرفته است.
11 اي كشاورزان، گريه كنيد و اي باغبانان، زاري نماييد؛ زيرا محصولات گندم و جو از ميان رفته است. 12 درختان انگور خشك شده، و درختان انجير و انار، خرما و سيب، و تمام درختان ديگر نابود شده است. شادي از انسان رخت بر بسته است.
13 اي كاهنان، لباس ماتم بپوشيد. اي خدمتگزاران خداي من، تمام شب در برابر قربانگاه گريه كنيد، چون ديگر غله و شرابي نمانده تا به خانه خدايتان هديه كنيد. 14 روزه را اعلام كنيد و خبر دهيد كه مردم جمع شوند. ريش سفيدان همراه با تمام قوم در خانه خداوند، خداي خود جمع شوند و آنجا در حضور او گريه و ناله كنند.
15 واي بر ما، چون روز هولناك مجازات نزديك ميشود. نابودي از جانب خداي قادر مطلق فرا رسيده است! 16 خوراكمان در برابر چشمانمان ناپديدميشود و تمامي شاديها و خوشيها در خانه خداي ما به پايان ميرسد. 17 بذر در زمين پوسيده ميشود. انبارها و سيلـوها خالي شده انـد. غله در مزرعه هـا تلف شده است. 18 گاوان چون چراگاهي ندارند سرگردانند و از گرسنگي مي نالند و گوسفندان تلف ميشوند.
19 اي خداوند، ما را ياري فرما! زيرا گرما و خشكسالي چراگاهها را خشكانيده و تمام درختان را سوزانيده است. 20 حتي حيوانات وحشي هم براي كمك بسوي تو فرياد برمي آورند، چون آبي براي خوردن ندارند. نهرهاي كوهستانها خشك شده و چراگاهها زير آفتاب بكلي سوخته اند.

راهنماباب‌هاي‌ 1 : 1 - 2 : 27 . آفت‌ ملخ‌ها

قحطي‌ وحشتناكي‌ كه‌ ناشي‌ از هجوم‌ بي‌سابقة‌ ملخ‌ها و خشكسالي‌ طولاني‌ حادث‌ شده‌ بود، سرزمين‌ اسرائيل‌ را بكلي‌ ويران‌ كرده‌ بود. ذكر چهار نام‌ متفاوت‌ در (1 : 4) بيانگر چهار تيره‌ از انواع‌ ملخ‌ها و يا چهار مرحله‌ از رشد آنها است‌. تودة‌ انبوهي‌ از ملخ‌ها كه‌ همچون‌ ابر سياهي‌، نور خورشيد را باز داشته‌ و همة‌ زمين‌ را پوشانده‌ بطوريكه‌ هر گياه‌ سبزي‌ را نابود كرده‌ بودند، قوم‌ اسرائيل‌ را به‌ زانو درآورده‌ بود. خداوند گريه‌ و نالة‌ آنها را شنيد و ملخ‌ها را از حضور آنها بيرون‌ راند و عاقبت‌ خوش‌ و پرسعادتي‌ را به‌ آنها وعده‌ داد. احتمال‌ دارد ملخ‌هاي‌ مذكور، نشانه‌اي‌ باشند از آنچه‌ در كتاب‌ مكاشفه‌ (9 : 1 - 11) بدان‌ اشاره‌ شده‌ است‌.

 

  • مطالعه 1028 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %632 %1394 %14:%بهمن