2 خدمات پولس در تسالونیکی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم تسالونیکیان


مظهر شرارت1. ای برادران ، دربارۀ آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما با او ، از شما خواهش می کنم.
2. نگذارید سخنان کسانی که به استناد نامه و گفته های ما یا با موعظه و نبوتهای خود ادعا میکنند که روز خداوند فرا رسیده است شما را مشوش و نگران سازد.
3. نگذارید هیچ کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد ، زیرا آن روز نخواهد آمد مگر این که اول شورش عظیمی علیه خدا روی دهد و مظهر شرارت ـ یعنی آن مردی که از ابتدا مقرر بود به جهنم برود ـ ظهور کند.
4. او با هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه معبود آدمیان است مخالفت می کند و خود را مافوق همه آنها قرار خواهد داد به حدی که در معبد خدا می نشیند و ادعای خدائی می کند.
5. آیا فراموش کرده اید که وقتی با شما بودم این چیزها را به شما گفتم ؟
6. خود شما می دانید که چه چیزی فعلا از ظهور او جلو گیری می کند و تا آن وقتی که برایش معین شده نمی گذارد او ظاهر شود.
7. اکنون شرارت مخفیانه کار می کند ، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود بطور آشکار کار خواهد کرد.
8. آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کشت و با ظهور پرشکوه خود او را نابود خواهد کرد.
9. ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت های شیطان خواهد بود و با انواع آیات و نشانه ها و معجزات فریبنده
10. و هر نوع شرارتی که برای محکومین به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود ، چون آنها عشق به حقیقت را که می تواند آنان را نجات بخشد قبول نکردند.
11. از این جهت خدا آنها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در آنها عمل می کند که آنچه دروغ است باور کنند
12. و در نتیجه همۀ آنانی که به حقیقت ایمان نیاورده اند و از گناه لذت برده اند محکوم خواهند شد.

برگزیدگان خدا

13. اما ، ای برادران محبوب در خداوند ، ما موظفیم همیشه خدا را به خاطر شما شکر کنیم ، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران در تسالونیکی برگزید تا به وسیله روح القدس شما را پاک گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید
14. و شما را به وسیله مژده ای که ما برایتان آوردیم دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح سهمی داشته باشید.
15. پس ای برادران ، استوار بمانید و آن تعلیماتی را که شفاهأ یا کتبأ از ما آموختید محکم نگاه دارید.
16. خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائمأ تشویق کرده و امید نیکوئی به ما بخشیده است
17. شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آن چه را که نیکوست بگوئید و به عمل آورید.


ترجمه قدیمی(دوم تسالونیکیان)


درباره‌ آمدن‌ خداوند
اما اي‌ برادران‌، از شما استدعا مي‌كنيم‌درباره‌ آمدن‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ و جمع‌ شدن‌ ما به‌ نزد او، 2 كه‌ شما از هوش‌ خود بزودي‌ متزلزل‌ نشويد و مضطرب‌ نگرديد، نه‌ از روح‌ و نه‌ از كلام‌ و نه‌ از رساله‌اي‌ كه‌ گويا از ما باشد، بدين‌ مضمون‌ كه‌ روز مسيح‌ رسيده‌ است‌. 3 زنهار كسي‌ به‌ هيچ‌وجه‌ شما را نفريبد، زيرا كه‌ تا آن‌ ارتداد، اول‌ واقع‌ نشود و آن‌ مرد شرير يعني‌ فرزند هلاكت‌ ظاهر نگردد، آن‌ روز نخواهد آمد؛ 4 كه‌ او مخالفت‌ مي‌كند و خود را بلندتر مي‌سازد از هر چه‌ به‌ خدا يا به‌ معبود مسمّي‌ شود، بحدّي‌ كه‌ مثل‌ خدا در هيكل‌ خدا نشسته‌، خود رامي‌نمايد كه‌ خداست‌.
5 آيا ياد نمي‌كنيد كه‌ هنگامي‌ كه‌ هنوز نزد شما مي‌بودم‌، اين‌ را به‌ شما مي‌گفتم‌؟ 6 و الا´ن‌ آنچه‌ را كه‌ مانع‌ است‌ مي‌دانيد تا او در زمان‌ خود ظاهر بشود. 7 زيرا كه‌ آن‌ سرّ بي‌ديني‌ الا´ن‌ عمل‌ مي‌كند فقط‌ تا وقتي‌ كه‌ آنكه‌ تا به‌ حال‌ مانع‌ است‌ از ميان‌ برداشته‌ شود. 8 آنگاه‌ آن‌ بي‌دين‌ ظاهر خواهد شد كه‌ عيسي‌ خداوند او را به‌ نَفَس‌ دهان‌ خود هلاك‌ خواهد كرد و به‌ تجلّي‌ ظهورِ خويش‌، او را نابود خواهد ساخت‌؛ 9 كه‌ ظهور او بعمل‌ شيطان‌ است‌ با هر نوع‌ قوّت‌ و آيات‌ و عجايب‌ دروغ‌ 10 و به‌ هر قسم‌ فريب‌ ناراستي‌ براي‌ هالكين‌، از آنجا كه‌ محبّت‌ راستي‌ را نپذيرفتند تا نجات‌ يابند. 11 و بدين‌ جهت‌ خدا به‌ ايشان‌ عمل‌ گمراهي‌ مي‌فرستد تا دروغ‌ را باور كنند 12 و تا فتوايي‌ شود بر همه‌ كساني‌ كه‌ راستي‌ را باور نكردند بلكه‌ به‌ ناراستي‌ شاد شدند.
13 اما اي‌ برادران‌ و اي‌ عزيزانِ خداوند، مي‌بايد ما هميشه‌ براي‌ شما خدا را شكر نماييم‌ كه‌ از ابتدا خدا شما را برگزيد براي‌ نجات‌ به‌ تقديس‌ روح‌ و ايمانِ به‌ راستي‌. 14 و براي‌ آن‌ شما را دعوت‌ كرد بوسيله‌ بشارت‌ ما براي‌ تحصيل‌ جلال‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌. 15 پس‌ اي‌ برادران‌، استوار باشيد و آن‌ روايات‌ را كه‌ خواه‌ از كلام‌ و خواه‌ از رساله‌ ما آموخته‌ايد، نگاه‌ داريد. 16 و خود خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ و خدا و پدر ما كه‌ ما را محبّت‌ نمود و تسلّي‌ ابدي‌ و اميد نيكو را به‌ فيض‌ خود به‌ ما بخشيد، 17 دلهاي‌ شما را تسلّي‌ عطا كناد و شما را در هر فعل‌ و قول‌ نيكو استوار گرداناد.ترجمه تفسیری

ظهور مرد خبيث پيش از بازگشت مسيح
اما سخني نيز درباره بازگشت خداوند ما عيسي مسيح و جمع شدن ما به نزد او بگويم : گويابرخي مي گويند كه روز بازگشت خداوند فرا رسيده است ؛ برادران عزيز، خواهش مي كنم از شنيدن اينگونه خبرهاي نادرست ، آرامش خود را از دست ندهيد. حتي اگر بگويند كه در اين زمينه رؤيايي ديده اند، يا پيغام خاصي از خدا گرفته اند، و يا از من نامه اي دريافت كرده اند، مطلقاً باور نكنيد. 3 بگذاريد هر چه مي خواهند، بگويند؛ ولي شما فريب سخنان ايشان را نخوريد.
اما بدانيد كه تا اين دو رويداد واقع نشود، آن روز نخواهد آمد: نخست ، شورشي بر ضد خدا بر پا خواهد شد؛ دوم ، آن مرد جهنمي كه عامل اين شورش است ، ظهور خواهد كرد. 4 او با هر چه كه مربوط به دين و خدا است ، مخالفت خواهد نمود. حتي وارد خانه خدا خواهد شد، و در آنجا نشسته ، ادعا خواهد كرد كه خداست . 5 آيا به ياد نداريد كه وقتي نزد شما بودم ، اينرا مي گفتم ؟ 6 خودتان مي دانيد چه كسي مانع آمدن اوست ؛ زيرا او فقط زماني مي تواند ظهور كند كه وقتش رسيده باشد.
7 و اما خرابكاريهايي كه آن شورشگر جهنمي به هنگام ظهورش انجام خواهد داد، از هم اكنون آغاز شده است ؛ ولي خود او زماني ظاهر خواهد شد كه آن كسي كه مانع اوست ، از سر راه كنار برود. 8 آنگاه آن مرد خبيث ظهور خواهد كرد. اما خداوند ما عيسي به هنگام بازگشت خود، او را با نَفَس دهان خويش هلاك كرده ، با حضور خود نابود خواهد ساخت . 9 اين مرد خبيث بوسيله قدرت شيطان ظهور خواهد كرد و آلت دست او خواهد بود؛ او با كارهاي عجيب و حيرت انگيز خود همه را فريب داده ، معجزات بزرگ انجام خواهد داد. 10 كساني كه فريب او را مي خورند، آناني هستند كه راه راست را رد كرده و راه جهنم را در پيش گرفته اند. ايشان حقيقت را دوست ندارند و آن را نمي پذيرند تا نجات يابند. 11 از اينرو، خدا اجازه خواهد داد تا با تمام وجود، اين دروغها را باور كنند. 12 در نتيجه ، تمام كساني كه دروغ را پذيرفتند و راستي را رد نمودند و از گناه لذت برده ، شاد شدنـد، بحـق محكـوم خواهند شد. 13 اما اي برادران و اي محبوبان خدا، ما بايد هميشه براي وجود شما خدا را شكر كنيم ، زيرا خدا از همان ابتدا شما را برگزيد تا نجات بخشد و بوسيله قدرت روح پاكش و ايمانتان به راستـي ، شما را پاك سازد. 14 به همين منظور، او مژده نجات را بوسيله ما به شما رساند و از طريق ما، شما را دعوت كرد تا در جلال خداوند ما عيسي مسيح شريك گرديد.
15 پس اي برادران عزيز، با توجه به اين مطالب ، استوار باشيد و به حقايقي كه حضوراً و يا توسط نامه هايمان به شما آموختيم ، محكم بچسبيد.
16 خود خداوند ما عيسي مسيح و پدر ما خدا، كه ما را محبت نمود و از روي لطف بي پايان خويش ، تسلي و اميد جاوداني به ما بخشيد، 17 دلهاي شما را تسلي عطا كند و شما را نيرو بخشد تا همواره كردار و گفتارتان نيك باشد.

راهنما

دوم‌ تسالونيكيان‌ 2 . ارتداد
يكي‌ از اهداف‌ اين‌ رساله‌، آن‌ است‌ كه‌ به‌ تسالونيكيان‌ اين‌ هشدار را بدهد كه‌ آمدن‌ خداوند فوراً و بدون‌ زمينه‌هاي‌ قبلي‌ انجام‌ نخواهد شد، بلكه‌ قبل‌ از آن‌، ارتداد عظيمي‌ رخ‌ خواهد داد.
منظور از ارتداد چيست‌؟ اين‌ واقعه‌ «سقوط‌» نيز ناميده‌ شده‌ كه‌ طي‌ آن‌ شخصي‌ تحت‌ عنوان‌ «فرزند هلاكت‌» در هيكل‌ خدا ظاهر خواهد شد و بر ضد خدا عمل‌ نموده‌، خود را خدا اعلام‌ خواهد كرد (3 و 4). كليساي‌ دروغيني‌ توسط‌ يك‌ شياد اداره‌ خواهد شد.
آباي‌ كليسا، منتظر يك‌ ضد مسيح‌ بودند كه‌ خود را درست‌ پس‌ از سقوط‌ امپراطوري‌ روم‌، ظاهر كند. اصلاحگران‌ پروتستان‌، مستقيماً در تماس‌ با سقوط‌ وحشتناك‌ كليسا در قرون‌ وسطي‌ بودند و بدين‌ ترتيب‌ عقيده‌ داشتند كه‌ يكي‌ از پاپها، در حاليكه‌ قدرت‌ متعلق‌ به‌ مسيح‌ خداوند را غصب‌ مي‌نمايد و مسبب‌ سقوط‌ مذهبي‌ آن‌ زمان‌ مي‌شود، همان‌ فرزند هلاكت‌ خواهد بود.
در زمان‌ حاضر با سپري‌ شدن‌ تاريخ‌ 2000 سالة‌ كليسا، عقايد متعددي‌ در اين‌ رابطه‌ ابراز مي‌گردد. بسياري‌ معتقدند كه‌ اين‌ مورد اشاره‌ به‌ دورة‌ زماني‌ خاصي‌ است‌ كه‌ درست‌ قبل‌ از آمدن‌ خداوند است‌.
اين‌ موارد در روزهاي‌ پولس‌ نيز وجود داشت‌ (7). متأسفانه‌ تاريخ‌ كليسا تصوير خوبي‌ از خود بجاي‌ نگذارده‌ است‌. اگر دورنمايي‌ از كليساي‌ مرئي‌ را در مد نظر قرار دهيم‌، مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ از بدو تولد كليسا از قرن‌ اول‌ ميلادي‌ تاكنون‌، حتي‌ با وجود فجايعي‌ كه‌ توسط‌ پاپها در قرون‌ وسطي‌ انجام‌ شد، نمي‌توان‌ نام‌ كليساي‌ مرتد را براي‌ هيچيك‌ از دوره‌هاي‌ كليسايي‌ در نظر گرفت‌. پس‌ اين‌ چه‌ نوع‌ ارتدادي‌ خواهد بود كه‌ با وجود تمام‌ اين‌ فجايع‌ كليسايي‌، هنوز وارد تاريخ‌ كليسا نشده‌ است‌.
«آنچه‌ را مانع‌ است‌» (6)، آباي‌ كليسا، بطوركلي‌ تصور مي‌كردند كه‌ اين‌ مورد اشاره‌ به‌ امپراطوري‌ روم‌ است‌. برخي‌ عقيده‌ بر آن‌ دارند كه‌ منظور از مانع‌، روح‌القدس‌ است‌.
عقايد پولس‌ دربارة‌ رجعت‌ ثانوي‌: عقيدة‌ عمومي‌ اكثر منتقدين‌ بر آن‌ است‌ كه‌ پولس‌ مجبور بود دربارة‌ عقايدي‌ كه‌ در مورد آمدن‌ خداوند ارائه‌ داده‌ است‌، تجديد نظر نمايد. بدين‌ ترتيب‌، نظرات‌ ابتدايي‌ او با آنچه‌ بعدها ارائه‌ داد، بنظر متناقض‌ مي‌آمد. اما اين‌ مورد حقيقت‌ ندارد و پولس‌ بهيچوجه‌ در نظرات‌ خود تغيير و تبديل‌ مبذول‌ نداشته‌ است‌. رسالات‌ به‌ تسالونيكيان‌ از نوشتجات‌ اوليه‌ او بشمار مي‌روند. او در اين‌ رسالات‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ او انتظار ندارد كه‌ آمدن‌ خداوند بصورت‌ فوري‌ باشد بلكه‌ لازمة‌ اين‌ واقعه‌، وجود ارتدادي‌ خواهد بود كه‌ در روزهايي‌ كه‌ پولس‌ در قيد حيات‌ بود نيز اثراتي‌ از اين‌ ارتداد به‌ چشم‌ مي‌خورد. اما اين‌ امر كه‌ اين‌ ارتداد، دقيقاً چه‌ خواهد بود، بر پولس‌ مكشوف‌ نشد. اما در هر صورت‌ هيچيك‌ از اين‌ عقايد، از احتمال‌ وقوع‌ اين‌ موارد در زمان‌ حيات‌ پولس‌ كم‌ نمي‌كرد. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ او عبارتي‌ همچون‌ «ما كه‌ زنده‌ و تا آمدن‌ خداوند باقي‌ مي‌باشيم‌» را نيز بكار مي‌برد (اول‌ تسالونيكيان‌ 4 : 15 ؛ اول‌ قرنتيان‌ 15 : 52). در هر صورت‌، پولس‌ در انتظار آمدن‌ پر جلال‌ مسيح‌ بود و در عين‌ حال‌ مرگ‌ خود را نيز پيش‌ بيني‌ مي‌كرد، «رحلت‌ كنم‌ و با مسيح‌ باشم‌» (فيليپيان‌ 1 : 23). براي‌ پولس‌ مهم‌ نبود كه‌ او هنگام‌ آمدن‌ خداوند، در قيد حيات‌ جسمي‌ باشد يا نه‌. او هنگام‌ مرگش‌، در آخرين‌ نوشتجات‌ خود نشان‌ مي‌دهد كه‌ تنها به‌ «ظهور» خداوند فكر مي‌كرد (دوم‌ تيموتائوس‌ 4 : 6 و 8).
  • مطالعه 643 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %424 %1394 %09:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 3 گزارش دلگرم کننده تیموتاؤس