مقدمه


ترجمه تفسيري(کتاب یوئیل)يوئيل اين كتاب را براي مردم يهودا كه در قلمرو جنوبي اسرائيل سكونت داشتند، مينويسد.
او پيشگويي ميكند كه خداوند بلاي وحشتناكي خواهد فرستاد تا مردم يهودا را تنبيه كند. اين بلا هجوم ملخ به سرزمين يهودا خواهد بود. ملخ تمام مزارع را نابود خواهد كرد، زيرا مردم يهودا نسبت به خدا وفادار نبوده اند. كتاب نگاهي به آينده مياندازد و از روز داوري سخن ميگويد. تا پيش از رسيدن آن روز، فرصت هست تا مردم بسوي خداوند بازگشت كنند.
يوئيل هجوم ملخ را بطور نمادي بكار ميگيرد تا يورش سپاه دشمن را خبر دهد.
مشهورترين بخش كتاب يوئيل در فصل دوم يافت ميشود. اين همان بخشي است كه پطرس در روز پنطيكاست از آن نقل قول ميكند:
«روح خود را بر همه مردم خواهم ريخت! پسران و دختران شما نبوت خواهند كرد. پيران شما خوابها و جوانان شما رؤياها خواهند ديد.»

راهنما


يوئيل‌ نبي‌
راهنماي‌ مطالعه‌ كتاب‌مقدس‌
آفت‌ ملخ‌ها
آمدن‌ روز خداوند
پيشگويي‌ دورة‌ عهدجديد
ريخته‌ شدن‌ روح‌القدس‌

اين‌ كتاب‌ نيز همچون‌ كتاب‌ صفنياي‌ نبي‌، در خصوص‌ ظهور داوري‌ خداوند است‌. و همچون‌ كتاب‌ مكاشفه‌ از زمان‌ درو و هنگام‌ حصاد سخن‌ مي‌گويد (3 : 13 و 14 ؛ مكاشفه‌ 15 : 15 و 16).


دوران‌ يوئيل‌ نبي‌
در كتاب‌ يوئيل‌ اشارة‌ مستقيم‌ و مشخصي‌ به‌ تاريخ‌ اين‌ دوره‌ نشده‌ است‌. عموماً يوئيل‌ را بعنوان‌ يكي‌ از انبياي‌ دوران‌ پيشين‌ حكومت‌ يهودا، يعني‌ در زمان‌ يوآش‌ پادشاه‌ (حدود 830 ق‌.م‌.) يا احتمالاً معاصر با عزياي‌ پادشاه‌ (حدود 750 ق‌.م‌.) در نظر گرفته‌اند.
  • مطالعه 961 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 هجوم بر ملخها؛ دعوت به توبه